No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 10/2022

Data d'inici de la sessió 27-09-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Documents CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 27092022

Ple 9/2022

Data d'inici de la sessió 25-07-2022

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Documents DECRET CONVOCATORIA PLEE 25072022

Ple 8/2022

Data d'inici de la sessió 18-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Documents DECRET CONVOCATÒRIA PLEO 18072022

Ple 7/2022

Data d'inici de la sessió 18-07-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta del Ple Ordinari, de data 16/05/2022, i de les dues actes dels Plens Extraordinaris, de data 20/06/2022.
 2. Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2022DECR000070 al número 2022DECR000105.
 3. Informes sobre temes  gestions municipals. 
 4. Desafectació d'un vehicle municipal.
 5. Examen i aprovació de la modificació puntual número 1 del POUM per adequació del planejament a la nova delimitació territorial.
 6. Aprovació del Reglament de creació i funcionament de la Comissió de nomenclàtor i del procediment per a l’assignació de denominacions de vies i espais públics d’Hostalric.
 7. Aprovació del nou redactat del conveni de delegació de competències de gestió de residus municipals entre l'Ajuntament d'Hostalric i el Consell Comarcal de la Selva, per virtut de delegació de competència efectuada per l’Ajuntament en data 22 de desembre de 2009.
 8. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la carta de colors del nucli antic
 9. Examen i aprovació de la fixació de festes locals del municipi d’Hostalric per a l'any 2023.
 10. Desistiment de les contribucions especials per l'execució del projecte de la cinquena fase d'intervenció a les muralles.
 11. Aprovació del conveni entre l'Ajuntament d'Hostalric i els propietaris dels terrats del carrer Major pel pagament del preu just de l'expropiació dels terrats i garatges annexos a la muralla.
 12. Assumptes urgents.
 13. Precs i preguntes.  

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 20-06-2022

Hora d'inici de la sessió 20

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Nomenament dels Hostalriquencs Il·lustres 2022.

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 20-06-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Examen i aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 8/2022.
 2. Moció en defensa dels Jutjats de Pau.

Ple 4/2022

Data d'inici de la sessió 16-05-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior: acta del Ple ordinari celebrat en data 21 de març de 2022.
 2. Donar compte dels decrets d'Alcladia del número 2022DECR000040 al número 2022DECR000069.
 3. Informes sobre temes i gestions municipals.
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021.
 5. Donar compte de l'informe resum de control intern de l'exercici 2021.
 6. Examen i aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022.
 7. Aprovació de l'ordenança de reglament d'ús de l'equipament de l'antiga escola de música.
 8. Aprovació de l'ordenança reguladora del Premi Montserrat Casas de treballs de recerca de batxillerat.
 9. Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de llicències digitals.
 10. Aprovació de cessions gratuïtes de béns municipals patrimonials.
 11. Examen i aprovació del conveni de delegació de les competències de la potestat inspectora en matèria de gestió de residus municipals i neteja viària entre l'Ajuntament d'Hostalric i el Consell Comarcal de la Selva.
 12. Sol·licitar al Ple del Consell Comarcal de la Selva l'aprovació de la declaració de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) de la zona arqueològica Mas Bossom (a la falda del castell).
 13. Nomenament de Francesc Xavier Garcia Valle com a secretari del Jutjat de Pau d'Hostalric.
 14. Assumptes urgents. 
 15. Precs i preguntes.

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 21-03-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: acta del Ple ordinari celebrat en data 17 de gener de 2022 i acta del Ple extraordinari celebrat en data 7 de febrer de 2022.
 2. Donar compte dels decrets de l'Alcaldia del número 2022DECR000002 al número 2022DECR000039.
 3. Informacions sobre temes i gestions municipals.
 4. Examen i aprovació de les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats i associacions cíviques i culturals d'Hostalric i aprovació de la convocatòria.
 5. Examen i aprovació de les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per entitats i associacions esportives d'Hostalric i aprovació de la convocatòria.
 6. Examen i aprovació de les Bases específiques reguladores de subvencions per activitats desenvolupades per esportistes individuals del municipi d'Hostalric i aprovació de la convocatòria.
 7. Aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió d'ajudes individuals per a l'assistència al Casal d'Estiu d'Hostalric.
 8. Examen i aprovació inicial de la modificació no substancial de l'ordenança reguladora de les condicions d’ocupació de terrenys d’ús públic amb terrasses per part de determinats establiments públics dedicats a la restauració amb finalitat lucrativa.
 9. Examen i aprovació modificació de la plantilla de personal 2022.
 10. Donar compte de l'informe de la tresoreria general de l'Ajuntament d'Hostalric, de data 8 de març de 2022, referent al Període Mitjà de Pagament (PMP) i de morositat.
 11. Assumptes urgents.
 12. Precs i preguntes.

