No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 15/2021

Data d'inici de la sessió 28-09-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040817G :

Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona en suport a l'illa de la Palma per l'erupció volcànica a la zona de Cabeza de Vaca el passat 19 de setembre de 2021.

 

2. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 27 de juliol de 2021 i l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 2 de setembre de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00005486G :

Declarar deserta la licitació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona per manca de presentació de proposicions.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00032609F :

Aprovar, a petició del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, el nomenament d’un representant en substitució de l’actual a la Comissió del Nomenclàtor.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00013687Z :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 Badalona.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00001157D :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

7. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00031659T :

Donar compte al Ple Municipal de la Resolució d’Alcaldia número 2021006469 de data 8 de juliol de 2021, ordenant l’execució material de les actuacions que calguin per tal de fer front i resoldre d'immediat la situació d’emergència que s’ha produït amb motiu del trencament del tram de claveguera del carrer Doctor Bassols i aprovar la despesa corresponent.

8. Departament de Mobilitat. Expedient: 2021/00039321A :

Aprovar la delegació de competències de l'Ajuntament de Badalona a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de les zones de baixes emissions a Badalona.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00036800Q :

Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00039071Y :

Cessar i nomenar un representant del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

12. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00017936P :

Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona, així com els seus Estatuts.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00032829C :

Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona, aprovat en sessió del Consell General per al Pacte de la Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00038371L :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00035538S :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 30 de juliol de 2021, de designació d’alalde/ssa accidental durant el mes d’agost de 2021.

16. Secretaria. Expedient: 2021/00038646H :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 8 de setembre de 2021, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d'alcalde, senyor Juan Fernández Benítez, durant el dia 9 de setembre de 2021.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

17. Departament de Compres. Expedient: 2021/00024200Q :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici 2020, per un import de 4.670,00€, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.U.

18. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042863F :

Reconèixer la obligació i aprovació de factura de 1.587,22 € IVA inclòs, corresponent a l’exercici de 2019, en concepte d’IBI 2019 de la finca del c/ Prim, 63 interior.

19. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00033604J :

Aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona».

20. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00030429Q :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent als exercicis 2018 i 2019, per treballs realitzats i no pagats en l’exercici per tal de procedir al pagament de les factures diverses per import de 7.663,52 euros, meritada per serveis d’arbitratge per l’organització de la Copa Badalona masculina i femenina i la Copa Mini durant els anys 2018 i 2019, per la Federació catalana de basquetbol (FCBQ).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00035088W :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipals de 2021, en pròrroga de 2019 (teleassistència Diputació).

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00034258T :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT, pagament fac 2020 registrada 2021 de Medi Natural).

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00036894H :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a treballador social i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de mediador.

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00010127L :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig Enginyeria Agrícola i l’exercici de Enginyer agrònom consultor.

25. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00014800T :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig disseny gràfic i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de dissenyador gràfic.

26. Departament de Compres. Expedient: 2021/00011931Y :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent al exercici de 2020 i 2021, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL.

27. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00004144L :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici a favor de l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, per un import total de 7.406,62€.

28. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00001543V :

Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Direcció General del Cadastre de Catalunya-Barcelona, l’objecte del qual és l’exercici de les funcions de gestió cadastral.

29. Departament de Compres. Expedient: 2021/00033590E :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL DE OFICINA, SL, per un import de 1.630,48€.

30. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00031069P :

Donar compte de les resolucions números 2021004694, 2021004695, 2021006245 i 2021007359 dictades per l’ alcalde d’aquesta corporació en data 17/05/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’aprovació de la sisena i setena modificació del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’energia electrica , de data 01/07/2021 d’aprovació de la vuitena modificació de l’ esmentat contracte i de data 29/07/2021 d’aprovació de la novena modificació contractual.

31. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00012843W :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent a l’exercici de 2019, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ESPAÑA, per un import de 1.808,43€.

32. Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2021/00033696J:

Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les activitats econòmiques desenvolupades, mitjançant concessió administrativa, de diversos béns immobles de titularitat municipal, als efectes de l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles als titulars de dites concessions, d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, vigent.

33. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Declarar deserta la licitació publicada en data 18.06.2021 en el DOUE i en el perfil del contractant de la corporació per a la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, i aprovar el nou expedient, els seus plecs reguladors, i l’obertura de la licitació per a la seva adjudicació.

34. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00039214B :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (EEBB).

35. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00038505S :

Rectificació de l'error material de l'acord de Ple de data 29/06/2021. Exp. 2021/30977P modificació de pressupost.

36. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00034539M :

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis -prevalent aquests darrers -consistent en els serveis de consultoria i assistència tècnica per l’ anàlisis i el disseny d’un model de gestió del Patrimoni Municipal i la implantació d’un programa informàtica de gestió del Patrimoni per a l’Ajuntament de Badalona d’ acord amb les condicions i requeriments tècnics mínims que s’ exigeixen per aquest en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

37. Secretaria. Expedient: 2021/00018568L :

Cessar i nomenar un representant de l’Ajuntament de Badalona al Consell General del Consorci del Besòs.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040711J :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040724A :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem Més a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040731X :

Moció que presenten els Grups Municipals d' ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040734J :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040741C :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040746W :

Moció que presenta el Grup Municipal En Comú Podem en defensa de l'equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la proposta d'ampliar la tercera pista de l'Aeroport.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040794G :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040805S :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040809L :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Badalona en Comú Podem, FP 2021 sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 14/2021

Data d'inici de la sessió 02-09-2021

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Gabinet d'Alcaldia Expedient: 2021/00037679V :

 

Moció de suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Badalona contra la col·locació, per part d’Adif, de pantalles acústiques a la Rambla Santa Madrona de Badalona.

Ple 13/2021

Data d'inici de la sessió 27-07-2021

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 11, corresponent a la sessió ordinària de 29 de juny de 2021 i l’acta núm. 12, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de juliol de 2021.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034384B :

Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona per a recolzar el Club nàutic Bètulo i les seves instal·lacions davant la interpretació de l'actual normativa costera.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació de la verificació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00032172F :

Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005430G :

Proposta de resolució per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació final de liquidació i de la factura de les Obres de Neteja i condicionament exterior de la Masia de Ca l’Andal.

6. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2021/00032845J :

Aprovació de canvi de denominació d’espais públics a Badalona.

7. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 021/00029808N:

Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, mitjançant la qual es crea la Comissió de planificació de futures inversions de la ciutat.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00036800Q :

Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

9. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00022463G :

Reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovar la despesa i la factura 183/15.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00031639A :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021006347, de data 5 de juliol de 2021, de modificació de la composició de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat, en compliment del seu dispositiu tercer.

11. Secretaria. Expedient: 2021/00031822W :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de juny de 2021.

12. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00008801F :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per l'empresa Actualtic, S.L, pel servei d'assessorament tècnic especialitzat per l'elaboració del expedient de contractació dels serveis i manteniment dels sistemes de comunicació.

13. Departament de Població. Expedient: 2021/00029887E :

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00032829C :

Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

15. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00032380P :

Aprovació festes locals Badalona per a l’any 2022.

16. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

17. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00017936P :

Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Badalona, així com els seus Estatuts.

18. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) formalitzat en data 29 de desembre de 2016.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00031663G :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (centralització material oficina departament de compres).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00032846Z :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Badalona Drags).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00032855T :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació RLT empresa GIE 2001 SL).

22. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00035677C :

Retornar la fiança a l’empresa concessionària URBASER, SA, amb NIF A-79,524,054, per import de 574,742,40 €, dipositada en la Tresoreria Municipal el 9 d’agost de 2006, en concepte de garantia definitiva del contracte de “Gestió del servei públic de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes, arbrat i jardineres”.

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

24. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032372G :

Proposta d’aprovació Resolució justificació subvenció finalista any 2020 per la promoció del bàsquet a l’Associació Esportiva Dosa.

25. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2020/00017149F :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per SNOW TRAVEL, SA, per import total de 8.679,00 €, per les despeses derivades de l’activació dels plans d'emergència i protecció civil.

26. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00015598Q : Dictamen Ple. Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats que realitzin activitats o programes en l'àmbit d’educació, participació ciutadana, cultura cooperació, Esports, Joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2021.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

27. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00033958E :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú i Badalona en Comú Podem per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034153X :

Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú de suport al dret a morir dignament.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034245X :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034303E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034328R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034370C :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i Badalona en Comú Podem en defensa de la Festa Major de Badalona.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034379Y :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a declarar la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 12/2021

Data d'inici de la sessió 09-07-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030482L :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030488W :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.


3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030495D :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

 

Precs i preguntes

 

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 29-06-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Presa de possessió de la senyora Araceli Cruz González del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

2. Aprovar l’acta número 9, corresponent a la sessió ordinària de 25 de maig de 2021 i l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de juny de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00022852W :

Declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) del viari i construccions del suburbi occidental de Baetulo situades al carrer Coll i Pujol núm. 1-19, soterrani -2 de Badalona.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010960M :

Aprovació de la verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per la ordenació dels espais públics i equipaments de l’antic escorxador de Badalona.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00022543S :

Desestimar la sol·licitud de Declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de part de l’antiga fàbrica Mobba, atès l’informe de la Comisisó Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona.

6. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2021/00008806N :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

7. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00020756E :

Aprovar reconèixer el crèdit a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, per un import total de 10.208,23 euros, la despesa i la factura corresponent actuació d’emergència substitució del clavegueram i reasfaltat del carrer Fluvià entre Pl. De l’Oli i Av. President Companys.

8. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00020072M :

Aprovar reconèixer els crèdits a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, amb i de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA, per un import total de 30.108,53 i 12.159,96 euros, respectivament, derivat de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent i autoritzar i aprovar la despesa corresponent.

9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010053E :

Es porta a la consideració del ple l’acord d’adjudicació de la concessió demanial per a la construcció d’un aparcament subterrani.

10. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00001242C :

Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

11. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00007058V :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00029659R :

Aprovació d’ajustos en les prescripcions d’intervenció vigents de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les 3 xemeneies i la sala de turbines als termes municipals de Badalona de Sant Adrià de Besòs.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

13. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00010102V :

Modificació pressupostària per una subvenció finalista 2021, Federació d’Assocacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona

14. Secretaria. Expedient: 2021/00028006G :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de maig de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00027058E :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 3 de juny de 2021, de modificació de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent, en compliment del seu dispositiu novè.

16. Secretaria. Expedient: 2021/00029391D :

Designar el representant de l'Ajuntament a la Junta General de Marina de Badalona, SA, que s'ha de celebrar amb caràcter d’Universal pel proper 30 de juny de 2021 i en la Junta General Ordinària i Extraordinària convocada pel proper 30 de juny de 2021.

17. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00025142S :

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit a favor de les empreses ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS MULTIMEDIA , CAROD MUNIESA, SL , CASAL BADOSA &CANO DESANDES, SL , COMERCIAL ANA TECNOLOGIA EN SOLDADURA SL , DUERTO SL , GENERALI ESPAÑA, SA SEGUROS Y REASEGUROS , HERMES COMUNICACIONS, SA , INSTITUT OBERT DE CATALUNYA , J J GOMEZ Y J AGUILERA, SCP , JUSMER, SL , MYC 5, SL , FRANCISCO ORTEGA GALIANO, TERRON & BAIGES ASSOCIATS, S.L per un import total de 20.044,77,- euros, derivat de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors pel pagament de factures que corresponen a serveis prestats de forma satisfactòria, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

 

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018343R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en prorroga de 2019 i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018037V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00027147L :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions llars d’infants).

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029160P :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Amortització anticipada de crèdit del programa PCL de la Diputació de Barcelona).

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00028771X :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista fundació FUNDISOC).

24. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00003083Q :

Recuperació possessòria del camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el Camí de la Carrerada.

25. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00022561X :

Convalidar i Continuar amb la tramitació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de TAXI AMIC,SL, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda pel període comprés del 13 al 31 de desembre de 2019, que correspon als serveis realitzats.

26. Secretaria. Expedient: 2021/00029335E :

Proposta d’acord al Ple per a l’aprovació del calendari per a la tramitació i aprovació de les factures pendents de pagament.

27. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029245R :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (pagament indemnització a l'empresa FITNESS LLEFIÀ).

28. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029264C :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga del 2019, i del seu annex d'inversions (PGIC programa general d'inversions DIBA).

Proposicions urgents


 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030209E :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem, en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030218P :

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC- Avancem per dignificar el barri del Remei.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030434V :

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-Avancem per restablir als dos membres cessats per l'Alcalde com a integrants de la comissió tècnica assessora del patrimoni arquitectònic i cultural de Badalona, així com la creació d'una taula de participació per trobar una solució negociada a l'illa de la Mobba.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030441R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant més i millor manteniment àrea de gossos.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030444G :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant la gratüitat del telèfon de recollida de mobles vells.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030451B :

Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'audiència provincial que el condemna a cinc anys de presó.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030461K :

Moció que presenta el Grup Muncipal de Guanyem Badalona en Comú per reclamar la resolució definitiva en la gestió de les places d'aparcament del pàrquing Batllòria.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030474B :

Moció que presenta el Grup Municipal Socilalista per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i subvencions destinades a pal.liar els efectes de la Covid-19 a Badalona.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030482L :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030488W :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.

11. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030495D :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 08-06-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018037V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes)

2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018343R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en prorroga de 2019, i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança)

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00024178V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions.

4. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

5. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00022909J :

Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de 25 de juny de 2008, per incloure l’activitat de gestió d’obtenció d’habitatges per al programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a favor de l’empresa ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. (ENGESTUR, SA), per un període comprès entre la formalització de l’encàrrec i el 31 de desembre de 2021.

6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00019904K :

Resoldre les al·legacions presentades a l'acord de Ple de data 16 de març de 2021 i aprovar definitivament la modificació del Pressupost vigent i del pla d'inversions plurianual pel període 2021 a 2024.

7. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, plecs reguladors, obertura de la licitació per a la seva adjudicació i despesa.

 

 

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 25-05-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

- Presa de possessió del senyor David Antonio Guerrero Férriz del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

- Presa de possessió del senyor Manuel Sorribas i Arenas del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

 

 1. Aprovar l’acta número l’acta número 7, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’abril de 2021 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària de 4 de maig de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00005650V :

Nova aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022079B :

Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005663F :

Aprovació reconeixement de crèdit de la factura de direcció facultativa de les obres de remodelació del carrer Moll de la Torre entre els carrers Jaume Passarell i carrer Doctor Daudí.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00014222M :

Proposta de dictamen per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació de la liquidació i la factura corresponent de les obres de millora de la planta baixa de la Caci.

6. Departament de Neteja d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00004648V :

Incoar expedient per a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret per la prestació del Serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona per part de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (FCCMA,SA).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

7. Secretaria. Expedient: 2021/00017835E :

Donar compte al Ple de la resolució de de l’alcalde accidental, de data 13 d’abril de 2020, de modificació del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú.

8. Secretaria. Expedient: 2021/00017889F :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) número 003477 de data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

9. Secretaria. Expedient: 2021/00020596T :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 003922, de data 22 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00017919Z :

Donar compte al Ple de la resolució de de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

11. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00022057N :

Esmenar l’errada material de transcripció detectada a l’acta de la sessió núm. 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00022236F :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’abril de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00020175C :

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic de Badalona, així com també la realització d’altres treballs complementaris relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via pública municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona.

15. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00017771P :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa ocasionada en concepte d’indemnitzacions per drets d’assistència a sessions de Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana, corresponent a l’exercici 2019, a favor del Sr. José María Molina Martínez, corresponent al pagament de l’import total de ½ dieta de manuntenció del dia 13/05/2019 més l’assistència de la sessió del dia 12 de novembre de 2019, no abonat en l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 22/12/2020.

16. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00034508M :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’ incendis forestals de Badalona, dividit en 2 lots i aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis descrits per part dels seus actuals prestataris pel termini de dos mesos a comptar del dia 01/04/2021 fins el dia 31/05/2021, ambdós dies inclosos, o fins a la formalització del nou contracte que ha de venir a substituir-lo

 

17. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00017087X :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per aprovar la factura número EMIT-643 de data 15 de juliol de 2019, meritada per l'execució del contracte d’assegurança d’accidents per a la 40a Cursa Popular Ciutat de Badalona de l'any 2019 (Cursa del Dimoni), a l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA, per import de 2.964,89 euros.

18. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032390E :

Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Fundació Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

19. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032388C :

Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció 2020 de l’entitat Club de Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

20. Servei de Cultura. Expedient: 2020/00045391M :

APROVAR un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), per un import total de 556,88.- € (IVA inclòs), quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent al període que va de l’1 de gener al 2 de març de 2019 i la despesa corresponent.

21. Servei Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2021/00016703V :

Reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’assegurança d'accidents per als diversos actes de què consta l’activitat de la Cavalcada de Reis 2020-21: Arribada dels Reis, Campament Reial 2021 i Fàbrica de Joguines

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00022455L :

Tramitació i aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes educació Pla Entorn).

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00022890V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

24. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00020473S :

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020.

25. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00003083Q :

Aprovar la recuperació possessòria del Camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada.

26. Secretaria. Expedient: 2021/00023659G :

Aprovació de l’acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP, relatiu al complement retributiu de productivitat especial rendiment, pels exercicis 2021 i 2022.

27. Secretaria. Expedient: 2021/00024910J :

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pe la senyora Helena Bayo Delgado a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

 

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024705S :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora del barri de Sant Crist

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024752Q :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació a la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024797S :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la immediata neteja, desinfecció, condicionament i reobertura del centre cívic i la oficina municipal de districte de la Colina.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024805T :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024809G :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024835F :

Moció que presenten els Grups Municipals de JxCat, En Comú Podem, ERC-Avancem, PSC, Guanyem Badalona en Comú, per la pacificació del carrer Francesc Layret.

 

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024896E :

Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú, per demanar la implementació de mesures per la regulació d'habitatges com a pisos turístics a la ciutat de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 8/2021

Data d'inici de la sessió 04-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020559D :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC -Avancem per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020570C :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020609J :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Partit dels Socialistes per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 27-04-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió extraordinària de 16 de març de 2021 i l’acta número 6, corresponent a la sessió ordinària de 23 de març de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2021/00010265L :

Aprovació Reconeixements extrajudicials de crèdit de compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors (aigua Muebles Rojas).

3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002213C :

Reconeixement de la factura per l’encàrrec de gestió per a les obres d’enderroc al carrer Wagner 66.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00017090J :

Revisió d’ofici en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00021667K :

Proposta de dictamen pel Reconèixement de deute pels treballs de coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions urgents del desenrunament del revestiment de formigó al Cap Gran Sol.

6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00030789P :

Proposta de dictamen pel Reconèixement de crèdit dels Treballs de trasllat de serveis soterrament de línees aèrees de telecomunicacions al c. Mossen Anton a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2021/00006889G :

Reconeixement de crèdit pel subministrament en règim de lloguer de la decoració nadalenca no lumínica de la Casa de la Vila del 27 de novembre al 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00005486G :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’ obertura del procediment obert simplificat abreujat per tal d’ adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona.

9. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00009424D :

Declaració com a àrea de mercat tens d’habitatge la totalitat del terme municipal de Badalona.

10. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010148K :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura incorporada a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència a l’anualitat 2019, pel subministrament de tot un seguit de material fungible a fi i efecte de senyalitzar degudament la zona de perill i zones adjacents i el conseqüent establiment d’un perímetre de seguretat per import 19.965 € (IVA INCLÒS).

11. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00011557P :

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

12. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2021/00007379B :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, per un import total de 1.331,00,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

13. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00014458A :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures: X20-2697, X20-4310, X20-4931,X20-9801,X21-569,X21-1201 i la X20-553.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00017984X :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00018418F :

Cessar i nomenar representants del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú al Plenari i a la Comissió Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.

16. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

17. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00014280D :

Reconeixement extrajudicial de crèdit , aprovar la despesa i la factura número 46103.

18. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00012872G :

Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i la factura 1061 a favor ACORDIA ACR SL-ELENA MORENO DURAN UTE 2.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00012074B :

Incoar l’expedient per la implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona.

20. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00008854Z :

Aprovar la minuta i la signatura de la Modificació de l’Addenda complementària al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer", per a la seva aprovació

21. Departament de Compres. Expedient: 2021/00012815Q :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA.

22. Servei d'Esports. Expedient: 2021/00007518N :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa FUGAQUA, S.L. relativa als treballs realitzats a la Petanca Morera de l'exercici 2019.

23. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032365C :

Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Maristes Ademar.

24. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00044426Y :

Cessió gratuïta d’ús fins al 20 de gener de 2040 del local nº3 de l’Avinguda Alfons XIII nº349, escala A.

25. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00014033S :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 4 de data 8 de març de 2021 en relació al rescabalament del 50% de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Miquel, 55 1r.

26. Servei d'Educació. Expedient: 2021/00000243A :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa KLOUSNER,SL per la factura presentada pel Servei per l'execució del programa de promoció de l'exit educatiu LOT 4 (Programa Patis Oberts) del 22 al 31 de desembre 2020.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032366K :

Proposta de Resolució aprovació compte justificatiu de la subvenció finalista de l’Associació Esportiva Minguella per la promoció del bàsquet base l’any 2020.

28. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2021/00008243R :

Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures de diferents expedients amb factures pendents de l'exercici 2018.

29. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032374Y :

Proposta d’aprovació del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

30. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2021/00012946D :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA amb per les Factures subministrament gas escoles exercicis anteriors.

31. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00015657Y :

Increment quotes comunitàries local 1 CP Prat de la Riba, 91 a partir de març 2020.

32. Departament de Compres. Expedient: 2021/00011829L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAGRES SL .

33. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2021/00011828H :

Aprovació col.lectiva de Reconeixement de Crèdit de 49 factures de diversos proveïdors.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

34. Secretaria. Expedient: 2021/00020153V :

Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el cessament i el nomenament d’un membre al Consell d'Administració en representació de l'Ajuntament de Badalona.

35. Departament de Secretaria General. Expedient : 2021/00017637P

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Maria Dolors Sabater i Puig a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

36. Departament de Secretaria General. Expedient : 2021/00017638D

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Oriol Lladó Esteller a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020559D :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC -Avancem per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020570C :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020592L :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts por Catalunya Badalona, per a la millora l’estat del barri de Coll i Pujol.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020595E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020600G :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC Avancem, Guanyem Badalona en Comú i Partit Socialista de Catalunya per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020603F :

Moció que presenten els Grups Municipals de Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per auditoria dels comptes de la seguretat social.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020609J :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Partit dels Socialistes per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020617K :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

 

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 23-03-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de febrer de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00008587X :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00007058V :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

4. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00012079C :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d'aigües freàtiques no potables de l’ Ajuntament de Badalona.

5. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00006041N :

Aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu a l’accés i utilització d’un software de comptabilitat i gestió energètica dels subministraments energètics (electricitat, gas natural i combustibles líquids i electricitat de la flota de vehicles), dels subministraments d’aigua i de les instal·lacions generadores d’energia renovable, l’anàlisi i verificació de la facturació, la tele lectura de comptadors i a totes les accions de gestió energètica que se’n deriven.

6. Departament de Mobilitat. Expedient: 2020/00032230T :

Acordar la transferència de funcions o activitats a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al municipi i aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al terme municipal de Badalona.

7. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00009847H :

Aprovar amb caràcter inicial la modificació del Manual d’actuació Bàsic del Pla de Protecció Civil de Badalona.

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00039871M :

Donar compte de la resolució número 2021001227 dictada per l’ alcalde d’ aquesta corporació en data 05/02/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’ aprovació de la cinquena modificació del lot 1 del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA amb NIF A61797536 relatiu al subministrament d’ energia elèctrica i gas

9. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00003811P :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 8 de febrer de 2021 per la qual es nomena representant de l’Ajuntament de Badalona a la Comissió de Govern del Pla Director Urbanístic, així com també es nomena tècnics per a la participació en els diferents grups i taules de treball.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00004352C :

Modificació de l' Ordenança de venda no sedentària en mercats dels marxants de Badalona.

11. Secretaria. Expedient: 2021/00009813F :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021002100 de data 1 de març de 2020, de modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00010367Y :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de febrer de 2021.

13. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00038154J :

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’ obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) d’un programari de gestió del padró municipal d’habitants per a l’ Ajuntament de Badalona.

14. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00024481Y :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) dels sistemes de comunicacions de veu fixa i dades LAN de l’ Ajuntament de Badalona, dividit en els següents dos lots: Lot 1 (sistemes de comunicacions de veu fixa) i Lot 2 (sistemes de comunicacions de dades LAN).

15. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00005676X :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, la despesa i la factura a favor de RICARD SIMO PROCURADORES S.L,P – PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00010684R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019.

17. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00010118X :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (equipaments educatius).

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011107X :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i modificació del seu annex d’inversions (projectes inversions Via Pública).

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011134Z :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Servei de seguretat).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011423G :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Associació de voluntàries de protecció civil).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011138H :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Projectes inversions via pública).

22. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032368T :

Aprovació Proposta de resolució compte justificatiu subvenció finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Bàsquet Sant Josep de Badalona.

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00015080P :

Aprovació i abonament de la factura d'import 19.159,35 € (IVA inclòs), a favor del Quiron Prevención, SLU, titular del CIF B-6407648-2, en concepte del servei de coordinació i suport en la realització dels reconeixements mèdics per a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana de l’any 2019.

24. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032380N :

Proposta aprovació justificació subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

25. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00034336J :

Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció Finalista de l’any 2020 per la prova de la lliga d’hivern de voleibol de l’entitat Federació Catalana de Voleibol.

26. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032371A :

Proposta de Resolució aprovació justificació subvenció Finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Círcol Catòlic Badalona.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032378X :

Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat associació Bàsquet Badalona (ABB).

28. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042183V :

Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes

comunitàries de l’exercici 2020 de la CP Sant Frederic, 15-17.

29. Departament de Compres. Expedient: 2021/00003264J :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ELECTROTEL BARCELONA, SL.

30. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00004698K :

Ratificar l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de Mesa General de Negociació de data 9 de febrer de 2021 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona a causa de l’operatiu per la jornada electoral del dia 14 de febrer de 2021.

31. Servei d'Obres, Projectes i Manteniment. Expedient: 2021/00005505T :

Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i les factures derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA.

32. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00006773A :

Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al increment de quotes comunitàries dels exercicis 2019 i 2020 de la cp juan valer, 55-59.

33. Servei d'Esports. Expedient: 2021/00007985L :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Sportise Creative Solutions, SL amb CIF B65700734 per un import total de 8.656,46€ IVA inclòs, quantia que es correspon amb la a la prestació dels serveis esportius no suspesos (per les limitacions en les activitats esportives motivades per la prevenció del COVID19) de gimnasos, coordinació i atletisme, a instal·lacions esportives municipals de Badalona durant el període des de l’1 al 31 d’octubre de 2020.

34. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00045359L :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) amb CIF V78652203 per un import total de 2.166,61 € IVA inclòs, quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent a l’any 2018.

35. Intervenció. Expedient: 2021/00012508P :

Modificació procediment fiscalització ingressos.

36. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00013425M :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressuposts municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Club esportiu Seagull).

37. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00013430X :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (material Manteniment).

38. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00012488B :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (manteniment enllumenat públic).

39. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00045202T :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, SL, amb CIF B65700734 per la factura relativa al servei de monitoratge d'instal·lacions esportives (gimnasos, coordinació i atletisme) del mes de novembre de 2020.

40. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042483H :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-4852 de data 24 de febrer de 2021 referent a la 4a fracció IBI 2020 del local en planta 1a i 2a situat al c/ Francesc Layret, 86-90.

41. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00006613G :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-1 de data 25 de febrer de 2021 en relació al rescabalament del 35% de la 4a fracció de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Sebastià, 2 1r pis cantonada c/ La Costa, 13.

42. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00007125S :

Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació de Futbol Americà Badalona Dracs.

43. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2021/00006442V :

Aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014757A :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014779W :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona.

3. Gabinet d'Alcaldia. Eedient: 2021/00014801R :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem sobre el control de preus del lloguer.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014811B :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem de rebuig a la revocació del tercer grau a les preses i presos polítics.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014822E :

Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i En Comú Podem en defensa dels mercats municipals de Badalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014851M :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons next generation

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014853F :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra el tancament de l'empresa Bocsch a Lliçà d'Amunt.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014860Z :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem- més, En Comú Podem i Junts per Catalunya de suport als treballadors i treballadores de la piscina municipal del centre.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 16-03-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

1. Departament de Comptabilitat Expedient: 2021/00010688M :

Tramitació i aprovació de l’annex d’inversions per al período 2021-2024 i la corresponent modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019.

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 24-02-2021

Hora d'inici de la sessió 00:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008701E :

Moció presentada pels grups municipals Socialista i Partit Popular, en suport als efectius de mossos d'esquadra, la policia local i tots els cossos policials

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008057E :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem de suport a l'amnistia

 

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008006V :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel recolzament al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

 

5. Precs i preguntes.

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 23-02-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2021 i l’acta número 2, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00045103Q :

Proposta d’ aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, dividit en dos lots, per part dels seus actuals prestataris pel termini màxim de 3 mesos a comptar del dia 01/01/2021 i fins el 31/03/2021, ambdós dies inclosos

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020259Q :

Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny, 5-7 de Badalona

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00002793F :

Aprovar la verificació del Text refós del PE d’ordenació volumètrica a la parcel·la del carrer Seu d’Urgell 77, i Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027758J :

aprovació provisional del Pla especial de concreció volumètrica a l’àmbit de la carretera de Pomar.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00035540K :

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI.

7. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00023262W :

Aprovar amb caràcter provisional la la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Montigalà per a l’ampliació d’usos permesos al polígon F, que ocupa tota l’illa delimitada pel passeig d’Olof Palme, l’avinguda de la Comunitat Europea, el carrer de Paquita Borràs i el carrer d’Anna Tugas, de 45.000 m2 de superfície.

8. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

9. Servei de Seguretat. Expedient: 2020/00036155S :

Aprovar inicialment el text del reglament del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona (CPSCB).

10. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2021/00005173J :

Acordar la continuïtat de prestació del Servei de Neteja Viària, Recollida de Residus i Gestió de Deixalleries fins a l’atorgament del nou contracte que reguli el servei.

11. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00001081S :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de 3 de febrer de 2021 d’execució de mesures cautelars 97/2020 -A (que provenen del Procediment abreujat 284/2020), on estima la sol·licitud de la part demandant, NIVEL 10 MOVING SOUND SL i, en conseqüència, s’acorda el pagament de la quantitat de 25.293,05 €, corresponent a la suma dels imports de totes les factures presentades que es deuen pels serveis prestats.

12. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2021/00005190F :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa VIROT NATURA pel Servei "Descobrim la Serralada de Marina".

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

13. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00002541A :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa ICA informatica y Comunicaciones Avanzadas, S.L., pel servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware i corresponent al període de l'1/10/2020 al 31/12/2020 (Quart trimestre 2020).

14. Secretaria. Expedient: 2021/00005420F :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

15. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00005931N :

Tramitació i aprovació de diverses modificacions del pressupost municipal de 2021 en pròrroga del de 2019.

16. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032201V :

Proposta de Resolució per la Justificació de la Subvenció Finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació Esportiva Badalonés CIF: G 61111282 per la promoció del bàsquet.

17. Departament de Compres. Expedient: 2021/00002667Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ULTIMATE PLAN, SL.

18. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002215E :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ENGESTUR SA, NIF:A58187725 , pels treballs de construcció de l’estadi municipal que li va encarregar el ple de l’ajuntament en data 22 de gener de 2015.

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00007647A :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (Escoles Bressol).

20. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002214K :

Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de factura de l’encàrrec de gestió per a les obres de millores urbanes.

 

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00006944J :

Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019.

22. Departament de Compres. Expedient: 2021/00003919R :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa UNIDAD QUIMICA, SL.

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00007626M :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost de 2021 en pròrroga de 2019 (departament d’ocupació).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00007954B :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú pel suport al raper Pablo Hasèl.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008006V :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel recolzament al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008019F :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem Més i En Comú Podem a favor d'establir una moratòria en relació a l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008047N :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Guanyem Badalona En Comú per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008056K :

Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya denunciant la paràlisi del Govern Municipal.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008057E :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem de suport a l'amnistia.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008059R :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona per la defensa de l'ús exclusiu dels carrils bici pel trànsit de bicicletes.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008065F :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i En Comú Podem per reclamar al govern municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 08-02-2021

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00004197A :

Modificar el pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i el seu annex d’inversions.

2. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00001167D :

Aprovar l’increment per a l’any 2021 del 0,9% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat.

3. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00003205T :

Aprovar l’acord de pròrroga del complement de productivitat de l’any 2020, per a l’exercici 2021.

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00038909D :

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i les societats mercantils dependents, referit a l’exercici 2019.

5. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2020/00008440L :

Proposta d’aprovació rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat C.E. Seagull de Badalona per la promoció del futbol femení.

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 26-01-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 25, corresponent a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2020 i l’acta número 26, corresponent a la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2020.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00018019A :

AUTORITZAR la cessió del dret de concessió demanial sobre el subsòl de la parcel·la adjacent a l’equipament hoteler, identificada amb el núm. 3 “sistema espais lliures, clau 6b1” a favor de l’empresa EROLES SA.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00001242C :

Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona.

4. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017641Q :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

5. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017773X :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

6. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017950A :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

7. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020049D :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

8. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020111W :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

9. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020293T :

Imposició administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

10. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020328N :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

11. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032151J :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, per un import total de 665,50,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del mes d’octubre 2019 dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00000469E :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2020.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00002104A :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

14. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00001392G :

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercici tancat.

15. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00001660L :

Aprovar la creació del Consell d’Accessibilitat Municipal de Badalona així com els seus estatuts.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00037417N :

Aprovar la denegació de la sol·licitud d’ampliació del dret de superfície a AEMIFESA.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

17. Secretaria. Expedient: 2021/00002983P :

Designar els membres del Consell d'Administració de Marina Badalona, SA i el representant de l’Ajuntament de Badalona a la Junta General de Marina Badalona, SA del dia 8 de febrer de 2020.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002939X :

Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya Badalona pel desplegament de la fibra òptica al barri de Dalt La Vila.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002952T :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i del Partit Socialista a favor de la dimissió de la regidora de seguretat.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002960P :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona En Comú Podem exigim seguretat als centres.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002962X :

Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-AVANCEM i Badalona en Comú Podem per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002969V :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona En Comú en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Bdalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002970H :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-AVANCEM , Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona En Comú en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

PLE 26/2020

Data d'inici de la sessió 29-12-2020

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2020/00043778W :

Aprovar un reconeixement de crèdit relatiu al pagament de la contractació menor per a la prestació del servei de desenvolupament del projecte RUTA 90- Mostra d'art urbà de Badalona.

2. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00033482X :

Reconeixement de crèdit del deute acumulat per subministrament d'aigua amb l'Associació de Concessionaris del Mercat La Salut

3. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00041291E :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per UTE TELEFONICA DE ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU pel serveis de telecomunicacions de la corporació.

4. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00002614N :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa Ambiser Innovaciones, S.L., pel contracte de prestació de servei de manteniment del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes i allotjament al núvol.

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00032138T :

Reconeixement de crèdit i la despesa corresponent d’IBI i quotes comunitàries dels exercicis 2016- 2017- 2018 i 2019 en relació als locals 1-3-5 del c/ Francesc Layret, 65-71 3a planta

6. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2019/00026039T :

Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa de l'any 2019 atorgada a la Federació d'Associació de Veïns de Badalona.

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042164K :

Deixar sense efecte acords de posada a disposició de la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port.

8. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00043143B :

Aprovar les les modificacions dels Estatuts de la Societat a la vista de l’acord del Consell d’Administració de Marina Badalona, SA de data 30 de novembre de 2020.

9. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00040381D :

Aprovació de l’ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

10. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00042485C :

Aprovació de l’Addenda complementaria al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.

11. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00026832F :

Proposta d’aprovació de la pròrroga pel termini d’ un any més dels contractes subscrits en data 09/01/2019 amb GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA relatius al subministrament d’energia elèctrica i gas.

12. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00039064A :

Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Ventós Mir, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

13. Servei d'Educació. Expedient: 2020/00039056H :

Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Badalona Port, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

 

 

 

Ple 25/2020

Data d'inici de la sessió 22-12-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 21, corresponent a la sessió extraordinària de 6 de novembre de 2020; l’acta núm. 22, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2020; l’acta número 23, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de novembre de 2020 i l’acta núm. 24, corresponent a la sessió ordinària de 24 de novembre de 2020.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00035951H :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA per subministrament elèctric.

3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00003817R :

Reconeixement de crèdit per a l’aprovació factura pel contracte d’obres al Gran Sol.

4. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2019/00034259D :

Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA - NIF/CIF A66098435, corresponent al servei de manteniment ordinari de l’espai públics, planificació, coordinació, control avançat del drenatge urbà (explotació dipòsit Estrella) durant el mes de novembre de 2019.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00027129D :

Aprovar la verificació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona.

6. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2020/00038238M :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00017732S :

Reconeixement de crèdit de la facturació del subministrament de carburants pels vehicles de la flota municipal del mes de febrer de 2017.

8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010053E :

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, mitjançant procediment obert, per a l'adjudicació de concessió administrativa de l'ús privatiu d’un bé de domini públic - subsòl de les finques de titularitat municipal situades entre les illes 15-16 del PE Port de Badalona, amb la finalitat de construir, gestionar i explotar un aparcament subterrani--, amb les modificacions introduïdes al desembre de 2020, de l’expedient de licitació i obertura del procediment d’adjudicació.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

9. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00028384H :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per Q MATIC SISTEMAS, S.A., del servei de cues al SAC i altres departaments de l’Ajuntament de Badalona (Periode: 01/12/2019 al 31/12/2019).

10. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032146P :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de 1.996,50,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

11. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00015942L :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de de 2.919,61,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

12. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00034639V :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 2.580,95,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

13. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032143M :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de de 728,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

14. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00015936J :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 1.102,30,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

15. Secretaria. Expedient: 2020/00040533T :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

16. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032144Y :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA amb CIF A61797536, per un import total de de 1.436,79,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum de gas del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

17. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00031561K :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura de gas 2017.

18. Secretaria. Expedient: 2020/00040353G :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00035357E :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, amb NIF ES-A50878842 corresponent al pagament del 4 trimestre del 2019 de la subscripció a la plataforma d’hisenda local EsPúblico.

20. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004156J :

Factures per consultes Registre de la Propietat 2 i 3 de Badalona any 2019.

21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00017771P :

Aprovar un reconeixement de crèdit per al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana.

22. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00024804A :

Concessió de compatibilitat al Sr. Ricard Brotat Jubert.

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020840H :

Adopció de l'acord de compromís entre el Servei de Seguretat i la representació sindical de l'Ajuntament de Badalona.

