Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

El govern i l'administració municipal corresponen a l'ajuntament, format per l'alcalde o alcaldessa i els regidors. L’Estatut garanteix al municipi l’autonomia per a l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels interessos propis de la col·lectivitat que representa.

D’acord amb la Llei 7/1995, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb el redactat donat per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, el municipi per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat. En qualsevol cas exercirà, com a competències pròpies, les següents matèries:

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni Històric. Promoció i gestió de l’habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera.
 2. Conservació i habilitació de l’edificació
 3. Medi Ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
 4. Aigua potable a domicili i evacuació i tractament de les aigües residuals
 5. Infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat
 6. Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social.
 7. Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 8. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 9. Informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.
 10. Fires, mercats i comerç ambulant
 11. Protecció de la salubritat pública
 12. Cementiri i activitats funeràries.
 13. Promoció de l’esport i instal·lacions esportives i d’ocupació del temps de lleure.
 14. Protecció de la cultura i dels equipaments culturals.
 15. Participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous equipaments docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’educació primària o d’educació especial.
 16. Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.