Ple 2/2022

Data d'inici de la sessió 17-02-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Donar compte del Decret d'Alcaldia núm. 10, de data 25 de gener de 2022, de modificació de la delegació de competències entre òrgans municipals.

2. Modificació del cartipàs del mandat 2019-2023.

3. Aprovació de l'ordenança reguladora dels premis literaris Modest Salse.

4. Aprovació Ordenança bases concurs punts de llibre.

5. Aprovació de la convocatòria i les bases per als participants de la mostra carrers en flor Hostalric 2022.

6. Aprovació del pla anual normatiu de l'any 2022.

7. Aprovació inicial de cessions gratuïtes de béns municipals patrimonials.

8. Aprovació de la modificació de crèdit 1/2022: transferència de crèdit.

9. Modificació de l'ordenança fiscal T04: Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

10. Modificació de l'ordenança fiscal número 10 de la Taxa per recollida, tractament i
eliminació d'escombraries.

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 17-01-2022

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2021 I DE L'ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2021

 

2.- SUPERVISIÓ DELS ÒRGANS DE GÒVERN

 

2.1.- Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del número 2021DECR000138 al número 2022DECR000001

 

3.- INFORMES SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS

 

4.- PROPOSTES D’ACORD

 

4.1.- Actualització retribucions càrrecs electes 2022

4.2.- Aprovació de l'increment retributiu dels empleats públics de l'Ajuntament d'Hostalric

4.3.- Desistiment contenciosos relatius a la delimitació territorial

 

5.- ASSUMPTES URGENTS

 

6.- PRECS I PREGUNTES

 

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 09-12-2021

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- Aprovació de la pròrroga del contracte del servei de comunicació i gestió de les xarxes socials
2.- Ratificació de la desafectació de llibres de la biblioteca pública Modest Salse i Camarasa
3.- Ratificació de l'acord de la Junta de Govern Local, en sessió de data 22 de novembre de 2021, d'acceptació de l'encomana de gestió de la Mancomunitat Verge dels Socors a l’Ajuntament d’Hostalric per a la licitació del servei d'assessoria i gestoria laboral i fiscal
4.- Aprovació de la modificació de crèdit 4/2021
5.- Aprovació del pressupost general per l'exercici 2022
6.- Examen i aprovació de la plantilla de personal 2022
7.- Donar compte del Pla anual de control financer de l'exercici 2022 elaborat per la Intervenció general de l'Ajuntament d'Hostalric
8.- Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

Ple 08/2021

Data d'inici de la sessió 08-11-2021

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.- SUPERVISIÓ DELS ÒRGANS DE GÒVERN

2.1.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia

2.2.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern, de data 13 d'octubre de 2021, de contractació per urgència E.P.C com agent de la policia local

3.- INFORMES SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS

4.- PROPOSTES D’ACORD

4.1.- Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’Ajuntament d’Hostalric

4.2.- Examen i aprovació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022

4.3.- Examen i aprovació del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, de la identitat de gènere i d’expressió de gènere de l’ajuntament d’Hostalric

5.- MOCIONS

5.1.- Moció presentada pel grup municipal Sumem per Hostalric a l'Ajuntament d'Hostalric pel rebuig al projecte d'una indústria extractiva al municipi d’Osor

5.2.- Moció en relació a la sentència que anul·la el mètode de determinació de la base imposable de l’impost de la plusvàlua municipal

6.- ASSUMPTES URGENTS

7.- PRECS I PREGUNTES

 

Ple 07/2021

Data d'inici de la sessió 20-09-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- SUPERVISIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
2.1.- Donar compte dels decrets de l'Alcaldia
2.2.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2021, de contractació per urgència d'una agent de la policia local interina
2.3.- Donar compte de l'acord de la Junta de Govern, de data 26 de juliol de 2021, de contractació per urgència de personal laboral temporal a l'àrea de comptabilitat
3.- INFORMACIONS SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS
4.- PROPOSTES D’ACORD
4.1.- Examen i aprovació del Compte General del pressupost corresponent a l'exercici 2020
4.2.- Aprovació de la modificació de crèdit 3/2021
5.- MOCIONS
5.1.- Moció presentada pel grup municipal Sumem per Hostalric a l'Ajuntament d'Hostalric per al retorn del 10% del sector perruqueria, barberia i estètica
6.- ASSUMPTES URGENTS
7.- PRECS I PREGUNTES

