En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és integrat per tots/es els/les regidors/es, actualment 25, i és presidit per l'alcalde/essa.

Corresponen al Ple les competències que determina l'article 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local:

 • 1. El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde.
 • 2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Consell Obert, les següents atribucions:
  • a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
  • b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les que es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcertats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.
  • c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés instruments d'ordenació previstos a la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualsevol dels mateixos instruments.
  • d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
  • e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
  • g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
  • h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i demés Administracions públiques.
  • i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, el fixament de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
  • j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
  • k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
  • l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
  • m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de la qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost - excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumular de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior - tot això de conformitat amb el que es disposa a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupost.
  • p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.
  • q) La resta que expressament confereixin les lleis.
 • 3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa a la legislació electoral general.
 • 4. El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde i a la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 3 d'aquest article.

 

Igualment, la disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, regula les competències del Ple en la matèria:

 • 1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l'adjudicació de concessions sobre els béns d'aquestes i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l'import de tres milions d'euros, així com l'alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.
 • 2. Corresponen al ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats a l'apartat anterior que subscrigui l'entitat local. Així mateix correspon al ple l'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l'alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l'alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic de qualsevol valor.

 

Es fan 11 plens ordinaris a l'any, i un ple extraordinari en el qual es debat, l'estat de la ciutat. El Ple municipal se celebra cada últim dimarts de mes, a les 19.30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6).

És obert a la ciutadania, que pot assistir a la sessió plenària i participar, un cop finalitzat el ple, al torn obert de paraules.

Les sessions del Ple municipal es fan, amb caràcter ordinari, mensualment l'últim dimarts de cada mes.

Pespectiva

 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Alba Barnusell i Ortuño

Alba Barnusell i Ortuño

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Álvaro Ferrer Vecilla

Álvaro Ferrer Vecilla

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Gemma Giménez i Torres

Gemma Giménez i Torres

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Martí Pujadas Ferrer

Martí Pujadas Ferrer

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Andrea Canelo Matito

Andrea Canelo Matito

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Maria Villegas Rueda

Maria Villegas Rueda

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Francesc Arolas Pou

Francesc Arolas Pou

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Isabel Llorente Gutiérrez

Isabel Llorente Gutiérrez

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Rudy Benza Alegría

Rudy Benza Alegría

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Juan Manuel Segovia Ramos

Juan Manuel Segovia Ramos

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Cinta Aixendri Ruiz

Cinta Aixendri Ruiz

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Sergi Fernández i Bernal

Sergi Fernández i Bernal

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Núria Maynou i Hernández

Núria Maynou i Hernández

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Pau Llobet i Roura

Pau Llobet i Roura

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Montse Guri i López

Montse Guri i López

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Enric Gisbert Tomàs

Enric Gisbert Tomàs

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Laura Sabatés Ortega

Laura Sabatés Ortega

JUNTS

Veure fitxa
Foto Josep Maria Noguera Amiel

Josep Maria Noguera Amiel

JUNTS

Veure fitxa
Foto Oriol Vila Castelló

Oriol Vila Castelló

JUNTS

Veure fitxa
Foto Joan Ricart Angulo

Joan Ricart Angulo

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto Mònica Ribell Bachs

Mònica Ribell Bachs

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Mireia Rubio Encinas

Mireia Rubio Encinas

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa
Funcions:

Pespectiva

 
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Alba Barnusell i Ortuño

Alba Barnusell i Ortuño

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Álvaro Ferrer Vecilla

Álvaro Ferrer Vecilla

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Gemma Giménez i Torres

Gemma Giménez i Torres

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Martí Pujadas Ferrer

Martí Pujadas Ferrer

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Andrea Canelo Matito

Andrea Canelo Matito

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Maria Villegas Rueda

Maria Villegas Rueda

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Francesc Arolas Pou

Francesc Arolas Pou

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Isabel Llorente Gutiérrez

Isabel Llorente Gutiérrez

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Rudy Benza Alegría

Rudy Benza Alegría

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Juan Manuel Segovia Ramos

Juan Manuel Segovia Ramos

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Cinta Aixendri Ruiz

Cinta Aixendri Ruiz

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Sergi Fernández i Bernal

Sergi Fernández i Bernal

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

L'alcalde/essa designa i revoca lliurement els tinents d'Alcaldia d'entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els tinents d'Alcaldia substitueixen l'alcalde, per ordre de nomenament en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

El nombre de tinents d'Alcaldia no podrà excedir del nombre de membres de la Junta de Govern Local.

