En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto MARIAN GÓMEZ TÉLLEZ

MARIAN GÓMEZ TÉLLEZ

ARA CANET - PSC

Veure fitxa
Foto PERE XIRAU ESPÀRRECH

PERE XIRAU ESPÀRRECH

CANETENCS

Veure fitxa
Foto Miguel Borrego González

Miguel Borrego González

ARA CANET - PSC

Veure fitxa
Foto LLUÍS LLOVET BAYER

LLUÍS LLOVET BAYER

ERC

Veure fitxa
Foto Beatriz Oller Ruiz

Beatriz Oller Ruiz

ARA CANET - PSC

Veure fitxa
Foto EMILI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

EMILI SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

ERC

Veure fitxa
Foto Arena Almada Fàbregas

Arena Almada Fàbregas

ARA CANET - PSC

Veure fitxa
Foto Àngels Isart Falceto

Àngels Isart Falceto

CANETENCS

Veure fitxa
Foto RAQUEL SERRA LERGA

RAQUEL SERRA LERGA

SOM CANET

Veure fitxa
Foto ROSABEL MADRID CÀMARA

ROSABEL MADRID CÀMARA

ERC

Veure fitxa
Foto Joan Majó Guri

Joan Majó Guri

CANETENCS

Veure fitxa
Foto Glòria Jiménez Garcia

Glòria Jiménez Garcia

CANETENCS

Veure fitxa
Foto Mònica Ventura Gómez

Mònica Ventura Gómez

JUNTS

Veure fitxa
Foto Alberto Martínez Cortés

Alberto Martínez Cortés

PP

Veure fitxa
Foto ANDREU GRAUPERA GIMÉNEZ

ANDREU GRAUPERA GIMÉNEZ

CUPAmunt

Veure fitxa
Foto Coia Tenas Martínez

Coia Tenas Martínez

JUNTS

Veure fitxa
Foto JORDI Castellà Andrés

JORDI Castellà Andrés

PRIMÀRIES

Veure fitxa

ÒRGANS DE GOVERN

Alcaldia

És el president o presidenta de la Corporació, ostenta la seva representació i té diverses funcions executives, com les següents: 

a) Representar l'Ajuntament.
b) Dirigir el govern i l'administració municipals.
c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o la junta de govern local.
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament.
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.
L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), l) i m).

Ple

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política de les ciutadanes i ciutadans en el govern del municipi i està presidit per l’Alcalde o Alcaldessa.

Els òrgans col·legiats, com el Ple i la Junta de Govern Local, tenen unes regles de funcionament com el quòrum mínim per la vàlida constitució i funcionament, el quòrum mínim per la vàlida adopció dels acords i de les normes relatives a la convocatòria, com l’antelació amb què s’ha de convocar. La vulneració d’aquestes normes essencials pot afectar la validesa dels actes que s’hi adopten. Altres normes a observar fan referència a la participació en els debats. 
Composició

 

Està constituït a partir dels resultats de les eleccions municipals del maig de 2019 i està integrat per 17 regidores i regidors.

D’acord amb l’article 52.2 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, corresponen al ple les atribucions següents: 

a) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
b) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
e) Crear i regular òrgans complementaris.
f) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
g) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
h) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
i) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
l) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.
n) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
o) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
p) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:
Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost.
Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
q) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
r) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.
Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'Alcalde o Alcaldessa i a la Junta de Govern Local, llevat de les esmentades en les lletres a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) i q), i en l’apartat anterior (moció de censura i qüestió de confiança) 

Calendari de sessions del Ple

Les sessions, tant ordinàries com extraordinàries són obertes a la ciutadania. També es poden seguir en directe a través del canal de YouTube i de la web municipal.

Les sessions ordinàries tenen lloc el darrer dijous no festiu dels mesos de febrer, abril, juny, setembre (en substitució de la sessió que s’hauria de celebrar durant el mes d’agost) i octubre, exceptuant la sessió ordinària del mes de desembre que serà el tercer dijous hàbil, a les 18,30 hores, en el Saló de Sessions de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l'efecte.

 

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan que està integrat, com a màxim, per un terç de regidores i regidors designats lliurement per l’alcalde o alcaldessa. 

Assisteix a l’alcalde o alcaldessa, que la presideix, i té les funcions que li han estat delegades pel Ple, l’alcalde i les que estan atribuïdes per llei. 

La Junta de Govern Local, com a òrgan municipal de caràcter necessari, estarà integrada pels regidors i regidores que, sota la presidència de l’alcaldessa, s’indiquen a continuació:

. Primer tinent d’alcalde: Pere Xirau Espàrrech

. Segon tinent d’alcalde: Lluís Llovet Bayer

. Tercer tinent d’alcalde: Josep M. Masvidal Serra

. Quarta tinent d’alcalde: Rosabel Madrid Càmara

. Cinquena tinent d’alcalde: Raquel Serra Lerga

 

Aquesta té atribuïdes les funcions següents que han estat delegades per l’Alcaldia mitjançant Decret d’alcaldia núm. 2019/1041, de 18 de juny:

En matèria de personal:

a) aprovar les bases en tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball.

b) aprovar l'oferta pública d'ocupació.

