Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Perfil del contractant

Perfil del contractant del Consell Comarcal del Maresme

En compliment del que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accès públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, el Consell Comarcal del Maresme ha creat aquest apartat del web per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients se contractació del Consell Comarcal del Maresme conforme al precepte legal esmentat.

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions del Consell Comarcal del Maresme, dels seus organismes autònoms i altres ens dependents.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les anteriors a l'1 de Novembre de 2013 les podeu trobar en aquest enllaç  ENTRAR

El Consell Comarcal del Maresme està adherit a la Plataforma de Contratación del Estado, per poder consultar les licitacions i adjudicacions publicades a partir del dia 1 de Novembre de 2013 podeu clicar en aquest enllaç  ENTRAR

 

A continuació, trobaran els plecs de clàusules administratives generals del Consell Comarcal del Maresme:

Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes de serveis, de subministraments, a altres contractes administratius i als privats.

Plec de Clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard aplicables als contractes d'obres i instal·lacions i als de concessió d'obres públiques.