Ordenances Fiscals

Ordenances Fiscals 2023

Ordenances Fiscals 2022

Ordenances Fiscals 2021

Ordenances Fiscals 2020

Ordenances Fiscals 2019

Ordenances Fiscals 2018

Ordenances Fiscals 2017

Ordenances Fiscals 2016

Ordenances Fiscals 2015

Ordenances Fiscals 2014

 

Ordenances Organització, Funcionament i Règim Jurídic

Reglament Orgànic Municipal

Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament d'Igualada

Ordenança reguladora de l'administració electrònica

Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament d'Igualada

Ordenança de transparència, accés a la informació i reutilització de l'Ajuntament d'Igualada i ens vinculats depenents

 

Ordenances Personal

Reglament regulador de la comissió especial de seguiment del règim d'incompatibilitats

Reglament intern de la policia local d'Igualada

 

Ordenances Cultura

Normativa reguladora dels matrimonis civils celebrats a l'ajuntament

Reglament del servei municipal de radiodifusió sonora al municipi d'Igualada

Reglament del servei públic de construcció i la seva posterior gestió i aprofitament dels equipaments per a activitats firals i culturals al municipi d'Igualada

Reglament regulador del consell municipal de serveis socials i salut

Reglament regulador de la composició i les funcions del consell escolar municipal d'Igualada

Reglament del consell de participació de les llars d'infants municipals

Reglament del servei municipal del punt d'informació juvenil

Reglament d'unions estables de parella d'Igualada

Reglament regulador del funcionament del registre municipal d'acolliments civils

Reglament per a la concessió d'honors i distincions de l'ajuntament d'igualada

Reglament regulador del consell municipal de joventut

Reglament regulador del servei municipal d'espai familiar

Reglament d'utlització del pavelló del complex esportiu de Les Comes

Ordenança reguladora de l'ús de les instal.lacions esportives municipals d'Igualada

Reglament regulador de l'ús social dels centres públics d'educació infantil i primària i altres centres educatius de l'ajuntament d'Igualada

Ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic de l'ajuntament d'Igualada

Reglament regulador del Servei públic de la Biblioteca Central d'igualada

Reglament regulador del consell Municipal d'Accesibilitat

Reglament del Consell dels Infants d'Igualada

 

Ordenances Seguretat Ciutadana

Reglament del servei municipal de protecció civil

Ordenança municipal de circulació

 

Ordenances Entitats

Estatuts de l'entitat pública empresarial local 2015

Estatuts de l'organisme autònom municipal d'ensenyaments artístics d'Igualada, l'escorxador

Estatuts del Consorci de Gestió de l'Aeròdrom General Vives d'Igualada-Òdena

Estatuts del Consorci Sociosanitari d'Igualada

Estatuts del Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació d'Igualada

Estatuts Mancomunitat Conca d'Òdena

Estatuts de la macomunitat per a l'atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l'Anoia

Estatuts associació de municipis per la independència

 

Ordenances Urbanisme

Ordenances de l'ús del clavegueram i d'abocament d'aigues residuals

Ordenança reguladora de la gestió de residus municipals d'Igualada

Reglament regulador del servei de globus municipal

Ordenança reguladora de la instal.lació de canonades de gas en les façanes que donen a la via pública

Ordenança aparcaments

Ordenances de guals per a usos o activitats industrials

Ordenança reguladora de la instal.lació d'antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables al'exterior dels immobles

Ordenança reguladora de la instal.lació de tendals, rètols i publicitat estàtica

Ordenança relativa a la col.locació de la placa informativa de llicència d'obres

Reglament de mercats municipals i de marxants d'Igualada

Reglament dels serveis funeraris

Ordenança del municipi d'Igualada reguladora de la tarifació social per al transport en autobús urbà i interurbà d'entre els municipis d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí

Ordenança reguladora del sistema de tarifació social de l'ús del servei municipal d'autobus per escolars del municipi d'Igualada

Reglament funcional del viver d'empreses tecnològiques d'Igualada

Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d'energia solar per a la producció d'aigua calenta a edificis i construccions en el terme municipal d'Igualada

Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en el municipi d'Igualada

Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a ús públic

Ordenança sobre l'estalvi d'aigua d'Igualada

Ordenança reguladora del servei de taxi

Ordenança de guals

Reglament funcional del departament de desenvolupament, ocupació i comerç i els seus equipaments

Reglament del servei d'aparcaments subterrani al Parc García Fossas

Reglament regulador dels ornaments nadalencs a la via pública

Ordenança reguladora del tancament de solars i parcel.les i de la instal.lació de cartelleres publicitaries

Ordenança de les persones, els bens i la tinença d'animals domèstics

Ordenança municipal sobre la tinença d'animals domèstics

Ordenança reguladora de la ocupació de la via pública mitjançant terrasses

Reglament d'explotació del servei d'aparcament soterrani del nucli antic

Reglament del servei municipal d'escola bressol

Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal.lacions de radiocomunicació

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions d'Igualada

Reglament regulador dels cementiris municipals

Reglament del servei d'aparcaments, zones d'estacionament sotmeses a control horari i règim tarifari i grua

Ordenança sobre els aliments i establiments comercials

Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública

Reglament regulador del mercat de venda no sedèntaria del municipi d'Igualada

Ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre

Reglament d'ús i funcionament de les deixalleries municipals d'Igualada