Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

 

 

EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME

 

 

Constitució de l’ens

 

El 9 de març de 1988 es va constituir el Consell Comarcal del Maresme. D’acord amb la Llei 6/1987, de 4 d’abril, el Parlament de Catalunya aprovava l’organització territorial de Catalunya que posava les bases per a la creació, des de les comarques, d’una Administració que havia de contribuir al desenvolupament dels territoris, especialment d’aquells amb més dificultats geogràfiques, i sobretot garantir l’accés a uns serveis públics de qualitat als seus ciutadans.

 

Des de fa més de 25 anys, doncs, el Consell Comarcal ha contribuït a millorar les condicions de vida al Maresme, col·laborant amb els diferents nivells de govern i resolent des del consens les necessitats del territori.

 

Competències

 

La Llei d’organització comarcal de Catalunya

Segons l’article 25 del text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca l'exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.

 1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
 2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
 3. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
 4. Cooperar amb els municipis en l'establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
 5. Establir i coordinar, amb l'informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d'àmbit supramunicipal. En tot cas, la comarca ha d'exercir les funcions d'assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d'habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quant a l'activitat econòmica predominant.

b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament.

c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

 

El Pla d’actuació Comarcal (PAC)

 

El Pla d’Actuació Comarcal (PAC) respon a la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de marcar el full de ruta a seguir. En aquest sentit, més enllà de les competències delegades –ja sigui per part de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments- en el PAC es posa de manifest quines són les línies de treball, així com també les voluntats, els valors i els eixos estratègics que han de moure l’acció de govern.

 

Normativa aplicable bàsica:

 

Programa d'Actuació Comarcal (PAC)

Reglament Orgànic Comarcal (ROC) - Modificació puntual ROC

 

Missió, visió i valors del Consell Comarcal del Maresme

 

La definició de la missió, la visió i els valors del Consell Comarcal del Maresme respon a la necessitat de l’organització per tal d’alinear estratègicament les preguntes:

 

 • •Què és el CCM? Missió: la raó d’existir del Consell Comarcal del Maresme.

 

 • •Què vol ser el CCM? Visió: la imatge amb què el Consell es vol projectar en el futur i a partir de la qual s’esmercen els nostres esforços i les accions.

 

 • •Com vol ser el CCM? Valors: els puntals que reforcen i defineixen de forma més concreta el que volem ser i que ens diferencien d’altres administracions públiques.

   

   

Les respostes a aquestes preguntes ajuden a redirigir les fites dels nostres serveis i les actuacions que es porten a terme.

 

Missió

 

El Consell Comarcal del Maresme és una administració pública local supramunicipal al servei dels municipis de la comarca que vetlla perquè totes les persones que viuen al Maresme, amb independència de la grandària del seu municipi, tinguin accés als mateixos serveis sota el mateixos principis d'eficiència, qualitat i innovació.

 

Visió

 

El Consell Comarcal del Maresme vol ser:

 • Un referent com a model d'organització, innovació i gestió de serveis supramunicipals

 • Un referent de tots els ens supralocals de caràcter sectorial que actuen en el territori

 • Una administració al servei dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat, mancomunitat, cooperació i treball en xarxa entre els ajuntaments del Maresme

   

Valors

 

Els valors que ens identifiquen

 

 • EL CONEIXEMENT I LA DEFENSA DEL TERRITORI

  L'elevat grau de coneixement que el CCM disposa del seu territori en l'àmbit cultural, econòmic i social permet planificar i proposar actuacions amb la finalitat de protegir, promocionar i potenciar les capacitats de la comarca

   

 • LA VOLUNTAT DE SERVEI

  La implicació i el copromís amb els ajuntaments de la comarca per tal de proveir-los dels serveis i els programes segons les seves necessitats.

   

 • LA INNOVACIÓ

  La recerca de solucions innovadores i imaginatives en la prestació de serveis cap als ajuntaments

   

 • L'ORIENTACIÓ A RESULTATS

  La capacitat de redirigir les actuacions dels serveis en funció de l'avaluació dels resultats. La Direcció per Objectius (DpO) i l'aplicació d'un model de gestió de qualitat propi constitueixen les dues eines que permeten reorientar les accions dels serveis en funció dels resultats obtinguts.

   

 • < >La capacitat de respondre a les demandes dels ajuntaments amb els recursos i el temps adequat

   

   

 • LA QUALITAT

  El compromís amb la millora contínua dels nostres serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin satisfer les expectatives dels ajuntaments, la ciutadania i els usuaris.

 

 

FUNCIONS

 

El paper d’una administració supramunicipal com la nostra és el de col·laborar, cooperar i servir als ajuntaments del territori que representa:

 

 • Oferint serveis que requereixen unitats més grans que la d’un municipi, ja sigui per la seva pròpia naturalesa, la dimensió de l’oferta, o els seus costos econòmics.

   

 • Garantint el reequilibri territorial. Que tots els ciutadans de la comarca, independentment de la grandària del municipi on viuen, puguin disposar dels mateixos serveis, amb costos i qualitat similars.

   

 • Oferint una visió del territori a una distància equidistant entre la sovint excessiva proximitat d’un municipi i l’excessiva distància de la Generalitat (Subsidiarietat).

   

Precisament es treballa en aquest marc; primer, reorganitzant l’entitat, suprimint serveis ben coberts per altres administracions, millorant els que es presten o creant-ne de nous, si existeix la necessitat.

 

En segon lloc, es treballa en el dimensionament de la nostra estructura organitzativa amb criteris d’eficiència. S’ha posat l’èmfasi en la formació i la implicació del personal al servei del Consell, en la millora dels mitjans disponibles i en la reducció dels costos econòmics allà on ha estat possible (per exemple, amb el Servei de compra agregada).

 

En tercer lloc, s’ha tractat de millorar els serveis que s’ofereixen, tant des de l’òptica del que els gestiona com de la qualitat percebuda pel ciutadà o l’administració que els rep.

 

S’ha pretès, però, no limitar-se a ser bons gestors del present, sinó disposar de les eines per planificar millor el futur.