En matèria d'urbanisme i activitats:

a) concessió de les llicències d’obres majors.

b) concessió, denegació i/o revocació de totes les llicències, permisos i autoritzacions municipals ambientals, incloses les d’espectacles públics i activitats recreatives, i llur revisió periòdica, així com el requeriment d’adopció de noves mesures correctores.

c) aprovació dels projectes d'urbanització.

d) aprovació dels projectes d'equidistribució.

e) aprovació de la totalitat dels instruments de gestió, àdhuc dels projectes d'expropiació i resta d'acords expropiatoris, sempre que la seva finalitat fos urbanística.

f) aprovacions dels instruments de planejament no atribuïdes al ple.

En matèria de contractació:

a) l'aprovació de tots els projectes d'obres i de serveis quan aquesta competència no correspongui al Ple de la Corporació.

b) contractació d’obres, de subministrament, de serveis, de concessió d'obres, de concessió de serveis, els administratius especials i contractes privats, excepte els contractes menors quan, d'acord amb la legislació de contractes de les administracions públiques en cada moment vigent, siguin competència de l’Alcaldia. La delegació comprendrà les modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels cànons, si s'escau.

En matèria de patrimoni:

a) concessió de béns, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i alienació del patrimoni, quan, d'acord amb la legislació de contractes de les administracions públiques en cada moment vigent, siguin competència de l’Alcaldia.

Altres:

a) acceptació de subvencions atorgades per altres Administracions.

b) atorgament de beques, incloses les de menjador, i ajuts socials.

c) aprovació dels convenis de col·laboració que hagi de formalitzar aquest Ajuntament tant amb entitats de dret públic com amb subjectes de dret privat, així com aquells convenis que instrumentin la concessió d’una subvenció nominativa.

 

Així mateix, per acord de Ple de data 4 de juliol de 2019, es va delegar a la Junta de Govern Local les següents competències plenàries:

a) el sorteig per designar els membres que hauran de formar part de les meses electorals de conformitat amb allò establert a l’article 26 de la LOREG.

b) l'aprovació dels preus públics que es meritin en la prestació de serveis i activitats.

c) l'exercici de la potestat sancionadora en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

 

Calendari de sessions de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local celebra les seves sessions ordinàries amb periodicitat setmanal, els dimecres no festius, a les 17.00 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per l’Alcaldia.

 

Comissions informatives

Les Comissions informatives són òrgans d’estudi, informe o consulta que tracten els assumptes  que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com fer el seguiment de la gestió de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les Regidores i Regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al propi Ple.

Per l’actual mandat corporatiu, es va aprovar la creació de les següents comissions informatives:

Comissió informativa general

La Comissió Informativa general està integrada pels membres següents:

PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

VOCALS:

           Grup Municipal d’ERC:

           Titular: LLUÍS LLOVET BAYER

Suplent: ROSABEL MADRID CÁMARA

 

Grup Municipal Canetencs Independents

Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA

Suplent: PERE XIRAU I ESPÀRRECH

 

Grup Municipal del PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

Titular: MARIÁN GÓMEZ TELLEZ

Suplent: SÍLVIA TAMAYO MATA

 

Grup Municipal Som Canet

Titular: RAQUEL SERRA LERGA

 

Grup Municipal de Junts per Canet

Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA

 

Grup Municipal de Primàries Canet de Mar

Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS

 

Grup Municipal de la CUP-AMUNT

Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ

 

Grup Municipal CANET I TU

Titular: GEMMA BOSCH ALSINA

 

 SECRETARI: La secretària general de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

L’alcaldessa ostentarà el vot de qualitat per desfer els empats que es produeixin en les votacions.

Les funcions d'aquesta Comissió Informativa de caràcter permanent seran les previstes a l’art. 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i s’hauran de sotmetre al seu preceptiu i previ dictamen els assumptes que es sotmetin a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, així com, pel que es refereix a la Comissió Especial de Comptes, el Compte General de la Corporació.

Aquesta comissió es reuneix els dijous immediatament anteriors a la celebració del Ple municipal i a la celebració d’aquelles juntes de govern en l’ordre del dia de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan col·legiat, a les 17,30 hores a les dependències de l’Ajuntament.

 

Comissions informatives especials

Les comissions informatives de caràcter especial, de conformitat amb el que disposa l’art. 7.3 del ROM es constitueixen per al coneixement i l’estudi d’un tema concret. Tenen el caràcter d’òrgans transitoris i s’extingeixen quan acaben els treballs que originaren la seva creació.

