No saps si aquest ens té aprovat algun pla o programa, anual o pluriennal, que estableixi les directius estratègiques de les polítiques públiques? Si en té, aquest és el lloc on consultar-los.

26-01-2023 Pla de Mesures Antifrau dels Fons Next Generation

Descripció https://www.blanes.cat/arxiu

Els Fons Next Generation
 
El passat 21/7/2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del Programa Next Generation EU, dotat de 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026, com a instrument excepcional de recuperació finançat per la Unió Europea, d’estímul econòmic per impulsar temporalment la recuperació de la crisi derivada de la Pandèmia COVID-19 i de foment, sobretot, de la descarbonització, del respecte al medi ambient i de la digitalització, entre d’altres, per ser més resilients davant els canvis i els reptes de futur. 
 
L'anterior programa es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
 
El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país. El Govern d’Espanya ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR), aprovat mitjançant el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l’execució del PRTR. 
 
El PRTR espanyol té 4 eixos transversals:
 • la transició ecològica
 • la transformació digital
 • la cohesió social i territorial
 • la igualtat de gènere
Les entitats beneficiàries estan obligades a cumplir amb els 7 principis de gestió en la planificació i execució dels components del PRTR: 
 
 • Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
 • Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
 • Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH).
 • Pla de mesures antifrau.
 • Compatibilitat del règim d'ajudes dEstat i prevenció del doble finançament.
 • Identificació de les persones beneficiàries.
 • Comunicació. 
 
Així doncs, l’aprovació del Pla de Mesures Antifrau següent té com a finalitat donar compliment a les exigències dels Fons Next Generation, abans esmentats, encaminats a la protecció dels fons europeus rebuts mitjançant la justificació que s’han aplicat mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interès en la utilització dels mateixos, així com contribuir a l’enfortiment del sistema d’integritat de l’Ajuntament de Blanes. 
 
Documents