En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és l'òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'Alcalde, que adopta les principals decisions del l'Ajuntament. Al Morell, el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants del municipi.

Les sessions del Ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents; són públiques i, per tant, hi pot assistir qualsevol ciutadà. Es realitzen a la Sala d’Actes de la Casa Consistorial, llevat dels casos en què, per raons degudament justificades a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l’Alcalde cregui convenient realitzar-les en un altre indret del terme municipal.

D'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
  • Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
  • Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 17. Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 18. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament del Morell tenen lloc amb una periodicitat de dos mesos, celebrant-se el darrer dijous del mes que correspongui, a les 20:00 hores. Si aquest dia és inhàbil, la sessió es traslladarà al primer dia hàbil que el precedeixi.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Pere Domingo Segarra

Pere Domingo Segarra

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Judit Fernández Llerena

Judit Fernández Llerena

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Mònica Casas Salvadó

Mònica Casas Salvadó

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Ramón Manyé Sardà

Ramón Manyé Sardà

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Teresa Bolaño Guivernau

Teresa Bolaño Guivernau

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

L’Alcalde o Alcaldessa és el president de la Corporació municipal i adopta les decisions mitjançant Decrets d’Alcaldia dins l’àmbit de competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que són les següents:

 1. Representar l'Ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 9. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 10. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 11. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 12. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'Alcalde o Alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 13. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 15. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 16. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 17. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
  • La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 18. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la comissió de govern.
 19. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 20. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 21. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'Alcalde o Alcaldessa el nomenament dels tinents d'Alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és integrada per l'Alcalde o Alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde o Alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcalde o Alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'Alcalde o Alcaldessa o un altre Òrgan Municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

El Ple ha efectuat una delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern Local per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents: 

 • La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.000.000 €, així com els contractes i les concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 
 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 • L’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial així com l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’Alcalde o President, i dels béns declarats de valor històric o artístic qualsevol que sigui el seu valor. 
 • L’establiment i modificació dels preus públics de l’Ajuntament del Morell. 
 • Resoldre els expedients sancionadors per la comissió d’infraccions tipificades com a greus i molt greus relacionades amb la tinença de gossos potencialment perillosos.

L'Alcalde ha efectuat una delegació genèrica d’atribucions en la Junta de Govern Local per gestionar els assumptes relacionats amb les matèries següents: 

 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat i disposar despeses dins del límit de la seva competència. Operacions de Tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15 per 100 dels ingressos liquidats en l’exercici anterior. Ordenar pagaments i rendir comptes. 
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, exceptuant els casos en què aquesta facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la contractació o concessió i estigui previst en el pressupost.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  • Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.
  • Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost. 
 • Atorgar llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local. 

 

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament del Morell tenen lloc amb una periodicitat de 15 dies, celebrant-se els dimarts.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Pere Domingo Segarra

Pere Domingo Segarra

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Primera, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Especial de Comptes per tal de debatre el Compte General.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Segona, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa d'Hisenda per tal d'informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de caràcter econòmic i pressupostari, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió d'Hisenda podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d'empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l'assistència del Secretari de l'Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió d'Hisenda tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l'Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Tercera, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa d'Urbanisme per tal d'informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes urbanístics, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió d’Urbanisme podrà emetre Dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió d’Urbanisme tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Pere Domingo Segarra

Pere Domingo Segarra

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Mònica Casas Salvadó

Mònica Casas Salvadó

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Teresa Bolaño Guivernau

Teresa Bolaño Guivernau

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Quarta, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica per tal d’informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de promoció econòmica del municipi, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió de Promoció Econòmica podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió de Promoció Econòmica tan sols podran assistir- hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Pere Domingo Segarra

Pere Domingo Segarra

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Mònica Casas Salvadó

Mònica Casas Salvadó

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Teresa Bolaño Guivernau

Teresa Bolaño Guivernau

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Sisena, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa de Benestar Social i Sanitat per tal d’informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de benestar social i de sanitat del municipi, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió de Benestar Social i Sanitat podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió de Benestar Social i Sanitat tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Ramón Manyé Sardà

Ramón Manyé Sardà

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Setena, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa de Seguretat Ciutadana per tal d’informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes de seguretat ciutadana i ordre públic del municipi, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió de Seguretat Ciutadana podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió de Seguretat Ciutadana tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Judit Fernández Llerena

