Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Convenis de col·laboració signats per l'Ajuntament d'Esplugues amb entitats, empreses i agrupacions diverses.

 

Aquest apartat conté informació relativa a l'article 14 de la Llei 19/2014 de transparència, informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de col·laboració.

Aquí es poden consultar els diversos documents individuals així com una relació de tots els convenis, on s'assenyala la data d'aprovació o formalització, l'objecte, els drets i obligacions, la vigència, les modificacions i el compliment i execució d'aquests convenis de col·laboració.

(actualitzat a 28/01/2022)

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

FORMAT

ANY 2022 Excel CSV
ANY 2021 Excel CSV
ANY 2020 Excel CSV
ANY 2019 Excel CSV
ANY 2018 Excel CSV
ANY 2017 Excel CSV
ANY 2016 Excel CSV
ANY 2015 Excel CSV