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00035556Z :

Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 14 d'octubre de 2020, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

25. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2020/00037722H :

Reconeixement de crèdit per aprovar la factura de la Fundació Intermon Oxfam pels mocadors solidaris de les festes de maig de 2019.

26. Intervenció. Expedient: 2020/00041050B :

Donar compte del Pla anual de control financer per a l’exercici 2021.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00028005F :

Aprovar el reconeixement de crèdit, l'expedient i la factura relativa al manteniment de la gespa artificial dels camps de futbol 11 y 7 de Badalona (del 01 al 31 de Desembre 2019).

28. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00038232E :

Proposta d’aprovació de les factures de subministrament de gas al Complex Esportiu Montigalà de l’any 2019 per part de l’empresa Gas Natural Servicios SDG,SA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00044351T :

Moció que presenten els grups municipals de Partit Socialista, Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Mes, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya Badalona de suport i solidaritat a les persones afectades per l’incendi de la nau del Gorg.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 24/2020

Data d'inici de la sessió 24-11-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 20, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2020.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00037414D :

Declaració institucional a favor del sistema públic de salut i per una atenció sanitària forta.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038194F :

Declaració institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038177J :

Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

5. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00004555K :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, per un import total de 12.685,48 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei contractat de subministrament d’energia elèctrica i gas que ha d’abastir l’Ajuntament de Badalona.

6. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00005126V :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL per peatge generació de les plaques fotovoltaiques instal·lades a edificis municipals.

7. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00011048R :

Aprovar un reconeixement de crèdit per les factures de consum de gas edifici administratiu corresponent al mes de desembre 2019.

8. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00031496W :

Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a la facturació del mes de Juny,Juliol 2019, presentada en data posterior al tancament de l’exercici comptable.

9. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00001492V :

Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa de 2.192,53 presentada per l’empresa CATALANA DE CLIMA I C LLONCH, SL, per manteniment de de les unitats CARRIER de l’edifici VIVER.

10. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2020/00028468X :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

11. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00012079C :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d’ aigües freàtiques no potables de l’ Ajuntament de Badalona

12. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00012882E :

Reconeixement de crèdit per tal aprovar la factura pendent en la coordinació de les obres d’enderroc Martí Pujol.

13. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005365P :

Aprovar un reconeixement de crèdit pels treballs d’aixecament topogràfic cal carrer Latrilla i Guixeres, contractats i executats en exercicis tancats.

14. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00013686V :

Reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments de carburants realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

15. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

16. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00011108S :

Rectificar error material en l’acord de PLE de 28/07/2020 de denominació de vies i espais públics de Badalona.

17. Servei de Seguretat. Expedient: 2020/00036155S :

Aprovar el reglament regulador del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

18. Departament de Protecció Civil. Expedient: 2020/00009089R :

Nova proposta per aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència del servei de trasters box de l’edifici de Passatge de la Torre, 16, fiscalitzada per Intervenció amb observacions incorporades a la proposta.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

19. Departament de Població. Expedient: 2020/00030728Q :

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020.

20. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00024096P :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per T SYSTEMS ITC IBERIA, SAU ESA81608077 per la quota mensual serveis Cloud Plataforma Tramitació mes de desembre 2019.

21. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00028722B :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per ATTENDRE, S.L., del servei de manteniment i actualització de les llicències del Software de gestió d’Incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils de l’Ajuntament de Badalona (Període: 01/12/2019 – 31/12/2019).

22. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00014360R :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa ABACUS S.C.C.L., per un import total de 1.215,03-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la compra de pissarres magnètiques blanques per les aules de l’antic organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació efectuada en l’exercici 2017, i no pagats en l’ exercici corresponent.

23. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00032941K :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. (SEYS), pel Contracte de subministrament del programari Autodesk i Transoft, corresponent al període del 19/12/2019 al 31/12/2019.

24. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00030974D :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GIMENEZ CAIMARI,MARIA JESUS, per un import total de 1.872,00,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de serveis docents per a dur a terme un curs de Capacitació professional adreçat als tècnics/ques del programa UBICAT 2017, i no pagats en l’ exercici corresponent.

25. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00030970M :

 Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FREDITEK.SL, per un import total de 828,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació per la reparació de la cambra de congelació de la cuina ubicada a les instal·lacions de la Masia Can Boscà, i no pagats en l’exercici corresponent.

 

26. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014364M :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES amb CIF. R5800395E, per un import total de 8.643,60,-€, euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents de Mediació Comunitària per a la formació dels treballadors participants al programa Treball i Formació – TRFO-18, i no pagats en l’ exercici corresponent.

27. Secretaria. Expedient: 2020/00037683W :

Aprovar la creació del Consell General per al Pacte de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

28. Secretaria. Expedient: 2020/00035775A :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el més d'octubre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

29. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2019/00035154F :

Aprovar le reconeixement de crèdit, l’expedient i la relació de factures presentades per aigues de Barcelona Emp.Gest. Cicle. Int. De l’Aigua relatives als immobles adscrits al departament de Joventut.

30. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004203Z :

Liquidacions de taxes corresponents a les publicacions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona any 2018.

31. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004324C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIPPON GASES ESPAÑA, SLU.

 

32. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00035393N :

Aprovar un reconeixement de crèdit pel manteniment de la e-FACT durant el segon semestre de 2019 a favor de l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU per import de 3.162,86 euros.

33. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00011144D :

Aprovar les quotes extraordinàries obres ITE 2018 CP Sant Marc, 18.

34. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00012214K :

Reconeixement de crèdit despeses extraordinàries 2019, amb la finalitat de sufragar les obres de rehabilitació derivades de la ITE CP Sant Marc, 8.

35. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00009652N :

Reconeixement de crèdit de despeses extraordinàries per l’exercici 2018 i 2019 per fer front a les obres de la ITE de la CP Jaume Ribó, 15-17.

36. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00014175T :

Reconeixements de crèdit i la despesa a nom del Notari Sr. Ivan Emilio Robles Caramazana.

37. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00001182Y :

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures presentades per AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA, per consum d’aigua als locals adscrits a l’Àrea de Serveis Socials i Participació durant el període comprès entre els mesos de setembre a desembre de 2019.

38. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00033393J :

Pagament de les factures referents al contracte de serveis per a l'execusió del projecte de dinamització de les activitats de Nadal del programa cultural territorial de proximitat.Lot 1 i Lot 2. Any 2018.

39. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00026923Y :

Sol·licitud de compatibilitat del funcionari Alberto Guisado Fernández.

40. Servei d’Esports. Expedient: 2019/00002194B:

Aprovar el reconeixement de crèdit per al pagament de les factures de gas del Complex Esportiu de Montigalà durant l’any 2018 a favor de GAS NATURAL SERVICIOS SDG, SA per import de 4.358,20 euros.

41. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00019900K :

Proposta aprovació factures de subministrament de gas a les instal.lacions esportives des del mes d’abril al desembre de 2018.

42. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00001924V :

Aprovació reconeixement de crèdit a favor de Markel International Insurance Company Limited España (W0068002E), assegurança Parc Esportiu Nadal Guernesey2018.

43. Servei Jurídic i Administració General. Rec. Int. Participació, Habitatge i Salut. Expedient 2019/00002169D.

Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de Markel Insurance Sucursal en España (assegurança Carnestoltes 2019).

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

44. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00022994X :

Modificació del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’ energia electrica i gas.

 

45. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00037627S :

Aprovació de la proposta de modificació per procediments judicials formulats contra aquest Ajuntament, l’objecte dels quals són els interessos de demora meritats per pagaments de factures.

46. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00034994G :

Aixecar el reparament suspensiu plantejat per la Intervenció municipal i ratificar l’acord entre els representants de la corporació i les organitzacions sindicals que forment part de la Mesa General de Negociació, i establir els criteris d’assignació del complement de productivitat, plus de diumenge del personal d’Esports adscrit al Departament d’Instal·lacions Esportives.

47. Departament de Coordinació de Programes de Comunicació i Imatge. Expedient: 2020/00036867Z :

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercici tancat de 32 factures.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00037927Q :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem pel projecte de millora del Parc de les Palmeres.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038031M :

Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i Junts per Catalunya en defensa del les persones afectades per una fuita d'aigua al carrer Sant Gonçal, al barri de Coll i Pujol.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038102F :

Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem-MES a favor d’establir un pla de mobilitat concret pel carrer Enric Borràs i els carrers del seu entorn.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038159H :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038219D :

Moció que presenten els grups municipals PP, PSC, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya, a proposta de les Comunitats Educatives de l’Institut La Riera, escola Lola Anglada, escola Artur Martorell i de la Coordinadora d’Associacions de Veïns del districte 1, FAMPAS, de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038227V :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar a l’Ajuntament de Badalona l’arranjament i reobertura immediata de la passera de la Plaça Trafalgar i l’inici urgent de la fase 2 del procés de remodelació.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038242D :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport al teixit esportiu de Badalona davant l’aturada obligada de la seva activitat

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038244B :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú “Sostre per tothom” de reivindicació del dret a l’habitatge a la ciutat de Badalona.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

Ple 23/2020

Data d'inici de la sessió 12-11-2020

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00029752Y :

Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles i núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

 

3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00034879G :

Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics, annex XII. Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans. mitjançant l'aprovació d'una disposició transitòria en l’epígraf XII preu públic per la recollida de residus sòlids urbans, que aprova excepcionalment una reducció del preu en un 90 % pel període que va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.

 

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00034877W :

Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal 23 per la taxa de vetlladors, taules i cadires, l'ordenança fiscal 22 per la taxa d'encants mitjançant l'aprovació d'una Disposició Transitòria que modifiqui les ordenances amb la tramitació que correspon a la seva aprovació i que aprovi excepcionalment aquesta reducció de forma excepcional en un 90 % pel període que va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Ple 22/2020

Data d'inici de la sessió 09-11-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 1. Explicacions per part del Govern de la gestió de la crisis sanitària a causa de la COVID a la Guàrdia Urbana de Badalona.

 2. Explicacions per part del Govern de com s’està prestant el servei de Guàrdia Urbana amb les circumstàncies actuals.

 3. Aprovar la petició de dimissió de la regidora de l’Àmbit de Seguretat, la sra. Irene González Poveda, per fer deixadesa de funcions a l’hora de garantir els protocols de prevenció i seguretat a la Guàrdia Urbana de Badalona.

 4. Reprovar a l’alcalde Xavier García Albiol perquè la seva permissivitat, laxitud i màniga ampla amb les mesures de prevenció relacionades amb la COVID19 ha provocat un greu brot de contagis a la Guàrdia Urbana amb el conseqüent problema de seguretat a la ciutat de Badalona per la manca d’efectius policials.

 

Ple 21/2020

Data d'inici de la sessió 06-11-2020

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Departament de Coordinació de Programes de Comunicació i Imatge. Expedient: 2020/00014048B : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats en l'exercici, a favor de Club Joventut Badalona SA, per import de 145.200,00 euros (IVA inclòs) pel servei de patrocini al Joventut de Badalona SAD per a la difusió de la marca “Badalona és futur” i altres accions publicitàries de l’Ajuntament de Badalona durant el mes de desembre de 2019.

2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00028531P : Reconeixement de crèdit per a la liquidació de les obres de reurbanització del Passatge Viñas, Barri de Bufalà-Pla recupera fase I, lot 1.

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00034977X : Aprovació de diferents propostes de modificació del pressupost municipal de 2020, en pròrroga de 2019.

4. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00032663L : Aprovar modificació de l’import màxim de l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la compra agregada de serveis de telecomunicacions impulsada per la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret.

5. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033187Z : Aprovar inicialment les Bases Específiques reguladores per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a les empreses amb seu social a Badalona, dels sectors afectats per la suspensió de l’activitat com a conseqüència de l’aplicació de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre i de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, aprovades per la Generalitat de Catalunya per fer front a la pandèmia del Covid19, per concurrència no competitiva.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033192L : Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació I el canvi climàtic.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033234S : Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033265T : Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033273P : Moció que presenta el GM Badalona en Comú Podem per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033277N : Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

11. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033392N : Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya en defensa del cos de Mossos d'Esquadra.

12. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033385M : Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya en defensa de la unitat de la Llengua Catalana.

13. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00034022K : Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per rectificar l'acomiadament del gerent del Consorci Badalona Sud i de la treballadora de Marina Badalona, per que se'ls readmeti immediatament.

14. Precs i preguntes.

Ple 20/2020

Data d'inici de la sessió 27-10-2020

Hora d'inici de la sessió 18.00

Lloc Sessió Telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 17, corresponent a la sessió extraordinària i urgent del dia 21 de setembre de 2020; l’acta número 18, corresponent a la sessió ordinària de 29 de setembre de 2020 i l’acta núm. 19, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 8 d’octubre de 2020.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

 1. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00006041N :

Aprovar l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert simplificat per tal d’adjudicar el contracte relatiu a l’accés i utilització d’un software de comptabilitat i gestió energètica dels subministraments energètics, d’aigua i de les instal·lacions generadores d’energia renovable.

 1. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00002793F :

Aprovar provisionalment el Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el Parc de la Companyia teatral Terrades i Cases de Badalona.

