1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud en model oficial que està disponible a la pàgina web d’aquest Consell Comarcal, pels següents mitjans:
  • En el registre electrònic del Consell Comarcal o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP).
  • De manera presencial, a les oficines de registre del Consell Comarcal, carrer Miquel Ricomà núm. 46 de Granollers,  els matins de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 hores i  les tardes dels dimecres de 16.00 a 18.00 hores.
  • A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • A les oficines d’assistència en matèria de registres.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi del Consell Comarcal del Vallès Oriental o a les oficines de Correus, s’haurà de trametre via correu electrònic (piv@vallesoriental.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

En presentar la sol·licitud, els aspirants han d’abonar en concepte de drets d’examen per prendre part en les proves selectives, l’import següent:

Grup A1: 31,65 euros

   Grup A2: 31,65 euros

    Grup C1: 13,55 euros

Exempció

Queden exempts parcialment del pagament els/les subjectes passius que es trobin en situació legal d'atur sense prestació sempre que ho acreditin documentalment, mitjançant la presentació d’un certificat emès per l’OTG en el període de, com a màxim, un mes previ a la data de presentació de la documentació. L’exempció és el 50% de la quota tributària.

El pagament d’aquest import es farà efectiu mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària al compte ES88 0182 6035 4002 0160 0971, del BBVA, o bé per gir postal o telegràfic. En tots els casos, s’ha de presentar amb la sol·licitud la còpia del resguard acreditatiu de l’ingrés, i, en el cas dels girs postals, es farà constar el nom de l’aspirant, la data i el número del gir.

LLOC DE TREBALL TIPUS DE RELACIÓ LABORAL BASES  

CONVOCATÒRIA

DATA FI DE PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS ADMESOS I EXCLOSOS RESULTATS PROVA 1 RESULTATS PROVA 2 RESULTATS PROVA 3 RESULTATS PROVA 4 ESTAT DEL PROCÉS
BORSA TREBALLADORS/ES SOCIALS A2 ADSCRITS A L'ÀREA DE PSI LABORAL TEMPORAL ANUNCI BASES ANUNCI BOPB 28/01/2021

ANUNCI DOGC 10/02/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1

 

ACTA PROVA 2

 

ACTA PROVA 3

ACTA PROVA 2 DEFINITIVA

ACTA DEFINITIVA  
BORSA  EDUCADORS/ES SOCIALS A2 ADSCRITS A L'ÀREA DE PSI LABORAL TEMPORAL ANUNCI BASES ANUNCI BOPB 11/02/2021

ANUNCI DOGC 24/02/2021

ANUNCI ESMENA  

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ANUNCI DEFINITIU

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2   ACTA DEFINITIVA  
BORSA ENGINYERS/ES A2 ADSCRITS A L'ÀREA DE MAT FUNCIONARI INTERÍ ANUNCI BASES  ANUNCI BOPB 04/02/2021

ANUNCI DOGC 17/02/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2     FINALITZAT
BORSA D'ARQUITECTES A1 ADSCRITS A L'ÀREA DE MAT FUNCIONARI INTERÍ  ANUNCI BASES ANUNCI BOPB  18/02/2021

ANUNCI DOGC 03/03/2021

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

ACTA PROVA 1 ACTA PROVA 2   ACTA DEFINITIVA FINALITZAT
BORSA D'ADMINISTRATIUS/VES C1  LABORAL TEMPORAL ANUNCI BASES

ANUNCI DOGC

ANUNCI BOPB 

11/05/2021            
BORSA D'ARQUITECTE/A TÈCNIC/A A2 ADSCRITS A L'AREA DE MAT FUNCIONARI INTERÍ

ANUNCI BASES DOGC

ANUNCI BASES BOPB

ANUNCI DOGC

ANUNCI BOPB 

11/05/2021