No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 15/2023

Data d'inici de la sessió 25-09-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 24 de juliol de 2023.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/5650V :

Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità dels àmbits 1, 2, 3, 4, 5 i 6 vinculats a Can Colomer.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/36152T :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (reposició de vehicle porta-fèretres per a la prestació dels serveis d'enterraments als cementiris municipals)

 

4. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/36302N :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Aportació extraordinària de 134.935,23 € al PMB per cobrir la insuficiència pressupostària de l’exercici 2023.)

 

5. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/36783X :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Ajuts COVID-19 autònoms i microempreses).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

6. Departament Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2022/50355Q :

Resoldre la discrepància efectuada per l’òrgan gestor a l’objecció de la Intervenció General a l’expedient tao 2022/50355Q relatiu a l’aprovació de les factures corresponents a l’emergència del desallotjament de les finques situades al carrer Granada, número 22, 24- 26.

7. Departament Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2022/44592A :

Resoldre la discrepància efectuada per l’òrgan gestor a l’objecció de la Intervenció General a l’expedient tao 2022/00044592A relatiu a l’aprovació de les factures corresponents a l’emergència del desnonament de l'immoble situat al carrer Guifré 842-844.

8. Secretaria. Expedient: 2023/35191M :

Acceptar la renúncia presentada per la senyora Cristina Agüera Gago com a membre del Consell d’administració de Marina Badalona, SA i designar el seu substitut.

9. Secretaria. Expedient: 2023/36953L :

Aprovar la pròrroga del complement retributiu de productivitat d’especial rendiment de l’IMSP per l’any 2024.

10. Secretaria. Expedient: 2023/36950Q :

Aprovar la modificació de la plantilla de l'IMSP.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de decrets i resolucions

 

1. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/31330P :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008394, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinadors/es de districte dels senyors/es Juan Carlos Navarro Garciandia, Jorge Valenzuela Ruiz, Juan Manuel Wenceslao Siurana, Aglaya Chepiga Chepiga i M. Dolores Bergés Gámez, amb motiu de la amortització d’aquesta plaça, i nomenar els senyors/es Juan Benítez Parra, Juan Carlos Navarro Garciandia, Jorge Valenzuela Ruiz, Juan Manuel Wenceslao Siurana, Aglaya Chepiga Chepiga, M. Dolores Bergés Gámez i Juan Extremera Robles per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a de Territori.

 

2. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/31337S :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008399 de data 11 d’agost de 2023 de deixar sense efectes el nomenament de personal eventual com a assessors/es de grups municipals a les següents persones: Carmen Lozano Pareja, Marta Diaz Cruella, Daniel Alfonso Molina i Marta Vidaurre Jordan i nomenar, amb efectes d’1 d’agost de 2023, per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessors/es de grups polítics a les següents persones: Carmen Lozano Pareja, Marta Diaz Cruella, Daniel Alfonso Molina i Marta Vidaurre Jordan.

 

3. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/30731F :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007895, de data 24 de juliol de 2023, de nomenament de la senyora Marta Vidaurre Jordan com a personal eventual de confiança o assessorament especial, per desenvolupar el càrrec d’assessora del Grup Municipal del Partit Popular.

 

4. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/31999X :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008397, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinadors/es d’àrea de les següents persones: José Manuel López González, Elisabeth Jiménez Cara, Ariana Expósito Gázquez i Núria Santos Pérez, amb motiu de l’amortització d’aquesta plaça, i nomenar a les següents persones: José Manuel López González, la Elisabeth Jiménez Cara, Ariana Expósito Gázquez i Núria Santos Pérez per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a de Govern, ocupant un lloc de treball d’assessor/a tècnic/a de Govern.

 

5. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/29603Y :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007762, de data 19 de juliol de 2023, de nomenament com a personal eventual de confiança o assessorament especial com a coordinadora d’Àrea a la senyora Ariana Expósito Gázquez.

 

6. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/30062M :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023007746, de data 19 de juliol de 2023, de nomenament de la senyora Aglaia Chepiga Chepiga, com a personal eventual de confiança o assessorament especial, per desenvolupar el càrrec de coordinador/a de districte.