 1. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00009360L :

Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de canvi d’ús al carrer Sant Cebrià 10, soterrani, de Badalona.

 1. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010382Y :

Aprovar un reconeixement de crèdit de la Certificació Única i la corresponent factura pels Treballs de deconstrucció–enderroc d’edificacions–casetes del carrer Numància, incloses en la UA-4 del PERI de Sistrells de l'empresa DELTAPUNT 3000, SA.

 1. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00008111V :

Reconeixement de crèdit de la 6ena. i última Certificació i la factura del contracte de les Obres de Millora de la planta Baixa de la Caci.

 1. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00013033N :

Reconeixement de crèdit per a l’aprovació factura pels treballs de direcció de Dalt de la Vila.

 1. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00002715K :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

 1. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00002881A :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

 1. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00003222E :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

 1. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00003694B :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

 1. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00003839H :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

 1. Departament Central de Contractació Expedient: 2020/00027772G :

Aprovar l’adjudicació del Contracte relatiu al servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.(Contractació reservada a CET).

 1. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00006077W :

Aprovar un reconeixement de crèdit pel subministrament de la il·luminació nadalenca, en règim de lloguer, de la plaça de la Vila i la façana de la Casa Consistorial corresponent al període 28/11 a 31/12/2019 a favor de XIMENEZ CATALUNYA, SL.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 1. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014366F :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa FUNDACIO PRIVADA FORMACIO I TREBALL, per un import total de 9.990,-€, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor relativa a la impartició de la docència del curs d’ Activitats Auxiliars de Magatzem per a la formació dels treballadors/-res participants al programa Treball i Formació – TRFO-18, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 1. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00007696B :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures d'aigua 2019, dels edificis de casals de gent gran.

 1. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00010131G :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura V1975-2019 a favor de Andersen Tax & Legal Iberia, S.L.P amb CIF B46356481, pels honoraris prestats de defensa jurídica i judicials en el procediment abreujat 465/2016-F (JCA 17 Barcelona), interposat per AUTOSERVEI MONTROIG S.L contra la desestimació presumpta de recurs de reposició formulat contra la resolució de data 18.07.2016 de imposició de multa coercitiva per exercir activitat sense llicència.

 1. Departament d'Ocupació Expedient: 2020/00014365Y :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de FUNDACIÓ PERE TARRÉS, per un import total de 5.955,30euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent a la contractació menor de servei per la impartició dels Serveis Docents de la formació d'un Curs d'Operacions de Gravació i tractament de dades i documents adreçat a treballadors i treballadores del Programa Treball i Formació - TRFO 20179, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 1. Secretaria. Expedient: 2020/00030833Y :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de setembre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

 1. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00000973K :

Aprovació rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista per la promoció del bàsquet de l’any 2018 de Associació Esportiva Dosa.

 1. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00029672E :

Proposta de Resolució justificació Subvenció Finalista 2019 AEE Col.legi Cultural de Badalona per la promoció del bàsquet a la ciutat durant l’any 2019.

 1. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00014176R :

Aprovar un reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a les factures presentades en concepte d’escriptures de compra venda dels pisos del carrer Empordà, 10 esc. “ 2n 3a i carrer Alfons XII, 782 bloc S1 2n 4a.

 1. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00028592L :

Aprovar reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la regularització quotes comunitàries local B CP Torrent de la Font, 19-21 a partir d'agost de 2018 (Casal d'avis Morera).

 1. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00011638Q :

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d’import de les factura presentada per CARLOS CASTILLA INGENIEROS, SA corresponent al servei corresponent al servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació informàtica per a la gestió integral de Recursos Humans (EPSILON) de l’Ajuntament de Badalona.

 1. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00027580L :

Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l'IMSP, Patronat de la Música i Museu de Badalona per a l'exercici 2019.

 1. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2019/00032794Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per l’empresa Planning General d’Espectacles, S.L. (B-59144824) en concepte del servei per al desenvolupament del Connect’ Art 2019, 7a Fira de joves creadors de Badalona.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00025709B :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa AUTOS IGLESIAS, SL.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00020362T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006529V :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EL CORTE INGLES, SA.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002208C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL OFICINA SL.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2019/00013025G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa NRD MULTIMEDIA, SL.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001950S :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EUROLOTES SA.

 1. Departament de Compres. Expedient: 2020/00029337M :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

 1. Departament de Comptabilitat. Expedient 2020/00030767D :

Aprovar diverses propostes de modificació de pressupost.

 1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00031601S :

Modificació de pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals – despeses COVID 19.

 1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00031847P :

Modificació de pressupost del departament de Protecció Civil .- despeses COVID 19.

 1. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00031591M :

Regularització de les despeses de gestió-equilibri financer del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD): aprovació de les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials,S.A. relatives als anys 2016, 2017 i 2018.

 1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00030636Q :

Acordar la continuïtat de la prestació del servei de gestió i funcionament de les escoles bressol municipals a l'empresa SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL fins a la licitació del nou contracte, i com a màxim, fins a la finalització del curs escolar 2020-2021.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2020/00020854D :

Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2021, el compromís de despesa de cofinançament, per import de 49.692.80.- euros, pel del programa Treball i Formació .

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033192L :

Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya a favor d'una mobilitat més saludable, lliure d'emissions per combatre la contaminació i el canvi climàtic.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033205D :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per l'activació de la Comissió sobre Nens Robats a Badalona.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033211S :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per garantir el dret a l'empadronament al municipi.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033234S :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

 

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033257S :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la posada en marxa del I Pla Local d’Igualtat per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2019-2023), l’activació del Servei d’Atenció Integral (SAI) i l’aprovació d’un protocol que estableixi els circuits de les actuacions que comporta el deure d’intervenció de l’administració local a la ciutat de Badalona.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033265T :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a aplicar, de forma urgent, un pla d’ajuda integral per al sector de l'Hostaleria de la ciutat de Badalona, i ajudes per altres sectors afectats per les noves restriccions.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033268A :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per exigir canvis legislatius per a l'erradicació del maltractament animal i l'adhesió al "Pacto de Teguise".

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033273P :

Moció que presenta el GM Badalona en Comú Podem per la defensa del projecte funcional del "Hub Internacional de Coneixement pel Desenvolupament Sostenible i la Pau" en l'Àmbit de les Tres Xemeneies.

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00033277N :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la moratòria efectiva dels desnonaments i per la protecció del dret a l'habitatge.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 19/2020

Data d'inici de la sessió 08-10-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00023210L :

Aprovació de l’addenda al Contracte programa en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

 

Ple 18/2020

Data d'inici de la sessió 29-09-2020

Hora d'inici de la sessió 16:00 h.

Lloc Saló de Sessions - Via Telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta número 15, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 de juliol de 2020 i l’esborrany de l’acta número 16, corresponent a la sessió ordinària de 28 de juliol de 2020.

2. Declaració institucional per demanar el canvi de nom del Pavelló de Casagemes pel d’Albert Esteve.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00001445Q :

Reconeixement de crèdit a favor de l'empresa INJECCIÓ AMAC SL.

4. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00020175C :

Donar compte de la resolució número 180/2020 dictada en data 20/05/2020 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (en endavant, TCCSP) davant la interposició d’ un recurs especial en materia de contractació (N-2019-397) per part d’ Electricitat Boquet SL contra els plecs que es proposaven per regir el contracte de manteniment integral de les instal·lacions d’ enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona que s’ estava tramitant amb el número d’ indexació 2019/00012591F, desistir de l’ esmentat procediment perquè - segons informe tècnic del Servei de Manteniment d’ Espais públics de data 03/07/2020 - el procediment en qüestió té un defecte en la seva preparació de tipus no esmenable (incompliment d’ allò previst en l’ article 116.4 c) de la LCSP) i a l’ empara d’ allò previst en l’ article 152.4 de la LCSP, aprovar el nou expedient de contractació, la nova licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte referenciat, relatiu a la prestació dels serveis de manteniment integral de les instal·lacions d’ enllumenat públic i altres treballs relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via publica municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona, procediment que aten les recomanacions del TCCSP efectuades en la resolució esmentada.

5. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00034508M :

Ratificar la suspensió de la licitació del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots; aprovació de la modificació i/o esmena dels seus plecs – administratius i tècnics - reguladors i aprovació de la represa de l’ esmentada licitació a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

6. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2020/00015583M :

Servei d’organització i muntatge de la jornada participativa adreçada al públic familiar "La primavera a la Serralada de Marina" 2019.

7. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2020/00005069Y :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa ANÈL·LIDES, S.L. SERVEIS AMBIENTALS MARINS amb NIF B-66872508 derivat de compromisos de despeses adquirides en exercicis anteriors, pel servei de monitoratge per activitats dirigides al públic familiar per donar a conèixer la biodiversitat marina del litoral de Badalona mitjançant sortides d’esnòrquel.

8. Departament de Medi Natural. Expedient: 2020/00018050B :

Aprovar definitivament el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, pel període 2020-2025.

9. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2020/00002290X :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació núm. 12 i la factura del servei de manteniment ordinari de l'espai public, planificació, coordinació, control avançat del drenatge urbà (explotació diposit estrella) corresponent al període de l'1 al 31 de desembre de 2019.

10. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00017298H :

Reconeixement de crèdit per Reparar porta de vidre caiguda en façana posterior de l’edifici VIVER.

11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00012223A :

Aprovació definitiva de la modificació parcial de l’Estudi de detall per a l’ordenació arquitectònica de l’illa 3 de l polígon J, Montigalà- Batllòria de Badalona.

12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00026862Z :

Actualització membres Consell municipal d’Habitatge.

13. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00035146E :

Aprovació provisional PE ordenació de volums junt al complex esportiu Bufalà.

14. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00001704E :

Imposició de sanció per incompliment de la normativa sobre gossos perillosos.

15. Departament de Disciplina Ciutat. Expedient: 2020/00002073T :

Imposició de sanció per incompliment sobre normativa de gossos perillosos.

16. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00012203X :

Aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació final i la respectiva factura de les obres de la liquidació de la Coberta enfonsada de la Torre Codina.

17. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00027569P:

Modificació composició Mesa de valoració d’emergències econòmiques i socials de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

18. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00014195C :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per a la construcció d'una rampa de fusta amb barana d'acer per millorar l'accessibilitat al Casal de Gent Gran del Raval.

19. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00013247S :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura f20j00135 de data 21.01.2020 a favor de Manjarin Albert, Francisco javier procuradores, honoraris per la representació en el procediment judicial: procediment recurso contencioso ordinario 181/15 seguit davant tsjc, sala seccion segunda contencioso seguido por Ajuntament de Badalona contra Carlos Torres Casas i Maria Isabel Garcia Nuñez, en defensa dels interessos municipals.

20. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00004755Z :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures incorporades a l’expedient emeses per l’empresa FUNDACIO PERE TARRES amb NIF R5800395-E, per un import total de 3.302,20 €, la qual es correspon a l’execució del treballs contractats, realitzats segons especificacions del contracte pel servei de monitors per a la realització de tallers de noves tecnologies en els 12 casals municipals.

21. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00012997H :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura F20-2069 a favor de SEGURA PROCURADORES, SLP ES-B6602842-4, pels serveis prestats de procuradoria.

22. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00010143Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures 1/2017274, 1/2018091 i 1/2018142 a favor de ARC, DESP.ADV.CONSULT. SLP amb CIF B63039531, honoraris pels serveis prestats per la defensa jurídica i judicial dels interessos muncipals en diversos procediments judicials.

23. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00008619Z :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de PEREZ LOPEZ ADVOCATS ASSOCIATS amb CIF: B6273227, honoraris professionals per la defensa jurídica i jurisdiccional dels interessos municipals dintre del marc del procediment reclamació titularitat dels terrenys ocupatas per la Plaça Alcalde Xifré de Badalona.

24. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00031898V :

Aprovar i satisfer el reconeixment de crèdit, la despesa i la factura per despeses de procuradoria en procediments judicials.

25. Departament de Turisme i Promoció de la Ciutat. Expedient: 2020/00002591N :

Pagament de despeses degudament compromeses per tancament del exercici de 2019.

26. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00004762K :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura presentada per Enginyeria Emser, S.L. del contracte Servei per a la prestació d'assistència tècnica del maquinari i programari dels equipaments informàtics dels casals de gent gran municipals i la Plataforma de la Gent Gran.

27. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00010002J :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de PERITOS JUDICIALES BARCELONA amb CIF B64307580, dintre del marc del contracte per la defensa juridica i jucidial en el marc dels procediments en l'Àmbit Penal, en la defensa dels interessos municipals.

28. Secretaria. Expedient: 2020/00016858S :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2020003909 de data 10 de juny de 2020, de designació dels membres de les comissions informatives d’estudi, informe o consulta de caràcter permanent.

29. Secretaria. Expedient: 2020/00016444S :

Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2020003717, de 4 de juny de 2020, de modificació de president del Grup Municipal del Partit Popular.

30. Secretaria. Expedient: 2020/00026197Q :

Donar compte al Ple de la modificació de la composició del Grup Municipal Socialista i del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú.

31. Secretaria. Expedient: 2020/00026718P :

Donar compte al Ple de la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències en les tinences d’alcaldia.

