En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas d'Hostalric el Ple està format per 11 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament d'Hostalric es celebra el tercer dilluns de cada dos mesos, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 19:30 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui festiu, el ple es celebrarà el següent dia hàbil, a la mateixa hora. Tot i que l'alcalde podrà modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

L'ordre del dia es pot consultar prèviament des d'aquí. I les actes dels plens estan disponibles aquí.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 175 € cada vegada que assisteixen a una sessió del Ple.

A continuació es detallen les atribucions del Ple:

• El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

• Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.

• L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

• L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

• La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

• L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

• La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

• L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

• L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació requereix una majoria especial.

• La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix.

Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP CRILLO RUBIO

JOSEP CRILLO RUBIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto TXELL PUJADAS APARICIO

TXELL PUJADAS APARICIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ELOI ZAMORANO COLL

ELOI ZAMORANO COLL

SxH-AM

Veure fitxa
Foto CARME LLIBRE CAIMEL

CARME LLIBRE CAIMEL

SxH-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA

JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Foto DÍDAC CARRERAS DE GRÀCIA

DÍDAC CARRERAS DE GRÀCIA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Foto XAVIER PERICH BARNOLA

XAVIER PERICH BARNOLA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. A Hostalric la Junta de Govern es reuneix cada dilluns a les 19 h. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dilluns del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.

Pots consultar les actes de les reunions de la Junta de Govern Local aquí.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 60 € cada vegada que assisteixen a una sessió de la Junta de Govern Local.

Les funcions de la Junta de Govern Local són la d'assistir a l'alcaldia en l'exercici de les seves funcions i les que l'alcaldia o un altre òrgan municipal li delegui, i per aquest motiu, a través de la Resolució de l'alcaldia 2023DECR000137, de data 21 de juny de 2023, es van delegar les següents funcions a la Junta de Govern Local:

- Representar l’ajuntament.

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

- Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

- Dirigir la policia municipal.

- Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general no atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

- Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

- Aprovar els projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o la concessió i estiguin previstos en el pressupost.

- Atorgar les llicències, llevat del fet que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al ple o a la comissió de govern.

- Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’ajuntament.

-  Contractar obres, submnistraments, serveis i d'altres de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, ni 6.000.000€, incloent els contractes plurianuals de fins a quatre anys.

 

El ple, a través de la sessió extraordinària celebrada el 28 de juny de 2023, es van delegar les següents funcions a la Junta de Govern Local:

- La tria per sorteig dels membres de les meses electorals sigui quin sigui el procés electoral convocat, eleccions o referèndums.

- L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries competència del ple.

- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com, els contractes i concessions plurianuals quan durin més de quatre anys, i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada anteriorment.

- L'autorització o denegació d'incompatibilitats als funcionaris.

- Les ordres d'execució mitjançant el sistema d'execució subsidiària.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Funcions:

En base a la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a l'Ajuntament d'Hostalric, es crea el Consell de Govern amb la finalitat d’informar i coordinar els assumptes que han de ser tractats a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees del govern i els grups municipals.

El Consell de Govern es reuneix cada dilluns a les 20 hores o quan finalitzi la Junta de Govern, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria de l'alcalde.

Tots els regidors i regidores de l'equip de govern formen part del Consell de Govern, i l'Alcalde el presideix.

Es poden convidar a assistir a les sessions, els portaveus dels grups municipals a l'oposició, i segons els assumptes a tractar, l'alcalde podrà demanar al personal de l’ajuntament i al personal extern contractat, que assisteixi a les reunions del Consell de Govern. Les decisions del Consell de govern en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu. I perquè una sessió sigui vàlida, caldrà que hi assisteixi més de la meitat dels membres.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 150 € cada vegada que assisteixen a una sessió del Consell de Govern.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP CRILLO RUBIO

JOSEP CRILLO RUBIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto TXELL PUJADAS APARICIO

TXELL PUJADAS APARICIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ELOI ZAMORANO COLL

ELOI ZAMORANO COLL

SxH-AM

Veure fitxa
Foto CARME LLIBRE CAIMEL

CARME LLIBRE CAIMEL

SxH-AM

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes està formada per l'alcalde (que exerceix de president), per dos vocals, un de cada grup polític amb representació municipal, i per la secretària de la corporació que exerceix de secretari de l'òrgan.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 30 € cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquesta comissió.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto XAVIER PERICH BARNOLA

XAVIER PERICH BARNOLA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió informativa del Ple tracta els assumptes que han d’anar al Ple municipal.