 

7. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/31275E :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023008398, de data 11 d’agost de 2023, de deixar sense efectes, en data 31 de juliol de 2023, el nomenament com a coordinador d’àrea el senyor Alberto Nicolau López, amb motiu de la amortització d’aquesta plaça, i nomenar al senyor Alberto Nicolau López i la senyora Natalia Ortega Fernández per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessor/a tècnic/a d’Alcaldia.

 

8. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/33672G :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia núm. 2023009062, de 13 de setembre de 2023, de nomenament del senyor Joan Carles Isal Fernández per a desenvolupar el càrrec de personal eventual de confiança o assessorament especial com a assessors/es de grup polític, del Grup Municipal de Guanyem Badalona.

 

9. Secretaria. Expedient: 2023/34769C :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008519, de data 24 d’agost de 2023, de designació d’alcalde accidental durant els dies 28 i 29 d’agost de 2023

 

10. Secretaria. Expedient: 2023/34135F :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008457, de data 21 d’agost de 2023, la qual deixa sense efectes la designació d’alcalde accidental a partir del dia 21 d’agost de 2023.

 

11. Secretaria. Expedient: 2023/25629B :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023008074 de data 28 de juliol de 2023, de modificació de la resolució núm. 2023006636 de data 21 de juny de 2023, del nomenament dels tinents d’alcalde i de delegacions als regidors.

 

12. Secretaria. Expedient: 2023/31857Y :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde, de data 27 de juliol de 2023, de designació d’alcalde accidental a diversos tinents d’alcalde, del 31 de juliol i fins el 24 d'agost de 2023.

 

13. Secretaria. Expedient: 2023/36464J :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2023.

 

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/37810W :

Moció que presenta el Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, per instar al govern a explorar un marc jurídic que permeti una ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs i/o associacions cannàbiques al terme municipal de Badalona.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/37932D :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu i suport a l'esport femení.

 

Torn obert de paraules

 

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 14/2023

Data d'inici de la sessió 18-09-2023

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/36782D :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 i del seu annex d'inversions (substitució equips de climatització i reformes en diferents edificis administratius, culturals, esportius i escolars).


 

2. Secretaria. Expedient: 2023/35151B :

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Rubén Guijarro Palma a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona.


 

Ple 13/2023

Data d'inici de la sessió 24-07-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovar l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària de constitució de la Corporació de data 17 de juny de 2023; l’acta número 11, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 26 de juny de 2023 i l’acta número 12, corresponent a la sessió extraordinària de 28 de juny de 2023.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia i de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat

 

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/51052T :

Aprovació provisional modificació puntual articles 229, 230 i 320 de les Normes Urbanístiques del PGM a l’àmbit del municipi de Badalona, per tal de regular el vol dels cossos sortints.

 

3. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2023/18424M :

Acordar la necessitat d’ocupació de part de les finques situades a l’avinguda de Pomar a l’alçada de l’avinguda de Cerdanya, qualificades de sistema viari (clau 5) i incloses dins l’actuació aïllada AA-1 de la Modificació del PGM en l’àmbit discontinu de les zones del Mas Ram i Pomar de Badalona i aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats per expropiació, per implantació d’una rotonda.

 

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/15573X :

Aprovar amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança sobre l’ús i conservació del verd privat d’ús públic (8c) i espais assimilats pel planejament (18) i tancament d’espais entre blocs privats i solars de Badalona.

 

5. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/41820H :

Resolució del recurs de reposició presentat per l'empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.A (S.E.C.E) contra el punt segon de l’Acord adoptat pel Ple el 28 de febrer de 2023.

 

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana

 

6. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/18108B :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (micro ajuts a empreses COVID).

 

7. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/19658C :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2023, en pròrroga del de 2022 (Increment projecte necessitats informàtiques IMSP).

 

8. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29001W :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Amortització anticipada dels crèdits PCL vigents contractats als exercicis 2016, 2017 i 2019).

 

9. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29002A :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvenció finalista FUNDISOC).