Documents PLE ORDINARI 20092021

Ple 06/2021

Data d'inici de la sessió 26-07-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE, DE DATA 24 DE MAIG DE 2021, I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE, DE DATA 30 DE JUNY DE 2021
2.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 2021DECR000069, DE DATA 14 DE JULIOL DE 2021, D'INICI DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LES TARIFES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
3.-EXAMEN I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LES TARIFES DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
4.-RESTABLIMENT DE L'EQUILIBRI ECONÒMIC DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
5.-EXAMEN I APROVACIÓ DE LA FIXACIÓ DE FESTES LOCALS DEL MUNICIPI D’HOSTALRIC PER A L'ANY 2022
6.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 31 DE MAIG DE 2021, D'APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE
L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC
7.- PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 26072021

Ple 05/2021

Data d'inici de la sessió 30-06-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia Únic.- NOMENAMENT HOSTALRIQUENC IL·LUSTRE 2021

Documents Ple extraordinari 30062021

Ple 04/2021

Data d'inici de la sessió 24-05-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2021
2.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2021
3.-FORMALITZACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER IMPORT DE 290.763,53 EUROS
4.-MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA
5.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 22 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI, DE TRES EXERCICIS (2022-2024)
6.-PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 24052021

Ple 03/2021

Data d'inici de la sessió 29-03-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Sala de plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE DATA 11 DE GENER DE 2021, I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT, DE DATA 20 DE GENER DE 2021
2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA 2021DECR000004 I 2021DECR000014
3.-EXAMEN I APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2021
4.-APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT EXPROPIATORI PER MUTU ACORD, APROVACIÓ DEL CONVENI EXPROPIATORI PER MUTU ACORD DE TERRENYS SITUATS AL PARATGE PARC DE L’ATENEU, D'HOSTALRIC, I ACCEPTACIÓ DE PORCIONS DE TERRENYS GRATUÏTAMENT A FAVOR DE LA CORPORACIÓ LOCAL
5.-DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A FAVOR DE LA JGL RELATIVA A L'ELECCIÓ DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS
6.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL EL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL D’HOSTALRIC (DUPROCIM)
7.-DEROGACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ SOBRE LA TRAMITACIÓ DE CONTRACTES MENORS
8.-SOL.LICITUD D'ADHESIÓ DE LA MANCOMUNITAT VERGE DELS SOCORS AL SERVEI D’ASSISTÈNCIA ALS ÒRGANS INTERVENTORS DE LES ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
9.-APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC AL PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES SEXUALS I LGTBIFÒBIQUES ALS ESPAIS D’OCI DE LA SELVA
10.-ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC A LA MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASÉL
11.-ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC A LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS A LA JONQUERA I SALT LA TARDOR DE 2019
12.-MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ALIANÇA EDUCACIÓ 360 – EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
13.-MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER HOSTALRIC-EMOCIONA'T AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
14.-RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE DATA 8 DE FEBRER DE 2020, D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'HOSTALRIC AL PACTE D'ALCALDES PEL CLIMA I L'ENERGIA SOSTENIBLE 30/40
15.-DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ DE DATA 15 DE MARÇ DE 2021, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2020
16.-PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 29032021

Ple 02/2021

Data d'inici de la sessió 20-01-2021

Hora d'inici de la sessió 20:00

Lloc Telemàtic

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE HAN DE FORMAR PART DE LES MESES ELECTORALS EN LES PROPERES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

Documents Ple extraordinari 20012021

Ple 01/2021

Data d'inici de la sessió 11-01-2021

Hora d'inici de la sessió 21:00

Lloc Telemàtic

Tipus Ordinària

Ordre del dia 1.- EXÀMEN I APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- EXAMEN I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST ORDINARI I ÚNIC DE L' AJUNTAMENT D'HOSTALRIC, EXERCICI 2021
3.- AUTORITZACIÓ RECONEIXEMENT COMPATIBILITAT AGENT 1010
4.- SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES SANCIONADORES PER FER FRONT A L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES PER FER FRONT A LA COVID-19
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA 93 REFERENT A LA DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE SECRETARIA RESULTANT DE LA DISSOLUCIÓ DE L'AGRUPACIÓ MUNICIPAL DE FOGARS DE LA SELVA I HOSTALRIC.
6.- PROPOSICIONS PRECS I PREGUNTES

Documents Ple ordinari 11012021