32. Secretaria. Expedient: 2020/00020934C :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 10 de juliol de 2020, de nomenament de membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

33. Secretaria. Expedient: 2020/00011118W :

Donar compte al ple de les resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2020.

34. Secretaria. Expedient: 2020/00026935H :

Donar compte al Ple de les resolucions signades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

35. Departament de Compres. Expedient: 2020/00020425V :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

36. Departament de Compres. Expedient: 2020/00020562Q :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA, SA.

37. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002067V :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TROFEOS BARCELONA, SL.

38. Departament de Compres. Expedient: 2020/00005552Y :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa PUBLISERVEI, SL.

39. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00016817C :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa, per import 94,00 euros a favor de l’ISPC, i el full de liquidació incorporat a l’expedient, que correspon al preu públic per a la realització de 2 proves psicotècniques del procés selectiu de 2 places d’inspector/a de Guàrdia Urbana realitzades l’any 2019.

40. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010467H :

Aprovació d’expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d’import 633,70€ (exempt d'IVA), a favor de Badalona Serveis Assistencials, SA, en concepte del servei de coordinació i avaluació de 2 persones aspirants que van realitzar les proves mèdiques del procés selectiu de 2 places vacants d’inspector Guàrdia Urbana 2019, que va tenir lloc el dia 26/09/2019, contreta a l’aplicació pressupostària següent del vigent pressupost de despeses.

41. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00023708B :

Modificació del pressupost.

42. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00015273V :

Reconeixement de crèdit referent als serveis realitzats des de l'inici fins data factura del Programa de dinamització d'activitats culturals a altres equipaments i espais públics dins del Programa Cultural Territorial de proximitat de Badalona. LOT 2.

43. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00019239G :

Aprovar un reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la regularització de quotes comunitàries de l’exercici 2019 de la CP Covadonga, 2-4.

44. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00014420S :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al rescabalament 50% IBI 2019 arrendament 1r pis c/ Sant Miquel, 55.

45. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00017970T :

Acceptació de la donació gratuïta a favor de l’Ajuntament de Badalona, de l’habitatge ubicat al nº44 del carrer Santa Madrona de Badalona.

46. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00001665B :

Aixecar el reparament, i per tant, la suspensió de l’expedient del contracte menor relatiu a l’adquisició de diversos projectors per la il·luminació dels camps de futbol i dels pavellons de les instal·lacions esportives, plantejat per la Intervenció municipal, i aprovar la factura número 906101429 que va presentar l’empresa ELECTRICIDAD R. PUERTA, SA, per import de 16.204,32 euros (IVA inclòs).

47. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2020/00005534B :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura a favor de l'empresa INFRAESTRUCTURES COSER SL, per a l’execució de les obres de les instal·lacions i implantació en règim de lloguer de mòduls prefabricats provisionals per a dutxes a diverses instal·lacions esportives.

48. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00015363L :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura incorporada relativa a la reparació de la impermeabilització de la zona de dutxes i l'enrajolat vertical dels vestidors de la pista poliesportiva Iris.

49. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00030845E :

Aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 Club de Futbol Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

50. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00027635M :

Modificació del pressupost.

51. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00027828Z :

Modificació del Pla Econòmic Financer.

52. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00021491W :

Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 23 de setembre de 2020 d'actualització dels membres de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Intern d’Igualtat de Gènere.

53. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00021487K :

Donar compte de la resolució adoptada per l'Alcalde, de data 21 de setembre de 2020, relativa al nomenament dels membres de la Comissió Estratègica de Seguiment del Pla d’Igualtat Intern.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00028602Y :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per condemnar la fugida del Rei espanyol emèrit Joan Carles I de Borbó.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00028609J :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem MES per l’actualització de les mesures fiscals ambientals a Badalona.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00028618E :

Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista per a instar a l’Ajuntament de Badalona a declarar la velocitat de circulació a 30k en tota la ciutat.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00028631N :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per instar al govern municipal a pactar de forma urgent amb els grups municipals i els agents econòmics i socials de la ciutat un Pla de Reconstrucció social i econòmica per Badalona.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00028657S :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la continuïtat del model de seguretat de proximitat i prevenció planificada, i en contra la recuperació de la unitat antiavalots.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 17/2020

Data d'inici de la sessió 21-09-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions - Via Telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00026878F :

Aprovació del Conveni de col·laboració per a la delegació de competències a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda del municipi de Badalona pel període d'octubre de 2020 a setembre de 2021.

3. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2020/00024409E :

Elevar a l’Ajuntament Ple la resolució d’Alcaldia de 07/08/2020 relativa a l’aprovació de la continuïtat del servei de Telecomunicacions amb el contractista anterior fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva.

Ple 16/2020

Data d'inici de la sessió 28-07-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessió - Via telemàtica

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 12, corresponent a la sessió extraordinària de 18 de juny de 2020, l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 30 de juny de 2020 i l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2020.

 2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023468R : Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al Cap de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al Cap de Bufalà/Canyet.

 3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023472M : Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia.

 4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023474F : Declaració intitucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

 1. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00004760R : Reconeixement de crèdit pels treballs contratats i executats en exercici tancat a l’empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL.

 2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00025659B : Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de les factures pels treballs de direcció d’obra de Casa de l’Heura.

 3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00016269M : Aprovació del reconèixement de crèdit de la certificació i la factura dels Treballs d'Asfaltat provisional del solar situat en el carrer Eduard Maristany amb el carrer Mar Tirrena de l'empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

 4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00006170P :

Reconèixement de deute per la 4rta. i 5ena certificació i les corresponents factures de les obres de Millora de la planta baixa de la Caci a l'empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

 1. Departament de Medi Natural. Expedient: 2020/00005001F : Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES DE DECORACIÓN, SL per un import de 5.783,80 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei realitzat corresponent a contractació de la reparació de les cartelleres d’informació de les platges de Badalona.

 2. Departament de Medi Natural. Expedient: 2020/00018050B : Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, per al període 2020-2025.

 3. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2020/00011023E : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de GESTIÓ CULTURAL, S.C.P., amb CIF ES-J63458723 per un import total de 3.339,60 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per subministraments efectuats i no pagats en l’ exercici corresponent.

 4. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00004499B : Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS, SA, per un import total de 38,19 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel contracte de lloguer i manteniment dels equips de mesura d’aigua del local de «Muebles Rojas».

 5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020259Q : Aprovació provisional Pla de Millora urbana d’ordenació volumètrica a Passatge Fortuny 5-7, reallotjament veïns afectats ARE Sant Crist.

 6. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00003681A : Aprovació verificació Nou text refós pla especial ordenació de volums del conjunt Moll de Ponent-Polígon A Port.

 7. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00011108S : Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.03.20).

 8. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00021928W : Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.07.20).

 9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00007565T : Aixecament reparament suspensiu i aprovació de factura per la direcció de l’obra de Torre Codina.

 10. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00011830M : Aprovació del reconèixement de crèdit de la 7ena. certificació i de la corresponen factura de les obres de la Torre Codina.

 11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00001242C : L’aprovació inicial del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

 12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00013632D : Aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera de manera considerable la seva activitat cm a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

 13. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00000384F : Informar favorablement el document del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, per a la seva aprovació inicial per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 1. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00004754J : Aprovar la factura presentada per Swing Maniacs Patrimonial, S.L. per al contracte de serveis de professionals per a la realització d'una exhibició i dinamització del ball swing.

 2. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00007698J : Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures de gas 2019, dels edificis de casals de gent gran.

 3. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014363G : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de FORMACIÓ INTEL·LIGENT, SLU, per un import total de 14.010,00,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar de magatzem i reposició del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’exercici corresponent.

 4. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014361W : Aprovar reconèixer un crèdit a favor d’ ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ, per un import total de 8.623,50,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar Esportiu del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018,i no pagats en l’ exercici corresponent.

 5. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00013915Q : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., per un import total de 946,66,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de les factures dels serveis d' assegurances d' Accidents personals i Responsabilitat Civil per dur a terme el Programa 30 Plus 2019 i les accions formatives del Programa Complementari de Millora de l' Ocupabilitat 2019-2020, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 6. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014369X : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, S.L., per un import total de 1.920,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició dels mòduls d'Aplicació de normes i condicions higiènic sanitàries de la formació dels Dispositius d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 7. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00013138K : Reconeixement de crèdit a l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL per tal de satisfer les despeses per a la prestació dels serveis consistents en el lloguer, transport, lliurament, muntatge de diferents formats i/o punts de llums de decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona per a l'any 2019.

 8. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00020750C : Dies de festa per a l'any 2021. Dos dies addicionals: 11 de maig (Sant Anastasi) i 24 de maig (2a. Pasqua).

 9. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00020520C : Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i les factures 1025 i la 1037 en relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu-urbanístics. LOT2.

 10. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009027P : Aprovació de la factura núm. 14 corresponent a la certificació núm. 1 de les Obres de reparació del parament exterior dels ninxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

 11. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009546K : Reconeixements extrajudicials de crèdit per tal d'aprovar la factura del mes de desembre pel servei de recollida i transport de contenidors per la eliminació de residus dels cementiris de Badalona.

 12. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00020686W : Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i la factura amb número 1036 en relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional. contenciós administratiu LOT1.

 13. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00020130K : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa LABCOOP, S.CCL, per un import total de 600,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de servei per la impartició del Seminari sobre cooperatives adreçat a socis de cooperatives i emprenedors que preveuen crear-ne una, dins el programa Servei Local d'Empresa Badalona 2019, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 14. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014368D : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa XAVIER OLIVARES VECIANA, per un import total de 1.200,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de servei de docència del taller formatiu “Màrqueting i vendes per empreses que comencen” Formació dins del Programa Recull d’Activitats de Suport al Teixit Empresarial, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 15. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014367P : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa MERCHANSERVIS, S.A., per un import total de 4.320,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició de tres mòduls de Manipulació de càrregues amb carretons elevadors, transpalets i carretons de mà, adreçats a 45 persones participants del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 16. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009141F : Reconeixement de crèdit Fra. F20-15 corresponent a la segona certificació i última de les obres de reparació del parament exterior dels ninxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

 17. Secretaria. Expedient: 2020/00020250A : Donar compte al Ple de les resolucions signades des del dia 1 de març i fins el dia 11 de maig de 2020 per l’alcalde, senyor Alejandro Pastor López i els tinents d’alcalde, i les resolucions signades des del dia 12 de maig i fins el dia 30 de juny de 2020 per l’alcalde, senyor Xavier García Albiol i els tinents d’alcalde.

 18. Secretaria. Expedient: 2020/00018813S : Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 22 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

 19. Secretaria. Expedient: 2020/00019548Z : Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental número 2020004366, de 29 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

 1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031533C : reconeixement de crèdit de la factura presentada per DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES, SAU en relació a la pòlissa d’assegurança de contingències climatològiques per al Concert principal (SORAYA I MACACO) que es va realitzar dins de les activitats programades en la FIRA HOLA NADAL el dia 30 de novembre de 2019 al passeig Marítim de Badalona.

 2. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00006671A : Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 280.468,59 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA.

 3. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00004789W : Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures que es corresponen a la despesa de subministrament de gas de les instal·lacions municipals de l’exercici del 2019.

 4. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00013083N : Reconeixement de crèdit de la factura núm. 19810, de data 20/12/2019, del Programa de dinamització d'activitats culturals a la Xarxa Municipals de Biblioteques dins del Programa Cultural Territorial de Proximitat de Badalona. LOT 1.

 5. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00002620H : Reconeixements extrajudicials de crèdit- Controladors d'accesos i auxiliars de serveis, LOT 5. Hola Nadal 2019.

 6. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00012426E : Reconeixements extrajudicials de crèdit de la factura corresponent a les tasques realitzades per l'empresa LA PAGE ORIGINAL SL. dins del contracte del servei de disseny i suport gràfic i d'imatge des del punt de vista comunicatica a les activitats que s'han de realitzar a l' Espai Betúlia.Durant els emsos de juny i juliol de 2019.

 7. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00019527Q : Reconeixement de crèdit contractació de controladors i auxiliars d'accessos actuacions musicals Festival de Música Gran Sol (RD CONTROL) juny 2019.

 8. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006910F : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SOLUTECBA 2015, SL.

 9. Departament de Compres. Expedient: 2020/00009666A : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA, SA.

 10. Departament de Compres. Expedient: 2020/00009420X : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

 11. . Departament de Compres. Expedient: 2020/00009262J : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

 12. Departament de Compres. Expedient: 2020/00008853H : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BASSO, SA.

 13. Departament de Compres. Expedient: 2020/00014133G : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIDRA FOC, SA.

 14. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2020/00011589J : Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa a favor de AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA (NIF A6609843-5), per la relació de factures relatives al suministre d'aigua dels immobles adscrits al departament de Joventut de l'exercici tancat de l'any 2019.

 15. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00015467G : PROPOSTA D’ACORD de rectificació de l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

 16. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00002515M : Reconeixement de crèdit pel pagament de les factures de consum d'aigua 2019-2018.

 17. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010250P : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import de 8.119,10 € (IVA inclòs), a favor de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en concepte de contracte del servei d’assessorament tècnic i administratiu en la prova de coneixements generals i específics al Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places vacants de treballador/a social.