 

10. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29003G :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de 2023, en pròrroga del de 2022 (Consorci del Besòs 20323000/1513/46700).

 

11. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29286B :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de 2023, en pròrroga del de 2022 (RLT inversions G Urbana i Av. Alfons XIII).

 

12. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29362H :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvencions finalistes educació - "Pla d'Entorn").

 

13. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/29375P :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Educació - Contracte escoles bressol - execució sentència PO89/2023 JCA5).

 

14. Servei d'Educació. Expedient: 2023/30093J :

Manifestació expressa de la voluntat municipal de donar continuïtat al Pla Educatiu d’Entorn en els termes de l’Acord del Govern GOV/91/2023, de 18 d’abril.

 

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern i de l’Àmbit de Comunicació, Fons Europeus i Protecció a les Persones

 

15. Secretaria. Expedient: 2023/29151Z :

Modificar l’acord de Ple de data 28 de juny de 2023, de creació de les comissions informatives de caràcter permanent, en el sentit de modificar els horaris en què tindran lloc les diferents comissions informatives.

 

16. Secretaria. Expedient: 2023/28754P :

Nomenar els representants de l’Ajuntament de Badalona al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

17. Secretaria. Expedient: 2023/22208V :

Nomenar el representant de l’Ajuntament al Consorci por a la Normalització Lingüística.

 

18. Secretaria. Expedient: 2023/22222P :

Nomenar el representant de l’Ajuntament al Consorci Besòs Tordera.

 

19. Secretaria. Expedient: 2023/22338D :

Nomenar els representants de l’Ajuntament al Consorci LOCALRET.

 

20. Secretaria. Expedient: 2023/22365J :

Nomenar el representant de l'Ajuntament al Consorci del Parc Serralada de Marina.

 

21. Secretaria. Expedient: 2023/22383P :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

 

22. Secretaria. Expedient: 2023/22993C :

Nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

 

23. Secretaria. Expedient: 2023/22443E :

Nomenar el representant de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

24. Secretaria. Expedient: 2023/22464C :

Nomenar el representant de l’Ajuntament de Badalona a la fundació Institut en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

 

25. Secretaria. Expedient: 2023/22607W :

Nomenar el representant de l’Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

 

 

26. Secretaria. Expedient: 2023/22565Y :

Nomenar representant de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut Guttmann.

 

27. Secretaria. Expedient: 2023/22666S :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

 

28. Secretaria. Expedient: 2023/22696E :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

 

29. Secretaria. Expedient: 2023/22731B :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a la Red Española de Ciudades por el Clima.

 

30. Secretaria. Expedient: 2023/22758S :

Nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Catalana de l'Esplai.

 

31. Secretaria. Expedient: 2023/22772Y :

Nomenar representant de l'Ajuntament de Badalona al Consell de Mobilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

 

32. Secretaria. Expedient: 2023/22839G :

Nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci del Besòs.

 

33. Secretaria. Expedient: 2023/23392M :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP).

 

34. Secretaria. Expedient: 2023/22928R :

Nomenar els representants de l'Ajuntament al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

 

35. Secretaria. Expedient: 2023/22945H :

Nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS).

 

Propostes no dictaminades (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

36. Secretaria. Expedient: 2023/22894J :

Nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona la Xarxa Local de Consum.

 

 

Proposicions urgents

 

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

Donar compte de decrets i resolucions

 

1. Intervenció. Expedient: 2023/15704E :

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 21 d’abril de 2023, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2022 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms, així com de la resolució del president del Consorci Badalona Sud, de data 12 de juny, per la qual s’aprova la liquidació del seu pressupost corresponent a l’exercici 2023.

 

2. Secretaria. Expedient: 2023/23300M :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 30 de juny de 2023, referent a la constitució dels grups polítics municipals i el nomenament dels seus presidents i portaveus.

 

3. Secretaria. Expedient: 2023/24281C :

Donar compte de la resolució de l’alcalde de data 30 de juny de 2023, referent a la constitució de la Junta de Portaveus com a òrgan complementari de l’Ajuntament de Badalona.

