Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
888/2022 Modificació Ordenances Fiscals per l'exercici 2023 i següents

El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 25 d’octubre del 2022, ha adoptat l'acord d'aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023 i següents que consten en l’expedient de la sessió.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 i 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament durant 30 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

EDICTE OOFF 2023
136/2021 Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable

Acord d'aprovació provisional

Aprovat provisionalment per acord del Ple Municipal de data 26 de juliol del 2022, el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable i l'aprovació del seu catàleg.

Acord Provisional
137/2021 Modificació Puntual del PGOU de Castellterçol per a l’adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable,

Acord d'aprovació provisional.

Aprovat provisionalment pel Ple Municipal de data 26 de juliol del 2022, l’acord de Modificació Puntual del PGOU de Castellterçol per a l’adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable.

Acord Provisional MP
1157/2020 Modificació del PGOU de Castellterçol en l’àmbit del polígon industrial “El Vapor” per a la reorganització i millora de la vialitat, de l’aparcament i del sistema d’espais lliures

Es deixa sense efecte l'aprovació inicial.

Acord sense efecte