 18. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00008418C : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 8.259,12€ (IVA inclòs), a favor del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR), en concepte del servei de coordinació i suport de la prova d’aptitud física del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 19. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010227P : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal formulat en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 483,40€ (IVA inclòs), a favor de la Universitat Pompeu i Fabra, corresponent al servei de lloguer d’aules per a la realització de la prova psicotècnica del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 20. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010222A : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 13.987,60€ (IVA inclòs), a favor de l’entitat GAP3 Consulting SCP, titular del NIF J66535659, la realització del servei especialitzat de realització de les proves psicotècniques, per tal d’assessorar al Tribunal Qualificador del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020248R : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002862 de 13/04/2020 que aprovava l'actualització de les mesures organitzatives en relació a la situació del COVID-19, arrel de la nova pròrroga acordada RDL 487/2020, de 10 d'abril (exp. 2020/00012512Q).

 22. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020242H : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002661 de data 31/03/2020 que aprova l'ampliació de les mesures adoptades en la crisi sanitària en aplicació del que disposa la disposició addicional primera del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials (exp. 2020/00011830R).

 23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020235B : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002336 de 17/03/2020 que aprova els serveis mínims públics essencials per la gestió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 (exp. 2020/00011327G).

 24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020228G : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002641 de data 27/03/2020 que aprova la pròrroga de les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de la excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la crisi sanitària del COVID-19 i la seva repercussió a la corporació municipal, aprovades per Resolució de data 15/03/2020.

 25. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020058H : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002321 de data 15/03/2020 que aprova les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de la excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la pandèmia de la extensió del coronavirus i la seva repercussió a la corporació municipal (exp. 2020/00011274C).

 26. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020260J : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003154 de data 25/04/2020 que aprova la pròrroga de la Resolució 2020002862 de 13 d’abril de 2020, d’actualització de les mesures organitzatives en relació a la COVID-19, fins a les 00:00 del dia 10 de maig (exp. 2020/00013255T).

 27. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020880N : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020004341 de 29/06/2020 que aprova l'establiment les modalitats de treball seran presencials i no presencials, durant el període de vigència d'aquesta resolució, d'acord amb les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària per la COVID-19 (exp. 2020/00019639J).

 28. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020858J : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003804 de 06/06/2020 que aprova la pròrroga de la continuïtat de l’estat d’alarma decretat en data 6 de juny, fins el 21 de juny de 2020 a les 00:00 hores, així com el restabliment dels serveis municipals i el desconfinament gradual del personal de la corporació municipal (exp. 2020/00016857Z).

 29. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00019727J : Proposta aprovació subvenció finalista 2019 Consell Esportiu del Barcelonès Nord.

 30. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00015186A : Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del subministrament d’aigua de les Pistes d’atletisme de l’any 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00019403F : Personar-se en qualitat d’ACUSACIÓ POPULAR al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona.

 2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00022431A : Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22, reguladora de la taxa per mercats municipals i encants i núm. 12, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023190E : Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar pels alumnes de Badalona.

 2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023250J : Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de l’obligat compliment de les mocions d’ambit local aprovades en el Ple municipal.

 3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023374E : Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al Govern municipal que la regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria de Feminismes i Igualtat.

 4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023462H : Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC.

 5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023465K : Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 15/2020

Data d'inici de la sessió 21-07-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2020/00022207M :

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel COVID19 per concurrència no competitiva.

 

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00021525J :

Aprovació inicial de les Bases específiques que han regir la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a la realització d’activitats i casals d’estiu 2020.

 

3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00021521D :

Aprovació inicial de les Bases específiques que han de regir la convocatòria per concurrència no competitiva destinades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que s’hagin vist afectades pel COVID-19.

Ple 14/2020

Data d'inici de la sessió 17-07-2020

Hora d'inici de la sessió 9:00 h.

Lloc Saló de Sessions - Via Telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00022431A:

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22, reguladora de la taxa per mercats municipals i encants i núm. 12, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions.

 

2. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00019403F :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. PERSONAR-SE en qualitat d’ACUSACIÓ POPULAR al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona.

Ple 13/2020

Data d'inici de la sessió 30-06-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

1. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00005650V :

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona.

2. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010960M :

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona.

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020838C :

Aprovació inicial modificació PGM de la Masia Ca l’Artillé.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00005830J :

Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació núm. 3 de del carrer Sant Bru de Badalona.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00017967C :

Aprovar l’actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005430G :

Reconeixement de crèdit per aprovar les certificacions 1,2,3,4,5 i les respectives factures per les obres de reparació de la MASIA CA L'ANDAL a l'empresa MON VERTICAL SLU.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00013686V :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

 

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00018729G :

Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert (article 156 LCSP) referent al contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.

9. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00034508M :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots:

- Lot 1: Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres de zones verdes, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona.

- Lot 2: Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Secretaria. Expedient: 2020/00017589X :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020004013, de data 15 de juny de 2020, del nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona.

11. Secretaria. Expedient: 2020/00018465N :

Modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de les comissions informatives de caràcter permanent.

12. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. Expedient: 2020/00012621X :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros. Vista la notificació de petició de pagament de la quota, incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada per la Tècnica responsable de l’expedient; procedeix aprovar el pagament de la quota presentada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

13. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00007583J :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per MANTENIMENT I OPERACIONS D'INFRAESTRUCTURES, S.L. pel servei de reparació amb caràcter d'emergència del tram de Fibra Òptica municipal entre el Viver i el Banc Central.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015922E :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 1a. certificació d'obra de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - lot 1-.

15. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015917V :

Reconeixement de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes a l'escola Feliu i Vegués - lot 2.

16. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015933X :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura núm. 00001073 corresponent a la 2a. certificació de les obres de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - Lot 1.

17. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015819B :

Reconeixement de crèdit referent a la factura corresponent a la 2a. certificació d'obra calderes Feliu Vegués - LOT 2 -.

18. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015939Q :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes de l'escola Baldiri Reixac -Lot 1.

19. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00005578D :

Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de desprendiments de superfícies del revestiment de la paret mitgera de l'edifici municipal BALMES 35.

20. S. d'Educació. Expedient: 2020/00010133Y

Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixements extrajudicials de crèdit referent al contracte de «Jornades d’orientació en estudis postobligatoris», els dies 5, 6 i 7 de març de 2019, amb ubicació al recinte municipal del Parc de l’Escorxador.

21. S. de Cultura. Expedient: 2020/00002615J

Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de la refredadora de la Biblioteca Casacuberta- Espai Betúlia.

22. Servei de Cultura. Expedient: 2020/00006270B :

Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la factura de la inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels edificis de l' Àrea de Cultura.

23. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00028751K :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries dels exercicis 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 i 2019 de la CP Jacinto Benavente, 1-9 / Eduard Marquina, 3.

24. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029638B :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

25. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031533C :

Proposta d’acord referent a reconeixement de crèdit a favor de DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU – NIF A82111030, en relació a la Fira HOLA NADAL de 2019.

26. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029652W :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

27. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029633Y :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Badalona Bàsquet Club.

28. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029673T :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista de l’entitat Associació Esportiva Minguella.

29. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029656Y :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

30. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029662N :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

31. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00009261V :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Club de Futbol Sistrells.

32. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00002401Y :

Abonar a l'Institut de Seguretat pública l'import total corresponent a les inscripcions al curs de caporal/a de policia i al curs d'inspector/a de policia de personal d'aquest Ajuntament.

33. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2020/00004797X :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades corresponents al lloguer del comptador dels immobles adscrits al departament de Joventut de l’exercici 2019.

34. Intervenció. Expedient: 2020/00013661S :

Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de pressupost Municipal corresponent a l’exercici econòmic de 2019, tant de l’Ajuntament de Badalona com dels seus Organismes Autònoms.

35. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00018575F :

Rectificació en les retribucions del personal eventual al servei de l'Ajuntament de Badalona.

36. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006740K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIVELL PUBLICITARI DIGITAL.

37. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006625K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.

38. Departament de Compres. Expedient: 2020/00010192L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019375W :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019412Q :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES en favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de l’exhibició de banderes dites “no oficials” en façanes d'edificis públics.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019422A :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019435Q :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la regulació de l’us de la pirotècnia a les celebracions populars a Badalona.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019441E :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la creació d’una comissió al Congrés del Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019449F :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019453B :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als detinguts del 23-S.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019458Q :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis del COVID 19.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019460H :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que torni a habilitar punts de bany adaptat a les platges de Badalona per aquesta temporada d'estiu.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019463K :

Moció que presenta el Grup Municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital i garantir que les administracions que ho hagin de gestionar disposin de recursos suficients.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 12/2020

Data d'inici de la sessió 18-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Salo de Sessions-Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta número 10 corresponent a la sessió extraordinària de 29 de maig de 2020 i l’esborrany de l’acta número 11 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 29 de maig de 2020.

 

2. Secretaria. Expedient: 2020/00015148F :

Determinar la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00015312X :

Cessar i nomenar el representant de l’Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

 

4. Secretaria. Expedient: 2020/00015309F :

Cessar i nomenar els representants de l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

 

5. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00017057F :

Aprovar la incorporació del romanent líquid de tresoreria.

 

6. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00009984E :

Aprovar la modificació de pressupost municipal.

 

7. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00020074S :

Ratificar el Desistiment del procediment de contractació endegat per a l’adjudicació del
contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, i endegar la tramitació d’un nou expedient de contractació per tal d’adjudicar aquest contracte.

 

8. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006911P :

Aprovació de la minuta i la signatura de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

 

 

Ple 11/2020

Data d'inici de la sessió 29-05-2020

Hora d'inici de la sessió 9:25 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00015986V :

Declaració institucional de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

 

Ple 10/2020

Data d'inici de la sessió 29-05-2020

Hora d'inici de la sessió 9:45 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió extraordinària de 2 de maig de 2019, i les actes números 8 i 9 corresponents a les sessions extraordinàries de 12 de maig de 2020.

 

2. Secretaria. Expedient: 2020/00015347E :

Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00015092C :

Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

 

4. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015857A :

Determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

 

5. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015854T :

Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona.

 

6. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015531E :

Aprovació de la dotació econòmica anual per als grups polítics municipals del consistori 2020-2023.

 

7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

7.1. Secretaria. Expedient: 2020/00015159H :

Consell Rector del Museu Municipal de Badalona.

7.2. Secretaria. Expedient: 2020/00015148F :

Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

7.3 Secretaria. Expedient: 2020/00015154J :

Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

8. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

8.1. Secretaria. Expedient: 2020/00015062J :

Consorci LOCALRET.

8.2. Secretaria. Expedient: 2020/00015065Q :

Consell General de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

8.3. Secretaria. Expedient: 2020/00015069C :

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

8.4. Secretaria. Expedient: 2020/00015064S :

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

8.5. Secretaria. Expedient: 2020/00015304W :

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

8.6. Secretaria. Expedient: 2020/00015063Z :

Consorci Parc Serralada de Marina.

8.7. Secretaria. Expedient: 2020/00015060B :

Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

8.8. Secretaria. Expedient: 2020/00015306G :

Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

8.9. Secretaria. Expedient: 2020/00015308Y :

Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

8.10. Secretaria. Expedient: 2020/00015315J :

Red Española de Ciudades por el Clima.

8. 11. Secretaria. Expedient: 2020/00015316Z :

Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

8.12. Secretaria. Expedient: 2020/00015317S :

Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

8.13. Secretaria. Expedient: 2020/00015463T :

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

8.14. Secretaria. Expedient: 2020/00015319V :

Consell General del Consorci del Besòs.

8.15. Secretaria Expedient: 2020/00015320H :

Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

8.16. Secretaria Expedient: 2020/00015311D :

Plenari del Consorci de Badalona Sud.

8.17. Secretaria. Expedient: 2020/00015313B :

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

8.18. Secretaria. Expedient: 2020/00015058D :

Consorci per a la Normalització Lingüística

8.19. Secretaria. Expedient: 2020/00015059X :

Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

9. Secretaria. Expedient: 2020/00015346K :

Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels membres al Consell d’Administració en representació de l’Ajuntament de Badalona.

10 . Secretaria. Expedient: 2020/00015855R :

Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

 

11. Secretaria. Expedient: 2020/00015852K :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

 

12. Secretaria. Expedient: 2020/00014960A :

Donar compte al ple de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils.

 

13. Secretaria. Expedient: 2020/00014850P :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 20203402, de data 18 de maig de 2020, dels nomenaments dels tinents d’alcalde i delegacions de regidors.

 

14. Secretaria. Expedient: 2020/00015610D :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020003532 de 26 de maig de 2020 de la constitució de la Junta de Govern Local i de les delegacions de competències de l’alcalde a la Junta.

 

15. Secretaria. Expedient: 2020/00015811A :

Donar compte de la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

Ple 9/2020

Data d'inici de la sessió 12-05-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Auditori Badalona Centre Internacional de Negocis

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat:

2. a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edats presents a la sessió.

2. b) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

2. c) Jurament o promesa del càrrec.