 

4. Secretaria. Expedient: 2023/24385D :

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2023007309 de data 7 de juliol de 2023, referent al nomenament dels membres de les diferents comissions informatives de l’Ajuntament de Badalona.

 

5. Secretaria. Expedient: 2023/28054K :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023006948, de 3 de juliol de 2023, de la designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, senyor Juan Fernández Benítez, des de les 15 hores del dia 4 de juliol fins a les 12 hores del dia 6 de juliol de 2023.

 

6. Secretaria. Expedient: 2023/28743C :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 14 de juliol de 2023, de nomenament dels membres del Consell Rector del Museu de Badalona.

 

7. Secretaria. Expedient: 2023/28745E :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 14 de juliol de 2023, de nomenament dels membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

 

8. Secretaria. Expedient: 2023/28747R :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 14 de juliol de 2023, de nomenament dels membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

 

9. Secretaria. Expedient: 2023/26294D :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde senyor Rubén Guijarro Palma i els tinents d’alcalde des del dia 1 d’abril fins al dia 16 de juny de 2023 i dels dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde senyor Xavier García Albiol i els tinents d’alcalde des del dia 17 de juny al dia 30 de juny de 2023.

 

10. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/28334W :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia 2023007681 de 18 de juliol de 2023, de Determinació dels/les membres electes d’aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial.

 

11. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/29597T :

Donar compte al Ple de la resolució 2023007637 de 17 de juliol de 2023, de nomenament d’una assessora de grup municipal.

 

12. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/28487V :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia 2023007499 de 12 de juliol de 2023, de nomenament d’assessors/es de grup municipal.

 

13. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/29475Q :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia 2023007680 de 18 de juliol de 2023 de nomenament com a coordinadora d’Àrea.

 

14. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/28783Z :

Donar compte al Ple de la resolució 20026007498 de 12 de juliol de 2023 de nomenament d’assessors d’àrea.

 

15. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/29265J :

Donar compte al Ple de la resolució d’alcaldia 2023007497 de 12 de juliol de 2023, en relació al nomenament de coordinadors de districte.

 

16. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2023/30966N :

Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes pel Grup Municipal Badalona En Comú Podem.

 

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

Torn obert de paraules

 

 

Precs i preguntes

 

 

 

12/2023 12/2023

Data d'inici de la sessió 28-06-2023

Hora d'inici de la sessió 09:30

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
1. Secretaria. Expedient: 2023/00022405F :
Establir la Periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de de la Junta de Govern Local.
2. Secretaria. Expedient: 00022612F :
Crear i fixar la composició de les comissions informatives de caràcter permanent i les atribucions de la
Comissió Especial de Comptes.
3. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/00023044W :
Establir la determinació dels drets econòmics, règim de retribucions i indemnitzacions dels membres
de la corporació.
4. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/00023047M :
Establir la determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual al servei de
l’Ajuntament de Badalona.
5. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/00023045A :
Establir les dotacions econòmiques anuals fixes i variables a favor dels grups municipals d’aquesta
corporació.
6. Secretaria. Expedient: 2023/00022629R :
Establir la composició del Consell d'administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals.
7. Secretaria. Expedient: 2023/00022625C :
Establir la composició del Consell Rector del Museu de Badalona.
8. Secretaria. Expedient: 2023/22628T :
Establir la composició del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.
9. Secretaria. Expedient: 2023/26370Q :
Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.
10. Secretaria. Expedient: 2023/23323M :
Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el nomenament dels membres del Consell
d'administració en representació de l'Ajuntament de Badalona
11. Secretaria. Expedient: 2023/00022415V :
Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023006637, de data 21 de juny de 2023, de
delegació de la competència per a l’autorització de matrimonis civils.
12. Secretaria. Expedient: 2023/00024330T :
Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2023006631 de data 20 de juny de 2023, de
la constitució de la Junta de Govern Local i de la delegació de competències de l’alcalde a la Junta de
Govern Local.

13. Secretaria. Expedient: 2023/00025629B :

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2023006636, de data 21 de juny de 2023 referent al

nomenament dels tinents d’alcalde i les delegacions en els regidors.

