Servei de certificació digital

2023

2022

2021

2020

 

El Consorci AOC presta serveis aprovats pels ens associats (l’Administració de la Generalitat i el Consorci Localret) en virtut de les atribucions que té conferides per la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i els seus Estatuts. Per a la provisió de certificats del Servei de Certificació Digital liquida els preus públics aprovats per l’Ordre VPD/73/2022, de 28 d'abril, publicats al DOGC i a la Seu electrònica del Consorci AOC.

En canvi, no proveeix certificats com a licitador en el marc d’un procediment de contractació pública (no participa en cap licitació), sinó que té establerts els preus públics. Com a conseqüència, el cobrament dels serveis del Servei de Certificació Digital queda fora del marc jurídic de la contractació pública, d’acord amb l’article 11.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.