En aquest apartat pots consultar els informes d'intervenció en relació amb el compliment per part de l'ens dels objectius d'estabilitat pressupostària que marca la llei.

  1. Compliment objectius recull la conclusió sobre si es compleix o no es compleix l'objectiu d'estabilitat de cada entitat local, d'acord amb la informació que ha remès i signat cada ens i en la que s'estan considerant els ajustos de comptabilitat nacional comunicats per aquestes entitats. IMPORTANT: A partir de l'any 2020 en aquesta columna es recull la capacitat per necessitat de finançament de cada ens local. A més a més, a partir de 2020 les regles fiscals estan suspeses.

  2. Import balanç no financer recull l'import dels balanços per operacions no financeres segons criteris pressupostaris (capítols 1 al 7 d'ingressos i despeses no financeres) sense considerar ajustaments de comptabilitat nacional.

  3. Remissió de la informació identifica com a "SI" aquelles entitats locals que han remès la liquidació pressupostària de l'any en qüestió i la informació que requereix la normativa d'estabilitat pressupostària, i amb un "NO" aquelles que que no han remès i/o signat aquest informació.

  4. Data de la remissió, en els casos que hagin remès la informació, informa de la data en que s'ha signat.

0 Registres carregats
Estabilitat pressupostària 

 

 

S'entén per estabilitat pressupostària la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute públic, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la normativa europea.

Aquests principis estan recolzats pel compliment de tres regles fiscals d'equilibri o superàvit estructural i de límit de deute i de la despesa.

 

Any 202

 

 

Any 2021

 

 

Any 2020

 

 

Any 2019

 

 

 

Per conèixer la informació d'anys anteriors, cliqueu aquí

Any 2021