El retiment de comptes és una oportunitat per crear un espai permanent entre l'Ajuntament i la ciutadania i mostrar tota aquella informació de que en disposi, que permeti a la ciutadania avaluar el grau de compliment de les obligaciones i compromisos de la Corporació des de les diferents vessants que us mostrem a continuació: 

 

Pla de Reactivació i Innovació 

Anàlisi dels indicadors del Pla de Reactivació i Innovació a abril de 2022 (avaluació amb periodicitat anual)

Pressupost transparent -  A què destina el pressupost l'Ajuntament de Gavà?

Altres indicadors de gestió econòmica

Resultat de les queixes i suggeriments

Avaluació de les polítiques públiques

Avaluació de la qualitat dels serveis 

Resultats de les sol.licituds d'accés a la informació pública

Contractes, convenis i subvencions

DIbaròmetre de la Diputació de Barcelona