Comissió Informativa Especial per a la Gestió del Subministrament d’Aigua.

L’esmentada Comissió Informativa està integrada pels membres següents:

PRESIDENT: l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui

MEMBRES NATS: el regidor d’Hisenda i el regidor d’Obres i Serveis

VOCALS:

Grup Municipal ERC

Titular: LLUIS LLOVET BAYER

Suplent: PEP TENAS SOLER

 

Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS

Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA

Suplent: ANNA M CASAS DONADEU

 

Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

Titular: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ

Suplent: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ

 

Grup Municipal SOM CANET

Titular: RAQUEL SERRA LERGA

 

Grup Municipal JUNTS PER CANET

Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA

 

Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR

Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS

 

Grup Municipal CUP-AMUNT:

Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ

 

Grup Municipal CANET I TU

Titular: GEMMA BOSCH ALSINA

 

SECRETÀRIA: la secretària de l’Ajuntament

TÈCNIC COMPETENT EN LA MATÈRIA: l’enginyera municipal

 

S’estableix la possibilitat de poder convidar altres tècnics en funció dels assumptes que s’hagin de tractar en les sessions convocades d’aquesta Comissió.

 

 Comissió Informativa Especial de la Policia Local

L’esmentada Comissió Informativa Especial de Policia Local està integrada pels membres següents:

PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

VOCALS:

Grup Municipal ERC:

Titular: PEP TENAS SOLER

Suplent: LLUÍS LLOVET BAYER

 

Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS

Titular: M ÀNGELS ISART FALCETO

Suplent: JOSEP M MASVIDAL SERRA

 

Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

Titular: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ

Suplent: SÍLVIA TAMAYO MATA

 

Grup Municipal SOM CANET

Titular: RAQUEL SERRA LERGA

 

Grup Municipal JUNTS PER CANET

Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA

 

Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR

Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS

 

Grup Municipal CUP-AMUNT:

Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ

 

Grup Municipal CANET I TU

Titular: GEMMA BOSCH ALSINA

 

-SECRETARI: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

 Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic.

L’esmentada Comissió Informativa Especial de Planejament Urbanístic està integrada pels membres següents:

PRESIDENT: L'alcaldessa o regidor/a en qui delegui.

VOCALS:

 

Grup Municipal ERC:

Titular: LLUÍS LLOVET BAYER

Suplent: ROSABEL MADRID CÁMARA

 

Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS

Titular: JOSEP M MASVIDAL SERRA

Suplent: PERE XIRAU ESPÀRRECH

 

Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

Titular: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ

Suplent: MARIÁN GÓMEZ TÉLLEZ

 

Grup Municipal SOM CANET

Titular: RAQUEL SERRA LERGA

 

Grup Municipal JUNTS PER CANET

Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA

 

Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR

Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS

 

Grup Municipal CUP-AMUNT:

Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ

 

Grup Municipal CANET I TU

Titular: GEMMA BOSCH ALSINA

 

SECRETARI: La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

TÈCNIC ASSESSOR: arquitecta municipal

 

S’estableix la possibilitat que cada grup municipal pugui nomenar una persona, que sempre haurà de ser la mateixa i que podrà assistir a les sessions de les comissions, amb veu però sense vot, amb funcions d’assessorament al regidor del grup que el designi, en matèria de planejament.

 

Comissió Especial de Comptes

L’esmentada Comissió Especial de Comptes està integrada pels membres següents:

PRESIDENT:        l’alcaldessa o el regidor en qui delegui

VOCALS:

 

Grup Municipal ERC

Titular: LLUÍS LLOVET BAYER

Suplent: M ASSUMPTA REVOLTÓS VAQUER

 

Grup Municipal CANETENCS INDEPENDENTS

Titular: PERE XIRAU I ESPÀRRECH

Suplent: JOSEP M MASVIDAL SERRA

 

Grup Municipal: PSC-UNITS – CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)

Titular: SÍLVIA TAMAYO MATA

Suplent: MIQUEL BORREGO GONZÁLEZ

 

Grup Municipal SOM CANET

Titular: RAQUEL SERRA LERGA

 

Grup Municipal JUNTS PER CANET

Titular: JOSEP ANTONI MASSAGUÉ MUNTADA

 

Grup Municipal PRIMÀRIES CANET DE MAR

Titular: JORDI CASTELLÀ ANDRÉS

 

Grup Municipal CUP-AMUNT:

Titular: ANDREU GRAUPERA JIMÉNEZ

 

Grup Municipal CANET I TU

Titular: GEMMA BOSCH ALSINA

 

SECRETARI:        La secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

Competències

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'Alcalde o Alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Els comptes anuals et sotmetran abans de l’1 de juny a l’informe de la comissió especial de comptes i seran objecte d’informació pública abans de la seva aprovació en el Ple de l’Ajuntament.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al Tribunal de Comptesi a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.

Accediu a composició del consistori per a la informació en els canvis de càrrecs electes durant el mandat.