Els nomenaments i els cessaments es faran mitjançant resolució de l'alcalde/essa, de què es donarà compte al Ple, es notificarà als designats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat.

La condició de tinent d'Alcaldia es perd, també, per renúncia expressa manifestada per escrit i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. L'alcalde/essa pot efectuar delegacions a favor de la Junta de Govern Local. En tal cas, els acords adoptats per aquesta Comissió tindran el mateix valor que les resolucions dictades per l'alcalde/essa.

Pespectiva

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Álvaro Ferrer Vecilla

Álvaro Ferrer Vecilla

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Gemma Giménez i Torres

Gemma Giménez i Torres

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Andrea Canelo Matito

Andrea Canelo Matito

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Maria Villegas Rueda

Maria Villegas Rueda

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Francesc Arolas Pou

Francesc Arolas Pou

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Rudy Benza Alegría

Rudy Benza Alegría

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Juan Manuel Segovia Ramos

Juan Manuel Segovia Ramos

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde/essa i un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde/essa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L'assistència a l'alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions.
 • Les atribucions que l'alcalde/essa li delegui.
 • Les atribucions que el Ple li delegui, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta.

La Junta de Govern Local, per a l'exercici de les seves competències resolutòries, -ja siguin delegades o bé d'atribució legal directa-, celebrarà sessió ordinària segons la periodicitat i l'horari que fixarà l'Alcaldia mitjançant Decret, i extraordinària quan ho decideixi l'Alcaldia mateixa. El secretari actuarà de fedatari dels acords de la Junta de Govern Local.

La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que caldrà debatre, i els expedients corresponents. Quan necessitin l'informe jurídic de la Secretaria General, hauran de ser lliurats per a l'informe esmentat, amb una antelació mínima de vuit dies, llevat dels supòsits d'urgència qualificada.

 

Convocatòries Consulta les Convocatòries i actes

 

Calendari Consulta el Calendari

 

Pespectiva

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Alba Barnusell i Ortuño

Alba Barnusell i Ortuño

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Álvaro Ferrer Vecilla

Álvaro Ferrer Vecilla

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Gemma Giménez i Torres

Gemma Giménez i Torres

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Andrea Canelo Matito

Andrea Canelo Matito

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Maria Villegas Rueda

Maria Villegas Rueda

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Francesc Arolas Pou

Francesc Arolas Pou

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Rudy Benza Alegría

Rudy Benza Alegría

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Juan Manuel Segovia Ramos

Juan Manuel Segovia Ramos

PSC-CP

Veure fitxa
Funcions:

Sota la denominació de Comissions Informatives es constituiran uns òrgans que tindran per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin d'ésser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que exerceixin delegacions.

Tots els grups municipals tindran dret a formar part d'aquestes comissions, que hauran d'estar integrades pels membres que designin els diferents grups, d'acord amb els criteris que estableix l'article 20.1.c de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. Les comissions estaran formades per un nombre imparell de membres, d'entre ells l'alcalde/essa com a president nat. L'alcalde/essa podrà delegar la seva representativitat en un president efectiu, el qual serà designat a proposta de la comissió corresponent, i serà elegit d'entre els membres que la integrin. Actuarà com a secretari el de l'Ajuntament o el funcionari en qui delegui.

L'adscripció a cada comissió dels/les regidors/es que corresponguin a cada grup municipal i les variacions durant el període de mandat, seran decidides per majoria dels integrants del mateix grup, ja sia manifestant-ho en sessió plenària, o bé mitjançant un escrit tramès a l'Alcaldia i del qual s'haurà de donar compte al Ple.

Les sessions de les Comissions Informatives podran celebrar-se a la casa consistorial o en un altre edifici municipal on radiquin les unitats administratives dels serveis que tracta la Comissió Informativa corresponent.

