Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenances Fiscals VIGENTS

Ordenança Fiscal General i carrerer

Ordenança general reguladora de preus públics

Ordenança Fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal núm. 2 - Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança Fiscal núm. 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal núm. 4 - Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal núm. 5 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal núm. 6 - Contribucions especials

Ordenança Fiscal núm. 7 - Taxa pel serveis de Cementiri

Ordenança Fiscal núm. 9 - Taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública

Ordenança Fiscal núm. 10 - Taxa pel desplaçament de l'enllumenat  públic

Ordenança Fiscal núm. 11 - Taxa per ensenyaments especials

Ordenança Fiscal núm. 12 - Taxa per la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions

Ordenança Fiscal núm. 13 - Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal núm. 14 - Taxa per llicències urbanístiques

Ordenança Fiscal núm. 15 - Taxa per la prestació de serveis especials

Ordenança Fiscal núm. 16 - Taxa per serveis de protecció de la salud

Ordenança Fiscal núm. 17 - Taxa per serveis socials

Ordenança Fiscal núm. 20 - Taxa per entrada de vehicles i reserva d'espais

Ordenança Fiscal núm. 21 - Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials de vol, sòl i subsòl.

Ordenança Fiscal núm. 22 - Taxa per mercats municipals i encants

Ordenança Fiscal núm. 23 - Taxa per activitats en domini públic

Ordenança Fiscal núm. 25 - Taxa per estacionament regulat amb horari limitat a la via pública.