Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
136/2021 Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable

Acord d'aprovació inicial.

Aprovat inicialment per acord del Ple Municipal de data 25 de maig del 2021, el Pla Especial de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable i l'aprovació del seu catàleg de conformitat amb l'article 85 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies  a comptar des de l'endemà al de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicarà aquest anunci a un diari d’àmbit local.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/castelltercol)

Queden suspeses les llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit integrant de la modificació puntual, pel termini d’un any o fins l’efectivitat del nou planejament resultant d’aquesta modificació.

Acord aprovació inicial
DAE
Memòria
Fitxes
Plànols
Informes
Document comprensiu PE
Anunci segona informació pública
137/2021 Modificació Puntual del PGOU de Castellterçol per a l’adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable,

Acord d'aprovació inicial.

Aprovat inicialment pel Ple Municipal de data 25 de maig del 2021, l’acord de Modificació Puntual del PGOU de Castellterçol per a l’adaptació dels usos establerts al Pla Especial de masies, cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies a comptar des de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicarà aquest anunci en un diari d’àmbit local.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a la Pl. Vella núm. 3 de Castellterçol perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents, durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/castelltercol)

Queda suspès l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en l’àmbit integrant de la modificació puntual, pel termini d’un any o fins l’efectivitat del nou planejament d’aquesta modificació.

Acord aprovació inicial
Memòria
DAE
Informe
Document comprensiu
Anunci segona informació pública
1157/2020 Modificació del PGOU de Castellterçol en l’àmbit del polígon industrial “El Vapor” per a la reorganització i millora de la vialitat, de l’aparcament i del sistema d’espais lliures

Acord d'aprovació inicial.

Aprovada inicialment pel Ple Municipal, en sessió celebrada el 25 de maig del 2021, la proposta de modificació del PGOU de Castellterçol en l’àmbit del polígon industrial “El Vapor” (Exp. 1157/220), juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. També es publicarà aquest anunci en un diari d’àmbit local.

Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a la Plaça Vella núm. 3 de Castellterçol perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://www.seu-e.cat/ca/web/castelltercol) 

Queden suspeses les tramitacions de projectes de gestió urbanística i d’urbanització en l’àmbit grafiat en el plànol següent pel termini d’un any, o fins l’efectivitat del nou planejament sorgit d’aquesta modificació.

Avaluació Ambiental Estratègica
Cartografia
Document MP
Document comprensiu
Informe DA
Acord aprovació inicial
Àmbit suspensió