En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament, és l'òrgan col·legiat fonamental per al govern i administració del municipi, i està integrat per tots els regidors i presidit per l'alcalde, que és triat pels regidors/des (arts. 140-CE i 19 i 20-LBRL). El nombre de regidors/res depèn de la població del municipi, i són elegits per sufragi igual universal, lliure, directe i secret, pel sistema proporcional (art. 140-CE i 176-200 - LOREG). En el cas d'Hostalric el Ple està format per 11 regidors. 

El Ple de l'Ajuntament d'Hostalric es celebra el segon dilluns de cada dos mesos, prèvia convocatòria de l'alcalde. El Ple sempre té lloc a les 20 hores a la Sala de Plens de l'Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora. Tot i que l'alcalde podrà modificarel dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència. L'ordre del dia es pot consultar prèviament des d'aquí.

A continuació es detallen les atribucions del Ple:

• El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

• Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a què es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera o escut.

• L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

• L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

• La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

• L'acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

• El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

• L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

• La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

• L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

• La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

• L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

•  El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres administracions públiques.

• Aquelles altres que hagin de correspondre al ple perquè la seva aprovació requereix una majoria especial.

• La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix.

Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ANNA NOGUERA GARCÉS

ANNA NOGUERA GARCÉS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto OSCAR GUZMAN FUENTES

OSCAR GUZMAN FUENTES

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto PAU CASELLAS FERRER

PAU CASELLAS FERRER

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ANNA REYERO PLA

ANNA REYERO PLA

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA PAGES COMA

MARTA PAGES COMA

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto SÒNIA BARÓ FÉRRIZ

SÒNIA BARÓ FÉRRIZ

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Foto MIGUEL ANGEL NOGUERO BECERRA

MIGUEL ANGEL NOGUERO BECERRA

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern és integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. A Hostalric la Junta de Govern es reuneix cada dilluns a les 19 h. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dilluns del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil, a la mateixa hora.

Les funcions que té atribuides la Junta de Govern són:

 • El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència.
 • Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Acordar el nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que es celebri.
 • Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva voluntat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat sigui atribuïda a altres òrgans.
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i siguin previstos en el Pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
 • La de béns immobles, sempre que sigui prevista en el Pressupost.
 • La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic la alienació dels quals no es trobi prevista en el Pressupost.
 • L’atorgament de les llicències, a no ser que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • Les altres que expressament li atribueixen les lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ANNA NOGUERA GARCÉS

ANNA NOGUERA GARCÉS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Funcions:

En base a la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a l'Ajuntament d'Hostalric, es crea el Consell de Govern amb la finalitat d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal i els grups municipals.

El Consell de Govern es reuneix amb una periodicitat setmanal, cada dilluns a les 20 hores o quan finalitzi la Junta de Govern, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria de l'alcalde.

Tots els regidors i regidores de l'equip de govern formen part del Consell de Govern, i l'Alcalde el presideix. Els portaveus dels grups municipals a l'oposició estan convidat a assistir-hi. I per raó dels assumptes a tractar, l'alcalde podrà demanar al personal de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.Les decisions del Consell de govern en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ANNA NOGUERA GARCÉS

ANNA NOGUERA GARCÉS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto SERGI REGÀS BUSQUETS

SERGI REGÀS BUSQUETS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MARTA ROURA BOHILS

MARTA ROURA BOHILS

SxH-AM

Veure fitxa
Foto OSCAR GUZMAN FUENTES

OSCAR GUZMAN FUENTES

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto PAU CASELLAS FERRER

PAU CASELLAS FERRER

SxH-AM

Veure fitxa
Foto ANNA REYERO PLA

ANNA REYERO PLA

SxH-AM

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes assumeix les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, és a dir, l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Els comptes anuals inclouen el compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes està formada per l'alcalde (que exerceix de president), per dos vocals, un de cada grup polític amb representació municipal, i per la secretària de la corporació que exerceix de secretari de l'òrgan.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa
Foto GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

GLÒRIA JOAQUIM NICOLAU

SxH-AM

Veure fitxa
Foto MIGUEL ANGEL NOGUERO BECERRA

MIGUEL ANGEL NOGUERO BECERRA

JxCat-JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Segons la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l'alcalde o alcaldessa és el president de la corporació i exerceix, en tot cas, les atribucions següents:

a) Dirigir el govern i l’administració municipal.

