Informa't aquí sobre el lloc web del servei de gestió tributària del teu municipi. També hi trobaràs l'adreça, el telèfon, els horaris del servei i la informació sobre les taxes i tributs que tramita.

Oficina de Gestió Tributària i Recaptació 
És el conjunt de dos serveis administratius de l’Ajuntament de Besalú que té per finalitat dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament.

Es tracta d’un servei on es pot sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa a la gestió i càlcul dels diferents tributs municipals. També us hi podeu dirigir per sol·licitar tot tipus d’informació o explicació, o comunicar qualsevol dada d’interès relativa al pagament, fraccionament, ajornament i domiciliació de rebuts, així com a tot allò referent al procediment executiu de cobrament (recàrrecs, interessos, embargaments…).

Clica aquí per conèixer el Calendari de cobrament de tributs

Funcions

  • El manteniment dels padrons dels tributs municipals.
  • La pràctica de liquidacions per determinar els deutes per ingressos de
  • dret públic (tributaris i no tributaris).
  • L’expedició i notificació dels documents (rebuts i altres).
  • La recaptació en període de pagament voluntari i en via de constrenyiment.
  • La resolució de recursos administratius.
  • La informació i l’assistència als contribuents i interessats.