 

Ple 8/2020

Data d'inici de la sessió 12-05-2020

Hora d'inici de la sessió 11:45

Lloc Auditori Badalona Centre Internacional de Negocis

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Presa de possessió del senyor Christian Carneado Hernández del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

 

Ple 7/2020

Data d'inici de la sessió 02-05-2020

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2020.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00013088V :

Prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada pel senyor Alejandro Pastor López a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona i al càrrec d’alcalde de la ciutat.

 

4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00006749F :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació d’increment de quotes Comunitàries de l’exercici 2019 de la Comunitat de propietaris Verge de la Salut, bloc 3.

 

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00008551S :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries de l’exercici 2019 de la CP Sant Frederic, 15-25.

 

6. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00009414G :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al rescabalament d’IBI de l’exercici 2018 del local arrendat a Duatis Magret, CB.

 

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00025148Y :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes extraordinàries exercici 2018 (Reparació envà pluvial) de la CP Lladó, 55-57.

 

8. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00004882A :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la factura G2019019593 renda del mes de desembre de 2019 local 1 al c/ Ausiàs March, 120 escala 2.

 

9. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2020/00004663Z :

Reconeixement de crèdit-Reparació urgent d’un tram de canonada de la xarxa de sanejament municipal al carrer Dos de Maig, entre carrer Enric Borràs i Mossèn Anton, de Badalona.

 

10. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2020/00005705K :

Reconeixement de crèdit-Mantenir la xarxa de fonts en bon ús i reparar aquelles que presenten irregularitats.

 

11. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00003731W :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura correspon al servei de neteja de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Badalona del mes de desembre de 2019.

 

12. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002828L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SERAFI INDUSTRIA GRAFICA PUBLICITARIA, SA amb NIF ESA58487893.

 

13. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00007938T :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número M00334/19, a favor de Carlos Badia Martinez amb NIF: 037727088G, honoraris pels serveis de procuradoria en el procediment recurs d'apel.lació 210/18.

 

14. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00007708T :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de Anzizu Lopez Castellanos Procuradores SLP amb cif: B58088279, honoraris per la representació en diversos procediments judicials en defensa dels interessos muncipals.

 

15. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00003229Y :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures per la defensa jurídica i judicial en diversos procediments a favor d’Acordia Acr. amb CIF: B59063529.

 

16. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00002911X :

Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i les factures dintre del marc del procediment Tribunal del Jurat 20/2018-L, a favor de MOLINS PARES SLP.

 

17. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00009058Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de T-Systems ITC Iberia S.A.U del contracte de consultoria i serveis de Cloud de plataforma d'administració electrònica, pels treballs preliminars de migració i quota desembre 2019 ampliació contracte.

 

18. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00009118F :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA ESQ0801175A derivada de l´acord de prestació de serveis l'Ajuntament de Badalona i l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre (desembre/2019).

 

19. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00006865P :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. del contracte de servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware (LOT 1) de l'Ajuntament de Badalona , del periode 01/01/19 a 24/07/19 y 25/10/19 a 31/12/19).

 

20. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00003556B :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per Informatica i Comunicacions Tarragona, S.A., pel servei de manteniment dels Lots 2 Backupexec, Lot 3 McAfee, Lot 4 Wmware, Lot 6 Adaudit i Lot 7 Citrix.

 

21. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00005935K :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L., del servei de manteniment dels sistemes FORTINET (LOT2), CABINES NETAPP (LOT 3), SERVIDORS CISCO UCS (LOT 4), JUNIPER (LOT 5), dels serveis informàtics de l’Ajuntament de Badalona (Període: 24/11/2019 al 31/12/2019).

 

22. Servei de Gent Gran. Expedient: 2019/00003689B :

Aprovar el reconeixement de credit de l'empresa Mantise del contracte per a la substitució del sistema de climatització dels casals Canyadó, Centre i Llefia.

 

23. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001728T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO , SL amb NIF B63479752.

 

24. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001897P :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES INTEGRALS D'IMPRESIO, SL. amb NIF ESB64995343.

 

25. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001915A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CAMPIO ASSOCIATS, SL amb NIF ESB60327434.

 

26. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001956K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa REPSOL BUTANO,SA amb NIF A28076420.

 

27. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002142T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

 

28. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002172F :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL OFICINA S.L. amb NIF B65220808.

 

29. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002238G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIVERS TRES TURONS, SCCL amb NIF F67309245.

 

30. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002284G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DROGUERIA BOTER S.L. amb NIF B61534509.

 

31. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002369C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

 

32. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002375A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BRICOINSA S.L amb NIF B58477613.

 

33. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002391L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JOSE LUIS GARCIA GARCIA amb NIF ES46502711T.

 

34. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002417E :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAMEFA SL amb NIF B58407289 i la despesa corresponent contreta.

 

35. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002424Y :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa MARTA GARRIT ANTUNEZ amb NIF ES038109053P.

36. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002616Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUNDIS SA amb NIF ESA08652828.

 

37. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002651A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL amb NIF ESB65240319.

 

38. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002878T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL . amb NIF ES-B97611164.

 

39. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002968K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NATIVIDAD MERCEDES MOTA PAPASEIT amb NIF ES046129439H.

 

40. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002990C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’organisme ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE PUBLICAC amb NIF ESS5800004C.

 

41. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004074T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

 

42. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004092H :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL amb NIF ESB60401965.

 

43. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004239G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ARTEGESA NEGOCIOS INTEGRADOS SL amb NIF ESB62728688.

 

44. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004836A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.L. amb NIF ESF58068081.

 

45. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004842D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

 

46. Departament de Compres. Expedient: 2020/00005682K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

 

47. Departament de Compres. Expedient: 2020/00005929S :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

48. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006937B :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS Y MATERIAL DE SOLDADURA SL amb NIF ESB60221074.

 

49. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007180R :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUSMER, SL amb NIF ESB59173963.

 

50. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007390G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

 

51. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007878D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA amb NIF ES-A0860939-8.

 

52. Departament de Compres. Expedient: 2020/00008780Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DRAGER SAFETY HISPANIA, SA amb NIF ESA83140012.

 

53. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001801G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa AFERS DE COMUNICACIO VISUAL SA amb NIF A58295858.

 

54. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002637N :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ONEDIRECT COMUNICACIONES SL amb NIF ESB62505524.

 

55. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002749D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS amb NIF ESE59360222.

56. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00032080S :

Aixecament de reparament suspensiu per a l’aprovació i tramitació de pagament del reconeixement de crèdit i aprovació expedient despesa i factures pòlisses assegurances període 01/06/2019 a 31/12/2019 (contracte en continuïtat de servei).

 

57. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00013632D :

Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts econòmics d’especial urgència adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

 

58. Cos de la Guàrdia Urbana. Expedient: 2020/00011239P :

Donar compte al Ple de la Resolució de l’alcalde de data 13 de març de 2020, per la qual es declarava l’emergència per poder fer front a l’epidèmia del COVID-19.

 

59. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00012455M :

Donar compte de la resolució adoptada per l’alcaldessa accidental el dia 22 d’abril de 2020 d’autorització dels serveis d’adquisició i distribució d’aliments a favor de Creu Roja per raó de l’emergència sanitària COVID-19.

 

60. Cos de la Guàrdia Urbana. Expedient: 2020/00012338A :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 7 d’abril de 2020, aprovant el text del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià el Besòs.

 

61. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2020/00012008H :

Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 15 d'abril de 2020 d'aprovació de la minuta i la signatura del conveni amb la Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona (CIF G62678602) amb l’objectiu de garantir l’accés a l’alimentació de les persones vulnerables.

 

62. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00011535M :

Donar compte de la Resolució del Tinent d’Alcalde de data 24 de març de 2020, mitjançant la qual s’autoritzava pel subministre i instal·lació de panells separadors pels llocs d’atenció al públic de la Guàrdia Urbana de Badalona.

 

 

 

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 17-03-2020

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessons

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Condemnar rotundament les agressions racistes que s’han produït a la nostra ciutat en aquests dos mesos del 2020 i acordar que cap membre d’aquest Consistori farà declaracions que incitin al racisme i a la xenofòbia.

2. Convocar el Pacte per la convivència en les diversitats per elaborar un nou pla de convivència partint de l’experiència dels diferents governs municipals en el que es concreti tant les actuacions municipals com les de les diferents organitzacions i entitats culturals, socials, del lleure, veïnals i esportives de la ciutat.

3. Donar compte de l’estat d’execució i continuïtat de les accions que estaven previstes i en marxa al Pla de Convivència i Civisme del PAM 2016-2019, així com de les subvencions de la Diputació de 2018 que han estat retornades.

4. Demanar que se’ns informi si s’ha obert una investigació sobre els fets i si s’ha obert causa judicial, en cas que no s’hagin fet els tràmits pertinents exigim que l’Ajuntament promogui el procediment i es personi com a acusació popular.

Ple 05/2020

Data d'inici de la sessió 17-03-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, explicant els motius que justifiquen la seva absència al capdavant de l’equip de coordinació d’emergències municipal per anar al gimnàs després d’haver estat descansant tota la nit.

Segon. Explicació pública per part de l’alcalde de per què s’ha amagat a la ciutadania i als grups municipals representats al Ple Municipal els resultats de l’enquesta sobre serveis públics

corresponent a l’any 2019.

Tercer. Dimissió immediata de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, per la seva irresponsabilitat, la seva mala gestió en el lideratge del Govern municipal, per amagar informació rellevant als grups municipals i la ciutadania i per no estar capacitat per seguir exercint l’Alcaldia de la ciutat de Badalona.

Ple 04/2020_suspesa

Data d'inici de la sessió 28-02-2020

Hora d'inici de la sessió suspesa

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Vista la sol·licitud presentada en data 24 de febrer de 2020, per 7 regidors del Grup Municipal del Partit Popular, sol·licitant la convocatòria d’un Ple extraordinari, d’acord amb el que disposa l’article 33.3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona i l’article 48.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.

 

Atenent a la petició del Grup Municipal del Partit Popular Atès, l’alcalde, en data 25 de febrer de 2020, va convocar l’esmentada sessió extraordinària del Ple de la Corporació, per al dia 28 de febrer de 2020.

 

Vista la petició presentada el dia 27 de febrer de 2020 pels set regidors del Grup Municipal del Partit Popular que havien sol·licitat la convocatòria del Ple extraordinari, demanant la suspensió de la convocatòria del Ple de 28 de febrer de 2020, amb motiu de la concurrència de causes imprevistes i excepcionals.

 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, el Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i d’altres d’aplicació.

 

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

 

Primer. Suspendre la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament convocada per al divendres dia 28 de febrer de 2020 a les 9 hores.

 

Segon. Notificar la present resolució a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i publicar-lo al Tauler d’Anuncis Municipal.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 28-02-2020

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, explicant els motius que justifiquen la seva absència al capdavant de l’equip de coordinació d’emergències municipal per anar al gimnàs després d’haver estat descansant tota la nit.

Segon. Explicació pública per part de l’alcalde de per què s’ha amagat a la ciutadania i als grups municipals representats al Ple Municipal els resultats de l’enquesta sobre serveis públics

corresponent a l’any 2019.

Tercer. Dimissió immediata de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, per la seva irresponsabilitat, la seva mala gestió en el lideratge del Govern municipal, per amagar informació rellevant als grups municipals i la ciutadania i per no estar capacitat per seguir exercint l’Alcaldia de la ciutat de Badalona.

Ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 25-02-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 28 de gener de 2020 i l’acta número 2 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 7 de febrer de 2020.

- Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007837Z :

Declaració institucional de condemna de les pràctiques d'Azora i a favor de la regulació dels preus de lloguer.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00001477W :

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit la despesa i la factura presentada per Snow Travel, SA, corresponent al servei realitzat de reallotjament temporal de les persones afectades pel desallotjament de la finca passatge de la Torre número 16, durant el mes de desembre de 2019.

3. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. Expedient: 2019/00022344P :

Aixecar el reparament suspensiu formulat per l’Interventor General d’acord amb l’informe de fiscalització emès en data 26/02/2019.Aprovar l’expedient per reconeixement de crèdit com a despesa degudament compromesa la factura incorporada a l'expedient de referència 30549-CMSUPFP2018/000004, per l’import total de 16.837’15€, presentada per la Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de residus i el Consum Responsable-Rezero. Satisfer l’import en els termes que determina la llei.

4. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006705D :

Aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre l’ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs.

5. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006696T :

Aprovar l’Adhesió al Protocol de Col·laboració per al desenvolupament de l’Aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

6. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2020/00000886Z :

Aprovar el reconeixement de la despesa, la certificació i la factura de 1.100.963,02 presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de recollida de neteja viària del mes de desembre de 2019.

7. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2020/00000612Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura de 883.574,96 presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de recollida de residus domiciliaris de resta, paper-cartro, vidre, envasos lleugers i FORM, així com els serveis de deixalleria fixa i mòbil del mes de desembre de 2019.

8. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2019/00018818R :

Aprovació reconeixement de crèdit de la despesa, certificacions i factures dels períodes del I i II semestre 2019, de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, per el servei de la Recollida de sòlids urbans al Bosc d'en Vilaró.

9. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2020/00000658Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura d’import 82.398,01 € corresponent al servei de manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la ciutat presentada per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.