No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 17/2020

Data d'inici de la sessió 21-09-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions - Via Telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00026878F :

Aprovació del Conveni de col·laboració per a la delegació de competències a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda del municipi de Badalona pel període d'octubre de 2020 a setembre de 2021.

3. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2020/00024409E :

Elevar a l’Ajuntament Ple la resolució d’Alcaldia de 07/08/2020 relativa a l’aprovació de la continuïtat del servei de Telecomunicacions amb el contractista anterior fins que el nou adjudicatari es faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la seva implantació definitiva.

Ple 16/2020

Data d'inici de la sessió 28-07-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessió - Via telemàtica

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 12, corresponent a la sessió extraordinària de 18 de juny de 2020, l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 30 de juny de 2020 i l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 17 de juliol de 2020.

 2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023468R : Declaració institucional demanant a la Conselleria de Salut la paralització del trasllat dels serveis de pediatria al Cap de Doctor Robert i que es mantinguin els serveis de pediatria al Cap de Bufalà/Canyet.

 3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023472M : Declaració institucional contra el racisme i la xenofòbia.

 4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023474F : Declaració intitucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

 1. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00004760R : Reconeixement de crèdit pels treballs contratats i executats en exercici tancat a l’empresa Serveis Integrals 360 Plus, SL.

 2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00025659B : Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de les factures pels treballs de direcció d’obra de Casa de l’Heura.

 3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00016269M : Aprovació del reconèixement de crèdit de la certificació i la factura dels Treballs d'Asfaltat provisional del solar situat en el carrer Eduard Maristany amb el carrer Mar Tirrena de l'empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

 4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00006170P :

Reconèixement de deute per la 4rta. i 5ena certificació i les corresponents factures de les obres de Millora de la planta baixa de la Caci a l'empresa SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL

 1. Departament de Medi Natural. Expedient: 2020/00005001F : Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES DE DECORACIÓN, SL per un import de 5.783,80 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei realitzat corresponent a contractació de la reparació de les cartelleres d’informació de les platges de Badalona.

 2. Departament de Medi Natural. Expedient: 2020/00018050B : Aprovar el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) elaborat per la Diputació de Barcelona pel terme municipal de Badalona, per al període 2020-2025.

 3. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2020/00011023E : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de GESTIÓ CULTURAL, S.C.P., amb CIF ES-J63458723 per un import total de 3.339,60 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per subministraments efectuats i no pagats en l’ exercici corresponent.

 4. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00004499B : Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS, SA, per un import total de 38,19 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel contracte de lloguer i manteniment dels equips de mesura d’aigua del local de «Muebles Rojas».

 5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020259Q : Aprovació provisional Pla de Millora urbana d’ordenació volumètrica a Passatge Fortuny 5-7, reallotjament veïns afectats ARE Sant Crist.

 6. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00003681A : Aprovació verificació Nou text refós pla especial ordenació de volums del conjunt Moll de Ponent-Polígon A Port.

 7. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00011108S : Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.03.20).

 8. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00021928W : Aprovació inicial denominació i canvi de denominació de vies i espais públics de Badalona (sessió nomenclàtor 13.07.20).

 9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00007565T : Aixecament reparament suspensiu i aprovació de factura per la direcció de l’obra de Torre Codina.

 10. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00011830M : Aprovació del reconèixement de crèdit de la 7ena. certificació i de la corresponen factura de les obres de la Torre Codina.

 11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00001242C : L’aprovació inicial del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

 12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00013632D : Aprovació definitiva de les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera de manera considerable la seva activitat cm a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

 13. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00000384F : Informar favorablement el document del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral-Tres Xemeneies als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, per a la seva aprovació inicial per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 1. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00004754J : Aprovar la factura presentada per Swing Maniacs Patrimonial, S.L. per al contracte de serveis de professionals per a la realització d'una exhibició i dinamització del ball swing.

 2. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00007698J : Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures de gas 2019, dels edificis de casals de gent gran.

 3. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014363G : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de FORMACIÓ INTEL·LIGENT, SLU, per un import total de 14.010,00,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar de magatzem i reposició del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’exercici corresponent.

 4. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014361W : Aprovar reconèixer un crèdit a favor d’ ASSOCIACIÓ SUPERACCIÓ, per un import total de 8.623,50,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de la docència relativa a la impartició de l’acció d’aprenentatge integrat: Auxiliar Esportiu del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018,i no pagats en l’ exercici corresponent.

 5. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00013915Q : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., per un import total de 946,66,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de les factures dels serveis d' assegurances d' Accidents personals i Responsabilitat Civil per dur a terme el Programa 30 Plus 2019 i les accions formatives del Programa Complementari de Millora de l' Ocupabilitat 2019-2020, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 6. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014369X : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa TEDI GESTIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, S.L., per un import total de 1.920,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició dels mòduls d'Aplicació de normes i condicions higiènic sanitàries de la formació dels Dispositius d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 7. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00013138K : Reconeixement de crèdit a l’empresa INSTALACIONES NYCSA, SL per tal de satisfer les despeses per a la prestació dels serveis consistents en el lloguer, transport, lliurament, muntatge de diferents formats i/o punts de llums de decoració nadalenca de diferents carrers comercials del municipi de Badalona per a l'any 2019.

 8. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00020750C : Dies de festa per a l'any 2021. Dos dies addicionals: 11 de maig (Sant Anastasi) i 24 de maig (2a. Pasqua).

 9. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00020520C : Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i les factures 1025 i la 1037 en relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu-urbanístics. LOT2.

 10. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009027P : Aprovació de la factura núm. 14 corresponent a la certificació núm. 1 de les Obres de reparació del parament exterior dels ninxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

 11. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009546K : Reconeixements extrajudicials de crèdit per tal d'aprovar la factura del mes de desembre pel servei de recollida i transport de contenidors per la eliminació de residus dels cementiris de Badalona.

 12. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00020686W : Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i la factura amb número 1036 en relació al contracte de serveis de representació i defensa jurídica de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals en l'ordre jurisdiccional. contenciós administratiu LOT1.

 13. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00020130K : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa LABCOOP, S.CCL, per un import total de 600,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de servei per la impartició del Seminari sobre cooperatives adreçat a socis de cooperatives i emprenedors que preveuen crear-ne una, dins el programa Servei Local d'Empresa Badalona 2019, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 14. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014368D : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa XAVIER OLIVARES VECIANA, per un import total de 1.200,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació de servei de docència del taller formatiu “Màrqueting i vendes per empreses que comencen” Formació dins del Programa Recull d’Activitats de Suport al Teixit Empresarial, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 15. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014367P : Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa MERCHANSERVIS, S.A., per un import total de 4.320,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents per la impartició de tres mòduls de Manipulació de càrregues amb carretons elevadors, transpalets i carretons de mà, adreçats a 45 persones participants del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral (Programa A) del Projecte Treball als barris 2018, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 16. Departament de Gestió de Serveis. Expedient: 2020/00009141F : Reconeixement de crèdit Fra. F20-15 corresponent a la segona certificació i última de les obres de reparació del parament exterior dels ninxols i rehabilitació de coberta de la capella del cementiri de Sant Crist.

 17. Secretaria. Expedient: 2020/00020250A : Donar compte al Ple de les resolucions signades des del dia 1 de març i fins el dia 11 de maig de 2020 per l’alcalde, senyor Alejandro Pastor López i els tinents d’alcalde, i les resolucions signades des del dia 12 de maig i fins el dia 30 de juny de 2020 per l’alcalde, senyor Xavier García Albiol i els tinents d’alcalde.

 18. Secretaria. Expedient: 2020/00018813S : Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 22 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

 19. Secretaria. Expedient: 2020/00019548Z : Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental número 2020004366, de 29 de juny de 2020, de nomenament dels membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

 1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031533C : reconeixement de crèdit de la factura presentada per DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES, SAU en relació a la pòlissa d’assegurança de contingències climatològiques per al Concert principal (SORAYA I MACACO) que es va realitzar dins de les activitats programades en la FIRA HOLA NADAL el dia 30 de novembre de 2019 al passeig Marítim de Badalona.

 2. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00006671A : Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 280.468,59 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat FUNDACIÓ FUTBOL BADALONA.

 3. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00004789W : Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures que es corresponen a la despesa de subministrament de gas de les instal·lacions municipals de l’exercici del 2019.

 4. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00013083N : Reconeixement de crèdit de la factura núm. 19810, de data 20/12/2019, del Programa de dinamització d'activitats culturals a la Xarxa Municipals de Biblioteques dins del Programa Cultural Territorial de Proximitat de Badalona. LOT 1.

 5. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00002620H : Reconeixements extrajudicials de crèdit- Controladors d'accesos i auxiliars de serveis, LOT 5. Hola Nadal 2019.

 6. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00012426E : Reconeixements extrajudicials de crèdit de la factura corresponent a les tasques realitzades per l'empresa LA PAGE ORIGINAL SL. dins del contracte del servei de disseny i suport gràfic i d'imatge des del punt de vista comunicatica a les activitats que s'han de realitzar a l' Espai Betúlia.Durant els emsos de juny i juliol de 2019.

 7. Departament d'Acció Cultural. Expedient: 2020/00019527Q : Reconeixement de crèdit contractació de controladors i auxiliars d'accessos actuacions musicals Festival de Música Gran Sol (RD CONTROL) juny 2019.

 8. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006910F : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SOLUTECBA 2015, SL.

 9. Departament de Compres. Expedient: 2020/00009666A : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA, SA.

 10. Departament de Compres. Expedient: 2020/00009420X : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GIROCOPI, SL.

 11. . Departament de Compres. Expedient: 2020/00009262J : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

 12. Departament de Compres. Expedient: 2020/00008853H : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BASSO, SA.

 13. Departament de Compres. Expedient: 2020/00014133G : Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIDRA FOC, SA.

 14. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2020/00011589J : Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa a favor de AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA (NIF A6609843-5), per la relació de factures relatives al suministre d'aigua dels immobles adscrits al departament de Joventut de l'exercici tancat de l'any 2019.

 15. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00015467G : PROPOSTA D’ACORD de rectificació de l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

 16. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00002515M : Reconeixement de crèdit pel pagament de les factures de consum d'aigua 2019-2018.

 17. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010250P : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import de 8.119,10 € (IVA inclòs), a favor de la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona, en concepte de contracte del servei d’assessorament tècnic i administratiu en la prova de coneixements generals i específics al Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places vacants de treballador/a social.

 18. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00008418C : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 8.259,12€ (IVA inclòs), a favor del Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR), en concepte del servei de coordinació i suport de la prova d’aptitud física del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 19. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010227P : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal formulat en informe emès en data 08/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 483,40€ (IVA inclòs), a favor de la Universitat Pompeu i Fabra, corresponent al servei de lloguer d’aules per a la realització de la prova psicotècnica del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 20. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00010222A : Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció municipal en informe emès en data 18/05/2020, i aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit i la despesa d'import 13.987,60€ (IVA inclòs), a favor de l’entitat GAP3 Consulting SCP, titular del NIF J66535659, la realització del servei especialitzat de realització de les proves psicotècniques, per tal d’assessorar al Tribunal Qualificador del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana.

 21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020248R : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002862 de 13/04/2020 que aprovava l'actualització de les mesures organitzatives en relació a la situació del COVID-19, arrel de la nova pròrroga acordada RDL 487/2020, de 10 d'abril (exp. 2020/00012512Q).

 22. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020242H : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002661 de data 31/03/2020 que aprova l'ampliació de les mesures adoptades en la crisi sanitària en aplicació del que disposa la disposició addicional primera del Reial Decret llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials (exp. 2020/00011830R).

 23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020235B : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020002336 de 17/03/2020 que aprova els serveis mínims públics essencials per la gestió de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 (exp. 2020/00011327G).

 24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020228G : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002641 de data 27/03/2020 que aprova la pròrroga de les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de la excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la crisi sanitària del COVID-19 i la seva repercussió a la corporació municipal, aprovades per Resolució de data 15/03/2020.

 25. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020058H : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 20200002321 de data 15/03/2020 que aprova les mesures urgents d'adequació dels sistemes de treball a les emergències derivades de la excepcionalitat de l’estat d'alarma decretat pel Govern de l'Estat per la pandèmia de la extensió del coronavirus i la seva repercussió a la corporació municipal (exp. 2020/00011274C).

 26. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020260J : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003154 de data 25/04/2020 que aprova la pròrroga de la Resolució 2020002862 de 13 d’abril de 2020, d’actualització de les mesures organitzatives en relació a la COVID-19, fins a les 00:00 del dia 10 de maig (exp. 2020/00013255T).

 27. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020880N : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020004341 de 29/06/2020 que aprova l'establiment les modalitats de treball seran presencials i no presencials, durant el període de vigència d'aquesta resolució, d'acord amb les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària per la COVID-19 (exp. 2020/00019639J).

 28. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020858J : Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la Resolució núm. 2020003804 de 06/06/2020 que aprova la pròrroga de la continuïtat de l’estat d’alarma decretat en data 6 de juny, fins el 21 de juny de 2020 a les 00:00 hores, així com el restabliment dels serveis municipals i el desconfinament gradual del personal de la corporació municipal (exp. 2020/00016857Z).

 29. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00019727J : Proposta aprovació subvenció finalista 2019 Consell Esportiu del Barcelonès Nord.

 30. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00015186A : Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del subministrament d’aigua de les Pistes d’atletisme de l’any 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00019403F : Personar-se en qualitat d’ACUSACIÓ POPULAR al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona.

 2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00022431A : Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22, reguladora de la taxa per mercats municipals i encants i núm. 12, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023190E : Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC per incrementar els ajuts individualitzats de menjador escolar pels alumnes de Badalona.

 2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023250J : Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de l’obligat compliment de les mocions d’ambit local aprovades en el Ple municipal.

 3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023374E : Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al Govern municipal que la regidoria de la Dona sigui denominada Regidoria de Feminismes i Igualtat.

 4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023462H : Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en defensa dels interessos públics de l’Ajuntament de Badalona davant el contenciós amb FCC.

 5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00023465K : Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al govern d’Espanya a no apropiar-se dels recursos de les entitats locals.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 15/2020

Data d'inici de la sessió 21-07-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2020/00022207M :

Aprovació de les bases reguladores i convocatòria 2020 per a la sol·licitud i atorgament d’ajuts econòmics a autònoms i micro pimes afectades pel COVID19 per concurrència no competitiva.

 

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00021525J :

Aprovació inicial de les Bases específiques que han regir la convocatòria de subvencions per concurrència competitiva destinades a la realització d’activitats i casals d’estiu 2020.

 

3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00021521D :

Aprovació inicial de les Bases específiques que han de regir la convocatòria per concurrència no competitiva destinades a les llars d’infants de titularitat privada de Badalona que s’hagin vist afectades pel COVID-19.

Ple 14/2020

Data d'inici de la sessió 17-07-2020

Hora d'inici de la sessió 9:00 h.

Lloc Saló de Sessions - Via Telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00022431A:

Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 22, reguladora de la taxa per mercats municipals i encants i núm. 12, reguladora de la taxa per la intervenció municipal en les activitats i les instal·lacions.

 

2. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00019403F :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. PERSONAR-SE en qualitat d’ACUSACIÓ POPULAR al procediment Diligències Prèvies 765/2020-F del Jutjat d’Instrucció número 2 de Badalona.

Ple 13/2020

Data d'inici de la sessió 30-06-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

1. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00005650V :

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer de Badalona.

2. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010960M :

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics i equipaments de l’Antic Escorxador de Badalona.

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020838C :

Aprovació inicial modificació PGM de la Masia Ca l’Artillé.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00005830J :

Aprovació provisional de la modificació de PGM del polígon d’actuació núm. 3 de del carrer Sant Bru de Badalona.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00017967C :

Aprovar l’actualització de la composició de la Comissió de Nomenclàtor municipal.

6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005430G :

Reconeixement de crèdit per aprovar les certificacions 1,2,3,4,5 i les respectives factures per les obres de reparació de la MASIA CA L'ANDAL a l'empresa MON VERTICAL SLU.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00013686V :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

 

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00018729G :

Aprovació de la licitació, despesa i obertura del procediment obert (article 156 LCSP) referent al contracte del servei de Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat, solars i vegetació de riera dels barris de Pomar i Guixeres de Badalona.

9. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00034508M :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots:

- Lot 1: Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres de zones verdes, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona.

- Lot 2: Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Secretaria. Expedient: 2020/00017589X :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020004013, de data 15 de juny de 2020, del nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona.

11. Secretaria. Expedient: 2020/00018465N :

Modificar l’horari de celebració de les sessions ordinàries de les comissions informatives de caràcter permanent.

12. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. Expedient: 2020/00012621X :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros. Vista la notificació de petició de pagament de la quota, incorporada a l’expedient, i que ha estat conformada per la Tècnica responsable de l’expedient; procedeix aprovar el pagament de la quota presentada pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

13. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00007583J :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per MANTENIMENT I OPERACIONS D'INFRAESTRUCTURES, S.L. pel servei de reparació amb caràcter d'emergència del tram de Fibra Òptica municipal entre el Viver i el Banc Central.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015922E :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 1a. certificació d'obra de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - lot 1-.

15. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015917V :

Reconeixement de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes a l'escola Feliu i Vegués - lot 2.

16. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015933X :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per l'aprovació i pagament de la factura núm. 00001073 corresponent a la 2a. certificació de les obres de substitució de calderes a l'escola Baldiri Reixac - Lot 1.

17. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015819B :

Reconeixement de crèdit referent a la factura corresponent a la 2a. certificació d'obra calderes Feliu Vegués - LOT 2 -.

18. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2020/00015939Q :

Reconeixements extrajudicials de crèdit per a l'aprovació i pagament de la factura corresponent a la 3a. certificació i última de l'obra de substitució de calderes de l'escola Baldiri Reixac -Lot 1.

19. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00005578D :

Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de desprendiments de superfícies del revestiment de la paret mitgera de l'edifici municipal BALMES 35.

20. S. d'Educació. Expedient: 2020/00010133Y

Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixements extrajudicials de crèdit referent al contracte de «Jornades d’orientació en estudis postobligatoris», els dies 5, 6 i 7 de març de 2019, amb ubicació al recinte municipal del Parc de l’Escorxador.

21. S. de Cultura. Expedient: 2020/00002615J

Reconeixements extrajudicials de crèdit Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la reparació de la refredadora de la Biblioteca Casacuberta- Espai Betúlia.

22. Servei de Cultura. Expedient: 2020/00006270B :

Reconeixement extrajudicial de crèdit referent a la factura de la inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió dels edificis de l' Àrea de Cultura.

23. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00028751K :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries dels exercicis 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 i 2019 de la CP Jacinto Benavente, 1-9 / Eduard Marquina, 3.

24. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029638B :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

25. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031533C :

Proposta d’acord referent a reconeixement de crèdit a favor de DUAL IBERICA RIESGOS PROFESIONALES SAU – NIF A82111030, en relació a la Fira HOLA NADAL de 2019.

26. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029652W :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

27. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029633Y :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Badalona Bàsquet Club.

28. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029673T :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista de l’entitat Associació Esportiva Minguella.

29. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029656Y :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

30. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029662N :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

31. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00009261V :

Proposta aprovació compte justificatiu subvenció finalista 2019 de l’entitat Club de Futbol Sistrells.

32. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00002401Y :

Abonar a l'Institut de Seguretat pública l'import total corresponent a les inscripcions al curs de caporal/a de policia i al curs d'inspector/a de policia de personal d'aquest Ajuntament.

33. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2020/00004797X :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades corresponents al lloguer del comptador dels immobles adscrits al departament de Joventut de l’exercici 2019.

34. Intervenció. Expedient: 2020/00013661S :

Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de pressupost Municipal corresponent a l’exercici econòmic de 2019, tant de l’Ajuntament de Badalona com dels seus Organismes Autònoms.

35. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00018575F :

Rectificació en les retribucions del personal eventual al servei de l'Ajuntament de Badalona.

36. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006740K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIVELL PUBLICITARI DIGITAL.

37. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006625K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.

