En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

L'alcalde

 

L’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell, durant la legislatura 2023 - 2027, és l’Il·lustríssim senyor Kenneth Martínez Molina.

 

L'alcalde ostenta la presidència de l'Ajuntament i encapçala el govern municipal. Representa l'Ajuntament i dirigeix el govern i l'administració municipals. D'acord amb la llei, l'alcalde té el tractament d'il·lustríssim senyor.

 

Com a conseqüència del que estableix l'apartat anterior, presideix amb caràcter general tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat, representa i defensa els interessos de la vila, i dirigeix i administra els afers municipals.

 

Corresponen a l'alcalde les atribucions que li atorga l’ordenament jurídic i les que s'esmenten en el Reglament Orgànic Municipal, les quals exerceix directament o per mitjà de delegació. Particularment, corresponen a l'alcalde les atribucions previstes a l'article 21 de la Llei reguladora de les bases del règim local i a la resta de l'ordenament jurídic.

 

Les competències actuals de l'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell són les següents:

 

 1. Representar l'ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. Concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior.
 8. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació, la separació del servei i l'acomiadament del personal laboral,  donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 9. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 10. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 11. La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 12. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 13. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 14. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

 

Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

 

Així mateix, és atribució de l'alcalde o dels seus delegats o delegades l'execució dels acords o de les resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament.

 

L'alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, tret de les que resultin indelegables d'acord amb la llei, en els termes que permet la legislació sobre règim local i la de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu, i la de revocar en qualsevol moment les delegacions realitzades amb plena llibertat. A les delegacions que atorgui l'alcalde se'ls aplica el règim de delegació d'atribucions previst en aquest Reglament, si en el decret de delegació no es preveu un règim distint.

El Ple de la Corporació Municipal

 

Composició 

 

 

El Ple el componen l'alcalde, que el presideix, i tots els regidors i regidores electes una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres possessió formal del càrrec davant el mateix Ple.

 

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell es compon de 21 regidors i regidores.

 

L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga l’article 22 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local, l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 i qualsevol altra disposició normativa vigent, i pot delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles legalment de ser-ho, amb l'abast i les condicions que estableixi el Ple municipal mateix i d'acord amb les condicions que s'indiquen en el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

 

El règim de funcionament del Ple municipal és el que s'estableix en la Llei reguladora de les bases del règim local, en el Decret Legislatiu 2/2003, en qualsevol altra normativa d’aplicació vinculant i en el ROM.


El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària en data 4 de juliol de 2019, va establir que les sessions ordinàries que celebrarà la Corporació Municipal tindran caràcter mensual i es faran el tercer dilluns de cada mes a les 18,00 hores. Com a regla general, si el dia acordat és festiu, la sessió es fa el dia feiner següent. Amb caràcter general, no es celebren sessions ordinàries durant el mes d'agost.

 

Les competències del Ple de l'Ajuntament del Vendrell són les següents:

 

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances, llevat l’establiment, regulació i modificació dels Preus Públics.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 17. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

 

Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

 

 

La Junta de Govern Local

Composició 

Un cop celebrades el passat dia 28 de maig eleccions locals i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal i, més concretament, a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en exercici de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeix a aquest Ajuntament.

Atès que en conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23 d’aquesta Llei, en concordança amb els articles 48.1.b) i 54 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i amb l’article 75 del ROM i demés legislació complementària, en aquest Municipi és obligatòria l’existència de la Junta de Govern Local, en tenir una població de dret superior a 5.000 habitants

Per tot  això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em  confereix la legislació esmentada i en conformitat amb el que disposen els articles 73 a 75 del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

 

La nova configuració de la Junta de Govern Local, que quedarà integrada pels membres següents:

 

PRESIDENT:

Kenneth Martínez Molina

 

VOCALS:

PSC: Christian Soriano García, Baltasar Santos Fernández, Sílvia Vaquero Martín, Montserrat Martín Gibert, Mariona Figueras Morales, Marta Tobella Nieto.

 

La Junta de Govern Local tindrà assignades les següents atribucions:

 1. L’assistència permanent a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
 2. Les atribucions que aquesta Alcaldia de forma expressa delega, i que a continuació s’expressen:

 

EN MATERIA D’HISENDA

1. El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat en matèria de gestió tributària.

 

EN MATERIA D’URBANISME

1. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.                                                                           

2. Aprovar els projectes d'obres i serveis dels que sigui competent per a la seva contractació, i estiguin previstos al pressupost.

 

EN MATERIA D’ACTIVITATS

1.En els expedients d’activitats subjectes a les prescripcions de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats de Catalunya:

-Emetre l’informe a que fa referència l’article 22 de la referida llei

-Atorgar les llicències regulades als seus articles 35 i ss i autoritzar les seves modificacions posteriors.

2.Atorgar les llicències en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.

 

EN MATERIA DE RÈGIM JURIDIC

1. Donar-se per assabentada de les sentencies, providències, interlocutòries i resta d’actes judicials que hagin estat dictats pels òrgans jurisdiccionals de qualsevol naturalesa, en els recursos i reclamacions interposats contra actes i disposicions de la Presidència o adoptats per la junta de govern per delegació d’aquella.

