Serveis, tràmits i gestions

Calendari del contribuent

El pagament de les contribucions es farà a:
 

  • Oficines municipals

            Pl. Onze de Setembre, 1 - 17462 Bordils

            Tel: 972 490003 Fax: 972 491099

            De dilluns a divendres de 9:00 a 15h          Dimecres de 16:00 a 18:30h

            Es cobrarà en efectiu, xec o transferència bancària.

           Ordre de domiciliació de pagament de rebuts en entitats bancàries

Podeu fer una transferència al número de compte corrent: 2100 8213 90 2200025546

 Exercici 2016:

Concepte Tributari                                                      Inici Període      Fi període 

Impost vehicles de tracció mecànica                           01/02                  01/04    

Taxa escombraries                                                      01/04                  01/06               

Impost sobre béns immobles urbans                           01/07                  01/09

Taxa conservació clavagueram i cementiri                  01/10                  01/12

Taxa per les entrades de vehicles (guals)                   01/10                  01/12

 

  • Xaloc gestiona el cobrament de l'IBI rústica, IAE i plusvàlues en voluntària i executiva i gestiona el cobrament en via executiva de tota la resta de tributs.

            Avda. Sant Francesc, 29  -1ª

            17001 Girona

            Tel. 872081791 - Fax 972210340

Exercici 2016:

Concepte Tributari                              Inici Període      Fi període       Data càrrec al banc

Impost Béns Immobles rústics            01/05                  30/06                    01/06

Impost Activitats Econòmiques           01/09                  31/10                    01/10

Govern obert i transparència
La informació generada pel Govern a disposició de la ciudadania:
Informació institucional i organitzativa
Organització política, personal, entitats i altres organismes
Gestió econòmica
Pressupostos, gestió tributària i econòmica, i patrimoni
Acció de govern i normativa
Actes, acords, edictes, convocatòries, normatives, plans i estratègies
Contractes, convenis i subvencions
Perfil de contractant, menors, òrgans i convenis de col·laboració
Perfil de contractant Perfil de contractant
Estigueu al dia de totes les licitacions i adjudicacions del consistori.
Bústia de factures Bústia de factures
Si ets proveïdor de l'ens has de presentar la teva factura electrònicament.
Tauler d'edictes Tauler d'edictes
L'administració no ha pogut contactar amb vosaltres? Consulteu el tauler per veure si formeu part d'algun procediment.