Tots els regidors del ple formen part d'aquesta comissió, que és presidida per l'alcaldia.

Les seves sessions es fan el dilluns previ a la celebració del ple ordinari a les 19:30 h a la sala de plens de l'Ajuntament. I en el cas que el dia en què s’hagi de celebrar sigui festiu, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora. L'alcalde però pot modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

Els regidors que no tenen una dedicació exclusiva o parcial a l'Ajuntament, reben una indemnització de 30 € cada vegada que assisteixen a una sessió d'aquesta comissió.

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP CRILLO RUBIO

JOSEP CRILLO RUBIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto TXELL PUJADAS APARICIO

TXELL PUJADAS APARICIO

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ELOI ZAMORANO COLL

ELOI ZAMORANO COLL

SxH-AM

Veure fitxa
Foto CARME LLIBRE CAIMEL

CARME LLIBRE CAIMEL

SxH-AM

Veure fitxa
Foto JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA

JOSEP ANTONI FRIAS MOLINA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Foto DÍDAC CARRERAS DE GRÀCIA

DÍDAC CARRERAS DE GRÀCIA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Foto XAVIER PERICH BARNOLA

XAVIER PERICH BARNOLA

Hostalric Activa't - IDSELVA

Veure fitxa
Funcions:

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix que l'alcalde o alcaldessa exerceix la presidència de la corporació i que té un seguit de competències, algunes de les quals es poden delegar.

Per aquest motiu, a través de la Resolució de l'alcaldia 2023DECR000137, de data 21 de juny de 2023, es van delegar algunes funcions a la Junta de Govern Local, i d'altres a:

- La Glòria Joaquim Nicolau, regidora delegada d’hisenda, afers socials, recursos humans i seguretat ciutadana:

a. Autoritzacions de formació de personal.

b. Reconeixement de triennis.

c. Concessió de vacances, permisos i llicències al personal.

- En Josep Crillo Rubio, regidor delegat d’urbanisme i espai públic:

a. Llicències de guals.

b. Reserves d’estacionament.

 

I per tant, actualment l'alcaldia d'Hostalric conserva les següents funcions:

- Dirigir el govern i l’administració municipal.

- Dictar els bans.

- Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple.

- Iniciar la proposta al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

- Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics i risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades i donar-ne compte immediatament al ple.

- Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir en els empats amb el vot de qualitat.

- Concertar operacions de crèdit que no siguin competència del Ple.

- Dirigir superiorment tot el personal i acordar-ne el nomenament i les sancions, i acordar l'acomiadament del personal laboral.

- Iniciar el procediment de consulta popular sobre els assumptes de competència municipal.

- Signar i pagar les nòmines i indemnitzacions dels càrrecs electes.

- Autoritzar les utilitzacions de béns del municipi.

- Autoritzar temporalment les ocupacions de la via pública.

- Sol·licitar subvencions que no superin el 10% dels recursos ordinaris de la Corporació.

 

Correspon també a l’alcalde nomenar dels tinents d’alcaldia, que actualment son:

- la Glòria Joaquim Nicolau, com a primera tinent d'alcaldia,

- en Sergi Regàs Busquets, com a segon tinent d'alcaldia,

- i la Marta Roura Bohils, com a tercera tinent d'alcaldia.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa

CONSELL DE GOVERN

Es considera necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular a la constitució del Consell de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

L'objectiu del Consell de Govern és el d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal i els grups municipals.

El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, a fi d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal. Essent convidats els portaveus dels grups municipals a l’oposició si s’escau.

Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

Les decisions del Consell de Govern en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l’Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Hostalric està composada pels següents membres:

  • Sra. Glòria Joaquim i Nicolau (SxH-AM)
  • Sr. Miguel Angel Noguero i Becerra (JxCat - JUNTS)

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Tot i no ser un òrgan d'existència obligatòria en aquest municipi, es considera necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia l'actuació municipal.

La Junta de Govern Local estarà integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, nomenats per l'alcalde. La JGL assisteix a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l’Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Les sessions no són públiques i es duen a terme cada dilluns a les 19:00 hores.

EL PLE MUNICIPAL

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat necessari, integrat per l’alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament, en total 11 membres. El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric es celebra cada dos mesos, prèvia convocatòria de l’alcalde, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials degudament motivades. Es poden dur a terme sessions extraordinàries. El Ple té lloc el segon dilluns cada dos mesos a les 20.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Entre altres funcions, al Ple li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.