L'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

 

    Any    1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre
2022 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2021 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2020 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2019 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2018 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2017 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]
2016 [PDF] [PDF] [PDF] [PDF]