Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrès (PSC-CP) (11 càrrecs)

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Eduard Sanz García

Primera Tinença d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Sara Forgas Úbeda

Segona Tinença d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Oliver Peña Estévez

Quarta Tinença d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Montse Zamora Angulo

Tercera Tinençia d'Alcaldia

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Manel Pozo López

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Maribel Aguilera Mulero

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Javier Giménez González

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Montse Pérez Escobar

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Joan Marín Maestre

Regidor

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Claudia Acebrón Morales

Regidora

Membre d'equip de govern

Veure fitxa 

Grup Municipal Republicà (GMR) (4 càrrecs)

Oriol Torras i Planas

Regidor

Veure fitxa 

Joan Carles Sillero i Vera

Regidor

Veure fitxa 

Marta Alarcón i Puerto

Regidora

Veure fitxa 

Roger Martínez Dias

Regidor

Veure fitxa 

Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) (2 càrrecs)

Gemma García Cejas

Regidora

Veure fitxa 

Diego Rodríguez Triano

Regidor

Veure fitxa 

Esplugues en Comú Podem - (ECP) (2 càrrecs)

Jordi Pérez Pineda

Regidor

Veure fitxa 

Dolores Castro Leiva

Regidora

Veure fitxa 

Grup Municipal Popular (PP) (1 càrrec)

Marcos Sánchez Siles

Regidor

Veure fitxa 

Regidor no adscrit (1 càrrec)

Ahmad-Ali Beizaee Karimi

Regidor

Veure fitxa 

NÚMERO, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA CORPORACIÓ

 

Nº de places i llocs: 1

Denominació: Coordinador/a d’Alcaldia. 

Tipus: Confiança i assessorament.

Retribucions i jornada: Grup salarial 12A, nivell classificació A2, jornada índex 1,1148: 46.029,74€ bruts anual

Funcions:

 • Assistir a l’alcaldia en las funcions pròpies de la mateixa  respecte de la direcció i coordinació de l’activitat i serveis del Gabinet d’Alcaldia.
 • Assistir a l'Alcaldia en tot els assumptes requerits i especialment en el seguiment dels programes municipals, el seguiment i la coordinació de l'atenció de la ciutadania que s'adreça a l'Alcaldia.
 • Impulsar i seguir les gestions del  protocol i les activitats protocol·làries de la Corporació.
 • Seguir, donar suport  i coordinar  l’agenda d’activitats de l’ Alcaldessa.
 • Canalitzar i  seguir l’estratègia i el discurs de l’Alcaldessa en totes les seves vessants.
 • Establir relacions amb altres administracions, institucions supramunicipals i la resta d'agents en l'àmbit dels continguts i activitats pròpies de l’alcaldia i els òrgans de govern.
 • Donar suport i assessorar en el conjunt de l’activitat de representació de l’alcaldia i els òrgans de govern.
 • Seguir les relacions institucionals i ciutadanes de l’alcaldessa o alcalde amb les diferents administracions, institucions i associacions ciutadanes, així com amb la ciutadania.
 • Col·laborar en l’avaluació del Programa d’Actuació Municipal, l'impacte global de les polítiques, els programes, els projectes o els serveis impulsats des de la seva àrea de la seva competència.
 • Vetllar per la protecció de dades de caràcter personal i actuar d'acord a criteris d'ètica i transparència.
 • Donar compliment i assegurar l'aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals, d'acord amb les responsabilitats derivades del marc legal vigent i de la normativa interna de la Corporació.
 • Participar en totes aquelles comissions i espais de coordinació en els que estigui designat/da, per donar suport i assistència a l’alcaldia i òrgans de govern aportant la informació i coneixement necessaris en l'àmbit de les seves competències d’assessorament de confiança i específic assessorament.
 • Qualsevol altre funció, de caràcter eventual i de confiança, que li sigui encomanada en l’àmbit de les seves competències.

 

- Acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de data 15 de gener de 2020.

- Vigència: Indefinida, fins al moment de la seva modificació o revisió pel propi Ple de l’Ajuntament.