38. Departament de Compres. Expedient: 2020/00010192L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019375W :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019412Q :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MES en favor de la llibertat d’expressió i contra la prohibició de l’exhibició de banderes dites “no oficials” en façanes d'edificis públics.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019422A :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Badalona.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019435Q :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la regulació de l’us de la pirotècnia a les celebracions populars a Badalona.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019441E :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per a la creació d’una comissió al Congrés del Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019449F :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre la modificació de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019453B :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als detinguts del 23-S.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019458Q :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que porti a ple l'aprovació definitiva i la convocatòria de les ajudes al lloguer municipals destinades a famílies afectades per la crisis del COVID 19.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019460H :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per demanar al govern municipal que torni a habilitar punts de bany adaptat a les platges de Badalona per aquesta temporada d'estiu.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00019463K :

Moció que presenta el Grup Municipal del PP per instar al Govern d’Espanya a proporcionar informació detallada a les Entitats Locals i a les Comunitats Autònomes sobre l’Ingrés Mínim Vital i garantir que les administracions que ho hagin de gestionar disposin de recursos suficients.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 12/2020

Data d'inici de la sessió 18-06-2020

Hora d'inici de la sessió 19:30

Lloc Salo de Sessions-Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta número 10 corresponent a la sessió extraordinària de 29 de maig de 2020 i l’esborrany de l’acta número 11 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 29 de maig de 2020.

 

2. Secretaria. Expedient: 2020/00015148F :

Determinar la composició del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00015312X :

Cessar i nomenar el representant de l’Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

 

4. Secretaria. Expedient: 2020/00015309F :

Cessar i nomenar els representants de l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

 

5. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00017057F :

Aprovar la incorporació del romanent líquid de tresoreria.

 

6. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00009984E :

Aprovar la modificació de pressupost municipal.

 

7. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00020074S :

Ratificar el Desistiment del procediment de contractació endegat per a l’adjudicació del
contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet, i endegar la tramitació d’un nou expedient de contractació per tal d’adjudicar aquest contracte.

 

8. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006911P :

Aprovació de la minuta i la signatura de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

 

 

Ple 11/2020

Data d'inici de la sessió 29-05-2020

Hora d'inici de la sessió 9:25 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00015986V :

Declaració institucional de suport als treballadors i treballadores de Nissan.

 

Ple 10/2020

Data d'inici de la sessió 29-05-2020

Hora d'inici de la sessió 9:45 h.

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió extraordinària de 2 de maig de 2019, i les actes números 8 i 9 corresponents a les sessions extraordinàries de 12 de maig de 2020.

 

2. Secretaria. Expedient: 2020/00015347E :

Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00015092C :

Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

 

4. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015857A :

Determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.

 

5. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015854T :

Determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l’Ajuntament de Badalona.

 

6. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00015531E :

Aprovació de la dotació econòmica anual per als grups polítics municipals del consistori 2020-2023.

 

7. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

7.1. Secretaria. Expedient: 2020/00015159H :

Consell Rector del Museu Municipal de Badalona.

7.2. Secretaria. Expedient: 2020/00015148F :

Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

7.3 Secretaria. Expedient: 2020/00015154J :

Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

8. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

8.1. Secretaria. Expedient: 2020/00015062J :

Consorci LOCALRET.

8.2. Secretaria. Expedient: 2020/00015065Q :

Consell General de l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

8.3. Secretaria. Expedient: 2020/00015069C :

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

8.4. Secretaria. Expedient: 2020/00015064S :

Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya.

8.5. Secretaria. Expedient: 2020/00015304W :

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

8.6. Secretaria. Expedient: 2020/00015063Z :

Consorci Parc Serralada de Marina.

8.7. Secretaria. Expedient: 2020/00015060B :

Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

8.8. Secretaria. Expedient: 2020/00015306G :

Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

8.9. Secretaria. Expedient: 2020/00015308Y :

Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

8.10. Secretaria. Expedient: 2020/00015315J :

Red Española de Ciudades por el Clima.

8. 11. Secretaria. Expedient: 2020/00015316Z :

Consell Assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

8.12. Secretaria. Expedient: 2020/00015317S :

Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

8.13. Secretaria. Expedient: 2020/00015463T :

Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

8.14. Secretaria. Expedient: 2020/00015319V :

Consell General del Consorci del Besòs.

8.15. Secretaria Expedient: 2020/00015320H :

Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

8.16. Secretaria Expedient: 2020/00015311D :

Plenari del Consorci de Badalona Sud.

8.17. Secretaria. Expedient: 2020/00015313B :

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

8.18. Secretaria. Expedient: 2020/00015058D :

Consorci per a la Normalització Lingüística

8.19. Secretaria. Expedient: 2020/00015059X :

Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

9. Secretaria. Expedient: 2020/00015346K :

Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels membres al Consell d’Administració en representació de l’Ajuntament de Badalona.

10 . Secretaria. Expedient: 2020/00015855R :

Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

 

11. Secretaria. Expedient: 2020/00015852K :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

 

12. Secretaria. Expedient: 2020/00014960A :

Donar compte al ple de la delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils.

 

13. Secretaria. Expedient: 2020/00014850P :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 20203402, de data 18 de maig de 2020, dels nomenaments dels tinents d’alcalde i delegacions de regidors.

 

14. Secretaria. Expedient: 2020/00015610D :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2020003532 de 26 de maig de 2020 de la constitució de la Junta de Govern Local i de les delegacions de competències de l’alcalde a la Junta.

 

15. Secretaria. Expedient: 2020/00015811A :

Donar compte de la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

Ple 9/2020

Data d'inici de la sessió 12-05-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Auditori Badalona Centre Internacional de Negocis

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat:

2. a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edats presents a la sessió.

2. b) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

2. c) Jurament o promesa del càrrec.

 

Ple 8/2020

Data d'inici de la sessió 12-05-2020

Hora d'inici de la sessió 11:45

Lloc Auditori Badalona Centre Internacional de Negocis

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Presa de possessió del senyor Christian Carneado Hernández del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

 

Ple 7/2020

Data d'inici de la sessió 02-05-2020

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions - Via telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Aprovar l’acta de la sessió anterior de data 25 de febrer de 2020.

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00013088V :

Prendre coneixement i acceptar la renúncia formulada pel senyor Alejandro Pastor López a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona i al càrrec d’alcalde de la ciutat.

 

4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00006749F :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació d’increment de quotes Comunitàries de l’exercici 2019 de la Comunitat de propietaris Verge de la Salut, bloc 3.

 

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00008551S :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries de l’exercici 2019 de la CP Sant Frederic, 15-25.

 

6. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00009414G :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al rescabalament d’IBI de l’exercici 2018 del local arrendat a Duatis Magret, CB.

 

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00025148Y :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes extraordinàries exercici 2018 (Reparació envà pluvial) de la CP Lladó, 55-57.

 

8. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00004882A :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la factura G2019019593 renda del mes de desembre de 2019 local 1 al c/ Ausiàs March, 120 escala 2.

 

9. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2020/00004663Z :

Reconeixement de crèdit-Reparació urgent d’un tram de canonada de la xarxa de sanejament municipal al carrer Dos de Maig, entre carrer Enric Borràs i Mossèn Anton, de Badalona.

 

10. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2020/00005705K :

Reconeixement de crèdit-Mantenir la xarxa de fonts en bon ús i reparar aquelles que presenten irregularitats.

 

11. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00003731W :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura correspon al servei de neteja de les instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Badalona del mes de desembre de 2019.

 

12. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002828L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SERAFI INDUSTRIA GRAFICA PUBLICITARIA, SA amb NIF ESA58487893.

 

13. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00007938T :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número M00334/19, a favor de Carlos Badia Martinez amb NIF: 037727088G, honoraris pels serveis de procuradoria en el procediment recurs d'apel.lació 210/18.

 

14. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00007708T :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures a favor de Anzizu Lopez Castellanos Procuradores SLP amb cif: B58088279, honoraris per la representació en diversos procediments judicials en defensa dels interessos muncipals.

 

15. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00003229Y :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures per la defensa jurídica i judicial en diversos procediments a favor d’Acordia Acr. amb CIF: B59063529.

 

16. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00002911X :

Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i les factures dintre del marc del procediment Tribunal del Jurat 20/2018-L, a favor de MOLINS PARES SLP.

 

17. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00009058Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de T-Systems ITC Iberia S.A.U del contracte de consultoria i serveis de Cloud de plataforma d'administració electrònica, pels treballs preliminars de migració i quota desembre 2019 ampliació contracte.

 

18. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00009118F :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA ESQ0801175A derivada de l´acord de prestació de serveis l'Ajuntament de Badalona i l'Agència Catalana de Certificació per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre (desembre/2019).

 

19. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00006865P :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de ICA INFORMATICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. del contracte de servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware (LOT 1) de l'Ajuntament de Badalona , del periode 01/01/19 a 24/07/19 y 25/10/19 a 31/12/19).

 

20. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00003556B :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per Informatica i Comunicacions Tarragona, S.A., pel servei de manteniment dels Lots 2 Backupexec, Lot 3 McAfee, Lot 4 Wmware, Lot 6 Adaudit i Lot 7 Citrix.

 

21. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00005935K :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per IMPALA NETWORK SOLUTIONS, S.L., del servei de manteniment dels sistemes FORTINET (LOT2), CABINES NETAPP (LOT 3), SERVIDORS CISCO UCS (LOT 4), JUNIPER (LOT 5), dels serveis informàtics de l’Ajuntament de Badalona (Període: 24/11/2019 al 31/12/2019).

 

22. Servei de Gent Gran. Expedient: 2019/00003689B :

Aprovar el reconeixement de credit de l'empresa Mantise del contracte per a la substitució del sistema de climatització dels casals Canyadó, Centre i Llefia.

 

23. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001728T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS GENERALES PARA LABORATORIO , SL amb NIF B63479752.

 

24. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001897P :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SISTEMES INTEGRALS D'IMPRESIO, SL. amb NIF ESB64995343.

 

25. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001915A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CAMPIO ASSOCIATS, SL amb NIF ESB60327434.

 

26. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001956K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa REPSOL BUTANO,SA amb NIF A28076420.

 

27. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002142T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

 

28. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002172F :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL OFICINA S.L. amb NIF B65220808.

 

29. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002238G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VIVERS TRES TURONS, SCCL amb NIF F67309245.

 

30. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002284G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DROGUERIA BOTER S.L. amb NIF B61534509.

 

31. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002369C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

 

32. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002375A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BRICOINSA S.L amb NIF B58477613.

 

33. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002391L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JOSE LUIS GARCIA GARCIA amb NIF ES46502711T.

 

34. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002417E :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAMEFA SL amb NIF B58407289 i la despesa corresponent contreta.

 

35. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002424Y :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa MARTA GARRIT ANTUNEZ amb NIF ES038109053P.

36. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002616Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUNDIS SA amb NIF ESA08652828.

 

37. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002651A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL amb NIF ESB65240319.

 

38. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002878T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL . amb NIF ES-B97611164.

 

39. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002968K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NATIVIDAD MERCEDES MOTA PAPASEIT amb NIF ES046129439H.

 

40. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002990C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’organisme ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I DE PUBLICAC amb NIF ESS5800004C.

 

41. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004074T :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

 

42. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004092H :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL amb NIF ESB60401965.

 

43. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004239G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ARTEGESA NEGOCIOS INTEGRADOS SL amb NIF ESB62728688.

 

44. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004836A :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRAMAGRAF S.C.C.L. amb NIF ESF58068081.

 

45. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004842D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

 

46. Departament de Compres. Expedient: 2020/00005682K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU amb NIF ESB06304984.

 

47. Departament de Compres. Expedient: 2020/00005929S :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CIPRES PIQUERAS SL amb NIF ESB60125465.

48. Departament de Compres. Expedient: 2020/00006937B :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SUMINISTROS Y MATERIAL DE SOLDADURA SL amb NIF ESB60221074.

 

49. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007180R :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUSMER, SL amb NIF ESB59173963.

 

50. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007390G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa Joaquín Vázquez Lluch amb CIF ES037608274P.

 

51. Departament de Compres. Expedient: 2020/00007878D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa JUAN SUÑE,SA amb NIF ES-A0860939-8.

 

52. Departament de Compres. Expedient: 2020/00008780Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa DRAGER SAFETY HISPANIA, SA amb NIF ESA83140012.

 

53. Departament de Compres. Expedient: 2020/00001801G :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa AFERS DE COMUNICACIO VISUAL SA amb NIF A58295858.

 

54. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002637N :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ONEDIRECT COMUNICACIONES SL amb NIF ESB62505524.

 

55. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002749D :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS amb NIF ESE59360222.

56. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00032080S :

Aixecament de reparament suspensiu per a l’aprovació i tramitació de pagament del reconeixement de crèdit i aprovació expedient despesa i factures pòlisses assegurances període 01/06/2019 a 31/12/2019 (contracte en continuïtat de servei).

 

57. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00013632D :

Aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria d’ajuts econòmics d’especial urgència adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

 

58. Cos de la Guàrdia Urbana. Expedient: 2020/00011239P :

Donar compte al Ple de la Resolució de l’alcalde de data 13 de març de 2020, per la qual es declarava l’emergència per poder fer front a l’epidèmia del COVID-19.

 

59. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00012455M :

Donar compte de la resolució adoptada per l’alcaldessa accidental el dia 22 d’abril de 2020 d’autorització dels serveis d’adquisició i distribució d’aliments a favor de Creu Roja per raó de l’emergència sanitària COVID-19.

 

60. Cos de la Guàrdia Urbana. Expedient: 2020/00012338A :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 7 d’abril de 2020, aprovant el text del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià el Besòs.

 

61. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2020/00012008H :

Donar compte de la resolució d'alcaldia de data 15 d'abril de 2020 d'aprovació de la minuta i la signatura del conveni amb la Federació d’Associacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona (CIF G62678602) amb l’objectiu de garantir l’accés a l’alimentació de les persones vulnerables.

 

62. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00011535M :

Donar compte de la Resolució del Tinent d’Alcalde de data 24 de març de 2020, mitjançant la qual s’autoritzava pel subministre i instal·lació de panells separadors pels llocs d’atenció al públic de la Guàrdia Urbana de Badalona.

 

 

 

Ple 6/2020

Data d'inici de la sessió 17-03-2020

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessons

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Condemnar rotundament les agressions racistes que s’han produït a la nostra ciutat en aquests dos mesos del 2020 i acordar que cap membre d’aquest Consistori farà declaracions que incitin al racisme i a la xenofòbia.

2. Convocar el Pacte per la convivència en les diversitats per elaborar un nou pla de convivència partint de l’experiència dels diferents governs municipals en el que es concreti tant les actuacions municipals com les de les diferents organitzacions i entitats culturals, socials, del lleure, veïnals i esportives de la ciutat.

3. Donar compte de l’estat d’execució i continuïtat de les accions que estaven previstes i en marxa al Pla de Convivència i Civisme del PAM 2016-2019, així com de les subvencions de la Diputació de 2018 que han estat retornades.

4. Demanar que se’ns informi si s’ha obert una investigació sobre els fets i si s’ha obert causa judicial, en cas que no s’hagin fet els tràmits pertinents exigim que l’Ajuntament promogui el procediment i es personi com a acusació popular.

Ple 05/2020

Data d'inici de la sessió 17-03-2020

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, explicant els motius que justifiquen la seva absència al capdavant de l’equip de coordinació d’emergències municipal per anar al gimnàs després d’haver estat descansant tota la nit.

Segon. Explicació pública per part de l’alcalde de per què s’ha amagat a la ciutadania i als grups municipals representats al Ple Municipal els resultats de l’enquesta sobre serveis públics

corresponent a l’any 2019.

Tercer. Dimissió immediata de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, per la seva irresponsabilitat, la seva mala gestió en el lideratge del Govern municipal, per amagar informació rellevant als grups municipals i la ciutadania i per no estar capacitat per seguir exercint l’Alcaldia de la ciutat de Badalona.

Ple 04/2020_suspesa

Data d'inici de la sessió 28-02-2020

Hora d'inici de la sessió suspesa

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Vista la sol·licitud presentada en data 24 de febrer de 2020, per 7 regidors del Grup Municipal del Partit Popular, sol·licitant la convocatòria d’un Ple extraordinari, d’acord amb el que disposa l’article 33.3 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona i l’article 48.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local.

 

Atenent a la petició del Grup Municipal del Partit Popular Atès, l’alcalde, en data 25 de febrer de 2020, va convocar l’esmentada sessió extraordinària del Ple de la Corporació, per al dia 28 de febrer de 2020.

 

Vista la petició presentada el dia 27 de febrer de 2020 pels set regidors del Grup Municipal del Partit Popular que havien sol·licitat la convocatòria del Ple extraordinari, demanant la suspensió de la convocatòria del Ple de 28 de febrer de 2020, amb motiu de la concurrència de causes imprevistes i excepcionals.

 

Vista la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, el Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i d’altres d’aplicació.

 

Atesa la proposta de resolució, els antecedents i fonaments jurídics que la motiven, RESOLC:

 

Primer. Suspendre la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament convocada per al divendres dia 28 de febrer de 2020 a les 9 hores.

 

Segon. Notificar la present resolució a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament i publicar-lo al Tauler d’Anuncis Municipal.

Ple 4/2020

Data d'inici de la sessió 28-02-2020

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, explicant els motius que justifiquen la seva absència al capdavant de l’equip de coordinació d’emergències municipal per anar al gimnàs després d’haver estat descansant tota la nit.

Segon. Explicació pública per part de l’alcalde de per què s’ha amagat a la ciutadania i als grups municipals representats al Ple Municipal els resultats de l’enquesta sobre serveis públics

corresponent a l’any 2019.

Tercer. Dimissió immediata de l’alcalde de Badalona, senyor Àlex Pastor López, per la seva irresponsabilitat, la seva mala gestió en el lideratge del Govern municipal, per amagar informació rellevant als grups municipals i la ciutadania i per no estar capacitat per seguir exercint l’Alcaldia de la ciutat de Badalona.

Ple 3/2020

Data d'inici de la sessió 25-02-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 28 de gener de 2020 i l’acta número 2 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 7 de febrer de 2020.

- Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007837Z :

Declaració institucional de condemna de les pràctiques d'Azora i a favor de la regulació dels preus de lloguer.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00001477W :

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit la despesa i la factura presentada per Snow Travel, SA, corresponent al servei realitzat de reallotjament temporal de les persones afectades pel desallotjament de la finca passatge de la Torre número 16, durant el mes de desembre de 2019.

3. Servei de Programació i Desenvolupament Econòmic i Promoció de la Ciutat. Expedient: 2019/00022344P :

Aixecar el reparament suspensiu formulat per l’Interventor General d’acord amb l’informe de fiscalització emès en data 26/02/2019.Aprovar l’expedient per reconeixement de crèdit com a despesa degudament compromesa la factura incorporada a l'expedient de referència 30549-CMSUPFP2018/000004, per l’import total de 16.837’15€, presentada per la Fundació Privada Catalana per a la Prevenció de residus i el Consum Responsable-Rezero. Satisfer l’import en els termes que determina la llei.

4. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006705D :

Aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre l’ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Badalona, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci del Besòs.

5. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00006696T :

Aprovar l’Adhesió al Protocol de Col·laboració per al desenvolupament de l’Aliança per a l’atenció a les persones sensellar al territori Besòs.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

6. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2020/00000886Z :

Aprovar el reconeixement de la despesa, la certificació i la factura de 1.100.963,02 presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de recollida de neteja viària del mes de desembre de 2019.

7. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2020/00000612Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura de 883.574,96 presentada per l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA, pel servei de recollida de residus domiciliaris de resta, paper-cartro, vidre, envasos lleugers i FORM, així com els serveis de deixalleria fixa i mòbil del mes de desembre de 2019.

8. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2019/00018818R :

Aprovació reconeixement de crèdit de la despesa, certificacions i factures dels períodes del I i II semestre 2019, de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, per el servei de la Recollida de sòlids urbans al Bosc d'en Vilaró.

9. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2020/00000658Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la despesa, la certificació i la factura d’import 82.398,01 € corresponent al servei de manteniment, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la ciutat presentada per l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.

10. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2020/00001248A :

Aprovar com a reconeixement de crèdit la despesa, la certificació núm. 12 i la factura del servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de titularitat municipal durant el període de l'1 al 31 de desembre de 2019.

11. Departament de Mobilitat. Expedient: 2020/00002397W :

Aprovació reconeixement de crèdit de la despesa, certificació i factura dels mes de desembre 2019 presentada per l’empresa PROSEÑAL, SL.

