L’Ajuntament de Caldes de Montbui  ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament en compliment de l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

La creació i el manteniment d'aquest registre d'activitats de tractament serveix per demostrar la conformitat amb l'RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva establert an l'article 5.2 de l'RGPR.

D'acord amb la normativa vigent de règim local, l'Ajuntament presta serveis públics vinculats amb les diferents competències o funcions pròpies. Qualsevol de les activitats en què hi constin dades de caràcter personal implica un tractament de dades que es pot realitzar de forma no automatitzada o automatitzada, parcial o totalment. Per tant, aquest registre d'activitats de tractament recull la informació relativa als tractaments que són responsabilitat de l'Ajuntament.

 

Control de versions

Acte d’aprovació i data: Decret/1631/2020

Versió vigent: V.1

Núm. de tractaments identificats: 38

Versió inicial: Decret d’Alcaldia  1631, de 18 de novembre de 2020

A partir del 18 de novembre de 2020

 

Identificació del responsable

Ajuntament de Caldes de Montbui

Plaça de la Font del Lleó 11, 08140 Caldes de Montbui

93 865 56 56

caldesm@caldesdemontbui.cat

Identificació del delegat de protecció de dades (DPD)

DSTSC-SAMSE

Recinte Mundet-Migjorn

Bloc B (2a planta)

Pg. de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona

934 726 500

dpd.ajcaldesdemontbui@diba.cat