No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

La Diputació de Tarragona, en compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei de transparència), vol garantir el dret d’accés a la informació i documentació públiques de què disposa aquest ens.

Poden exercir aquest dret els majors de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. Aquesta sol·licitud no requereix interès personal, motivació ni invocació de norma.

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu. En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

Per a poder exercir el dret d’accés a la informació pública es pot fer de manera telemàtica o presencial:

Telemàtica: accedint al tràmit electrònic mitjançant la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona. 

Presencial: cal omplir el formulari de sol·licitud d’accés a la informació, i presentar-lo en el Registre General de la Diputació de Tarragona, amb concertació de cita prèvia a través del telèfon d’alguna de les Oficines d'assistència en matèria de Registre en horari de 9 a 14 h o mitjançant l’aplicació:

És necessari, en el moment de la presentació de la sol·licitud, la identificació del sol·licitant, així com indicar la informació requerida, l’adreça a efectes de comunicacions, i la manera en què es vol accedir a la informació sol·licitada.

Només en cas que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, caldrà annexar el consentiment exprés de la persona afectada (correctament signat pel titular de les dades).

Podeu consultar el procediment d’exercici del dret d’accés a la informació pública en la Diputació de Tarragona en el document adjunt.

En cas que necessiteu atenció, informació i orientació per les sol·licituds d'accés podeu consultar a la unitat gestora del dret d'accés: Unitat de Protecció de Dades i Accés a la informació Pública - Telèfon 977 296 603 - Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 - Tarragona.

Es fan públiques les estadístiques de les sol·licituds d'accés a la informació pública del 2018 al 2022.

Les resolucions expresses o presumptes, en matèria d’accés a la informació pública, poden ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades. Aquestes resolucions i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), la qual actua amb plena independència de l’Administració i sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena. Les persones interessades també poden presentar un recurs contenciós administratiu o emprar qualsevol altre mitjà d’impugnació o defensa que considerin procedent.

Resolucions de la GAIP: