El Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR) garanteix la integritat i veracitat dels documents que publica per mitjà de la Seu Electrònica. 

Amb el servei de verificació es pot verificar la validesa i integritat d’aquests documents mitjançant la comprovació del codi segur de verificació (CSV) o codi de verificació electrònic (CVE) que hi ha imprès en el mateix document. 

Si el document verificat és vàlid, el servei de verificació ofereix la possibilitat d’obtenir una còpia del document original en format electrònic o obtenir una còpia imprimible verificable del document que inclogui les marques de verificació necessàries perquè se’n pugui comprovar l’autenticitat i tingui validesa legal. 

Actualment el CSRCR utilitza diferents aplicacions informàtiques per generar documents electrònics. Aquest origen determina el verificador que cal utilitzar, en cada cas, per comprovar la integritat dels diferents documents. Els verificadors publicats pel CSRCR són els següents:

 

*Els documents generats des d'Absis es poden identificar perquè incorporen la URL de verificació al peu (en ella hi figura la cadena de caràcters "absis"). Podeu descarregar/veure un exemple d'aquest tipus de documentació perquè us serveixi de referència.

 

*Els documents generats des de Firmadoc es poden identificar perquè incorporen una capçalera i un text lateral on, entre altres informacions, s'indica que el document ha estat "generat amb l'aplicació informàtica de Firmadoc". Podeu descarregar/veure un exemple d'aquest tipus de documentació perquè us serveixi de referència.