Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

D'acord amb l'art. 25 de la Llei de Bases de Règim Local amb la redacció donada per la Ley 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l'Administració, exercirà com a competències pròpies les següents:

 1. Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni Històric. Protecció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació d'edificis.
 2. Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en zones urbanes.
 3. Proveïment d'aigua potable a domicili i evaqüació i tractament d'aigues residuals.
 4. Infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat
 5. Evaluació i informació de necessitats socials i atenció inmediata a persones en situació o risc d'exclusió social
 6. Policía local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
 7. Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 8. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
 9. Fires, mercats, llotges i comerç ambulant 
 10. Protecció de la salut pública
 11. Cementeris i activitats funeràries.
 12. Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lleure.
 13. Promoció de la cultura i equipaments culturals.
 14. Participar en la vigilancia del cumplimient de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o d'educació especial.
 15. Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenibles de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

En l'àmbit de les seves competències té les potetats següents:

a) La reglamentària i la d’autoorganització.
b) La tributària i la financera.
c) La de programació o de planificació.
d) L’expropiatòria.
e) La d’investigació, d’atermenament i de recuperació d’ofici de llurs béns.
f) La d’execució forçosa i la sancionadora.
g) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords.