No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

L’Ajuntament de Granollers posa a l’abast de la ciutadania la informació pública de la que disposa, en aplicació de la normativa estatal i autonòmica de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al portal de transparència. Això no obstant, si no localitzeu la informació que necessiteu, podeu exercir el dret d’accés a la informació pública.

S’entén per informació pública objecte del dret d'accés, tota la informació, qualsevol dada o documents que les Administracions Públiques han elaborat, posseeixen o poden legítimament exigir a terceres persones com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.

 

QUI POT REALITZAR LA SOL·LICITUD?

Pot exercir el dret d’accés a la informació pública qualsevol persona a partir dels 16 anys, tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. Si es vol exercir el dret a través de representant, caldrà que aquest estigui degudament autoritzat.

El dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta:

 1. Perjudici per a la seguretat pública.
 2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració publica, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
 4. El principi d’igualtat de les parts en els processos judicial o la tutela judicial efectiva.
 5. Els drets dels menors d’edat.
 6. La intimitat, i els altres drets privats legítims.
 7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 8. Si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
 9. En el cas que es tracti d’informació que contingui dades de caràcter personal, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

COM ES POT EFECTUAR LA SOL·LICITUD?

Es pot presentar la sol·licitud a través del formulari associat al present tràmit on haurà de quedar constància de:

 • La identitat de sol·licitant.
 • La informació sol·licitada de la manera més precisa possible, tot i que no és necessari que s’indiqui cap document ni expedient concret.
 • Una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de notificacions.
 • La forma en què es prefereix accedir a la informació sol·licitada.

Tot i que no és necessari que es motivi la sol·licitud d’accés a la informació, si s’exposen els motius pels quals es realitza la sol·licitud, aquests podran ser tinguts en consideració en emetre la resolució d’aquesta.

 

No es podran admetre sol·licituds que:

 • Demanin notes, esborranys, resums, opinions o qualsevol document de treball intern sense rellevància o interès públic.
 • Per a obtenir la informació sol·licitada calgui una tasca complexa d’elaboració o reelaboració. En aquest cas, es podria lliurar la informació de manera desglossada, amb l’audiència prèvia a l’interessat.
 • Sol·licitin documentació que sigui en fase d’elaboració i s’hagi de fer pública dins dels termini de tres mesos.
 • Consisteixin en consultes jurídiques o peticions d’informes o dictàmens. Sens perjudici dels supòsits de consulta o orientació establerts per la legislació general de procediment administratiu i per les llei sectorials que es demanin d’acord amb la normativa corresponent.
 • Siguin manifestament repetitives o tinguin un caràcter abusiu no justificat amb la finalitat de transparència de la legislació.

 

EN QUINS SUPORTS ES POT REBRE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA?

L’Ajuntament de Granollers subministrarà la informació en el format que s’indiqui a la sol·licitud.

Es podrà lliurar en un format diferent al sol·licitat en els casos següents:

 • Si hi ha una alternativa més econòmica, sempre que el sol·licitant no vegi així dificultat el seu accés a les dades.
 • Si la informació ja ha estat difosa o publicada provisionalment en un altre format per part de l’Ajuntament de Granollers. En aquest cas, s’haurà d’indicar el sol·licitant la font d’informació per a la seva consulta.
 • Si es considera raonable utilitzar un format diferent del sol·licitat, sempre i quan es justifiqui aquesta decisió.
 • Si el format en el qual s’ha demanat la informació pot comportar la pèrdua del suport que la conté o el pot danyar.
 • Si tècnicament no és possible fer una còpia en el format en el qual s’ha demanat la informació.
 • Si el format en el qual s’ha sol·licitat la informació pot afectar els drets de propietat intel·lectual.

 

CONDICIONS DE REUTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Us facilitarem la informació sol·licitada en formats reutilitzables i d'acord amb les condicions d'ús que podreu consultar si executeu el següent enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/granollers/avis-legal.

Les condicions d'ús que figurin en les llicències de reutilització associades a la informació facilitada vinculen les persones reutilitzadores pel sol fet d'obtenir la informació o accedir-hi. La reutilització de la informació es realitzarà sota la responsabilitat exclusiva de la persona reutilitzadora.

Igualment, en compliment de l'article 75.10 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, si ho considereu oportú, podreu demanar un certificat de les condicions de reutilització que regien per a la informació sol·licitada i/o publicada en un moment determinat.

Tindreu, igualment, l'obligació de tractar la informació facilitada d'acord amb la normativa de protecció de dades. Podeu accedir a la política genèrica de privacitat en matèria de dades de caràcter personal si accediu a aquesta pàgina web. La resolució de la sol·licitud d'accés a la informació pública us informarà de les condicions específiques que apliquin a la vostra sol·licitud.

 

TERMINIS

Es donarà resposta a la sol·licitud en el termini d’un mes a comptar de la data de la presentació de la sol·licitud. Pròrroga: Aquest termini, però, es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven us hauran han de ser comunicades abans del venciment del primer termini de resposta.

 

QUAN ES POT EXERCIR EL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ?

Es poden presentar sol·licituds en qualsevol moment.

 

PREUS

L’accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l’expedició de còpies i la transformació en formats diferents de l’original, estan subjectes a allò establert per l’ordenança fiscal corresponent:

 

SILENCI ADMINISTRATIU

La sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per aquesta llei o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

 

VIES DE RECLAMACIÓ

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant de l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació Pública, i, si s’escau, les que resolguin el recurs de reposició, poder ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP).

 

NORMATIVA REGULADORA

 

Accediu al tràmit Accés a la informació pública dins de la Seu electrònica.