12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00003681A :

Aprovar la verificació del nou Text refós del Pla especial d’ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

13. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010053E :

Declarar l’oportunitat i conveniència d’autoritzar la concessió de domini per a l’ús privatiu del subsòl de les finques de titularitat municipal situades entre les illes 15-16 del PE Port de Badalona amb la finalitat de construir, gestionar i explotar un aparcament subterrani, així com aprovar l’expedient administratiu i el plec de clàusules particulars que ha de regir la licitació.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

14. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00002203S :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

15. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00003143N :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

16. Gabinet Jurídic. Expedient: 2020/00003152K :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de diversos procediments a favor d'Entrena Abogados SCP.

17. Departament de Compres. Expedient: 2020/00002598L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa RICOH ESPANA, SL.

18. Departament de Planificació i Organització en Matèria de RRHH. Expedient: 2020/00000460W :

Reconeixement de crèdit per aprovar l'expedient i la despesa corresponent i abonar-la al Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresoreres de l'Administració Pública (CSITAL), en concepte de les inscripcions de personal al servei d'aquesta corporació a la 4a Jornada d'Actualització Local 2019, la qual va tenir lloc el dia 8 de febrer de 2019.

19. Departament de Gent Gran i Envelliment Actiu. Expedient: 2020/00004741T :

Reconeixement extrajudicial de crèdi a l’empresa INTERNACIONAL BOOKING & MANEGAMENT, SL.

20. Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2019/00022725K :

Bonificació sobre la quota de l’ICIO d’acord amb l’article 3.1 de l’Ordenança Fiscal núm. 5.

21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00003536Z :

Donar compte de la resolució de la convocatòria per la provisió del lloc de treball de gerent de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals (IMSP).

22. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00006472Y :

Resolució al·legacions i aprovació definitiva de la modificació parcial i puntual de la plantilla.

 

23. Departament de Planificació i Organització en Matèria de RRHH. Expedient: 2020/00000686K :

Reconeixement de crèdit per abonar a la Federació de Municipis de Catalunya l'import corresponent a la inscripció de personal al servei d'aquesta corporació al Seminari de Dret Local 2019-2020.

24. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2020/00006738L :

Aixecament reparament suspensiu i aprovació de l’increment per a l’any 2020 del 2% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

25. Secretaria. Expedient: 2020/00005341W :

Actualitzar la composició de Nomenclàtor per tal d’adequar-la a l’actual Consistori.

26. Secretaria. Expedient: 2020/00005630S :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions signades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2020.

27. Secretaria. Expedient: 2020/00002209K :

Donar compte del decret de l'alcalde accidental de data 31 de gener de 2020, de designar representants suplents a les comissions informatives de caràcter permanent a petició dels grups municipals.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007764X :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem-MES per a la instal·lació de contenidors intel·ligents a Badalona.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007765B :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la dignificació del Mercat Municipal de Pomar.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007766N :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel manteniment de les quotes reduïdes dels abonats al complex esportiu i piscina de Llefià.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007767J :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per al reconeixement institucional de l’Anis del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007773L :

Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Socialista de rebuig a la supressió dels Jutjats de Violència contra la Dona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007776E :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem de reprovació al regidos del partit Popular Xavier Garcia Albiol pels seus comentaris masclistes i racistes.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007779W :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per refermar el compromís de Badalona amb l'antifeixisme i la recuperació de la memòria històrica.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007792S :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar l'emergència habitacional i l'exclusió residencial.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007794V :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya sobre el transport ferroviari de rodalies.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007795H :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per modificar la placa víctimes de terrorisme

11. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00007834B :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per afrontar la situació d'emergència a l'escola pública de la ciutat de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 2/2020

Data d'inici de la sessió 07-02-2020

Hora d'inici de la sessió 11:00 h.

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00033625L :

Aprovació inicial de les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per concurrència competitiva corresponent a l’exercici 2020.

 

Ple 1/2020

Data d'inici de la sessió 28-01-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària de 17 de desembre de 2019 i l’acta número 17 corresponent a la sessió extraordinària de 30 de desembre de 2019.

 

- Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00003049X :

Declaració institucional en suport i demanant la llibertat de l’alumne de l’escola Rafael Alberti, ENOC, segrestat a Hondures.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Departament d'Actes i Campanyes Esportives. Expedient: 2019/00006254T :

Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 93.263,24 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat CLUB ESPORTIU SEAGULL BDN.

3. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2019/00021758C :

Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de ABACUS, S.C.C.L.. amb CIF. F08226714 derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l’antic IMPO i no pagats en l’exercici corresponent.

4. Departament d'Ocupació. Expedient: 2019/00007101L :

Aprovar el pagament de la factura dels Serveis Docents per a la impartició de la formació d'un Curs d'Operacions de Gravació i tractament de dades i documents adreçat a treballadors i treballadores del Programa “reball i Formació - TRFO 2017”.

5. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2019/00031706D :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA, amb CIF. A66098435, per un import de 1.102,30,- € derivat de compromisos de despeses adquirides en exercicis anteriors, i no pagats en l’exercici corresponent.

6. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00001408W :

Aprovació de la delegació de competències per a la gestió del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

7. Departament d'Ocupació. Expedient: 2019/00024313E :

Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 16.825,74 €, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació (SOC) a l’Ajuntament de Badalona, en el marc de la « Sol·licitud de subvenció per al projecte de Treball als barris - 2019 (TB 19)».

8. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00025865X :

Aprovar l’Ordenança municipal de venda no sedentària en mercats de marxants de Badalona (Ordenança municipal d’Encants de Badalona).

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

9. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00024933K :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic de determinació de tipus d’equipament privat situat amb front a l’avinguda d’Alfons XIII i els carrers Cervantes i Isaac Peral de Badalona.

10. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00000874Z :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’agrupació d’empreses al carrer de Sant Lluc, núm. 54-65 i de Guifré 631 de Badalona.

11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00027129D :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ampliacions d’usos i nombre d’activitats a la parcel·la situada als carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders de Badalona.

12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00033053E :

Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la implantació d’aparcaments d’intercanvi a parades de transport públic.

13. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00030448Q :

Nomenar a Màrius Díaz i Bielsa, primer alcalde democràtic de Badalona després de la dictadura, fill adoptiu de Badalona.

14. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00034605X :

Aprovació de la minuta d’escriptura que s’elevarà a pública per tal de donar compliment i completar les actuacions previstes en el marc de les actuacions de promoció d’habitatge protegit i dotacional previst a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’avinguda dels Vents a favor de ARAUCA, SCCL.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

15. Secretaria. Expedient: 2020/00000776L :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2019.

16. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00035561T :

Ratificar la resolució de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2019 en referent a l’establiment d’un nou model de gestió intermunicipal del Centre d’Atenció d’Animals de Companyia per l’extinció del Consell Comarcal del Barcelonès i la subrogació i pròrroga del contracte per a la prestació del servei d'atenció als animals de companyia.

17. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00033625L :

Aprovar inicialment les Bases específiques que regiran la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per concurrència competitiva durant l’exercici 2020.

18. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00000820V :

Modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.

19. Secretaria. Expedient: 2019/00031578L :

Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

20. Secretaria. Expedient: 2019/00031398T :

Substituir el representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

21. Secretaria. Expedient: 2019/00031092Q :

Nomenar el regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo.

22. Secretaria. Expedient: 2019/00031474F :

Substituir al representant de l'Ajuntament en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

23. Secretaria. Expedient: 2019/00031541M :

Substitució del representant de l'Ajuntament davant la "Red Española de Ciudades por el Clima" de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

24. Secretaria. Expedient: 2019/00031465K :

Substituir el representant de l'Ajuntament de Badalona en el Consorci Parc de la Serralada de Marina.

25. Secretaria. Expedient: 2019/00031884A :

Designar el representant de l'Ajuntament de Badalona davant de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP).

26. Secretaria. Expedient: 2019/00031519Y :

Substituir al representant de l'Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

27. Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2019/00033872J :

Declaració d’especial interès o utilitat municipal en relació a la sol·licitud de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l’IBI a l’empara de l’article 3.7 de la OF núm. 1 d’aquest Ajuntament.

28. Secretaria. Expedient: 2020/00001657K :

Incoació de l’expedient per a la reforma del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badalona.

29. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00020074S :

Ratificar la suspensió de la licitació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet Ralet, Nero nas, Pam i Pipa, Uni Dori i Virolet; aprovació de la modificació i/o esmena dels seus plecs – administratius i tècnics - reguladors i aprovació de la represa de l’esmentada licitació a partir de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil del contractant d’aquest Ajuntament.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

30. Servei de Seguretat. Expedient: 2020/00002745M :

Donar compte al Ple declaració d’emergència a conseqüència del temporal de pluja i vent anomenat Glòria.

31. Departament Central de Contractació: Expedient: 2020/00001681E

Pròrroga pel termini de dos mes del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres d’Àmbit urbà de Badalona.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002383B :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC Avancem-MES per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002672R :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per al reconeixement institucional de l'Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l'any en que celebra el seu 150 aniversari.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002971R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002973A :

Moció que presenta el Grup Municipal D’ERC Avancem-MES sobre els problemes de les biblioteques de la ciutat i la dificultat de les voluntàries dels clubs de lectura en català per desenvolupar-hi la seva activitats.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002976Y :

Moció que presenta el Grup Municipal D’ERC Avancem-MES per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00002996A :

Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i del Partit Popular de reconeixement i suport a l’entitat de la ciutat Centro Aragonés.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00003021M :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a Jordi Monés Pujol-Busquets.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00003023F :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport als veïns del carrer Veneçuela.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00003040R :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport a l'entitat que han patit desperfectes a les seves instal·lacions amb motiu del temporal "Glòria".

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 17/2019

Data d'inici de la sessió 30-12-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00 hores

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. L’Ajuntament de Badalona exigeix a l’estat espanyol que faci compliment de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre al immunitat d’Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín.


 

Ple 16/2019

Data d'inici de la sessió 17-12-2019

Hora d'inici de la sessió 18 hores

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió ordinària de 26 de novembre de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 

2. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2019/00007510Z :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de LYRECO ESPAÑA, S.A., derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent.

 

3. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00018623J :

Aprovar el compte justificatiu de subvenció finalista atorgada.

 

4. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00002381Z :

Aprovar l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures presentades per AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA - NIF A66098435 per consum d’aigua als locals de l’Àmbit Badalona Justa i Inclusiva durant el període comprès entre els mesos de setembre a desembre de 2018.

 

5. Àrea de Serveis Socials. Expedient: 2019/00022268R :

Regularització de les despeses de gestió-equilibri financer del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) dels anys 2016, 2017 i 2018: aprovació de les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials,S.A.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 

6. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031264G :

Aprovació de la rectificació parcial, pel que fa a l’aprovació de la despesa d’acord amb el principi d’anualitat pressupostària, de l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS SA amb NIF A2803722-4, per les factures corresponents al servei de neteja de la xarxa de clavegueram de Badalona dels mesos de gener i febrer de 2018.

 

7. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00032039C :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, amb NIF Q0801980D per un import total de 14.882,40 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei realitzat corresponent a l'Estudi de l'eficiència energètica dels polígons industrials de la ciutat.

 

8. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00028920Y :

Acordar la transferència de funcions o activitats a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i aprovar la minuta i la signatura de l’Addenda Tercera al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per al subministrament i instal·lació de dos mòduls de primers auxilis i dos mòduls de lavabos públics a la platja del seu terme municipal.

 

9. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00004414T :

Aprovar el reconeixement de crèdit pel subministrament de carburants, productes i altres serveis complementaris a les estacions de servei ‘BP’ durant el mes de desembre de 2018 a favor de BP OIL ESPAÑA, SAU – NIF-A28135846.

 

10. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00004420Y :

Aprovar el reconeixement de crèdit pels serveis de reparacions dels vehicles del Parc Mòbil del mes de desembre de 2018 en favor de INJECCIO AMAC, SL ESB59558148.

 

11. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00007456Y :

Aprovar reconeixement de crèdit a favor d’AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA per un import de 62.506,10 €.

 

12. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00012303H :

Quota adhesió any 2016 al European Forum for Urban Security.

 

13. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00012301Q :

Quota adhesió any 2017 al European Forum for Urban Security.

 

14. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00012294D :

Aportació quota any 2018 Associació de Municipis i entitats per l'aigua.

 

15. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00020535Q :

Aportació quota any 2016 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

 

16. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00029440C :

Aportació quota 2017 Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

 

17. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00006503L :

Aprovació abonaments subministre elèctric inclosos en l'expedient 30650044-FEXP2018/000006 a favor de l'empresa Endesa Energia XXI, S.L. però no inclosos en l'acord del Ple del 30 d'octubre de 2018.

.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 

18. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2019/00026345F :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de EACOM, S.A. del contracte de serveis d'auditoria i inventari dels punts principals de la connexió de la xarxa de fibra òptica.

 

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2019/00000119H :

Aprovació de la factura T Systems d’import 462,24 €.

 

20. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2019/00033556L :

Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l’Institut Municipal de Serveis Municipals, Patronat de la Música i Museu de Badalona per a l’exercici 2018.

 

21. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2019/00032955Q :

Ratificar l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de Mesa General de Negociació de data 31 d’octubre de 2019 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i ’UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona durant l’operatiu per la jornada electoral del dia 10 de novembre de 2019.

 

22. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00018740S :

Designar els representants de l’Ajuntament al Consorci Besòs.

 

23. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00020074S :

Aprovació de l’expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’ obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte de concessió administrativa per a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals següents: Ralet ralet, Nero nas, Pam i pipa, Uni dori i Virolet.

 

24 Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2019/00009167S :

Bonificació del 95 % IBI, per interés públic, corresponent a l’exercici 2019: a l’ASSSOCIACIÓ ASTEROIDE B-612.

 

25 Departament de Recursos Humans. Expedient: 2019/00033449G :

Ratificar l’acord de Mesa General de Negociació de 31/10/2019, autoritzar l’increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Badalona, fixar la quantia màxima d’aquest fons addicional i aprovar la seva distribució, en virtut de l’acord adoptat per la MGN.

 

26. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00026909L :

Reconeixement de crèdit extrajudicial per aprovació de la despea i pagament de la factura amb número 2018 a favor de RIBA MARTINEZ ABOGADOS SLP amb CIF: B64815582 pels serveis de defensa jurídica i jurisdiccional en el procediment diligències Prèvies 737/2013 D.

 

27. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00025791M :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures 8/2018, 71/2018, 73/2018 a la procuradoria Jordi Bassedas Ballús amb NIF: 46107108C, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

 

28. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00026947B :

Tramitació del pagament de la factura número 0100034316, per import de 5.172,75€ presentada per Deloitte Abogados, S.L d’acord amb l’adjudicació del contracte de serveis d'assessorament, representació i defensa jurídica i jurisdiccional de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms en els plets de naturalesa contenciós administrativa, de data 26 de novembre de 2014, corresponent a la facturació 8è període i últim.

 

29. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00027622L :

Aprovar reconeixement de crèdit, la despesa i la factura número 03/2018 pels serveis de contractació per a la defensa jurídica i judicial dels interessos municipals en el recurs contenciós 101/2014, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 10% pressupost , sentència.

 

30. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00031321S :

Aprovar i satisfer el reconeixement de extrajudicial de crèdit, la despesa, la factures presentades per la procuradoria SORRIBES PROCURADORES amb CIF J79980348, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

 

31. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00032884Z :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura 48/2019 a la procuradoria Jordi Bassedas Ballús amb NIF: 46107108C, corresponents als serveis de procuradoria prestats per representació en diversos procediments judicials.

 

32. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00028711G :

Proposta d’aprovació i atorgament de les bonificacions precentuals sobre les tarifes per la utilització de les instal·lacions esportives municipals a les entitats integrants del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i els clubs associats a l’entitat Badalona Bàsquet Base.

 

33. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00030338K :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de BADALONA SERVEIS ASSISTENCIALS SA.

 

34. Departament de Compres. Expedient: 2019/00012768T :

Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Accessoris Rosselló, SL, per al subministrament de viseres.

 

35. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2019/00033654W :

Modificar puntualment la plantilla i quadre laboral en el sentit d’adequar-la al procés de funcionarització efectuat per l'Ajuntament de Badalona.

 

36. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00033620Z :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de novembre de 2019.

 

 

37. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00031735S :

Donar compte de la resolució de l’alcalde de data 14 de novembre de 2019 referent a la designació de la regidora Florencia Badia com a vocal de la Comissió informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

38. Departament de Compres. Expedient: 2019/00013293L :

Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Vadeoffice, SAL per al subministrament de paper higiènic.

 

39. Departament de Compres Expedient: 2019/00016982M :

Aprovar reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa ACQUAJET SEMAE SLU.

 

 

40. Departament de comptabilitat. Expedient: 2019/00034820H :

Aprovació del Pla Econòmic i Financer i modificació de l’Annex d’Inversions.

 

41. Departament de Planificació i Organització en Matèria de RRHH. Expedient: 2019/00033559E :

Aixecar el reparament de la Intervenció municipal i ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 31/10/2019, pel qual s’aprova la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i Tram 2) i s’aproven els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats per valorar els empleats/des de l’Ajuntament de Badalona per l’exercici 2020.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00034432K :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC Avancem-MES pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00034573R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya en contra del Decret Digital.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00034719D :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en suport de les companyies de creació de Badalona i per la definició dels usos i model de gestió de l’edifici municipal Muebles Rojas ubicat al Barri Manresà, qualificat d’equipament.

 

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 15/2019

Data d'inici de la sessió 26-11-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar les actes número 11 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 d'octubre de 2019, número 12 corresponent a la sessió ordinària de 29 d'octubre de 2019, número 13 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 30 d'octubre de 2019 i número 14 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00020447C:

Incorporar a la partida pressupostària 30568138/2410/22699 el compromís de la despesa de 16.677,73 € per al finançament del programa ENFEINA’T 2019, corresponent a les indemnitzacions per finalització de contracte, el vestuari i equips de protecció individual dels treballadors i treballadores.

 

3. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00000683F:

Aprovació del reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per EBONE SERVICIOS EDUCACIÓN DEPORTE, SL relatiu al servei de monitoratge Parc de Nadal 2018.

 

4. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00015388K:

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura nº. Aj-3 presentada per ENGESTUR, SA relativa a serveis de manteniment del Estadi Municipal de Badalona del mes de desembre de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00004476Q:

Aprovar la modificació del Pla General Metropolità per a l'ordenació dels espais públics i equipaments de l'antic Escorxador.

 

6. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031610M:

Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de l’empresa CLIMA ESPAIS SERVEIS INTEGRALS D’INSTAL·LACIONS SL.

 

7. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031607W:

Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS, SLU.

 

8. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031605T:

Rectificar l’acord del Ple de data 30/10/2018 pel que fa a la identificació individualitzada de la factura de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

 

9. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031560R :

Aprovació de la rectificació parcial d’error detectat a l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA amb NIF A08112716 per la factura corresponent al servei de construcció i reparació de claveguerons de Badalona del mes de febrer de 2018.

 

10. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00031272N :

Aprovació de la rectificació parcial d’error detectat a l’acord de Junta de Govern Local de sessió de data 28/05/2018 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit en favor de l’empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA amb NIF A08112716, per les factures corresponents al servei de manteniment de paviments i claveguerams de Badalona dels mesos de gener i febrer de 2018.

 

11. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00030605N:

Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 31 d’octubre de 2019 de declaració d’emergència i l'activació del pla d'emergència respecte el desallotjament de l’immoble situat al passatge de la Torre, 16.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

12. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00020089F:

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura de T-Systems ITC Iberia S.A.U del contracte de consultoria i serveis de Cloud de plataforma d'administració electrònica, del període desembre/2018.

 

13. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031668V:

Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019.

14. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031067Z:

Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019 i del seu annex d’inversions.

15. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031072L:

Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA la substitució d’un membre del consell d’administració en representació de l’Ajuntament de Badalona.

 

16. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031398T:

Substituir el representant de l’Ajuntament al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

17. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031092Q:

Nomenar el regidor Jordi Subirana i Ortells com a representant de l'Ajuntament al CNL en substitució de la regidora Helena Bayo.

 

18. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031578L:

Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona davant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

 

19. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031541M:

Substitució del representant de l’Ajuntament de Badalona davant la “Red Española de Ciudades por el Clima” de la FEMP.

 

20. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031465K:

Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona al Consorci del Parc de la Serralada de Marina.

 

21. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031474F:

Substituir el representant de l’Ajuntament de Badalona en el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

 

22. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031519Y:

Substituir un representant de l’Ajuntament de Badalona al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regio Metropolitana de Barcelona.

