Ets proveïdor d'aquest ens i hi has de presentar una factura electrònica? En aquest apartat hi tens l'enllaç que et mostrarà la bústia de factures electròniques.

Factura electrònica

En virtut del Decret  núm. 2899 de data 11 de desembre de 2019, l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà va aprovar la Instrucció d’impuls de la factura per tal de donar compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic.

L’objectiu principal d’aquesta innovació tecnològica en el procediment és la d’agilitzar els procediments de pagament als proveïdors i donar certesa de les factures pendents de pagament existent, com elements clau per a millorar la competitivitat de les empreses.

L'Ajuntament de La Bisbal d’Empordà, conscient de la importància de garantir i millorar els terminis de pagament als seus proveïdors i de la gestió eficient i transparent dels recursos públics, des de l’entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, ha establert els mecanismes necessaris per tal facilitar als proveïdors la presentació de les factures electrònicament.

És en aquest marc, en el qual s’estableix que a partir de l’1 de juliol de 2020 únicament s’acceptaran per part de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà i les seves entitats i/o organismes dependents factures en format electrònic, amb l’excepció d’aquelles factures amb un import igual o inferior a 100€, les quals es podran continuar presentant en format físic fins el proper 30 de juny de 2020. A partir de l’endemà d’aquesta darrera data no s’acceptaran factures en format paper al registre d’entrada d’aquest ajuntament independentment de l’import. I tot això, sens perjudici del que disposa l’art. 4 i següents de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

En aquest sentit, des de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà recomanem la utilització de diverses aplicacions gratuïtes que permeten la creació i presentació de factures en format electrònic.

Quin format ha de tenir la factura electrònica?
La factura electrònica ha de tenir el format Facturae versió 3.2 i 3.2.1 i firma electrònica avançada, segons l’especificació XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).

Camps identificadors per a l’enviament de la factura
Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons l’annex de l’Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.

Per l'Ajuntament de la Bisbal:

  • Oficina comptable: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà - Intervenció Comptabilitat
  • Òrgan gestor: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà
  • Unitat tramitadora: L01170221 Ajuntament de La Bisbal d'Empordà - Centres Gestors

Pel Terracotta Museu:

  • Oficina comptable: LA0007093 Terracotta Museu - Intervenció Comptabilitat
  • Òrgan gestor: LA0007093 Terracotta Museu
  • Unitat tramitadora: LA0007093 Terracotta Museu - Centres Gestors

Crear i enviar una factura electrònica
Si no es disposa d’una aplicació informàtica, es pot crear i enviar mitjançant un dels programes següents sense cap cost afegit:

On s’ha d’enviar la factura?

 

Per qualsevol dubte o consulta poseu-vos en contacte amb l'àrea d'Intervenció a través del telèfon 972640975.