No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

Grup polític Portaveu Web Indemnitzacions Documents Més informació Prioritat
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de (PSC-CP) Francesc Josep Belver i Vallés Web Veure document aportacions grups municipals Informe 2019 portaveu PSC-CP
Aprovació compte justificatiu PSC 2019
Informe 2020 portaveu PSC-CP
Relació de despeses 2020 PSC-CP
Informe 2021 portaveu PSC-CP
Relació de despeses 2021 PSC-CP
14 regidors/es 1
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) Antoni Garcia Acero Web Veure document aportacions grups municipals Informe 2019 portaveu ERC-AM
Aprovació compte justificatiu ERC 2019
Informe 2020 portaveu ERC-AM
Relació de despeses 2020 ERC-AM
Informe 2021 portaveu ERC
Relació de despeses 2021 ERC
5 regidors/es 2
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (C's) Miguel García Valle Web Veure document aportacions grups municipals Informe 2019 portaveu Cs
Aprovació compte justificatiu Cs 2019
Informe 2020 portaveu Cs
Relació de despeses 2020 Cs
Informe 2021 portaveu Cs
Relació de despeses 2021 Cs
4 regidors/es 3
L'Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem (LHECP-ECG) Ana González Montes Web Veure document aportacions grups municipals Informe 2019 portaveu LHECP-ECG
Aprovació compte justificatiu LHECECP 2019
Informe 2020 portaveu LHECP-ECG
Relació de despeses 2020 LHECP-ECG
Informe 2021 portaveu LHECP
Relació de despeses 2021 LHECP
3 regidors/es 4
Partit Popular (PP) Sonia Esplugas González Web Veure document aportacions grups municipals Informe 2019 portaveu PP
Aprovació compte justificatiu PP 2019
Informe 2020 portaveu PP
Relació de despeses 2020 PP
Informe 2021 portaveu PP
Relació de despeses 2021 PP
1 regidora 5

Per obtenir informació dels grups polítics municipals del Consistori, podeu consultar la seu electrònica.

 

Informació de les dotacions econòmiques

Els grups polítics municipals consituïts al consistori perceben una dotació econòmica d’acord amb les determinacions de l’art. 73.3 de la Llei 2/6 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de règim local.

La dotació percebuda per cada grup és el resultat de la suma dels següents imports:

  • Una dotació fixa de dotze mil euros (12.000 €) anuals, igual per cadascun dels grups polítics municipals.
  • La quantitat que resulti de multiplicar dotze mil vuit-cents cinquanta euros (12.850 €) anuals pel nombre de regidors/es que integrin cada grup. 

L'objecte d'aquestes dotacions econòmiques són les despeses pròpies dels grups municipals destinades a proveir els mitjans materials necessaris per al compliment adequat de les seves funcions i activitats.

A l'acord de Ple que podeu descarregar en aquest apartat, podeu consultar les despeses que es consideren pròpies, però en cap cas les despeses de les activitats corporatives dels grups municipals es podran destinar a:

a. El pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació. 

b. L'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

c. Indemnitzacions per raó del servei i per assistència a sessions, que, d'acord amb la legislació vigent, s'hagin de satisfer directament a cada regidor.

d. Subvencions, aportacions o transferències destinades a entitats privades.

e. Aportacions als partits polítics, coalicions electorals o federacions, que no tinguin per finalitat i compleixin els requisits previstos a l’article 56.2.b) de les bases.

 

Documentació sobre les dotacions econòmiques

En els següents documents podeu consultar: l'acord relatiu a les dotacions econòmiques dels grups polítics municipals i les quantitats percebudes pels grups els darrers anys.

En els documents adjunts a cada grup municipal podeu consultar: l'informe anual, signat pel regidor/a portaveu de cada grup municipal en el qual es manifesta expressament que les factures o altres documents justificatius de les despeses estan a disposició de les persones interessades, la relació de despeses i l'aprovació dels comptes justificatius.