 

23. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031884A:

Designar el representant de l'Ajuntament de Badalona davant l'AMAP.

 

24. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00024067Y:

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 12 de setembre de 2019 en relació a la modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

 

25. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00022674Q:

Donar compte al ple de la resolució de l’Alcaldia de data 18 de setembre de 2019 referent a la designació dels membres de la Comissió de Modernització.

 

26. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00031185V:

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032503R :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem MES per a la implementació d’un recàrrec del 50% en l’IBI dels pisos buits i una bonificació de fins al 95% per a lloguers amb renda limitada.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032511D :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem MES per desenvolupar polítiues concretes en la lluita contra l’emergència climàtica i la crisi ecològica.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032555F :

Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem sobre la Llei de contractes de Serveis a les Persones “Llei Aragonès”.

 

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032558X :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en comú en motiu del 60 aniversari de la declaració dels drets de la infància, per al compromís de l’Ajuntament de Badalona amb la mobilitat escolar sostenible i segura.

 

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032565V :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa d’un canvi en la política de residus a la ciutat de Badalona emmarcat en el nou acord metropolità Residu Zero.

 

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032570E :

Moció que presenten els grups municipals d’ERC-Avancem MES i del Partit Popular per a la reforma de les pistes d’atletisme Paco Àguila i elcamp de rugby de Badalona.

 

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032586S :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

 

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032591C :

Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de suport als veïns del carrer Camèlia del barri de Coll i Pujol.

 

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032598G :

Moció que presenta el Grup Municxipal de Junts per Catalunya de suport a l’informe d’Amnistia Internacional demanant la llibertat del Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que s’anul·li la condemna per sedició.

 

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00032605B :

Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i del Partit Socialista per a la transformació, modernització i actualització de polígons industrials i reactivació de l’economia de la ciutat.


 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 13/2019

Data d'inici de la sessió 13-11-2019

Hora d'inici de la sessió 14:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió. 

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00021815P :

Modificació de l’Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l’impost de vehicles de tracció mecànica.

 

3. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00021815P :

Modificació de l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles

 

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00020015W :

Proposta de bases reguladores per a la subvenció pel pagament de la quota líquida de l'IBI per a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, destinada a diversos colectius, exercici 2019

 

Ple 12/2019

Data d'inici de la sessió 29-10-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019.

- Presa de possessió de la senyora Florencia Badia Aviño del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

I. PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00026446Q :

Proposta de les festes locals a Badalona per a l’any 2020

3. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2019/00029134J :

Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 222.757,77€, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació (SOC) a l’Ajuntament de Badalona, en el marc de la «Sol·licitud de subvenció del programa treball i formació 2019 (TRFO) per a les accions d'experiència laboral, accions de formació, i accions coordinació i suport– Treball i Formació, TRFO 2019».

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00001451G :

Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general metropolità per a l’ampliació del cementiri de Sant Pere.

5. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00004478H :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació dels espais públics de la Plaça Pompeu Fabra.

6. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00001766C :

Reconeixement de crèdit dels endarreriments de quotes comunitàries CP Martí Pujol, 211-221 pels exercicis 2017-2018.

7. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00013345W :

Derrames extraordinàries durant els anys 2017-2018 de la C. P. Doctor Robert, núm. 96-106, escala 100.

8. Àrea d'Urbanisme. Expedient: 2019/00000447R :

Acord de rectificació d’error material detectat a l’acord aprovat en sessió plenària de data 21/05/2019 relatiu a l’aprovació del reconeixement de crèdit, la despesa i la factura per la redacció d’un projecte d’adaptació instal·lacions enllumenat públic amb lampades de vapor de mercuri, millora de la il·luminació de la plaça Salvador Allende, avinguda Morera, avinguda Bac de Roda i avinguda Sant Salvador.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

9. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00027769M :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els regidors delegats des

de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2019.

10. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00006339Q :

Aprovar el reconeixement de crèdit ,per la factura presentada per ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I ACCIO SOCIAL (VINCLE), relatives a les actuacions al districte 6, per aprofundir i donar suport als diferents projectes desenvolupats al 2018.

11. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00027498X :

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2019

12. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00027626T :

Aprovar l’acord que consta a l’Annex 2 a l’Acta de Mesa General de Negociació de data 5 d’abril de 2019 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i ’UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona a causa de l’operatiu per la jornada electoral del dia 26 de maig de 2019.

13. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00021815P :

Modificació de les ordenances fiscal número 1 reguladora de l’Impost sobre béns immobles i número 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

14. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00020015W :

Proposta de bases reguladores per a la subvenció pel pagament de la quota líquida de l'IBI per a persones que es troben en situació d'escassa capacitat econòmica, destinada a diversos col·lectius, exercici 2019.

15. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2019/00028452K :

Modificació del pressupost de l’Ajuntament 2019 i del seu annex d’inversions.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029518Y :

Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú, Badalona en Comú-Podem, PSC i PP en defensa dels veïns del carrer de la Indústria 113-139 i de reprovació al fons d’inversió immobiliari Lazora.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029340N :

Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya de reprovació de l’alcalde Álex Pastor per haver vulnerat la privacitat de les dependències dels grups municipals d’ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029488E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya de suport a les entitats de la ciutat que encara no han rebut les subvencions atorgades per part de l'Ajuntament.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029445W :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per demanar el compliment dels acords de Ple en matèria d'igualtat.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029454B :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per l'execució de les places embargades del parking Batllòria i per la defensa dels drets dels concessionaris.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029479J :

Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de resposta a la sentència del Tribunal Suprem.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00029537W :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú respecte les polítiques relacionades amb els animals a la ciutat i la creació d’un consell municipal per a la convivència, defensa i protecció dels animals de Badalona, i per al restabliment de la correcta gestió de les polítiques públiques adreçades al control i benestar de la població animal que viu a la ciutat i de forma molt urgent en el cas de les colònies de gats.


Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 11/2019

Data d'inici de la sessió 21-10-2019

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

 

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

 

2. Aprovar l’acord complementari de cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya del domini de la finca ubicada al carrer Manuel Moreno Maurici amb avinguda Comunitat Europea, per destinar-la a la construcció i posada en funcionament de l’institut d’educació secundària Ventura Gassol.

Ple 10/2019

Data d'inici de la sessió 24-09-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària del dia 24 de setembre de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2019/00007508N :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ ARRIBAS CENTER, S.L.., derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de material de jardineria, i no pagats en l’exercici corresponent.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00024448L :

Aprovar la creació Consell de Seguretat Ciutadana de Badalona.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00003681A :

Donar per verificat el Text refós del Pla especial d’ordenació de volums Moll de Ponent – Polígon A del Port de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut

5. Secretaria. Expedient: 2019/00019700D :

Donar compte de la resolució de l’alcalde de data 16 de juliol de 2019 de designació dels membres de les comissions informatives de caràcter permanent.

6. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00024033H :

Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de 5 de setembre de 2019 referent a la substitució de diversos vocals a les comissions informatives de caràcter permanent a petició del Grup municipal del Partit Popular.

7. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00024074J :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 5 de setembre de 2019, referent a la modificació de la composició de la Junta de Portaveus.

8. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00020724K :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 23 de juliol de 2019 referent al nomenament de les tinences d’alcaldia i delegació de competències als regidors.

9. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00022659R :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 3 de setembre de 2019 referent a la modificació dels nomenaments de president i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular.

10. Departament de Secretaria. Expedient: 2019/00020171C :

Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde de data 19 de juliol de 2019 referent a la modificació del càrrec de portaveu del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

11. Gabinet Jurídic. Expedient: 2019/00020926Q :

Aprovar la rectificació d’errors materials dels acords de Ple de 21.05.2019 AP2109/4696, AP-2019/4692, AP-2019/4697 i AP-2019/4691.

12. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2019/00016323J :

Aprovar el compte justificatiu de la subvenció nominativa atorgada a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2019/00001605C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit i aprovar les factures del servei de Suport i Manteniment Sistema d'esperes de Q-Matic.

14. Departament d'Ocupació. Expedient: 2019/00020442S :

Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2020, el compromís de despesa per l’import de 7.336,48 €, corresponent a l’aportació municipal per al cofinançament de l’execució del projecte de la sol·licitud de subvenció al Servei Públic d’Ocupació.

15. Servei d'Esports. Expedient: 2019/00011971P :

Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i la factura corresponent a les obres de reforma per a corregir les deficiències estructurals en les instal·lacions d'ACS i d'AFCH del poliesportiu Casagemes i en el camp de futbol de Sant Roc.

16. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2019/00025085N :

Aprovació de l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de la Mesa General de Negociació de data de 5 d’abril de 2019.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

17. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00024830X :

Moció que presenten els grups municipals de Badalona en Comú Podem i Socialista per a la Declaració d’Emergència Climàtica.

18. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00024952V :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en resposta a les amenaces d’Endesa a les administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.

19. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025094K :

Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona En Comú Podem per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

20. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025095E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem en defensa dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat energètica, i de suport a la tasca dels ajuntaments afectats per la reclamació de la companyia ENDESA efectuada durant el mes d'agost de 2019.

21. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025279E :

Moció que presenten els grups municipals d'ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú en defensa dels drets civils i polítics.

22. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025280T :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC Avancem-MES per ccanviar el nom actual de "Teatre Principal" pel de "Teatre Margarida Xirgu".

23. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025282W :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per demanar la reforma del codi penal per penalitzar la reincidència en els delictes penals

24. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025284G :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal a realitzar una actuació integral al barri de La Mora.

25. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025288P :

Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de suport per a l'anullació de l'ordre del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d'Esquadra.

26. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025380P :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d'Endesa i altres companyies.

27. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2019/00025382X :

Moció que presenten els grups municipals d’ERC Avancem-MES, Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú de reprovació de l’Alcalde Pastor, contra la xenofòbia i la criminalització de col·lectius.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ple 9/2019

Data d'inici de la sessió 30-07-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 15 de juliol de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de MARIA BATET ROVIROSA per un import total de 600,00 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

3. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de OLLER BUSINESS INSURANCE BROKE, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l'exercici corresponent.

4. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'ICESE PREVENCIÓN, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de CAN CET, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO, i no pagats en l'exercici corresponent.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de TORRES & SAEZ DISTRIBUCIÓN, SA, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l' exercici corresponent.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'Institut Català d'Ensenyament Industrial, SL, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de DIOMIRA DE BARCELONA, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament dels serveis docents, i no pagats en l' exercici corresponent.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de FIDELIS FACTU Sociedad Cooperativa, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors de l'antic IMPO i no pagats en l'exercici corresponent.

10. Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l'empresa Urban Time, 2015 SL, corresponent al servei de l'execució del projecte educatiu i de lleure "Espais educatius de Joc" període 2018 per un import total de 5.638,08 €.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

11. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de Kantar Media SAU pel servei digitalitzat del seguiment diari de notícies de premsa, durant el mes de desembre de 2018.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits a favor de Gestió de Publicacions Locals SCCL per la publicació de pàgines especials informatives de la campanya "Estimem el Nadal a Badalona".

13. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors a favor d'Enter Global Events SL per la contractació d'un espai publicitari a la Pista de Gel de Sant Josep durant desembre de 2018.

14. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS, pel servei d'assistència tècnica pel Sistema d'Informació geogràfica (SIG) municipal de l'Ajuntament de Badalona.

15. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit per la factura d'exercici anterior d'ATENDRE,SL pel Servei de manteniment i actualització de les llicències del Software de gestió d'incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils.

16. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa ACTUALTIC, SL.

17. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 25.082,58 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat CLUB MARISTES ADEMAR.

18. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 28.404,14 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat AEE Col·legi Cultural Badalona.

19. Aprovar la rectificació de l'error detectat a l'acord plenari de data 21/05/2019 d'aprovació de la rendició del compte justificatiu de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua SA., derivat de compromisos de despeses degudament adquirits durant l'exercici 2018.

21. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de CRISTINA MATEO JUAN pels treballs de coordinació de seguretat i salut per les obres de millora en l'accés a la urbanització de Mas Ram carretera de la Conreria.

22. Aprovar les factures i certificacions, com a reconeixement de crèdit, per les obres de Millores urbanes a la zona industrial Badalona Sud, Lot 1: obres de reaglomerat.

23. Aprovar l'expedient de contractació, despesa, licitació i obertura del procediment obert per a l'adjudicació del contracte per la prestació del servei de manteniment integral de les instal·lacions d'enllumenat públic.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

24. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació de 12 de juliol de 2019 i aprovar l’increment addicional del 0,25% aprovat pel Govern el 21 de juny de 2019 amb efectes 1 de juliol de 2019 a les retribucions per a l'any 2019 del personal de l'Ajuntament.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit per l'abonament de les factures corresponents a revisions mèdiques i especialitats preventives de Seguretat en el Treball i Vigilància de la Salut del Servei de Prevenció aliè complementari del propi de l'exercici 2018

26. Aprovar les factures corresponents a l'assegurança temporal de 4 vehicles per a les activitats de la Cavalcada de Reis 2018.

27. Aprovar inicialment les Bases específiques de convocatòria d’atorgament de subvencions a persones en situació d’escassa capacitat econòmica sobre una quantitat equivalent a la quota líquida de l’IBI, a propietaris de pisos buits que els cedeixin a l’Oficina Local d’Habitatge per a lloguer social.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa GIROCOPI, SL.

29. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FONTOSORIA, SL.

30. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa SISTEMAS DE OFICINA DEL MARESME SA.

31. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PINTURAS CORBACHO, SL.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ACQUAJET SEMAE, SLU.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de CB REGISTROS DE LA PROPIEDAD 2 Y 3 DE BADALONA.

35. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a favor de l'empresa lMPRIMEIX, SL.

36. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa BASSO, SA.

37.Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PUBLISERVEI, SL.

38. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa FLORISTERIA I JARDINERIA EL GORG, SL.

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa PINTURAS CORBACHO SL.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABELLÓ LINDE, SA.

41. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ECOBETULO, SL.

42. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABACUS, SCOOP C L.

43. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici DROGUERIA BOTER, SL.

44. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa GRIFELL GERMANS, COMUNITAT DE BENS.

45. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa IMPRENTA MAROT SCP.

46. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa IMPREMTA MAROT SCP.

47. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de CORAL SAS.

48. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa SAMEFA SL.

49. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa VIVA AQUA SERVICE SPAIN, SA.

50. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ESCOFET 1886, SA.

51. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa ABACUS, S COOP C L.

52. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa MEDIA MARKT PARETS DEL VALLES, SA.

53. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l'empresa CORFIRE, SCP.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

54. Incorporar al vigent pressupost de l'exercici 2019, el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2018.

55. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost municipal refós, tant de l'Ajuntament com dels seus Organismes autònoms, corresponent a l'exercici econòmic de 2018.

56. Donar compte de l'informe de la Intervenció General de resolucions i acords adoptats pel President i Ple de la Corporació, contraris a objeccions formulades per aquesta Intervenció i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos 2018.

57. Aprovar la rectificació d'errors materials en diversos acords de reconeixements de crèdit aprovats pel Ple de 21.05.2019 corresponents als expedients 4793B, 3615Y, 1807S i 6233W.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per l'estricte compliment de la normativa de tractament dels residus tòxics en les obres de titularitat pública.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al compliment de l'atenció municipal a l'emergència habitacional i rectificació de la regidora Teresa González.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, l'Educació no pot fer vacances.

 4. Moció que presenten els grups municipals de Junts per Catalunya i ERC Avancem-MES de petició adhesió convocatòria ajuts destinats a fomentar la retirada de materials d'aïllament de la construcció que continguin amiant.

 5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC Avancem-MES i Junts per Catalunya sobre el tancament d'equipaments culturals.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de reprovació a la regidora de l’Àmbit de Salut, Habitatge i Recursos Interns, Teresa González Moreno, per fer públiques unes informacions confidencials en relació amb la situació personal d’una família que porta més de cinquanta dies vivint al carrer.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 8/2019

Data d'inici de la sessió 15-07-2019

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva de la Corporació que va tenir lloc el passat 15 de juny de 2019.

2. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

3. Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la Comissió Especial de Comptes.

4. Constituir la Junta de Portaveus.

5. Establir el règim de dedicació, les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la Corporació.

6. Establir el nombre, les característiques i les retribucions del personal eventual i directiu.

7. Establir la dotació econòmica fixa i variable dels grups polítics municipals.

8. Nomenar els membres dels consells d’administració dels organismes autònoms municipals.

1) Institut Municipal de Serveis Personals

2) Consell Rector del Museu Municipal

3) Patronat de la Música

9. Designar vuit regidors/regidores per formar part de la societat Marina de Badalona.

10. Nomenar els membres de la Corporació que han de formar part dels següents òrgans o institucions:

1) Àrea Metropolitana de Barcelona.

2) Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana

3) Consorci Parc de la Serralada de Marina

4) Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs

5) Fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

6) Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

7) Fundació Institut Guttman, Fundació Privada

8) Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord

9) Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya

10) Consorci de Normalització Lingüística

11) Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

12) Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona

13) Red Española de Ciudades por el Clima

14) Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

15) Consorci LOCALRET i Junta de Demarcació Barcelona-Besòs

16) Consell Assessor de la Fundació Catalana de l’Esplai

17) Consorci Badalona Sud

18) Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet

11. Delegació d’atribucions del Ple a l’alcalde.

12. Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

13. Aprovar la creació de la Comissió d’Estudi, Informe i Consulta Especial per l'Impuls i Seguiment de la Modernització i Descentralització de l’Ajuntament.

14. Donar compte de les delegacions de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

15. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels seus presidents i portaveus.

16. Donar compte del nomenament dels tinents/a d’alcalde i de les delegacions de competències de l’Alcaldia als regidors.

17. Donar compte de delegació de la competències per a l'autorització de matrimonis civils.

Ple 7/2019

Data d'inici de la sessió 15-06-2019

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Constitució de la nova Corporació Municipal corresponent a la 11a Legislatura del mandat 2019-2023 i que disposarà de les parts següents:

a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edats presents a la sessió.

b) Acreditació dels regidores i regidores electes davant la Mesa i comprovació de credencials.

c) Jurament o promesa del càrrec.

d) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.


 

Ple 06/2019

Data d'inici de la sessió 12-06-2019

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 21 de maig de 2019.


 

Ple 5/2019

Data d'inici de la sessió 21-05-2019

Hora d'inici de la sessió 14:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

 

2. Aprovar l’acta número 4, corresponent a la sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2019.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona per un import total de 13.568,45 euros.

4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor JULIA SANGES CAUM, per tal de satisfer les despeses per a la realització d'uns tallers de manualitats a la Plaça de la Plana al novembre i desembre de 2018.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de la CREU ROJA BARCELONÈS NORD, per tal de satisfer les depeses per a la realització d'un servei de prestació assistencial i atenció mèdica primària per a la jornada de dinamització comercial "Badalona Shops Open Night".

6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa Zenon Digital Radio, SL, corresponent al servei de manteniment del sistema de radiocomunicacions Tetra, pel servei de Guàrdia Urbana, any 2018, per import de 2.812,71 euros.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa CESPA, Gestión de Residuos, SAU, corresponent al servei de recollida i transport de contenidors per la eliminació de residus dels cementiris, per import de 1.488,83 euros.

8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua del cementeri de Sant Crist, mes de desembre 2018, per un import de 93,26 euros.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa AIGÜES DE BARCELONA, E.G.C.I.A, corresponent al consum d'aigua dels edificis d’educació, factura del mes de desembre 2018 per un import de 10.948,03 euros.

10. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de les factures relatives a serveis d’allotjament d’estància limitada 2018-2019.

11. Aprovar inicialment l’establiment del servei d’acolliment residencial d’urgència i del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió social.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit per factures pendents del servei de vigilància de les platges 2018.

13. Aprovar inicialment el reglament de prestacions econòmiques de caràcter social.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

14. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura derivada del conveni entre l’Ajuntament de Badalona i l’Agència Catalana de Certificació (integrat al Consorci AOC) per a la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre per l’any 2018.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, de les factures parcials corresponents al Servei de manteniment de software, Lot 2 BackupExec, LOT3 McAfee, LOT4 Wmware, LOT6 Adaudit, LOT 7 Citrix de l’any 2018.

16. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l’import de 24.211,12 euros de la subvenció nominativa i finalista presentada per l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

17. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA – per la quantitat de 1.745.134, 25 euros, corresponent a la facturació dels mesos de gener, febrer i marc 2018, per al servei de neteja d’Acció Social, Edificis Municipals, Equipaments Culturals i dels mesos de gener i febrer 2018 d’Equipaments Escolars.

18. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa INGEVIA, SL – per la quantitat de 16.918,07 euros – corresponent a la facturació de la reparació de diverses fonts públiques de boca a la ciutat de Badalona 2018.

19. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Aqualògic Solutions, SA per un import de 37,67 euros derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent.

20. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d’ENFOCA SOLUCIONS AVC, SL per un import de 1.104, 97 euros, corresponent a la revisió, manteniment i reparació de les lupes i microscopis de l’Escola del Mar i Escola de Natura 2018.

21. Aprovar inicialment la modificació del Pla General Metropolità al carrer de Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea (Centre de conservació i control de les Rondes).

22. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona per a la catalogació de l’antic distribuïdor d’aigua de mina del nucli medieval de Dalt de la Vila.

23. Aprovar l’actualització del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de Badalona.

24. Delegar en l’alcalde l’aprovació dels actes de tràmits - amb excepció d’aquells que estiguin ja delegats en el regidor corresponent com ara l’aprovació de factures – que puguin derivar de l’execució del contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegrament municipal, així com de la determinació de la realització d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica durant la seva vigència.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per increment de les quotes comunitàries a la comunitat de propietaris del carrer Covadonga, 2-4.

26. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per l’increment de l’IPC 2018, de la renda del local del carrer La Costa, 13.

27. Aprovar la incorporació d’un bé a l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament de Badalona.

28. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de L’EMPRESA ENGIVERT, 41 SL – per la quantitat de 16.637,50 euros - corresponent a la facturació de la redacció d’un projecte d’adaptació instal·lacions enllumenat públic amb lampades de vapor de mercuri, millora de la il·luminació de la plaça Savador Allende, avinguda Morera, avinguda Bac de Roda i avinguda Sant Salvador de Badalona, 2018.

29. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Xarxa global de les Ciutats Amigues de les Persones Grans.

30. Autoritzar al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que concedeixi una subvenció finalista pel projecte singular i excepcional anomenat "Pla Estratègic Bàsquet Joventut Badalona" a la Fundació Privada Joventut.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

31. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 3.876,84 euros a favor de ARC DESP ADV CONSULT, SLP corresponent a la factura 1/2018251.

32. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 2.420 euros a nom de Roca Junyent corresponent a la factura 17/2474.

33. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import de 190,00 euros a nom de Consejo General COSITAL, factura RA 180099, corresponent a la renovació subscripció CUNAL 2018.

34. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per a la tramitació del pagament factures a favor de Wolters Kluwer, SA.

35. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per import total de 14.065,85 euros a nom de ACORDIA ACR SL ELENA MORENO DURAN de les factures 1018 i 1019.

36. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per treballs per import total de 1.238,89 euros a nom de ANZIZU, LOPEZ Y CASTELLANOS PROCURADORES SLP corresponent als serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

37. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per un import de 5.388,90 euros a nom de LEFEBRE EL DERECHO, SA corresponent a la subscripció base de dades de consulta jurídica.

38. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures pels serveis de procuradoria en diversos procediments judicials.

39. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i la factura 41 per les despeses de defensa jurídica i jurisdiccional en el procediment del Tribunal del Jurat 20/2018 L.

40. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, corresponent a les inscripcions de funcionaris de la Guàrdia Urbana per assistència a cursos de formació, per un import total de 324,00 euros.

41. Aprovar les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per l'any 2019, i desestimar les al·legacions per fora de termini.

42. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

43. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, d'import total de 12.251,25 euros a nom de Roqueta Torras Advocats, corresponent al factura 306, per representació i defensa en l'àmbit civil i mercantil.

44. Aprovar la modificació del pressupost i/o de l'annex d'inversions municipal vigent que consta en aquest expedient, en base a consideracions d'eficàcia i eficiència en la gestió municipal.

Ple 4/2019

Data d'inici de la sessió 30-04-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

 1. Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 26 de març de 2019.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l'empresa SEGURPREMIUM, SL, per un import de 2.554,96 €, corresponent al servei de seguretat realitzat el mes de desembre de 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici favor de l'empresa Badaservis, SL, corresponent a les obres de rehabilitació de la Biblioteca de Lloreda, per un import de 15.317,39 €.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar la rectificació de l'error material detectat a l'acord de Ple de data 26/03/2019 relativa a l'aprovació del pagament de la quota de la Federación Española de Municipios y Provincias de l'any 2017.

 2. Aprovar la rectificació de l'error detectat a l'acord de Ple de 26/03/2019 relatiu a l'aprovació del pagament de la factura presentada per Pro-Activa, Serveis Aquatics, SL.

 3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures del Servei de manteniment de la plataforma Q-MATIC per gestionar cues al SAC i altres departaments de l'Ajuntament de Badalona.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures de l'any anterior pel servei d'assistència tècnica pel Sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal desembre).

 5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA pel servei de neteja del clavegueram, de l'1 al 31 d'octubre de 2018.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Acsa Obras e Inraestructuras, SA pel servei de manteniment de paviments i clavegueram i construcció de claveguerons, desembre 2018.

 7. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Alkirent Servi, SL per al manteniment d'una cabina sanitària als espais agrícoles de Torre Codina, desembre 2018.

 8. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Anna Riera Fonollá per la Jugateca ambiental al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018.

 9. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor d'Aloc Associació per a l'estudi i la conservació de la flora i la fauna a la mediterrània, per les Visites Guiades al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús 2018, 2a factura.

 10. Aprovar la rendició del compte justificatiu per 23.117,79 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Associació Bàsquet Badalona.

 11. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 27.680,67 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat Badalona Bàsquet Club.

 12. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 65.038,51 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Associació Esportiva Minguella.

 13. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import 35.663,17 € de de la subvenció nominativa i finalista presentada per Círcol Catòlic de Badalona.

 14. Aprovar la rendició del compte justificatiu per l'import de 7.111,00 € de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'Agrupación Deportiva Ronda.

 15. Aprovar l’anul·lació d'un expedient sancionador sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

 16. Aprovar la minuta i la signatura del conveni de col.laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al finançament de les obres de millora al Parc de Can Solei i de Ca L'Arnús de Badalona.

 17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial d'assignació de tipus i ordenació volumètrica de l'equipament del PERI del Gorg a l'illa compresa pels carrers Tortosa, Alfons XII, Antoni Bori i avinguda Marquès de Mont-roig.

 18. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità del nucli històric de Dalt de la Vila, als carrers de Sant Felip i d'en Rosés 9, de Lladó 69-71 i de Sant Josep i d'en Rosés 22-24.

 19. Aprovar el text del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Servei Català de la Salut per al finançament de les obres de reparació del mur de conteniment col·lapsat de la plaça pública del parc del Gran Sol.

 20. Aprovar el desistiment de la desafectació d'un bé de domini públic i cessió gratuïta.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia durant el mes de març de 2019.

 2. Donar compte de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001326 de data 8 d'abril de 2019 per la qual es nomena al regidor Blas Garcia Vaquero 4t. tinent d'alcalde i regidor adjunt a Espais Públics i Mobilitat i als Districtes 4 i 6.

 3. Donar compte al Ple de la resolució d'Alcaldia núm. 2019001302 de data 28 de març de 2019 referent al nomenament del regidor Blas García Vaquero com a 4t tinent d'alcalde.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 2 places d'intendent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

 5. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, relatius al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 12 places d'agent de la Guàrdia Urbana, per reconeixement de crèdit.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, i les factures corresponents a les revisions mèdiques realitzades corresponents pel Servei de Prevenció aliè, complementari del propi de l'exercici 2018.

 7. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

 8. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació amb les sol·licituds de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.3 de l'OF núm. 1.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

 1. Aprovació del compte justificatiu per import de 42.874,92 de la subvenció nominativa i finalista presentada per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BADALONÈS.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, per la reparació de les fuites de la xarxa d'aigua potable de les platges de Badalona.

 3. Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de Santin, Jardineria i Paisatge SL, per un import total de 99.250,00 euros.

 4. Aprovar provisionalment el Pla especial d'ordenació de volums del conjunt del Moll de Ponent - Polígon A del Port de Badalona.

 5. Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana que modifica puntualment la UA 12 del PERI del Gorg per a permutar usos existents de Badalona.

 6. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic d'ordenació volumètrica de l'equipament sanitari-assistencial a l'illa 3 del Polígon A del Port - CAP Port.

 7. Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità dels àmbits de l'avinguda Marquès de Mont-roig i carretera de Pomar (Fundació Badalona Capaç) .

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per instar als partits que han aconseguit escó a les eleccions generals, que demanin als seus parlamentaris que defensin el Sistema Públic de Pensions.

 2. Moció que presenten el grups municipals Socialista i Guanyem Badalona en Comú per a recuperar els projecte d'ubicació del Museu del Còmic a l'edifici de la CACI de Badalona.

 3. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA proposant canviar el nom del carrer General Weyler pel de Neus Català-.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES sobre la situació de l'Avinguda Cerdanya.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA pel manteniment de la capacitat productiva de les plantes de Nissan a Catalunya.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la posada en marxa de les rampes mecàniques del carrer Cuba i per la millora de l'espai públic al barri de Sant Crist.

 7. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Socialista i Guanyem Badalona en Comú, per un posicionament públic a favor de no utilitzar missatges racistes ni xenòfobs en les properes eleccions municipals.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 3/2019

Data d'inici de la sessió 26-03-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 2 corresponent a la sessió ordinària de 26 de febrer de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Aprovar la relació de llocs de treball del Patronat de la Música de Badalona.

3. Aprovar l'adhesió al "Protocol General d'Adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d'Educació Especial".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

4. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i la factura relativa a la quota de l'any 2017 de la Federación Española de Municipios y Provincias.

5. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, la despesa i les factures presentades per l'empresa Cos Serveis Informàtics, SL, en concepte del manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

6. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats i la factura per la prestació del servei esportiu de monitoratge a les instal·lacions esportives municipals durant el desembre de 2018.

7. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d’exercicis tancats per factures corresponents a l'exercici 2018.

8. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats pel manteniment de la semaforització de l'1 al 31 de desembre 2018.

9. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats a favor de ACSA Obras e Infraestucturas SA, pel servei de reparació i construcció de claveguerons de diverses factures.

10. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis tancats, pel pagament de derrames extraordinàries 2018 i quotes comunitàries de la Comunitat de propietaris c/ Navas de Tolosa, 1.

11. Aprovar la verificació del nou Text refós de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 (Giró).

12. Resoldre l'al·legació presentada a l'expedient de suspensió de llicències per a les noves implantacions de l'ús col·lectiu privat destinades a clubs i/o associacions de fumadors en tot el terme municipal de Badalona.

13. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Cementiri de Sant Pere -nous columbaris-.

14. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament el conveni urbanístic entre l'Ajuntament Incasòl i Fundació Badalona Capaç.

15. Ratificar la documentació relativa a l' Inventari de béns Immobles 2019.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

16. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes febrer de 2019.

17. Aprovar l'acord de Mesa General de Negociació conjunta en matèries comunes de 1/2/2019 pel que es va acordar la modificació de la documentació a aportar per part dels empleats/des sol.licitants de l'ajut social per fills amb alta capacitat intel·lectual.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit d'exercicis tancats corresponents a Excelencia y Garantía para la Salud en el Trabajo SLU CIF B6473452-8.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Aprovar la creació d’una Comissió Informativa Especial per a la recerca d’arxius d’Històries Clíniques dels centres sanitaris/clíniques ja extingits Sant Cosme i Sant Damià, i el Carme de Badalona, en relació amb els casos de sostracció o desaparició de nounats.

20. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2019 i del seu annex d'inversions.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per la regularització urbanística del carrer Tànger i l'establiment de mesures urgents de seguretat per evitar accidents en aquest carrer.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar a l'ajuntament de Badalona a sol·licitar la subvenció per l'adquisisció d'habitatges oferta per la Diputació de Barcelona.

3. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Socialista per a l'aprovació de l'ordenança reguladora dels encants municipals i millora de les seves condicions.

4. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a la regularització urbanística del carrer de Tànger i l'establiment de mesures de seguretat per evitar accidents en aquest carrer

5. Moció que presenten els gups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA en defensa del model pedagògic integral de l'EASD Pau Gargallo.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la prohibició de l'ús de globus com a material de propaganda electoral.

7. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'educació pública i de qualitat.

8. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES de suport al Casal de Can Mercader i a la convivència entre veïns i veïnes.

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 2/2019

Data d'inici de la sessió 26-02-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 29 de gener de 2019.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

2. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors Autònoms del Mercat Maignon.

3. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal Torner.

4. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Venedors del Mercat Municipal la Salut.

5. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Pomar Morera.

6. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal de Sant Roc.

7. Ratificar el decret signat per l’alcalde el 31 de desembre de 2018, relatiu a l’aprovació de la pròrroga per a l’any 2019 del Conveni signat entre l’Ajuntament de Badalona i l’Associació de Treballadors Autònoms del Mercat Municipal Llefià.

8. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès Nord.

9. Aprovar la liquidació i extinció de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran els acords presos a l'última sessió de la Comissió Liquidadora celebrada.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

10. Informar favorablement el Document d’objectius i propòsits generals i l’Avanç del Pla director urbanístic d’ordenació de delimitació i ordenació del Front Litoral Tres Xemeneies, als municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

11. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes gener de 2019.

12. Aprovar inicialment les bases específiques generals i annexos de subvencions per concurrència competitiva per a l'any 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Donar compte de les resolució de l’alcalde de 31 de gener de 2019, de declaració d’emergència per a l'execució de manera urgent i immediata, de totes les actuacions estrictament necessàries per assegurar el correcte funcionament del sistema de climatització.

14. Prendre coneixement de la renúncia formulada per la senyora Concepción Botey i Teruel a l'acta de regidora de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per millorar la informació sobre la recollida de mobles i d'altres residus.

3. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport a les víctimes del robatori de nens i nenes.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per promoure mesures de protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa de tota la superfície del Turó de l'Enric i que s'esdevingui zona verda i pública.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) de rebuig de la impunitat i l’indult als encausats pel cop a a democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 1/2019

Data d'inici de la sessió 29-01-2019

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 17 corresponent a la sessió ordinària de 18 de desembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 18 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de desembre de 2018.

3. Aprovar l’acta número 19 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de desembre de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

4. Aprovar inicialment la ratificació dels nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, aprovats per Acord de Govern de la Generalitat 43/2018, de 10 de juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar la rectificació del reconeixement de crèdit aprovat per acord de Ple 18.12.2018 amb núm. de referència addicional 113/DV-28/18.

6. Aprovar la rectificació de l'error material de l'acord de Ple de 28.12.2018 d'aprovació com a crèdit reconegut dels expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins als juliol de 2018.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

7. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els Tinents d’Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes desembre de 2018.

8. Donar compte de la resolució de l’alcalde de 09/01/2019 que ordena l’execució de les actuacions que siguin indispensables per eliminar situacions de perill greu, esdevingudes com a conseqüència de l'incendi que va tenir lloc el 5/01/2019.

9. Donar compte de la resolució de l'alcalde de 10/01/2019, d'autorització del reallotjament temporal d'emergència dels membres de les unitats de convivència afectades per l'incendi produït al barri de Sant Roc el 05/01/2019.

10. Resoldre les reclamacions presentades i aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici de 2019, de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms.

11. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 11/1/2019 i aprovar l'increment per a l'any 2019 del 2,25% a les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Badalona, de conformitat amb el que disposa el Reial Decret-llei 24/2018.

12. Aprovar l’adhesió a Central de Contractació de FEMP i adjudicació del Contracte mediació dels riscos i assegurances de l'Ajuntament a la única adjudicatària del Lot 2 de l'Acord Marc per a la prestació del Servei de Mediació de Riscos i Assegurances.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

13. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any del contracte subscrit en data 01-03-2016 amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICOS AUXILIARES SA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

2. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, d'ERC- Avancem-MES i d'ICV-EUiA en defensa dels drets energètics i per a unes instal·lacions elèctriques segures per a la ciutadania de Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a l’eliminació dels punts negres d’accidents de trànsit a Badalona.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de suport a Poractiva Open Arms i per la llibertat del seu vaixell retingut pel Govern Espanyol al Port de Barcelona.

5. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a l’aliança «Educació 360 – educació a temps complet».

6. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i Socialista per aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona amb el pacte contra la segregació escolar a Catalunya.

7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que exigeixi el compliment de les mesures de seguretat i d'habilitat de la promoció d'habitatges de l'avinguda Catalunya, 1-11.

8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la redacció i l'aprovació del Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Badalona.

9. Moció que presenten els Grups Municipals de Partit Demòcrata i Units per Avançar, Ciutadans - Ciudadanos i ERC-Avancem-MES per presentar el "Projecte d'Acompanyament a Persones en Situació d'Alta Vulnerabilitat Residencial al Besòs" a la quarta convocatòria de UIA (Urban Innovative Actions).

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 19/2018

Data d'inici de la sessió 28-12-2018

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Aprovar la resolució de la cessió de terreny destinada a la construcció de l'Escola Montigalà i inici expedient de cessió de terrenys per a la construcció de l'Institut Ventura i Gasol.

3. Aprovar la rectificació col·lectiva de reconeixements de crèdit del Servei de Comunicació i Imatge.

4. Aprovar com a crèdit reconegut els expedients pel manteniment de les àrees de jocs infantils i gent gran de la ciutat a partir del 15 de febrer i fins al juliol de 2018.

5. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de ENDESA ENERGIA XXI SL, per un import total de 158.473,37 euros corresponent al subministrament elèctric dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018.

6. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, per un import total de 1.019.667,07 euros corresponent al subministrament elèctric dels mesos de maig, juny, juliol i agost de 2018.

7. Aprovar la modificació de l’annex d’inversions municipal.

8. Aprovar l’acord del Consell d’Administració de l’IMSP de data 24/12/18 que ratifica l’acord de la comissió mixta de l’IMSP de data 10/12/18 d'autorització de l'increment addicional 0,3% de la massa retributiva del personal de l’IMSP.

Ple 18/2018

Data d'inici de la sessió 24-12-2018

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Saló de sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Resoldre les al·legacions i aprovar definitivament les modificacions de les ordenances fiscals núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles i núm. 5, sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l’1 de gener de 2019.

Ple 17/2018

Data d'inici de la sessió 18-12-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 15 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2018.

2. Aprovar l’acta número 16 corresponent a la sessió ordinària de 27 de novembre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

3. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l’exercici 2019, el compromís d’aportació municipal per import de 9.000,00 €, destinat a fer front a les despeses per desenvolupar les actuacions adreçades a donar suport al Pla Educatiu d'Entorn.

4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

6. Aprovar la modificació de l’acord del Ple de 30-10-18 d’aprovació de reconeixements de crèdit de l’Alcaldia.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Cos Serveis informàtics,SL, per al manteniment i reparació de microinformàtica i manteniment anual dels servidors.

8. Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local d’1-10-2018 d’aprovació de reconeixement de crèdit d'exercici 2018, de l'Àrea d'Espais Públics i Mobilitat.

9. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Gas Natural Comercializadora SA corresponent al subministrament elèctric d'exercicis anteriors, de l'Àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat.

10. Aprovar expedients de reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors, del Servei de Patrimoni.

11. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità al Polígon d'Actuació núm. 3 del carrer de Sant Bru.

12. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Nova Lloreda.

13. Aprovació de la verificació del Text refós de la Modificació del PGM al Col·legi Salesià Sant Domènec Savio de Badalona.

14. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a la factura de l’any 2017 per les obres de reforma de la cuina i annexes Fase 2 de l'Escola CEIP Antoni Botey.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

15. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes de novembre de 2018.

16. Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segon activitat en el sector públic.

17. Ratificar l’acord del consell d'administració de l'IMSP.

18. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit.

19. Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2019 i de la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.

20. Aprovar la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament de Badalona i del personal laboral de l'Institut Municipal Serveis Personals i del Patronat de la Música per a l'exercici 2017.

