Vols conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del teu ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobaràs tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

L’Ajuntament de Font-rubí ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l’RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert en l’article 5.2 de l’RGPD.

D’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d’activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l’Ajuntament.

Control de versions

Acte d’aprovació i data

Versió vigent

Núm. de tractaments identificats

Versió inicial

Decret d’Alcaldia

20 de juliol de 2021

A partir del 20 de juliol

de 2021

15

 

Identificació del responsable

Responsable

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Ajuntament de

Font-rubí

Plaça de l’Ajuntament núm. 1 – 08736 Font-rubí

938979212

fontrubi@fontrubi.cat

 

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

Delegat

Adreça

Telèfon

Correu electrònic

Diputació de Barcelona

DSTSC-SAMSE

Recinte Mundet-Migjorn

Bloc B (2a planta)

Pg. de la Vall d’Hebron, 171  08035 Barcelona

934 726 500

dpd.ajfontrubi@diba.cat

 

Relació de les activats de tractament en qualitat de responsable:

ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Data d’aprovació o de darrera modificació

Padró Municipal d’Habitants

20.07.2021

Recursos humans

20.07.2021

Expedients administratius no inclosos en altres àmbits

20.07.2021

Gestió econòmica i contractació

20.07.2021

Gestió tributària

20.07.2021

Registres municipals

20.07.2021

Usuaris de serveis municipals

20.07.2021

Educació

20.07.2021

Videovigilància

20.07.2021

Registre d’interessos

20.07.2021

Participació ciutadana

20.07.2021

Promoció econòmica i ocupació

20.07.2021

Relacions institucionals

20.07.2021

Gestió dels sistemes d’informació i de la seguretat

20.07.2021

Serveis socials

20.07.2021