Ple 11/2023

Data d'inici de la sessió 27-06-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Tipus Urgent

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA


1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.


2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00026655W:
Declaració institucional en record al senyor Màrius Díaz Bielsa, alcalde de Badalona -1979-1983-.

Ple 10/2023

Data d'inici de la sessió 17-06-2023

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Constitució de la nova Corporació Municipal corresponent a la 12a Legislatura del mandat 2023-2027 i que disposarà de les parts següents:

a) Constitució de la Mesa d’edat formada pels regidors/es electes de major i menor edats presents a la sessió.

b) Acreditació dels regidors i regidores electes davant la Mesa i comprovació de credencials.

c) Jurament o promesa del càrrec.

d) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

Ple 9/2023

Data d'inici de la sessió 14-06-2023

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 6, corresponent a la sessió ordinària de 25 d’abril de 2023, l’acta número 7, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de maig de 2023 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 8 de juny de 2023.

 

Ple 8/2023

Data d'inici de la sessió 08-06-2023

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00023153L :

Declaració institucional de rebuig i condemna d'una agressió sexual en grup a una nena de
13 anys a Badalona.

 

Ple 7/2023

Data d'inici de la sessió 12-05-2023

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Departament de Comptabilitat Expedient: 2023/00017719J :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Assegurances - responsabilitat civil general).

 

Ple 6/2023

Data d'inici de la sessió 25-04-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió ordinària de 28 de març de 2023.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00053897C :

Aprovar, si escau, el Text refós del Pla Especial Urbanístic per la regulació dels jocs d’atzar al municipi de Badalona, amb les prescripcions indicades a l’acord de la CTUAMB de data 31 de gener de 2023 i unes correccions i ampliacions d’ofici, totes elles de caràcter no substancial.

3. Departament de Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals. Expedient: 2023/00013234J :

Aprovar, si escau, l’Adhesió de l’Ajuntament a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya, aprovada per Assemblea General del Consorci Localret el dia 12 de novembre de 2022, i nomenar com a persones de referència per al desenvolupament de l’Agenda al Regidor/a representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consorci Localret i a la cap de departament d’Informàtica i TIC.

4. Secretaria. Expedient: 2023/00014331Y :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2023.

5. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00038154J :

Aprovar, si escau, la rectificació d’ofici de l’error en l’apartat segon de la part dispositiva del dictamen aprovat pel Ple de l’ Ajuntament en sessió del dia 30 de novembre de 2021 i resoldre la discrepància al reparament efectuat per la intervenció municipal a favor del criteri exposat pel departament promotor del contracte, i consegüentment amb això, aprovar la modificació del contracte administratiu relatiu al programari de gestió del padró municipal d’habitants adjudicat a l’ empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU, per acord plenari de data 30 de novembre de 2021.ova distribució de la despesa per anualitats arran aquella modificació i l’aixecament del reparament.

6. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2023/00015100Q :

Aprovar, si escau, la designa com a representant-accionista de l’Ajuntament de Badalona per a la Junta General Ordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 31 de maig de 2023 al Sr. Christian Carneado Hernández, fixant que el sentit del seu vot serà a favor d'aprovar els Comptes Anuals de l’exercici 2022.

7. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2023/00015112M :

Aprovar, si escau, la designa com a representant-accionista de l’Ajuntament de Badalona per a la Junta General Extraordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 31 de maig de 2023, al Sr. Christian Carneado Hernández, fixant que el sentit del seu vot serà a favor de la ratificació dels nomenaments per cooptació, realitzats pel Consell d’Administració, així com els nomenaments de càrrecs del Consell d’Administració.

8. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00049811R :

Posar a disposició del Ple Municipal la comptabilitat específica de les assignacions rebudes per Grups Municipals en compliment de l’article 29 de les Bases d’execució del pressupost municipal.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

9. Intervenció. Expedient: 2023/00011922N :

Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de BCN - Node Energia Centre de Blockchain) import 150.000 euros.

10. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00014507K :

Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, del Patronat de la Música de Badalona (Inversions) import de 88.834,05 euros.

