Indicadors de gestió econòmica

Pressupost

Endeutament

Inversions

Càrrega fiscal

Ingressos corrents

Despeses corrents i amortitzacions

Capacitat d'estalvi de l'exercici

Observacions als indicadors de gestió econòmica

Dades automàtiques de fonts supramunicipals.