No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 07/2021

Data d'inici de la sessió 20-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- SUPERVISIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
2.1.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
2.2.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2021, de contractació per urgència d'una agent de la policia local interina
2.3.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2021, de contractació per urgència de personal laboral temporal a l'àrea de comptabilitat
3.- INFORMACIONS SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS
4.- PROPOSTES D’ACORD
4.1.- Examen i aprovació del Compte General del pressupost corresponent a l'exercici 2020
4.2.- Aprovació de la modificació de crèdit 3/2021
5.- MOCIONS
5.1.- Moció presentada pel grup municipal Sumem per Hostalric a l'Ajuntament d'Hostalric per al retorn del 10% del sector perruqueria, barberia i estètica
6.- ASSUMPTES URGENTS
7.- PRECS I PREGUNTES

Documents PLE ORDINARI 20092021

Ple 06/2021

Data d'inici de la sessió 26-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, DE DATA 24 DE MAIG DE 2021, I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, DE DATA 30 DE JUNY DE 2021
2.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 2021DECR000069, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2021, D'INICI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LES TARIFES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
3.-EXAMEN I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LES TARIFES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
4.-RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
5.-EXAMEN I APROVACIÓ DE LA FIXACIÓ DE FESTES LOCALS DEL MUNICIPI D’HOSTALRIC PER A L'ANY 2022
6.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 31 DE MAIG DE 2021, D'APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE
L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
7.- PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 26072021

Ple 05/2021

Data d'inici de la sessió 30-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Únic.- NOMENAMENT HOSTALRIQUENC IL·LUSTRE 2021

Documents Ple extraordinari 30062021

Ple 04/2021

Data d'inici de la sessió 24-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021
2.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021
3.-FORMALITZACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER IMPORT DE 290.763,53 EUROS
4.-MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA
5.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, DE TRES EXERCICIS (2022-2024)
6.-PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 24052021

Ple 03/2021

Data d'inici de la sessió 29-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE DATA 11 DE GENER DE 2021, I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DE DATA 20 DE GENER DE 2021
2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 2021DECR000004 I 2021DECR000014
3.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2021
4.-APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI PER MUTU ACORD, APROVACIÓ DEL CONVENI EXPROPIATORI PER MUTU ACORD DE TERRENYS SITUATS AL PARATGE PARC DE L’ATENEU, D'HOSTALRIC, I ACCEPTACIÓ DE PORCIONS DE TERRENYS GRATUÏTAMENT A FAVOR DE LA CORPORACIÓ LOCAL
5.-DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA JGL RELATIVA A L'ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
6.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL EL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL D’HOSTALRIC (DUPROCIM)
7.-DEROGACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE CONTRACTES MENORS
8.-SOL.LICITUD D'ADHESIÓ DE LA MANCOMUNITAT VERGE DELS SOCORS AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS INTERVENTORS DE LES ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
9.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS I LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS D’OCI DE LA SELVA
10.-ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC A LA MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
11.-ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC A LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS A LA JONQUERA I SALT LA TARDOR DE 2019
12.-MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 – EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
13.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER HOSTALRIC-EMOCIONA'T AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
14.-RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 8 DE FEBRER DE 2020, D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC AL PACTE D'ALCALDES PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE 30/40
15.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE DATA 15 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
16.-PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 29032021

Ple 02/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Documents Ple extraordinari 20012021

Ple 01/2021

Data d'inici de la sessió 11-01-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- EXÀMEN I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI I ÚNIC DE L' AJUNTAMENT D'HOSTALRIC, EXERCICI 2021
3.- AUTORITZACIÓ RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT AGENT 1010
4.- SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES PER FER FRONT A L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES PER FER FRONT A LA COVID-19
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 93 REFERENT A LA DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE SECRETARIA RESULTANT DE LA DISSOLUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE FOGARS DE LA SELVA I HOSTALRIC.
6.- PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 11012021