21. Ratificar l'acord de la Mesa General de Negociació de 10/12/2018, pel qual s'aprova la pròrroga de la fórmula de càlcul del criteri Especial Rendiment ER del complement de productivitat (Tram 1 i Tram 2) i s'aproven els criteris, nivells de compliment i indicadors per a valorar el grau d’assoliment d’objectius aprovats per valorar els empleats/des de l’Ajuntament de Badalona per l’exercici 2019.

22. Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 10/12/2018, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

23. Aprovar el pla de pagaments de l’entitat ENGESTUR a l’Ajuntament de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per defensar el model comercial i de gestió dels Mercats Municipals de Badalona.

2. Moció que presenten els grups municipals Socialista, Partit Demòcrata i Units per Avançar, Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en reconeixement a Josep Vergés i Vallmajor.

3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Demòcrata i Units per Avançar sobre el transport ferroviari de Rodalies.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i d'ERC Avancem-MES per donar suport a les aliances entre centres d'ensenyament públic badalonins i institucions de prestigi com a eina per a l'equitat, la cohesió social i l'èxit educatiu.

5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per la paralització de les obres de remodelació de la plaça de Trafalgar al barri de Llefià.

6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació i millora dels serves municipals a Sant Roc i Badalona Sud.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per posar fi a la precària situació dels bombers del parc de bombers de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 16/2018

Data d'inici de la sessió 27-11-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 14 corresponent a la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Incorporar al pressupost municipal de despesa per a l'exercici 2019 i 2020, els compromisos de despesa per al cofinançament de l'execució dels programes subvencionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general metropolità dels àmbits 1, 3, 4 i 6 vinculats a Can Colomer.

 2. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit discontinu del sector sud de Can Colomer, l'àmbit 2 del Turó de l'Enric i l'àmbit 5 de Montigalà.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'octubre de 2018.

 2. Aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

 3. Aprovar l'atorgament de bonificacions percentuals sobre les tarifes per la utilització d'instal·lacions esportives municipals, a les entitats integrants del conveni entre l'Ajuntament i l'entitat Badalona Bàsquet Base, durant les temporades 2017-2018.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, d’ajuts econòmics per al pagament del lloguer de l’habitatge habitual i permanent a joves d’entre 18 i 35 anys.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenten els Grups Municipals d'ICV-EUiA, ERC-Avancem-MES i Guanyem Badalona en Comú per a la pacificació del carrer Francesc Layret.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista pel compliment de la legislació en memòria i reparació història i per la retirada del monument franquista ubicat a la muntanya de Montserrat.

 3. Moció que presenten els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUiA, a proposta de la Plataforma Trans, de suport a una llei Trans estatal.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de defensa del sistema sanitari i de l'atenció primària de salut.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (CS) per a la creació d'un registre genètic d'animals de companyia i l'eliminació d'excrements a la via pública.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per al compliment de la resolució del Parlament de Catalunya de 9 d'octubre de 2018 que recull el retorn de les pagues extraordinàries de 2013i 2014 i altres drets retallats als empleats/des públics.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per avançar cap a un model de fiscalitat progressiva.

 8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES de reprovació del regidor del PP Xavier Garcia Albiol pel tuit xenòfob en relació a l'agressió sexual a una dona a Santa Coloma de Gramenet el passat 11 de novembre.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per facilitar el dret al vot als ciutadans europeus en les eleccions municipals i europees.

 10. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per l'aprovació d'un reglament de Serveis Socials.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

Ple 15/2018

Data d'inici de la sessió 22-11-2018

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

 1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 1. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017.

Ple 14/2018

Data d'inici de la sessió 30-10-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 25 de setembre de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 13 corresponent a la sessió extraordinària de 15 d’octubre de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Serveis a les Persones i Seguretat

 1. Aprovar la proposta de les Festes locals de Badalona per l'any 2019.

 2. Incorporar al pressupost de l'exercici de 2019, el compromís de despesa corresponent a l'aportació municipal per al cofinançament del projecte subvencionat per l'AMB en el marc del Programa "Pla metropolità de suport a les polítiques socials 2019.".

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Declarar la caducitat del dret de reversió que els Srs. Cañellas Comas, Comas Busquets, Méndez Aparicio i Vilarnau Comas ostentaven sobre les finques situades al final del carrer Casas i Amigó front al passatge Fortuny i carrer Montserrat.

 2. Aprovar la liquidació del contracte relatiu a la concessió administrativa per la redacció del projecte, obres d'ampliació, gestio i explotació del servei públic del Complex Esportiu Municipal Montigalà de Badalona.

 3. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Badalona, la Fundació Badalona Capaç i l’INCASÒL, a l'àmbit de l'Avinguda de Marquès de Montroig i l'àmbit de Pomar.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde i trameses a la Secretaria General durant el mes de setembre de 2018.

 2. Donar-se per assabentat de la renúncia del regidor Oriol Lladó Esteller a percebre els drets econòmics que li corresponen en aplicació de l'acord de Ple de 20 de juliol de 2015, relatiu a la determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.

 3. Modificació puntual de la plantilla funcionaris i quadre laboral en el sentit d'adequar totes aquelles places que han quedat vacants de la Plantilla de Laborals i les funcions de les quals han de ser desenvolupades per personal funcionari.

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

 5. Aprovar provisionalment modificació de l'OF núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles i de l'OF núm. 5, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per a la seva vigència a partir de l'1 de gener de 2019.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

 1. Aprovar diversos reconeixements extrajudicials de crèdit derivats de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anterios.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als actes del 80è aniversari del comiat de les Brigades Internacionals.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de retirar contenidors a la Plaça del Sol.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal PDiU a favor de reduir al trànsit al carrer Enric Borràs.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA de suport als treballadors de l'empresa Basi - Lacoste Operacions de Badalona.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d’ECV-EUiA per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del Decret de menjadors.

 6. Moció que presenten els Grups Municipals de Ciutadans-Ciudadanos (Cs), Socialista i Partit Popular per instar al Departament de Salut de la Generalitat a millorar la gestió sanitària a Llefià.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS per a la creació d’una comissió de seguiment de la redacció del Pla Director Urbanístic per solucionar els efectes de barrera arquitectònica i social que representa la C-31 al seu pas per Badalona.

 8. Moció que presenta el Grup Municipal del Guanyem Badalona en Comú per a la recuperació de formació si serveis per a entitats ciutadanes.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

Ple 13/2018

Data d'inici de la sessió 15-10-2018

Hora d'inici de la sessió 9:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Presentació del Pla de govern juny 2018 – maig 2019 de l’actual administració municipal.

Segon. Debat i valoració d’aquest Pla per part de tots els grups municipals.

Ple 12/2018

Data d'inici de la sessió 25-09-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 31 de juliol de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern i Territori

 1. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit d'una factura de l'exercici 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit per la redacció del projecte executiu de les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pau Piferrer-VVV Proyectos y Servicios con Ingenio, SL.

 3. Aprovar la modificació de la composició dels membres de la mesa de valoració d'emergències econòmiques i socials en l'Àmbit de l'Habitatge a Badalona.

 4. Aprovar la modificació del la composició dels membres del Consell Municipal d'Habitatge.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Recursos Interns, Participació i Habitatge

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcaldia, trameses a la Secretaria General durant els mesos de juliol i agost de 2018.

 2. Aprovar la modificació puntual de la Relació de llocs de treball amb motiu de la creació del lloc de treball de viceinterventor/a.

 3. Aprovar l’increment de retribucions del personal al servei de l'Ajuntament, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació i el síndic defensor de la ciutadania, de conformitat amb l'art. 8 de la Llei 6/2018 (LPGE).

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

 5. Deixar constància de la relació dels serveis i subministraments que s' estan prestant per part dels seus actuals prestataris sense cobertura contractual i requeriment d' inici dels expedients de contractació pertinents per tal de regularitzar la situació

 6. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals 2018, en pròrroga del de 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la modificació de l'acord de Ple de data 30 de gener de 2018 d'aprovació provisional de la MPGM a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el Parc de la Companyia Teatral Terradas i Cases.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos (Cs) de suport a la construcció de la nova Biblioteca de Lloreda.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MES per a la commemoració del Referèndum d'Autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per demanar la redacció del projecte de trasllat del col·lector de Llevant.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per exigir al govern de l'Estat Espanyol la cancel·lació del contracte per vendre 400 bombes al govern de l'Aràbia Saudita.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos (Cs) de condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota a ciutadania.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.

 8. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal a crear una comissió redactora d'una ordenança reguladora de centres cannàbics.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern que planifiqui les accions oportunes per assegurar la qualitat de les nostres platges al 2019.

 10. Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú de suport a la tancada de Migrants.

 11. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per al dret a vot de totes les persones residents.

 12. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Partit Demòcrata i Units per Avançar, de suport a un pacte de ciutat per a la Planificació Educativa.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes


 

Ple 11/2018

Data d'inici de la sessió 31-07-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 20 de juny de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 18 de juny de 2018.

 3. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de juny de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia fins el dia 20 de juny de 2018 i decrets i resolucions dictades per l'alcalde des del dia 21 al 30 de juny de 2018.

 2. Donar compte al Ple de diverses resolucions referents al cartipàs municipal.

 3. Aprovar el canvi de representants de l'ajuntament a la Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras.

 4. Designar el representants de l'Ajuntament a la Fundació Institut Guttmann, FP.

 5. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la Xarxa de ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 6. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament al Consell assessor de la Fundació Catalana de l'Esplai.

 7. Aprovar el canvi de representants en els òrgans de govern del Consorci Badalona Sud.

 8. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament davant la Fundació Institut de Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

 9. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels representants de l'Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística.

 10. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci LOCALRET.

 11. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Comitè Comarcal de la Creu Roja del Barcelonès Nord.

 12. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a la "Red Española de Ciudades por el Clima".

 13. Aprovar la proposta de modificació de les comissions informatives de caràcter permanent.

 14. Aprovar el canvi de representant de l'Ajuntament en el Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 15. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 16. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament a l'associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 17. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci Parc Serralada Marina.

 18. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs.

 19. Aprovar el canvi de representants de l'Ajuntament al Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya.

 20. Aprovació de diversos reconeixement de crèdit d'exercicis anteriors.

 21. Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost general de 2018, en pròrroga del de 2017.

 22. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017 i del seu annex d'inversions.

 23. Incorporació al pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici 2017, per reduir l'endeutament en termes nets.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

 1. Aprovar el reconeixement de crèdit, les despeses i les factures presentades per Badalona Serveis Assistencials, SA derivats de l'encomana de gestió del Servei d'atenció domiciliària, el Servei de teleassistència i el Servei de localitzador personal.

 2. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per Badalona Serveis Assistencials, SA, derivada de l'encomana de gestió del Projecte «Badalona cap a una Ciutat Saludable» corresponent al mes de desembre de 2017.

 3. Ratificar la resolució d'alcaldia de data 19 de juny de 2018 relativa a la reclamació a la Generalitat del finançament de les escoles bressol dels cursos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Adjudicar el contracte per als treballs de manteniment ordinari de l'espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona per un termini de 4 anys.

 2. Aprovar la imposició de diverses sancions per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

 3. Reconèixer un crèdit a favor d'Ens de Gestió Urbanística, SA, corresponent al consum elèctric de l'hidrant del parking de l'Av. Sant Salvador, del 31/10/2014 al 31/12/2017, per un import de 363,17 euros.

 4. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla General Metropolità al Centre Sant Jaume de Badalona.

 5. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13, B21 del Polígon I.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar el cessament i nomenament dels membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

 2. Aprovar la proposta de cessament i nomenament dels membres del Consell d'administració de Marina Badalona, SA.

 3. Modificar la composició dels consells d'administració dels organismes autònoms i nomenar els seus membres.

 4. Modificar de l'acord plenari de 28/07/2015, que va aprovar la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual i del personal directiu al servei de l'Ajuntament de Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que el parc del Turó Caritg sigui un parc Metropolità i que es realitzi una actuació integral d’urgència.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal d’ICV-EUiA per demanar la redacció d’una Llei de regulació dels habitatges dus turístic.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal del partit Demòcrata i Units per Avançar a favor de millorar l’estat de l’aigua de les platges de Badalona.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS instant al reconeixement dels badalonins guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

 6. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya, Partit Demòcrata i Units per Avançar i Ciutadans (Ciudadanos), per declarar el Club Nàutic Bétulo com a Bé Cultural d'Interès Local de Badalona.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport a la tancada de migrants.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2018

Data d'inici de la sessió 26-06-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 7 corresponent a la sessió ordinària de 29 de maig de 2018.

2. Declaració institucional en motiu del dia internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia i el dia de l'orgull i l'alliberament GTBI.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3. Donar compte de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2017.

4. Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de maig de 2018.

5. Aprovar l'acord que consta a l'Annex a l'Acta de Mesa General de Negociació de data 15 de desembre de 2017.

6. Aprovar la incorporació al vigent pressupost de l'exercici 2018, en pròrroga del de 2017, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.

7. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la sol·licitud de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l'IBI a l'empara de l'article 3.7 de la OF núm. 1 d'aquest Ajuntament.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa L'ARC, Taller de música, corresponent a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

9. Aprovar la rectificació error material detectat al dictamen aprovat pel Ple de 20/03/2018 sobre la pròrroga pel termini d'un any del contracte per a la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d'incendis.

10. Aprovar la modificació i/o esmena dels plecs administratius i tècnics - reguladors del contracte de subministrament d'energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms i societats municipals de capital íntegre.

11. Aprovar la imposició de diverses sancions administratives per incompliment de la normativa de gossos potencialment perillosos.

12. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, SA, per as treballs de manteniment correctiu i preventiu de diferents edificis i del Viver.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 


 

Ple 9/2018

Data d'inici de la sessió 18-06-2018

Hora d'inici de la sessió 18:45

Lloc Saló de session de la Casa Consistorial

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

2. Aprovar la declaració de rebuig i condemna per l’assassinat d’una veïna de Badalona a causa d’un acte de violència masclista.

Ple 8/2018

Data d'inici de la sessió 20-06-2018

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si s’escau, la proposta de MOCIÓ DE CENSURA a l’Alcaldia.

Ple 7/2018

Data d'inici de la sessió 29-05-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessión de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 24 d’abril de de 2018.

 2. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió extraordinària de 7 de maig de 2018.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde per delegació de l'Alcaldia i trameses a la Secretaria General durant el mes d'abril de 2018.

 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors per al pagament de les franquícies derivades de diversos expedients de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.

 3. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència l'1 de gener de 2018.

 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

 5. Aprovar definitivament l'Annex I) de Cooperació al Desenvolupament de les Bases específiques de subvencions per concurrència competitiva en primera convocatòria del 2018.

 6. Aprovar provisionalment les bases específiques de la segona convocatòria de subvencions de concurrència competitiva a 2018.

 7. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer trimestre de 2018.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit, corresponents a l'any 2017, del Servei de Cultura.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL, SL.

 3. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat AEE Col.legi Cultural de Badalona.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l'any 2017, a favor de l'empresa Grup Qüestió d'Espai, SL..

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer, transport i muntatge de material d'il.luminació nadalenca novembre 2017.

 2. Aprovar un reconeixement de crèdit per lloguer de material de so i il.luminació per la plaça de La Plana novembre i desembre 2017.

 3. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de normativa sobre gossos potencialment perillosos.

 4. Aprovar un reconeixement de crèdit per manteniment de l'enllumenat públic corresponent al mes de desembre de 2017.

 5. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents al subministrament de material de ferreteria, durant l'exercici de 2017.

 6. Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent al cànon d'ocupació del domini públic marítim terrestre a la platja durant l'estiu de 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la creació d'una Comissió d'Investigació especial de caràcter no permanent per tal d'analitzar la contractació de personal temporal a l'Ajuntament de Badalona.

 2. Aprovar la despesa i la factura del reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 56.796,48 € en concepte de pagament per l'adquisició al CF Badalona de la gespa del Camp Municipal de Futbol.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos per evitar l'"enxufisme" en la selecció de personal a l'Ajuntament i a les entitats locals.

 2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciuadanos per donar suport i millorar el sector de venda no sedentària.

 3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem-MÉS a favor de la ratificació del conveni 189 de l'OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures.

 4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de recolzament a la manifestació feminista del passat 16 de maig, per rebutjar la sentència de "La Manada" i per exigir pressupost compromès pr desenvollupar el Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere.

 5. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de condemna contra les massacres comeses per les Forces Armades Israelianes contra la població Palestina que es manifesta a Gaza.

 6. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per un subministrament elèctric i de servei públic essencial.

 7. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que reguli i supervisi la instal·lació de centres de culte a la Ciutat.

 8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar i ERC-Avancem-MES en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària.

 9. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig a la sentència de l'Audiènia Provincial de Navarra en el cas "La Manada".

 10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de suport al Lluís i l'Armonia de condemna a la repressió i persecució de l'activisme pel dret a l'habitatge.

 11. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-MES en defensa del dret a la llibertat religiosa i de culte i contra el racisme.

 12. Moció que presenten els Grups Municipals PSC, Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per instar al Govern a que rebutgi la creació d'un producte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposta per la Comissió Europea.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 6/2018

Data d'inici de la sessió 07-05-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Qüestió de confiança vinculada a l’aprovació de la proposta del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal.

Ple 5/2018

Data d'inici de la sessió 24-04-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 4 corresponent a la sessió ordinària de 20 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'aclalde, per delegació de l'Alcaldia, i trameses a la Secretaria General durant el mes de març 2018.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a exercicis anteriors.
 3. Aprovar la composició, funcionament i règim de sessions de la Mesa de Contractació permanent, atesa l'entrada en vigor el dia 09/03/2018 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 4. Aprovar la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a l'art. 3.3 of.1 (bonificació 95% IBI).
 5. Resoldre les al·legacions presentades a l'aprovació inicial de l'Ordenança d'Administració Electrònica i aprovar-la definitivament.
 6. Aprovar la proposta del pressupost general de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i societats municipals per l'exercici 2018, així com de la plantilla de personal.
 7. Donar compte de la resolució de l’alcaldessa d’aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l’exercici 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei de Cultura, corresponents a l'any 2017.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar la imposició de sancions administratives per incompliment de les normes sobre gossos potencialment perillosos.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures  corresponents a l'exercici  2017.
 3. Aprovar com a crèdit reconegut a favor de Instalaciones Roca Viñas, SL la quantitat de 17.087,02 euros corresponents a la facturació per la recuperació de 2 fonts públiques a Badalona (Pomar i Lloreda).
 4. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39 -Giró-.
 5. Aprovar la verificació del Text refós del Pla especial urbanístic a l'escola Maristes Champagnat.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran
 2. Moció que proposa el Grup Municipal Socialista relativa al Dia de la Visbilitat Lèsbica, el 26 d'abril.
 3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.
 4. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per a la garantía de la seguretat i la convivència  en front a l'ocupació il·legal a Badalona.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que actuï per a solucionar les irregularitats que s'estan produint al Centre d'Atenció al Animals de Companyia del Barcelonès Nord.
 6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.
 7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més per l'apropament dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull.
 8. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Demòcrata i Units per Avançar, Guanyem Badalona en Comú, ERC, PSC, ICV-EUiA, PP i C's per a la construcció definitiva de l'escola Badalona Port.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 4/2018

Data d'inici de la sessió 20-03-2018

Hora d'inici de la sessió 18 hores

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ÒRGAN:                                  PLE

Sessió:                                    Núm. 4

Data d’inici de la sessió:            20 de març de 2018

Hora d’inici de la sessió:            18:00

Lloc:                                        Saló de Sessions

Tipus de sessió:                       Ordinària

 

 

Ordre del dia

1. Aprovar les actes número 2 corresponent a la sessió ordinària de 27 de febrer de 2018 i número 3 corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 6 de març de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcaldessa i els tinents d’alcalde per delegació de l’Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de febrer de 2018.

3. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte del Reglament del funcionament dels Consells Municipals.

4. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte de l'Ordenança de tinença d’animals i prevenció contra el mosquit tigre.

5. Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança d’activitat econòmiques en domini públic.

6. Ratificar la resolució de l’alcaldessa, de data 19-01-2018, d’interposició de recurs de cassació contra la sentència dictada, en data 17-11-2017, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJC en el recurs ordinari 71/2017-J.

7. Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors, la despesa i factura presentada per LOGICALIS SPAIN, SLU, per manteniment i actualització de llicències software SPSS d’IBM.

8. Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals 2018, en pròrroga del de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9. Aprovar el Conveni de col·laboració per a la Prestació del Servei Esporàdic de Transport Adaptat per a Persones Discapacitades amb mobilitat reduïda dels municipis de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’any 2018.

10. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Círcol Catòlic de Badalona.

11. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

12. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

13. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Badalona Bàsquet Club.

14. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Maristes Ademar.

15. Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d’Esports, corresponents a l’any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l’exercici 2014, 2016 i 2017.

17. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa UTE Badalona Marcas Viales y Diez y Cia, SA, corresponent a la facturació pendent del mes de desembre de 2017.

18. Aprovar el crèdit reconegut a favor de l’empresa FCC, SA, corresponent a la facturació pendent del II semestre de 2017 per la recollida d’escombraries.

19. Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla especial de Patrimoni Historicoartístic de Badalona, per a la catalogació de la Parròquia de Sant Jaume .

20. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera.

21. Aprovar la pròrroga pel termini de 10 mesos (del dia 1/04/2018 al dia 31/01/2019, ambdós dies inclosos) amb la UTE ELSAMEX SA-AMBIENTALIA WORLD SL, pels serveis de manteniment de l’arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona.

22. Aprovar la pròrroga pel termini d’un any (1/04/2018 al 31/03/2019 ambdós dies inclosos) amb l’empresa CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICOS PÚBLICOS AUXILIARES SA, pel servei de manteniment de zones verdes, solars i franges de prevenció d’incendis de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat AE DOSA.

24. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Club Bàsquet Sant Josep.

25. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Badalonès.

26. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Esportiva Minguella.

27. Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l’entitat Associació Bàsquet Badalona.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la sol·licitud d’ajudes de la Diputació Provincial de Barcelona per el Bosc d’en Vilaró a través dels recursos del catàleg de 2018 per a "Urbanitzacions amb dèficits urbanístics”.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per desvincular la figura del Dimoni de Badalona, les festes de la ciutat i els equipaments municipals de les disputes polítiques.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos (Cs) per instar la publicació del programa de Festes de Maig de 2018 també en castellà.

4. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES, PSC, PDiU i ICV-EUiA en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

5. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la defensa dels drets humans del Poble Saharauí.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú sol·licitant la millora de la xarxa elèctrica al barri de Sant Roc.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú Badalona ciutat sense amiant.

8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per la regulació del mercat de lloguer d’habitatge.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per instar al Govern Municipal que no polititzi les Festes de Maig de Badalona ni continuï menyspreant els veïns de la ciutat.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 3

Data d'inici de la sessió 06-03-2018

Hora d'inici de la sessió 14 hores

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

ÒRGAN:                                  PLE

Sessió:                                    Núm. 3

Data d’inici de la sessió:            6 de març de 2018

Hora d’inici de la sessió:            14:00

Lloc:                                        Saló de Sessions

Tipus de sessió:                       Extraordinària i urgent

 

 

Ordre del dia

 1. Ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.
 1. Aprovar l’expedient, despesa, licitació i obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte de subministrament d’energia elèctrica i de gas de l'Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i empreses municipals. 

Ple 2/2018

Data d'inici de la sessió 27-02-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 1 corresponent a la sessió ordinària de 30 de gener de 2018.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcaldessa i els tinents d'alcalde, per delegació de l'Alcaldia i tramesos a la Secretaria General durant el mes de gener de 2018.

3.Aprovar la personació com acusació popular a les Diligències Prèvies 484/2017, instruïdes al Jutjat de Violència sobre la Dona 1 de Badalona, en relació a un presumpte delicte d'assassinat per violència masclista, ocorregut el dia 25.12.2017.

4.Aprovar la substitució d'un membre del plenari del Consorci Badalona Sud en representació de l'Ajuntament de Badalona.

5.Aprovar l'establiment del règim jurídic dels llocs de treball de vicesecretaria general i viceintervenció general.

6.Aprovar la proposta de modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del pressupost de 2017.

7.Aprovar la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del projecte d'Ordenança General de Circulació de vehicles.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

8.Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust,  la despesa i les factures pel servei d'assessorament i formació sobre la tinença responsable d'animals de companyia.

9.Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura presentada per LOKIMICA, S.A., pel servei de control integral de plagues del mes de desembre de 2017.

10.Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per ABRAXAS EMPRESARIAL, SL, per l'allotjament de diverses famílies durant l’any 2017.

11.Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures de consums d'aigua dels edificis adscrits a l'Àmbit Badalona Justa i Inclusiva presentades per Aigües de Barcelona el 2017.

12.Aprovar diversos reconeixements de crèdit del Servei d'Esports, corresponents a l'any 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13.Aprovar provisionalment la Modificació del Pla general metropolità a la parcel·la 7 del Sector I de les Guixeres.

14.Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del PERI de Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

15.Aprovar la rectificació de l’error material en l’acord de reconeixement de crèdit de Liquidació de les Obres de reurbanització de la pl. Maria Aurèlia Campmany.

16.Aprovar els plecs de clàusules, la despesa i la contractació del servei de manteniment ordinari de l’espai públic i reforma dels paviments i clavegueram.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en contra de la pujada de les tarifes municipals de l'aigua a conseqüència de l'increment de la tarifa d'ATLL (Aigües Ter-Llobregat).

2.Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, ERC-Avancem-MÉS i la regidora no adscrita Conxita Botey en reconeixement a la poeta Maria Mercè Marçal.

3.Moció que proposa el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per instar la sol·licitud d'ajudes del Fons Social Europeu per a la inserció de les persones més vulnerables.

4.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ECV-EUiA i PSC, en suport i adhesió a la vaga feminista proposada pel Moviment Feminista pel 8 de març.

5.Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA, Socialista, Partit Popular, PDiU i Ciutadans per recolzar la construcció del nou Institut Ca l'Arnús.

6.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per assumir el compromís per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

7.Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans (Ciudadanos) per rebutjar la pujada del preu de l’aigua i a favor d’extremar la vigilància en la redacció de les clàusules en les licitacions públiques.

8.Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la llibertat d’expressió i de suport a Valtonyc.

9.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular contra la resolució de l’alcaldessa d’incoació d’un expedient disciplinari a un representant dels treballadors per les seves manifestacions al Ple de gener de 2016.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 1/2018

Data d'inici de la sessió 30-01-2018

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 13 corresponent a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica                  

2.Donar compte de les resolucions dictades pels òrgans unipersonals i trameses a la Secretaria General durant el mes de desembre de 2017.

3.Donar compte al Ple de les resolucions de nomenaments/cessaments de personal eventual de confiança o assessorament especial.

4.Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

5.Aprovar la modificació  de l'article 7 dels estatuts del Consorci Badalona Sud pel que fa a la durada del consorci.

6.Aprovar inicialment l'Ordenança d'Administració Electrònica.

7.Aprovar la substitució de dos membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

8.Establir el règim jurídic dels llocs de treball de vicesecretari i viceinterventor general.

9.Aprovar la incoació d'un expedient de revisió de nul·litat de les clàusules dels plecs de condicions tècniques i administratives que regulen l'índex de revisió de preus del contracte de neteja viària formalitzat amb FCC, SA. el 28/4/2010.

10.Aprovar la incoació de l'expedient de declaració de lesivitat de les factures i/o certificacions corresponents als anys 2014-2017 del contracte de neteja viària, recollida de residus sòlids i deixalles formalitzat amb FCC, SA el 28/04/2010.

11.Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2018, en pròrroga del de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva

12.Aprovar la rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a l'entitat Associació de Futbol Americà Badalona Drags.

13.Aprovar el compte justificatiu i pagament del 50% restant de la subvenció nominativa i finalista a l'entitat esportiva Club Esportiu Seagull.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona al Pacte d'alcaldes/esses per a l'energia i el clima.

15.Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.

16.Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità al Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les Escoles Bressol.

2.Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per a la garantia de suficiència de la revalorització de les pensions per a l'any 2018.

3.Moció que presenten els grups municipals de Ciutadans - Ciudadanos - C's i Partit Popular de rebuig a l'augment de les tarifes i a l'actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana de Barcelona i als municipis gestionats per l'Autoritat del Transport.

4.Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans - Ciudadanos - C's per millorar la transparència i el bon govern municipal.

5.Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans - Ciudadanos - C's de suport als veïns en defensa de la dignitat i la bona convivència en els barris de Llefià i La Salut.

6.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ICV-EUiA i ERC-Avancem-MÉS instant el Govern de la Generalitat a resoldre amb caràcter general els compromisos adquirits per al cofinançament de les Escoles Bressol Municipals.

7.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-Més i d'ICV-EUiA pel finançament del transport públic.

8.Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Demòcrata i Unió d'adhesió al manifest de Somescola i de suport a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català i de la seva aportació als valors democràtics i a la cohesió social.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 13/17

Data d'inici de la sessió 22-12-2017

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 12 corresponent a la sessió ordinària de 28 de novembre de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

3.Aprovar provisionalment les modificacions de les bases "Premis Literaris Ciutat de Badalona".

4.Aprovar els canvis en la representació municipal al Consell Escolar Municipal (CEM).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

5.Aprovar definitivament la modificació dels estatuts de la societat municipal Reactivació Badalona S.A. (REBASA).

6.Aprovar diversos reconeixements de crèdit per factures corresponents a l'any 2016.

7.Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de peatge generació plaques fotovoltàiques any 2016 a nom d'Endesa Distribución Eléctrica, SL.

8.Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric any 2016 a nom d'Endesa Energia XXI, SL.

9.Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a factures de subministrament elèctric de l'any 2016 a nom de Gas Natural Comercialitzadora, SA.

10.Aprovar la suspensió, pel termini d'un any, de l'atorgament de comunicacions i de llicències urbanístiques en l'àmbit de les parcel·les del carrer Lladó núm. 69 i el carrer Sant Felip i d'en Rosés, núm. 9.

11.Aprovar la certificació final d’obra i reconèixer el crèdit corresponent a l’esmentada factura per les obres complementàries de la reurbanització de la plaça Maria Aurèlia Campmany.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

12.Aprovar la contractació d' un préstec a llarg termini per un import de 2.500.000 d' euros amb BANC POPULAR ESPAÑOL SA, amb NIF A28007727, per portar a terme nous projectes d'inversions que s' han incorporat al pressupost de 2017 segons acords plenaris.

13.Designar com a representant de l’Ajuntament al Consorci de Normalització Lingüística a la regidora Fàtima Taleb Boussaoui.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

Ple 12/2017

Data d'inici de la sessió 28-11-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.Aprovar l’acta número 11 corresponent a la sessió ordinària de 31 d’octubre de 2017.

2.Declaració institucional de suport al manifest unitari en el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

3.Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis tancats en favor de l'Associació VAITOT, en concepte d'acollida d'urgència.

4.Aprovar definitivament l'acord de modificació de l'ordenança fiscal  número 1 reguladora de l'Impost de Béns immobles.

5.Aprovar la contractació d'un préstec a llarg termini per import de 6.000.000 euros amb BANKIA SA, per portar a terme nous projectes d' inversions que s' han incorporat al pressupost de 2017 segons acords plenaris de data 25/07/2017.

6.Aprovar la contractació de dos préstecs a llarg termini, un per 3.000.000 euros a la Caixa de Crèdit dels Enginyers, i un altre per 6.000.000 euros amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

7.Aprovar la proposta de modificació del pressupost del Patronat de la Música de Badalona 2017.

8.Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al tercer trimestre de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

9.Aprovar la creació dels serveis d'acolliment residencial d'urgència i de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social i constituir una Comissió d'Estudi.

10.Aprovar la Carta de Serveis de la Xarxa Municipal de Biblioteques de Badalona.

11.Aprovar el compte justificatiu i pagament del 50% restant de la subvenció finalista al Consell Esportiu del Barcelonès Nord, corresponent a l'any 2017.

12.Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i del Servei d'Esports, corresponents a l'any 2016.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

13.Aprovar provisionalment la modificació del Pla especial d'una part del sector de Costa A-1 a les parcel·les B11, B12, B13 i B21 del Polígon I.

14.Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat de Badalona.

15.Aprovar un reconeixement de crèdit per l'execució de les obres fetes pel cobriment provisional del forat al terrat de la Torre Codina.

16.Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de 3/11/17 per la qual aprovava  la memòria valorada i la contractació d'emergència de les obres de reforma  del pavelló municipal de Casagemes i al Camp de futbol Sant Roc

17.Aprovar l'encàrrec de gestió a Reactivació Badalona, SA per a l'execució de programes complementaris al Pla Bàsic dels polígons industrials i altres programes de promoció econòmica.

18.Aprovar un reconeixement de crèdit pel servei de manteniment i connexió a la central receptora d'alarmes del cementiri de Sant Pere de Badalona.

19.Donar compte i validar la modificació i aprovar la liquidació del contracte de subministrament mitjançant  arrendament dels semàfors amb òptiques de tecnologia Led, inclòs el seu manteniment i exercitar l' opció de compra amb la proposta de millores.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

20.Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern corresponent al mes de desembre de 2017.

21.Rectificació per omissió de part de l' acord tercer aprovat pel Ple en sessió de data 28/03/2017 relatiu a la pròrroga dels contractes subscrits en data 16/12/2013 amb Gas Natural Comercialitzadora SA de subministrament d' energia elèctrica i gasista

22.Aixecar la suspensió de l’expedient i ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'octubre de 2017 d'aprovació de l'addenda al Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona.

23.Aprovar l'ordre de continuïtat de la prestació dels serveis de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes del barri de Pomar entre d'altres mentrestant no en resulti escollit un nou contractista del procediment que s'endegarà properament.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA de suport a la Renda Garantida de Ciutadania.

2.Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES i ICV-EUiA per  instar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona que elabori un estudi exhaustiu que avaluï els alts nivells de pol·lució i dioxines a la zona del Fòrum i l'afectació a la seva àrea d'influència.

3.Moció que presenta els Grup Municipal del Partit Popular en contra de la utilització partidista de l'Ajuntament de Badalona i dels seus edificis per part del Govern Municipal.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 11/2017

Data d'inici de la sessió 31-10-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 10 corresponent a la sessió ordinària de 26 de setembre de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMSP.
 2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 11 d'octubre de 2017, referent a la modificació del Grup Municipal Socialista.
 3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 6 d'octubre de 2017 en relació a la delegació de signatura en el 3r. tinent d'alcalde en matèria de convivència i mediació els dies 9 a 15 d'octubre de 2017.
 4. Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.
 5. Donar compte de la resolució de l'alcalde accidental de data 11/08/2017 que modifica el Manual organitzatiu i de funcionament.
 6. Donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Badalona i dels seus Organismes Autònoms, referits al primer i segon trimestre de 2017
 7. Ratificar l'acord aprovat per la Junta de Govern de 9/10/17 pel que s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la compra agregada de serveis de telefonia promulgada per la diputació de Barcelona i el consorci localret.
 8. Aprovar la creació de la Comissió Informativa Especial del Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Badalona.
 9. Autoritzar una sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat en el sector públic.
 10. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a la seva vigència  a partir de l'1 de gener de 2018.
 11. Rectificar l'error material de l'acord de Ple de 25-07-2017.
 12. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Ratificar la resolució de l'alcaldessa d'incoació del procediment de modificació de la forma de gestió dels Serveis de Salut Mental i Addiccions.
 2. Rectificar l'error en l'acord de l'Ajuntament Ple pel qual es va aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del Consorci de l'Auditori per la participació de les corals dels casals de persones grans de Badalona al concert "Cantagrans".
 3. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per Germans Casellas & Rosés,S.L. per l’estança de diverses famílies el 2016 i el 2017 a l'Hostal Solimar.
 4. Aprovar diversos reconeixements de crèdits d’exercicis tancats (Alarmas Spitz,SA i CEDRO).

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar provisionalment el Pla especial urbanístic de l'escola Maristes Champagnat de Badalona.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar la modificació de l’article 1r dels Estatuts Socials de la Societat Municipal Engestur, SA.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d’exercicis anteriors.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans -Ciudadanos- C's per tal que les sancions per aparcament siguin el més justes possible mitjançant la millora de la senyalització viària i la informació als usuaris.
 2. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú i ERC-Avancem-Més de condemna de la violència exercida per les forces de seguretat de l'Estat contra la ciutadania de Catalunya.
 3. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem-Més, ICV-EUiA i Partit Demòcrata i Unió en defensa del col·lectiu docent de la ciutat de Badalona davant els atacs rebuts per part del regidor Xavier Garcia Albiol.
 4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Demòcrata i Unió, del Partit Socialista de Catalunya i de Ciutadans (Ciudadanos) a favor de la inversió en instal·lacions esportives.
 5. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular de suport i recolzament a les forces i cossos de seguretat de l’Estat com a garants de l’estat de dret.
 6. Moció que presenta dels grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) en suport de l’estat de dret, la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
 7. Moció que presenta el Grup Municipal Partit Demòcrata i Unió de reprovació al regidor senyor Xavier Garcia Albiol.
 8. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES i Iniciativa per Catalunya Verds – EUiA per un Pacte pel dret a l’habitatge de Badalona.
 9. Moció que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa de rebuig a la suspensió de l'autonomia de Catalunya i en defensa de l'autogovern.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 10/2017

Data d'inici de la sessió 26-09-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 1. Aprovar l’acta número 9 corresponent a la sessió ordinària de 25 de juliol de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

 1. Aprovar la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), la participació en aquesta entitat de l'Ajuntament de Badalona com a membre nat de ple dret i aprovar els seus Estatuts.
 2. Aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2016.
 3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.
 4. Aprovar la modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

 1. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust,  la despesa  i les factures per la prestació del servei de control de plagues presentades per l'empresa RADAN DESINFECCIONES TÉCNICAS, S.L.
 2. Aprovar diversos reconeixements de crèdit per import total de 6.733,34 euros a Heloex,SL i Societat General d'Autors i Editors.
 3. Rectificar l'error material detectat a la proposta d'aprovació de despesa, a la factura i a la notificació, d’aprovació del pagament de la factura presentada per l'empresa ASCENSORS DEL VALLES, S.A.
 4. Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de IGM ESCENARIOS, SL, per import de 19.562,87 euros.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

 1. Aprovar inicialment la dissolució, liquidació i extinció de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació, arran la proposta elaborada per la Comissió liquidadora constituïda a tal efecte.
 2. Resoldre les al·legacions presentades al dictamen d'aprovació de la modificació del Reglament Municipal de Serveis Funeraris.
 3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.
 4. Aprovar inicialment la modificació del Pla general metropolità al Col·legi Salesià de Sant Domènec Savio de Badalona.
 5. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del Centre Sant Jaume.
 6. Aprovar un reconeixement de crèdit pels serveis de participació de Badalona en el Festival d'Arquitectura de Barcelona 48 Open House Bcn.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 1. Aprovar el Pla Director de Joventut de Badalona 2017-2021.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans - Ciudadanos - C's a l'Ajuntament de Badalona en defensa dels funcionaris i treballadors públics municipals.
 2. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de suport als alcaldes i alcaldesses que estan rebent pressions i amenaces per complir la legalitat davant la convocatòria de l'1 d'octubre.
 3. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir al govern municipal que deixi d'utilitzar l'Ajuntament de Badalona com a instrument al servei del procés independentista i que no posi a disposició del referèndum il·legal del 1-O cap recurs ni humà ni material.
 4. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans per instar a l'Ajuntament que prengui mesures urgents i immediates per posar fi a les ocupacions il·legals d'habitatges que estan patint els veïns de Montigalà.
 5. Moció que presenten els Grups Municipals del Partit Popular i Socialista per instar a l'Ajuntament que paralitzi l'actual projecte d'edificació i busqui una alternativa per a la preservació del parc de Ca l'Arnús coma zona verda.
 6. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC, ICV-EUiA i de Guanyem Badalona en Comú de reprovació del Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza Martín, i del Fiscal en cap de la fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 9/2017

Data d'inici de la sessió 25-07-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar les actes número 7 corresponent a la sessió ordinària de 27 de juny de 2017 i número 8 corresponent a la sessió extraordinària de 12 de juliol de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2 Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 21 de juny de 2017 en relació al canvi de nom del Grup municipal de CIU, el qual passarà a denominar-se "Grup municipal del Partit Demòcrata i Unió".

3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 15 de juny de 2017 en relació a la substitució d'un membre del Consell d'administració de l'IMPO i un altre del Consell rector del Museu de Badalona.

4. Donar compte de diverses resolucions relatives a la modificació de la dedicació de regidors i nomenaments/cessaments com a personal eventual de confiança o assessorament especial.

5. Donar compte de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

6. Aprovar la creació de la Comissió Informativa de caràcter Especial del Pla Director de Joventut.

7. Aprovar la creació de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP), la participació en aquesta entitat de l'Ajuntament de Badalona com a membre nat de ple dret i aprovar els seus Estatuts.

8. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm.1 en relació a l'impost sobre béns immobles per a l'any 2018.

9. Aprovar les Bases específiques per a l'atorgament de subvencions sobre la quota líquida de l'IBI destinada a diversos col·lectius de Badalona.

10. Aprovar diversos de reconeixements de crèdit.

11. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017 i del seu annex d'inversions.

12. Aprovar la incorporació al vigent pressupost de l'exercici 2017, el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

13. Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura del Consorci de l'Auditori, per la participació de les corals dels casals de persones grans de Badalona al concert "Cantagrans" el 31/01/2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de la societat municipal Reactivació Badalona, SA.

15. Aprovar un reconeixement de crèdit d'exercicis tancats al pagament de la quota Asociación de Colectividades Textiles Europea, any 2016.

16. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità a la parcel·la situada a la cantonada del carrer de la Seu d'Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases.

17. Aprovar el text del conveni de col·laboració interadministrativa per l'elaboració del Pla director Urbanístic de delimitació i ordenació del Front Litoral tres Xemeneies, als Municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona.

18. Aprovar l'encàrrec de gestió a l'IMPO, de la realització de l'actuació "Servei Local d'Ocupació-Bdna.2017" en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019".

19. Aprovar l'encàrrec de gestió a favor del IMPO per a les actuacions de impulsem l'economia en clau participativa 2017.

20. Aprovar l’encàrrec de gestió a l' IMPO i a REBASA de la realització de diverses accions objecte de l' actuació "Servei Local d' Empresa- Badalona 2017" en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2017.

21. Aprovar l’encàrrec de gestió a l' IMPO i a REBASA de la realització de diverses accions objecte de l' actuació "Recull d' activitats de suport al teixit empresarial del Programa Politiques de Teixit Productiu 2017".

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Aprovar la proposta de les Festes locals de Badalona per a l'any 2018.

23. Aprovació del reconeixement de crèdit per al pagament del servei de manteniment de l'aplicació informàtica per a la gestió integral dels Recursos Humans de l'Ajuntament de Badalona corresponent al primer semestre de 2017.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta els Grups Municipals Socialista i Partit Demòcrata i Unió, perquè Badalona faciliti la plena accessibilitat universal per a contribuir al be comú.

2. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans- Ciudadanos- C's per reformar els estatuts de les entitats públiques locals de l'Ajuntament de Badalona: Organismes Autònoms, Societats, Patronats i Fundacions, amb l'objectiu de millorar la governança.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA per tal d'homogeneïtzar els criteris de restricció de trànsit a la primera corona metropolitana durant episodis de contaminació.

4. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyen Badalona en Comú, ERC-Avancem-MES, ICV-EUiA i Partit Demòcrata i Unió de suport al Correllengua a Badalona.

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans- Ciudadanos- C's per exigir a la Generalitat que acceleri els projectes definitius dels centres educatius que es troben en barracons a Badalona: Montigalà, Badalona Port i Ca l'Arnús (Lola Anglada).

6. Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per exigir al Govern Municipal que compleixi amb els estàndars internacionals de transparència i torni a situar Badalona a nivells de l'any 2014, en que es va posicionar la ciutat com a un municipi.

7.  Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per reclamar l'inici d'expedient sancionador a la CUP per incomplir de forma reiterada l'Ordenança de Civisme.

8.  Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per protegir i preservar el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra a Badalona i que esdevingui de titularitat pública.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 8/2017

Data d'inici de la sessió 12-07-2017

Hora d'inici de la sessió 10:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Primer. Informe sobre la situació de paràlisi de l’Àrea de Serveis Socials en la tramitació i concessió d’ajuts d’urgència social referent a l’any 2016 i el primer semestre d’aquest any 2017.

Segon. Informe de les gestions i accions que ha pres el Govern municipal per tal de solucionar l’estancament dels expedients pendents de revisió, que ha portat al Govern municipal a consumir només el 50 %, aproximadament, de la partida que estava prevista per ajuts socials a l’any 2016.

Tercer. Atesa la mala gestió de les partides proporcionades per entitats supramunicipals que ha portat al Govern municipal a destinar només 1.000 euros, aproximadament, d’una partida total de 766.990 euros de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per tant, demanem se’ns informi de forma exhaustiva sobre la tramitació i concessió de les ajudes per motius de pobresa energètica a càrrec de pressupost municipal o d’altres partides proporcionades per entitats supramunicipals.

Quart. Informe sobre l’estat de compliment dels acords de la moció presentada pel Grup Municipal del PPC i aprovada el mes de desembre de 2016 sobre l’apertura de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Gorg (SBAS 5) que donava cobertura d’assistència social als veïns del Districte 5 de la nostra ciutat.

Cinquè. Atès les queixes dels treballadors i la situació d’alt risc que es viu a les instal·lacions de Serveis Socials des barris de Sant Roc, La Salut i Llefià, exigim se’ns informi en aquest Ple sobre les accions concretes dirigides a millorar la seguretat dels professionals de l’Àrea de Serveis Socials i l’adequació de les instal·lacions distribuïdes per tot el territori de la ciutat.

Sisè. Informe sobre l’estat de la Comissió per a l’agilització dels tràmits administratius i l’actualització dels programes informàtics del Departament de Serveis Socials, aprovada pel Ple Municipal el passat 28 de març de 2017.

Setè. Reprovar la gestió del Govern municipal en relació a la tramitació i adjudicació dels ajuts socials a càrrec del pressupost municipal i d’altres entitats supramunicipals i pel no compliment de la moció aprovada per l’Ajuntament Ple per l’apertura de l’Equip Bàsic d’Atenció Social del Districte Cinquè.

Ple 7/2017

Data d'inici de la sessió 27-06-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 6 corresponent a la sessió ordinària de 30 de maig de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 23 de maig de 2017 referent al canvi d'un membre del Consell d'administració de l'organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació a sol·licitud del Grup Municipal Socialista.

3. Aprovar diversos reconeixements de crèdit.

4. Aprovar l'encàrrec de gestió a l' IMPO de la realització de l'actuació "Integració socio laboral de persones amb malalties mentals" en el marc de la convocatòria Catàleg de serveis 2017 del Pla Xarxa Governs Locals 2016-2019.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

5. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Programes socials" a Cruz Roja Española.

6. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Centre Obert La Salut Alta Fundació Privada la Salut Alta.

7. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit,  la despesa  i  la factura del servei d'ambulància i prevenció per a la 2a Fira de Gent Gran, presentada per l'empresa CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

8. Aprovar l'increment despesa de gestió de l'exercici 2015, de l'encomana de gestió del Servei d'Atenció Domiciliària a BSA, aprovada per acord de Ple de 26/10/2004 i dels serveis incorporats a la mateixa per acord de Ple de data 24/3/15.

9. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista atorgada a CARITAS DIOCESANA DE BARCELONA, per dur a terme el projecte " Programes d'activitats socials".

10. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Inserció laboral per a persones amb discapacitat" de Fundació Privada Badalona Treball pels Disminuïts.

11. Aprovar l'expedient de reconeixement de crèdit, la despesa i les factures del servei d'intervenció d'emergència i allotjaments d'urgència durant el 2016, presentades per l'empresa PROGESS Projectes i Gestió de Serveis Socials, S.L.

12. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Suport al Centre Obert Ateneu Sant Roc" a la Fundació Privada Areneu Sant Roc.

13. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista pel projecte "Projecte educatiu Centre Obert Sant Jaume" a la Fundació Carles Blanch.

14. Aprovar el compte justificatiu de la subvenció finalista programa " Projecte Menjador Social" de la Fundació Privada Llegat Roca i Pi.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

15. Aprovar un reconeixement de crèdit per al lloguer de material d'il·luminació nadalenca a la Fira de Nadal de la Plana, des del 26 de novembre fins el 23 de desembre de 2016.

16. Aprovar diversos reconeixements de crèdit exercici 2015-16.

17. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla parcial del Torrent de la Font a la unitat d'edificació núm. 4 del Polígon 2.

18. Aprovar provisionalment la Modificació del PERI del barri Manresà a l'entorn del carrer Murillo.

19. Resoldre el contracte de concessió d'un dret de superfície sobre la finca municipal situada al Polígon "Les Guixeres" (parcel·la 6) a favor de "CLH,SA" adoptat pel Ple en sessió del 18 de desembre de 2001.

20. Aprovar l'actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH) de l'Ajuntament de Badalona.

21. Aprovar definitivament la declaració de bé cultural d'interès local de la part de la Sala de Turbines Tres Xemeneies.

22. Aprovar diversos reconeixements de crèdit de l'exercici 2017.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

23. Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament 2017.

24. Aprovar l'acord d'Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.

25. Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de l'empresa CAT VALLÈS, SL, corresponent a la reparació de la caldera del Poliesportiu de Llefià.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal Ciutadans-Ciudadanos-C's per denunciar l'estat de manteniment de la via pública i per una mobilitat cívica, sostenible i segura a Badalona.

2. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per millorar l'horari d'obertura de les biblioteques públiques i altres indrets d'estudi a Badalona.

3. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA en motiu del 28 de juny, Dia de l'Orgull i Alliberament LGTBI.

4. Moció que presenten els grups municipals de Guanyem Badalona en Comú, PSC, ERC-Avancem-Mes, ICV-EUiA i Partit Popular, a favor del perllongament de la L1 del Metro des de Fondo de Santa Coloma fins al Centre de Badalona.

5. Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Convergència i Unió de suport a les queixes veïnals reclamant la neteja d'un solar situat al carrer de Sant Frederic, 9 de Badalona.

6. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a millorar el sistema sanitari i enfortir l'atenció primària.

7. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i ICV-EUiA per l'augment del pressupost destinat a la lluita contra la violència de gènere i les polítiques d'igualtat als Pressupostos Generals de l'Estat.

8. Moció que presenten els grups municipals del Partit Popular i Ciutadans (Ciudadanos) per rebutjar el referèndum il·legal anunciat per al proper 1 d'octubre de 2017.

9. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió a favor de la redacció del projecte constructiu de la línia 1 del metro entre Santa Coloma i Badalona.

10. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en relació al rescat bancari i el deute municipal il·legítim.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ple 6/17

Data d'inici de la sessió 30-05-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h.

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5 corresponent a la sessió ordinària de 25 d’abril de 2017.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2. Donar compte al Ple de les actuacions portades a terme pel Síndic Defensor de la Ciutadania durant l'any 2016.

3. Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 26 d'abril de 2017 referent a la substitució d'un membre del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.

4. Aprovar la rectificació d'un error material detectat en la transcripció de l'acta corresponent a la sessió del Ple de l'Ajuntament de data 7 de juliol de 1977.

5. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de data 25 d'abril de 2017 referent a la designació dels regidors que havien de formar part del Consell General i de la Comissió Executiva del Consorci Besòs.

6. Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2017.

7. Aprovar les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva, corresponents al 2017, en matèria de Serveis Socials, Salut, Gent Gran, Joventut, Feminisme i Esports.

8. Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

9. Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista de l'Associació Cultural Festa Medieval de Sant Jordi de Badalona.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

10. Rectificar l'error material detectat en el dictamen aprovat en data 28 de març de 2017.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

11. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 9/05/17, d'acceptar l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, en que s'aprova la concessió del fons de prestació "Integració sociolaboral de persones amb malalties", a les Oficines Tècniques Laborals,

12. Ratificar la resolució de l'alcaldessa de 26/04/2017, per la qual s'accepta l'ajut concedit per la Diputació de Barcelona, corresponent al Programa complementari de foment de l'Ocupació local 2017-2018, línia de suport a l'ocupació local (línea 1).

13. Ratificar l'acord del consell d'administració de l'IMPO de 15/05/17, a la Proposta de pròrroga del complement productivitat i especial rendiment del personal  plantilla d'IMPO  2016, a l'exercici 2017 fins la definitiva integració de l'IMO a Ajuntament.

14. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l'ampliació del  Centre Sant Jaume de Badalona.

15. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla de millora urbana del sector de la Unió Vidriera.

16. Aprovar la verificació del Text refós de la Modificació del Pla especial de protecció del Patrimoni en l'àmbit de la Fitxa G-6: Cases de pescadors.

17. Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità al carrer de Jaume Ribó, 35-39.

18. Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d'ampliació dels tipus d'equipament al Palau Municipal d'Esports de Badalona.

19. Resoldre els recursos de reposició formulats contra l'acord del Ple de 31/01/17 corresponent a l'aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta a l'av. Marquès de Montroig, 196-198 i 192-194 al Barri de Sant Roc.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

1. Aprovar l’encàrrec de gestió a l'organisme autònom IMPO per a la realització de les actuacions de la Línia 1 de suport a l'ocupació local del Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social 2017-2018.

2. Donar compte de l'error detectat en la preacta del Ple de 25 d'abril de 2017 en relació al donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA instant a modificar el projecte de Reial Decret pel qual es regula el consumidor vulnerable d'energia elèctrica, el bo social i les condicions de suspensió del subministrament per a consumidors amb potència.

2. Moció que presenta el Grup Municipal d'ICV-EUiA de rebuig i combat dels comportament corruptes a les administracions públiques i la vida política.

3. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió de rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges.

4. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar la creació del Museu del Còmic i la Il·lustració a l'edifici de la CACI

5. Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió per reduir l'IVA dels serveis funeraris.

6. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans-Ciudadanos-C's per a millorar i potenciar el transport públic a Badalona.

7. Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per a exigir el compliment de l'acord de pau entre la insurgència de les FARC-EP amb el govern Colombià.

8. Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú,  ICV-EUiA i ERC-Avancem-MES, per a l'eliminació de la disposició addicional 27 del projecte de llei dels "pressupostos generals de l'Estat" per aquest any 2017.

9. Moció que presenta el Grup Municipal del PP, per instar al Govern Municipal a iniciar els tràmits per traslladar el col·lector de Llevant amb la major celeritat possible.

10. Moció que presenta el  Grup Municipal del PP per prohibir a la ciutat la celebració de cap concert ni acte en espais públics de persones condemnades per terrorisme i mostrar tot el suport a les víctimes i famílies.

11. Moció que presenten pels grups municipals de PP i C's per recolzar els veïns que pateixen les conseqüències d'ocupacions il·legals de pisos a Montigalà i per instar l'Ajuntament a iniciar els tràmits per a la seva solució.

12. Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar a la Comissió del Nomenclàtor, el nom de Lola Anglada en una Plaça del barri de Canyadó.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

Ajuntament Ple 5

Data d'inici de la sessió 25-04-2017

Hora d'inici de la sessió 18:00 h

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial.

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.       Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.       Aprovar l'acord d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls del desenvolupament de la Plataforma Decidim.

3.       Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4.       Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 i  la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

5.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 5-04-2017 de subsanació d'una errada material a l'acord de Ple de 28-03-2017 de creació d'una comissió d'estudi per a la redacció d'una ordenança d'administració electrònica.

6.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 29 de març de 2017 referent a la modificació del Grup municipal de Convergència i Unió.

7.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 31 de març de 2017 referent al nomenament del regidor Pere Martinez com a membre de les comissions informatives de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8.       Donar compte al Ple de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

9.       Donar compte de diverses modificacions de dedicació de regidors o assessorament especial.

10.   Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

11.   Donar compte de l'informe de la Intervenció General de les resolucions i acords adoptats pel President i el Ple de la Corporació, contraris a les objeccions formulades per aquesta Intervenció, efectuades durant l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

12.   Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de 121,23 € per part de l'entitat CONFRARIA DE SANT ANASTASI i aprovació del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa concedida per participar amb la festivitat de S. Anastasi.

13.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer una exposició gràfica, didàctica, formativa i visual, durant l'any 2016.

15.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer a les accions de dinamització comercial durant l'any 2016.

16.   Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i la participació l'Ajuntament de Badalona, i aprovar els seus Estatuts.

17.   Aprovar diversos expedients de reconeixement de crèdit  corresponents a l'exercici 2016.

18.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a despeses de l'exercici 2016.

19.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector sud de Can Colomer.

20.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector nord de Can Colomer.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

21.   Aprovar l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

22.   Autoritzar la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per a la modificació del contracte de finançament de les inversions que requereixin l’execució del projecte Badalona Capital Europea del Bàsquet, mitjançant constitució d’hipoteca.

23.   Aprovar la Incoació d'expedient administratiu per l'estudi de la proposta d'adquisició  de dos immobles destinats a equipaments situats a la urbanització Mas-Ram.

24.   Aprovar un reconeixement de crèdit d’exercicis anteriors a Castellers de Badalona.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1.       Moció presentada pel grup municipal del PSC per denunciar la proliferació de les anomenades empreses multiservei.

2.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC i ICV-EUiA perquè la història del Poble Gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

3.       Moció presentada pel grups municipals del PSC, Ciutadans (Ciudadanos) i Convergència i Unió, per dotar de partida de material, de forma extraordinària i urgent, al cos de la Guàrdia Urbana.

4.       Moció presentada pel grup municipal de C's en defensa de la democràcia, la igualtat, la unió i la sobirania nacional de tots els espanyols.

5.       Moció presentada pels grups municipals. GBeC, ERC-Avancem-Més i ICV-EUiA per demanar la modificació de la disposició que impedeix la reinversió del superàvit.

6.       Moció presentada pel grup municipal del PP per sol·licitar la creació d'una comissió d'investigació per esclarir els fets ocorreguts el passat 9 de març a la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Badalona.

7.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport a la Guàrdia Urbana de Badalona.

8.       Moció presentada pel grup municipal del PP de suport als clubs de futbol de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

1.       Aprovar l’acta número 3 corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2017.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de Badalona Democràtica

2.       Aprovar l'acord d'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci Localret per a l'impuls del desenvolupament de la Plataforma Decidim.

3.       Aprovar diversos reconeixements de crèdit d'exercicis anteriors.

4.       Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici de 2017 i  la plantilla del personal al servei de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms.

5.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 5-04-2017 de subsanació d'una errada material a l'acord de Ple de 28-03-2017 de creació d'una comissió d'estudi per a la redacció d'una ordenança d'administració electrònica.

6.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 29 de març de 2017 referent a la modificació del Grup municipal de Convergència i Unió.

7.       Donar compte de la resolució de l'alcaldessa de data 31 de març de 2017 referent al nomenament del regidor Pere Martinez com a membre de les comissions informatives de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible i de Badalona Educadora, Justa i Inclusiva.

8.       Donar compte al Ple de diverses resolucions de contractació en matèria de personal.

9.       Donar compte de diverses modificacions de dedicació de regidors o assessorament especial.

10.   Donar compte de la resolució de l'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost refós municipal de l'exercici 2016.

11.   Donar compte de l'informe de la Intervenció General de les resolucions i acords adoptats pel President i el Ple de la Corporació, contraris a les objeccions formulades per aquesta Intervenció, efectuades durant l'exercici 2016.

Comissió Informativa de Badalona Educadora, Justa I Inclusiva

12.   Aprovar el compte justificatiu i acceptació de la renúncia de 121,23 € per part de l'entitat CONFRARIA DE SANT ANASTASI i aprovació del restant pendent de cobrar de la subvenció nominativa concedida per participar amb la festivitat de S. Anastasi.

13.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit dels Serveis d'Educació i Esports.

Comissió Informativa de Badalona Habitable, Pròspera i Sostenible

14.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer una exposició gràfica, didàctica, formativa i visual, durant l'any 2016.

15.   Aprovar el compte justificatiu i pagament de la subvenció nominativa i finalista per contribuir a satisfer a les accions de dinamització comercial durant l'any 2016.

16.   Aprovar la creació de la Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària i la participació l'Ajuntament de Badalona, i aprovar els seus Estatuts.

17.   Aprovar diversos expedients de reconeixement de crèdit  corresponents a l'exercici 2016.

18.   Aprovar diversos reconeixements de crèdit corresponents a despeses de l'exercici 2016.

19.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector sud de Can Colomer.

20.   Aprovar provisionalment el Pla parcial urbanístic del Sector nord de Can Colomer.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

21.   Aprovar l’autorització a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per tal que pugui realitzar les activitats de foment previstes per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.