En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Els òrgans de govern i les seves funcions es regulen en la normativa de règim local. En el cas de l'Ajuntament de L'Hospitalet, la seva organització s'ajusta al que determina el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, corresponent als municipis de gran població.

Els òrgans de govern són els següents:

 

El Ple

El Ple és el màxim òrgan de representació política de la ciutadania en el govern municipal i li corresponen les competències que li atribueix la legislació de règim local i la resta de l'ordenament jurídic, les quals poden ser delegades en comissió d'acord amb la legislació de règim local i el Reglament Orgànic del Ple.

 

L’Alcalde/ssa

El Alcalde/ssa ostenta la màxima repersentació del municipi i exerceix les funcions que li atribueix l'ordenament jurídic, entre d'altres i en relació al govern municipal, li correspon la presidència i la convocatòria de la Junta de Govern Local i la direcció de la política del govern i de l'administració municipal.

  • Presentació de l'Alcaldessa
  • Més informació: Reglament Orgànic del Ple de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, disponible a l'apartat de normativamunicipal, a través d'aquest enllaç.

 

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es l'òrgan que, sota la presidència de l'Alcalde/ssa, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política i exerceix les funcions execitives i administratives que li atribueix la normativa de règim local, les que li delegui l'alcalde/ssa i aquelles que expressament li atribueixin altres lleis.

Podéis consultar la composición de la Junta de Gobierno, el calendario de sesiones y los extractos de los acuerdos a través de este .

 

Els i les tinents d'alcaldia 

Als i les tinents d'alcaldia els correspon substituir a l'alcalde/ssa per ordre del seu nomenament, en cas de vacant, absència o malaltia o impediment que li impossibiliti per a l'exercici de les seves funcions. 

  • Més informació: Reglament de Govern i Administració de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat, disponible a l'apartat de normativa municipal a través del següent enllaç