 

EN MATÈRIA DE CEMENTIRIS I ACTIVITATS FUNERÀRIES


1. Adjudicació de les concessions de dret d’ús funerari.
2. Autorització de canvis de titularitat del dret d’ús funerari, d’inhumacions,
d’exhumacions per trasllat de despulles i cendres i reinhumacions de restes.

3. Autorització de canvi de la persona beneficiària i, si s’escau, de la beneficiaria substituta.

4. Reversió de la concessió d’un dret d’ús funerari.
5. Elaboració de duplicats del títol de dret d’ús funerari.

 

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària, amb caràcter setmanal, el dilluns a les 13 hores.

Facultar a l’alcaldia per posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries de la junta de govern, dintre del mateix període previst per la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional.

 

Les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern Local d’acord amb el que preveuen els articles 34 i següents del ROM, i en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre òrgan.

 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, del text següent:


Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret .........de data.........., que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona ...........

Els acords que s’adoptin per delegació, que seran immediatament executius i presumptament legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la
delegació.

De conformitat amb allò que disposa l’article 44.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent a l’adopció d’aquesta resolució, encara que no s’hagi produït la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per aquesta Alcaldia.

 

Les Comissions Informatives

Composició

 

Les comissions informatives, les quals són òrgans necessaris sense funcions resolutòries, tenen la funció de debatre prèviament els assumptes que s'hagin de sotmetre al Ple, i també els que aquest els encarregui. L'objecte final de les comissions informatives és propiciar, en la mesura que sigui possible, la síntesi en les postures dels diversos grups municipals.
 

El ple de la Corporació, celebrat en sessió extraordinària, de data 4 de juliol de 2019, va acordar la creació de les comissions informatives de caràcter permanent següents:

 

Comissió informativa de Serveis Centrals, Hisenda i Especial de Comptes.

Comissió informativa de Territori, Medi Ambient i Promoció Econòmica.

Comissió informativa de Serveis Bàsics i Serveis a les Persones.

 

D’acord amb l’article 53 del ROM, els portaveus dels diferents grups municipals han comunicat a l’alcalde els noms dels representants de cada grup municipal.


Per tot això, aquesta Alcaldia, mandat 2023-2027, en ús de les atribucions que legalment te conferides, nomena els membres de cadascuna de les Comissions Informatives que tot seguit es detallen:


Comissió informativa de serveis centrals, hisenda i especial de comptes.
 

 • President: Baltasar Santos Fernàndez
 • Representant Som Poble – ERC - AM: Jennifer Macía Morillo; Suplent: Alfonso González Bondia
 • Representant VOX: Antonio Moreno Vera; Suplent: Ismael Pérez Corral
 • Representant Partit Popular: Jesús Jerónimo Merino Iglesias; Suplent: Alexandre Barrera de Haro.
 • Representant Primer El Vendrell - Junts - CM: Luis Miguel Navarrete García.
 • Representant En Comú Podem – PSP- Confluència: Yolanda López Fernández.
 • Representant Fem Vendrell: Maria del Mar Vázquez Oliveros.

 

Comissió informativa de territori, medi ambient i promoció econòmica.

 • President: Núria Rovira Costas
 • Representant Som Poble – ERC- AM: Marc Robert; Suplent: Maria del Carmen Bartra Sierra
 • Representant VOX: Ismael Pérez Corral; Suplent: Antonio Moreno Vera
 • Representant Partit Popular: Alexandre Barrera de Haro; Suplent: Jesús Jerónimo Merino Iglesias.
 • Representant Primer El Vendrell-Junts- CM: Luis Miguel Navarrete García.
 • Representant En Comú Podem- PSP- Confluència: Yolanda López Fernández.
 • Representant Fem Vendrell: Maria del Mar Vázquez Oliveros.

 

Comissió informativa de serveis bàsics i serveis a les persones.

 • President: Alfons Herrera Mimbrero
 • Representant Som Poble – ERC- AM: Albert Rovira Lope; Suplent: Maria del Carmen Bartra Sierra
 • Representant VOX: Ismael Pérez Corral; Suplent: Antonio Moren Vera
 • Representant Partit Popular: Jesús Jerónimo Merino Iglesias; Suplent: Alexandre Barrera de Haro
 • Representant Primer El Vendrell – Junts – CM: Luis Miguel Navarrete García.
 • Representant en comú Podem – PSP – Confluència: Yolanda López Fernández.
 • Representant Fem Vendrell: Maria del Mar Vázquez Oliveros.

 

 • SECRETARI: La Secretària General de l’Ajuntament o funcionari/a en qui delegui.

 

Posant de relleu que, en cas d’absència justificada dels respectius presidents, la convocatòria i presidències recauran en l’Alcalde ja que és el president nat de les mateixes.

 

En les votacions, el vot de cada representant equivaldrà al del nombre de regidors del seu grup en el plenari.

 

Els representants de cada grup municipal podran ser substituïts per qualsevol dels membres del seu grup.

 

La Comissió Informativa d’Hisenda assumirà les competències que l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, es constitueix en Comissió Especial de Comptes per exercir aquestes funcions.

 

Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran les previstes a l’article 55 del ROM. S’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que s’elevin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local. En aquest últim supòsit, quan aquest òrgan actuï per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

 

A excepció de l'Especial de Comptes, que es regirà pel que preveu l’article 58 del ROM, les comissions informatives celebraran reunions ordinàries de caràcter mensual, d'acord amb el règim de sessions establert a l’article 57 d’aquesta norma.