La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l'entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l'ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

0 Registres carregats

Des d'aquí podeu consultar les actes del ple de l'Ajuntament de Jorba, del període 1870-2010, digitalitzades per la Xarxa d'Arxius Municipals, sota la coordinació de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Les actes digitalitzades estan organitzades per llibres, que poden contenir les actes del ple d'una anualitat, de part d'aquesta o de diverses anualitats.

 

En qualsevol difusió d'aquests documents, la persona que els difongui es compromet a citar la seva provinença, és a dir, l'Ajuntament de Jorba i la identificació del document.

Caldrà respectar els principis, garanties i exigències de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normativa de desenvolupament com també l'article 10 de la Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

La utilització dels documents serà per compte i risc de la persona que la porti a terme la qual, en cas d'ús inadequat que provoqués perjudici a tercers o als interessos generals haurà de respondre davant les reclamacions dels perjudicats o per les altres responsabilitats legals que se'n derivessin.