Judit Fernández Llerena

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Rosa M. Sánchez Pérez

Rosa M. Sánchez Pérez

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Ramón Manyé Sardà

Ramón Manyé Sardà

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l'Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament del Morell estableix, en la Secció Cinquena, Capítol Segon, Títol Primer, la Comissió Informativa de Portaveus per tal d’informar i debatre prèviament a la celebració del Ple els assumptes, la importància dels quals ho requereixi. Tanmateix estableix les competències següents:

 1. La Comissió Informativa de Portaveus podrà emetre dictamen o recomanació sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, els quals sempre s’acordaran atenent el vot ponderat dels membres, i en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat de qui actuï com a President. En cap cas, però, no podrà prendre resolucions executives a cap efecte.
 2. De conformitat amb la normativa de règim local, no és preceptiu aixecar acta de les seves sessions, sent també potestativa l’assistència del Secretari de l’Ajuntament o de funcionari en qui delegui, podent exercir les funcions de Secretari de la Comissió un dels seus membres que hagi estat nomenat per la mateixa.
 3. A les sessions de la Comissió Informativa de Portaveus tan sols podran assistir-hi els seus membres. Les altres persones, Regidors, personal municipal, o experts externs a l’Ajuntament, només podran assistir-hi quan siguin expressament requerits per la Comissió.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Eloi Calbet Ferran

Eloi Calbet Ferran

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Pere Domingo Segarra

Pere Domingo Segarra

Ara El Morell

Veure fitxa
Foto Maria Jesús Valldosera Gasull

Maria Jesús Valldosera Gasull

Junts pel Morell

Veure fitxa
Foto Ramón Manyé Sardà

Ramón Manyé Sardà

#Compartim-AM

Veure fitxa
Foto Albert Roig Rovira

Albert Roig Rovira

No adscrits

Veure fitxa
Foto Francisco Gerardo Palma Jiménez

Francisco Gerardo Palma Jiménez

Cs El Morell

Veure fitxa
Foto Alberto Ortega Royo

Alberto Ortega Royo

PSC-CP El Morell

Veure fitxa

Ple

El Ple és l'òrgan municipal de govern pluripersonal integrat per tots els regidors i les regidores, i presidit per l'Alcalde, que adopta les principals decisions del l'Ajuntament.

D'acord amb l'article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, corresponen al Ple les atribucions següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 12. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 13. La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
 14. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 15. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 16. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.

Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

 1. Les altres que han de correspondre al Ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 2. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Correspon igualment al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

Alcalde o Alcaldessa

L’Alcalde o Alcaldessa és el president de la Corporació municipal i adopta les decisions mitjançant Decrets d’Alcaldia dins l’àmbit de competències que li atribueix l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que són les següents:

 1. Representar l'Ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altre òrgan municipal, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 9. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al Ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui.
 10. Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 11. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 12. La iniciativa per a proposar al Ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'Alcaldia. Així mateix, l'Alcalde o Alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del Ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 13. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al Ple.
 14. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 15. Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
 16. L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 17. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

 1. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al Ple o a la comissió de govern.
 2. Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al Ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
 3. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 4. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'Alcalde o Alcaldessa el nomenament dels tinents d'Alcalde.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Comissions informatives

Les Comissions informatives són Òrgans Col·legiats de caràcter deliberatiu per raó de matèria. Estaran integrades per un representant de cada Grup Municipal, fixats pel Ple de l’Ajuntament a proposta de cada grup Municipal, actuant amb vot ponderat. El vot de l’Alcalde es descomptarà del nombre de vots que representi el Regidor del Grup Municipal al que pertanyi que formi part de la corresponent Comissió.

El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament del Morell estableix les següents comissions:

 • Comissió Especial de Comptes
 • Comissió d’Hisenda
 • Comissió d’Urbanisme
 • Comissió de Promoció Econòmica
 • Comissió Informativa de Portaveus
 • Comissió de Benestar Social i Sanitat
 • Comissió de Seguretat Ciutadana

Grups Polítics Municipals

Els Grups Municipals són els qui agrupen els Regidors d’una mateixa formació política a l’efecte de la seva cohesió en l’actuació municipal. Inicialment, formen part d’un Grup Municipal els Regidors electes per una mateixa llista electoral.