Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

 

Núria Magrans Anglés - Gerenta

Descarrega't AQUÍ el seu currículum

Anunci de nomenament de gerent El Ple del Consell Comarcal, en sessió plenària ordinària realitzada el 12 de febrer de 2020, va nomenar gerent d’aquest Consell la Sra. Núria Magrans Anglès, la qual tindrà condició de personal eventual, amb una retribució bruta anual de 38.250 € i la dedicació de 33,75 hores setmanals (90%) per a l’adequat exercici de les responsabilitats inherents als càrrecs.