 

Calendari

Acords de Ple i Resolucions

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Funcions:

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple i els que hagin estat delegats a la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament, relatius als àmbits competencials de gestió de l’Alcaldia i de Serveis Generals.

Els regidors de govern amb facultats relatives a aquesta Comissió Informativa són:

 • Francesc Arolas Pou
 • Àlvaro Ferrer Vecilla.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Montse Guri i López

Montse Guri i López

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Josep Maria Noguera Amiel

Josep Maria Noguera Amiel

JUNTS

Veure fitxa
Foto Joan Ricart Angulo

Joan Ricart Angulo

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa
Funcions:

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple i els que hagin estat delegats a la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament, relatius als àmbits competencials de gestió de Territori i Sostenibilitat.

Els regidors de govern amb facultats relatives a aquesta Comissió Informativa són:

 • Francesc Arolas Pou
 • Juan Manuel Segovia Ramos
 • Sergi Fernàndez Bernal
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Gemma Giménez i Torres

Gemma Giménez i Torres

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Núria Maynou i Hernández

Núria Maynou i Hernández

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Laura Sabatés Ortega

Laura Sabatés Ortega

JUNTS

Veure fitxa
Foto Mònica Ribell Bachs

Mònica Ribell Bachs

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa
Funcions:

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple i els que hagin estat delegats a la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament, relatius als àmbits competencials de gestió d’Educació i Cohesió.

Els regidors de govern amb facultats relatives a aquesta Comissió Informativa són:

 • Maria Villegas Rueda
 • Francesc Arolas Pou
 • Rudy Benza Alegría
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Álvaro Ferrer Vecilla

Álvaro Ferrer Vecilla

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Pau Llobet i Roura

Pau Llobet i Roura

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Oriol Vila Castelló

Oriol Vila Castelló

JUNTS

Veure fitxa
Foto Joan Ricart Angulo

Joan Ricart Angulo

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa
Funcions:

Li correspon l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple i els que hagin estat delegats a la Junta de Govern Local pel Ple de l’Ajuntament, relatius als àmbits competencials de gestió de Creativitat i Promoció Econòmica.

Els regidors de govern amb facultats relatives a aquesta Comissió Informativa són:

 • Gemma Giménez Torres
 • Martí Pujadas Ferrer
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Villegas Rueda

Maria Villegas Rueda

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Enric Gisbert Tomàs

Enric Gisbert Tomàs

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Laura Sabatés Ortega

Laura Sabatés Ortega

JUNTS

Veure fitxa
Foto Mònica Ribell Bachs

Mònica Ribell Bachs

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa
Funcions:

La Comissió Especial de Comptes és un òrgan complementari de naturalesa necessària, és obligatòria per a tots els ajuntaments i té les funcions d’estudiar, examinar i informar dels comptes anuals de l'Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica municipal.

Els comptes anuals estan integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Els membres de la Comissió Especial de Comptes representaran als grups municipals en proporció a la seva representativitat en el Ple de l’Ajuntament, sense perjudici dels drets que puguin correspondre als regidors/es no adscrits/es.

Les comissions informatives estaran formades per un representant de cada grup polític. A les votacions s’aplicarà el sistema de vot ponderat en relació al nombre de vots de cada grup en el Ple municipal, sense perjudici dels drets que puguin correspondre als regidors/es no adscrits/tes.

 

Calendari

Acords de Ple i Resolucions

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Terrades Santacreu

Jordi Terrades Santacreu

PSC-CP

Veure fitxa
Foto Núria Maynou i Hernández

Núria Maynou i Hernández

ERC - AM

Veure fitxa
Foto Josep Maria Noguera Amiel

Josep Maria Noguera Amiel

JUNTS

Veure fitxa
Foto Joan Ricart Angulo

Joan Ricart Angulo

PRIMÀRIES

Veure fitxa
Foto José María Moya Losilla

José María Moya Losilla

PP

Veure fitxa
Foto Cristina Tarrés Martínez

Cristina Tarrés Martínez

VOX

Veure fitxa