Amb el servei de simulador de IIVTNU (plusvàlues) del CSRCR es pot fer una simulació del càlcul de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana dels ajuntaments que tenen delegades funcions de gestió i recaptació tributària en aquest Organisme.

Descarregant la calculadora (fitxer excel) i omplint els valors segons les instruccions que s'hi detallen, obtindreu un resultat orientatiu que us ajudarà a determinar si us resulta més favorable aplicar el mètode objectiu o l'estimació directa.

IMPORTANT: cal tenir present que el resultat proporcionat per aquest servei té caràcter de pressupost informatiu no vinculant. El valor de l'impost no serà definitiu fins que el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès realitzi l'oportuna liquidació de l'import en base a la declaració presentada.