b) Representar l’ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, llevat dels supòsits que preveuen aquesta Llei i la legislació electoral general, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir en els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar els bans.

f) Dur a terme la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que conté l’article 158.5 de la Llei 39/1998, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquestes operacions estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per 100 dels seus recursos ordinaris, llevat de les de tresoreria que li corresponen quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior; ordenar pagaments i retre comptes; tot aixòde conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

g) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la direcció superior de tot el personal i acordar-ne el nomenament i les sancions, inclosos la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l’acomiadament del personal laboral, i donar-ne compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que tingui lloc. Aquesta atribució s’entén sens perjudici del que disposen els articles 99.1 i 3 d’aquesta Llei.

i) Exercir la direcció de la policia municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagi delegat en un altre òrgan, i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del ple; en aquest supòsit hi ha de donar compte, en la primera sessió que faci el ple per ratificar-ho.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics i risc greu d’aquests, les mesures necessàries i adequades i donar-ne compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.

ñ) Les contractacions i les concessions de tota classe quan l’import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 1.000.000.000 de pessetes; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantitat assenyalada.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o la concessió i estiguin previstos en el pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 500.000.000 de pessetes, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantitat indicats en els supòsits següents:

 • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

 • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no estigui prevista en el pressupost.

q) L’atorgament de les llicències, llevat del fet que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al ple o a la comissió de govern.r) Ordenar la publicació i l’execució dels acords de l’ajuntament, i fer-los complir.s) Les altres que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l’alcalde el nomenament dels tinents d’alcalde.

L’alcalde pot delegar l’exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió de govern, decidir en els empats amb el vot de qualitat, la concertació d’operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l’acomiadament del personal laboral, i les atribucions enunciades en els apartats a), e), j), k), l) i m) anteriors. No obstant això, pot delegar en la comissió de govern l’exercici de les atribucions que preveu l’apartat j).»

Membres de l'òrgan de govern:
Foto NIL PAPIOL CHAMPAGNE

NIL PAPIOL CHAMPAGNE

SxH-AM

Veure fitxa

CONSELL DE GOVERN

Es considera necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal i, en particular a la constitució del Consell de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local, reconeix a aquesta Entitat.

L'objectiu del Consell de Govern és el d’informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern Local i alhora trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal i els grups municipals.

El consell de Govern estarà integrat per tots els regidors i regidores amb delegacions genèriques i especials de l’Alcaldia i serà presidit per l’Alcalde, a fi d’assolir la màxima eficàcia amb l’acció de Govern i en l’administració municipal. Essent convidats els portaveus dels grups municipals a l’oposició si s’escau.

Per raó dels assumptes a tractar el President podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’ajuntament, com també al personal extern contractat, que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

Les decisions del Consell de Govern en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament informatiu o consultiu.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té unes funcions determinades per llei: examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l’Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament d’Hostalric està composada pels següents membres:

 • Sra. Glòria Joaquim i Nicolau (SxH-AM)
 • Sr. Miguel Angel Noguero i Becerra (JxCat - JUNTS)

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Tot i no ser un òrgan d'existència obligatòria en aquest municipi, es considera necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi de dotar d'una major celeritat i eficàcia l'actuació municipal.

La Junta de Govern Local estarà integrada per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, nomenats per l'alcalde. La JGL assisteix a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions, i executa les atribucions que l’Alcaldia o el Ple, de forma expressa li deleguin i les que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Les sessions no són públiques i es duen a terme cada dilluns a les 19:00 hores.

EL PLE MUNICIPAL

El Ple de la Corporació és un òrgan col·legiat necessari, integrat per l’alcalde i els regidors i regidores de l’Ajuntament, en total 11 membres. El Ple de l’Ajuntament d’Hostalric es celebra cada dos mesos, prèvia convocatòria de l’alcalde, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials degudament motivades. Es poden dur a terme sessions extraordinàries. El Ple té lloc el segon dilluns cada dos mesos a les 20.00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Entre altres funcions, al Ple li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.