11. Departament de Patrimoni. Expedient: 2023/00015615W :

Aprovar, si escau, la modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, (Patrimoni-sentència Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Badalona- quotes comunitat Unitat Residencial Mas Ram) import de 46,705,73 euros.

12. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00044212Z :

Aprovar, si escau, el Pla de Seguretat i Salut dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el marc del «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA- FINANÇAT PER LA UNIÓN EUROPEANEXTGENERATIONEU», redactat per l’empresa AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S.A.

13. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00044212Z :

Aprovar, si escau, la delegació a l’alcalde dels actes de tràmit que se’n puguin derivar de l’execució del contracte mixt dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el marc del «PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA- FINANCIAT PER LA UNIÓN EUROPEA-NEXTGENERATIONEU».

14. Departament d'Ocupació. Expedient: 2023/00005733B :

Aprovar, si escau, l’adequació i l’increment de les retribucions salarials del personal contractat en el marc dels “Plans d’Ocupació“, així com el plus de nocturnitat, aplicable des de la data 1 de maig de 2023.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

15. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00050667Y :

Aprovar, si escau, la rectificació de l’error material detectat en l’acord de Ple relatiu a la delegació de les competències del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, adoptat en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2022.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00015907H :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en suport a Adrià Sánchez Garcia i de rebuig al seu enjudiciament amb penes reclamades de fins a 9 anys de presó.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 5/2023

Data d'inici de la sessió 28-03-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00042716J :

Donar compte de la Resolució de data 7 de febrer de 2023, del tinent d'alcalde i regidor de l'Àmbit d'Hisenda, Recursos Interns i Personal, per delegació d'alcaldia, per la que s'adjudica el lloc de Secretaria General de l'Ajuntament de Badalona al funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, categoria superior, classe primera, Sr. Víctor Siles Marc. Adjudicació publicada al BOE de 7 de març de 2023 per Resolución de la Directora General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

2. Aprovar l’acta número 2, corresponent a la sessió extraordinària de 24 de febrer de 2023; l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 28 de febrer de 2023 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 8 de març de 2023.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00012388H :

Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Plataforma EMMB per una reforma integral de l'edifici de l'Escola de Música Moderna de Badalona.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00022134Q :

Ratificació de l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud pel qual s’aprova inicialment la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2023/00010713E :

Aprovació inicial de la denominació de diversos espais públics de la ciutat.

6. Departament de Neteja d'Edificis Municipals. Expedient: 2023/00010819J :

INCOAR expedient per a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret respecte la continuïtat en la prestació del servei per la neteja dels edificis municipals de Badalona i de les factures presentades per l’esmentat servei, per part de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA.

7. Secretaria. Expedient: 2023/00010631D :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2023.

 

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

8. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2023/00001687J :

Prescindir del tràmit de la consulta pública prèvia de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, respecte a la modificació plantejada de l’ordenança fiscal general, i aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, per a la seva vigència a partir que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

9. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00010554R :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (creació aplicació pressupostària teleassistència DIVA).

10. Intervenció. Expedient: 2023/00009424E :

Donar compte al Ple de la corporació de les següents modificacions del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022, aprovades per resolucions de l’Alcaldia, i que afecten a l’Annex d’Inversions.

11. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00011501M :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de despeses de 2023, en pròrroga del de 2022 (increment despesa subministrament electricitat).

12. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00011171C :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Subvencions finalistes centres oberts - CP DBSF 2023).

13. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00011495E :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (sentència judicial Escoles Bressol 2018).

14. Intervenció. Expedient: 2023/00011436D :

Donar compte al Ple de l'Ajuntament de l'informe resum anual 2022: Control Permanent i Auditoria Pública.

15. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2023/00011338A :

Desestimar parcialment el recurs de reposició interposat per la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA), pel que fa a la sol·licitud de suspensió cautelar de l’acord adoptat per l'Ajuntament Ple relatiu a la reclamació del deute no justificat resultant de la liquidació del Conveni formalitzat el 29/12/2016.

16. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2022/00053270X :

Abonament retroactiu de les diferencies corresponent al factor experiència entre grup C2 i C1.

17. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00044212Z :

Aprovació canvi de modalitat de constitució de garantia expedient 2022/00044212Z.

18. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00044212Z :

Aprovació nomenament dels membres de la direcció facultativa expedient 2022/00044212Z

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00011922N :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de BCN - Node Energia Centre de Blockchain).

20. Servei de Planificació i Recursos Humans. Expedient: 2023/00009045B :

Modificació puntual de la plantilla i quadre laboral en el sentit d’adequar-la a la funcionarització de totes aquelles places que han quedat vacants de la Plantilla de Laborals i les funcions de les quals han de ser desenvolupades per personal funcionari o personal laboral, així com crear les places necessàries per a complir les ratios que els Serveis Socials i reclassificació de l'escala bàsica de la GU.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Departament de Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals. Expedient: 2022/00038758B :

Aprovar les principals estratègies per a la ciutat de Badalona resultants dels debats territorials en el procés Repensem Badalona, i aprovades al plenari del Consell de Ciutat.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

22. Gabinet Jurídic. Expedient: 2022/00031251W :

Rectificar l’error material de l’acord aprovat pel Ple de 23-02-2023 d’aprovació d’un reconeixement de crèdit, a favor de la mercantil WOLTERS KLUWER ESPANA, SA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00012246Z :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora i el manteniment del camp de futbol municipal de Montigalà i per garantir la pràctica de l'esport en condicions dignes.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 4/2023

Data d'inici de la sessió 08-03-2023

Hora d'inici de la sessió 16:45

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00010061Z :

Declaració institucional de rebuig i condemna d'una agressió sexual en grup a una nena d'onze anys a Badalona.

Ple 03/2023

Data d'inici de la sessió 28-02-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària de 31 de gener de 2023.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2023/00008187G :

Declaració Institucional del 8 de març de 2023, Dia Internacional de les Dones compromís municipalista per unes polítiques locals feministes.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00015573X :

Aprovació inicial del text de l’avantprojecte de l’Ordenança sobre l’ús i conservació del verd privat d’ús públic (8c) i espais assimilats pel planejament (18) i tancament d’espais entre blocs privats i solars de Badalona.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2023/00001158J :

Aprovació de l’addenda per a la pròrroga del conveni signat en data 12 d’abril de 2019, l’Ajuntament de Badalona, l’Institut Català del Sòl i la Fundació Badalona Capaç.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2023/00006377B :

Aprovar la composició de la Comissió del Nomenclàtor.

6. Gabinet Jurídic. Expedient: 2022/00031251W :

Aixecament del reparament i aprovació factures a favor de la mercantil WOLTERS KLUWER ESPAÑA, SA amb NIF A58417346, en concepte de subscripció a la revista «El consultor de ayuntamientos y juzgados», i de la renovació d’adquisició de la base de dades, format ON-LINE, “El consultor Contratación Pública 360”, pels exercicis 2019 i 2020.

7. Secretaria. Expedient: 2023/00000992S :

Substitució de membres al plenari i comissió executiva del Consorci Badalona Sud.

8. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00001157D :

Aprovació nova verificació de text refós de la modificació de PGM del nucli històric de Dalt la vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

9. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2023/00005156D :

Autoritzar i disposar la despesa, corresponent al servei de neteja viària, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

10. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2023/00005152M :

Autoritzar i disposar la despesa, corresponent al servei de recollida de residus, de l’1 de gener al 31 de desembre de 2023.

11. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00002908C :

Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per l’ajust de les qualificacions d’espais lliures i equipaments al turó d’en Caritg i a l’avinguda de Salvador Espriu de Badalona.

12. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00041820H :

DECLARAR LA NUL·LITAT dels acords aprovats els anys 2009 i 2015 pels quals es va acordar la continuïtat en la prestació del servei de conservació de la xarxa d’enllumenat públic del terme municipal per part de l’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas SA, de conformitat amb el dictamen 20/2023, de 26 de gener, de la Comissió Jurídica Assessora.

13. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2021/00047170D :

Resoldre el recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del projecte d’expropiació, presentat per l’INCASOL, pel procediment de taxació conjunta dels blocs 57, 58, 59 i 60 situats a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 212-214, 208-210, 204-206 i 200-202 afectats per la Modificació puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona.

14. Secretaria. Expedient: 2023/00001280C :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023001357 de data 6 de febrer de 2023 per la qual es designaven nous vocals titulars i suplents a dues comissions informatives d’aquest Ajuntament, i un cop introduïda la correcció d’una errada material (resolució núm. 2023001536 de data 8 de febrer de 2023).

15. Secretaria. Expedient: 2023/00001308W :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023001239 de data 1 de febrer de 2023, de modificació de la composició del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú.

16. Secretaria. Expedient: 2023/00000701T :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2023000552, de data 18 de gener de 2023, referent a l’establiment de noves delegacions de competències a favor de la vicepresidència del Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

17. Secretaria. Expedient: 2023/00000957A :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023001240 dictada per l’alcalde en data 1 de febrer de 2023, de substitució d’un membre del Consell Rector del Museu de Badalona.

18. Secretaria. Expedient: 2023/00006488F :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de gener de 2023.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

19. Intervenció. Expedient: 2022/00004757Y :

Donar compte al ple d’una modificació del Pla de Control Financer per a l’exercici 2021.

20. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00041684Q :

APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal general, de gestió, inspecció tributària i recaptació, per actualitzar alguns aspectes sobre els quals la normativa estatal ha estat modificada i per millorar la redacció d’alguns articles, per a la seva vigència a partir de que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

21. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00043077Y :

APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, per a la seva vigència a partir de que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00005945Q :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga de 2022 (Subvenció finalista Cambra de Comerç - Vals de compra).

23. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00042891P :

APROVAR provisionalment l’annex XIX de l’Ordenança general de preus públics, regulador dels preus públics relatius a serveis socials, per a la seva vigència a partir que es compleixi allò que estableix l’article 17 del TRLRHL.

24. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00007050V :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (increment aportació Badalona Cultura).

25. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00044212Z :

Delegar en el titular de l’alcaldia els actes de tràmit que se’n puguin derivar de l’execució del contracte mixt dels treballs definits en el projecte executiu per a la instal·lació de càmeres i senyalització de zona de baixes emissions i regulació d’accés a la zona d’ultra baixes emissions, en el marc del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Finançat per la Unión Europea-Nextgenerationeu» .

26. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2023/00006878Y :

Aprovar inicialment les Bases Específiques que regiran la convocatòria d’atorgament de subvencions per part de l’Ajuntament de Badalona, per concurrència competitiva, destinades a entitats que realitzin activitats o programes referits a l’educació, participació, acció cultural, cooperació, esports, joventut, feminisme, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2023, així com els annexos que s’hi acompanyen, els quals fixen els criteris i requisits específics de cada subvenció.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

27. Servei Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2023/00006701J :

Aprovar l’adhesió de Badalona al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci de la Generalitat de Catalunya i el contingut del Conveni de col·laboració que formalitzi aquesta adhesió.

28. Servei Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2023/00006708C :

DECLARACIÓ de Badalona com a «Badalona lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques».

29. Departament Central de Contractació. Expedient: 2023/00004670Y :

Convalidació dels acords presos en el marc de la tramitació de l’expedient de contractació indexat amb el número 2019/00018111F i aprovació de la PRIMERA pròrroga pel termini màxim d’un any del contracte de serveis relatiu al Programa de Dinamització i Informació Juvenil de ciutat, ubicat al Badiu Jove (carrer Ausiàs marc, 61, Badalona)

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

30. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2023/00001356G :

Aprovar l’adhesió per part de l’Ajuntament de Badalona a la Primera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona per a la regulació de la cooperació i col·laboració Administrativa entre ambdues entitats per garantir i dotar als municipis metropolitans dels serveis assistencials en l’àmbit de les urgències i emergències socials (CUESB) 2023-2024.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia Expedient: 2023/00008132H :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa de la salut pública als barris El Remei, Sant Roc, La Mora i la resta de la ciutat.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

 

 

Ple 02/2023

Data d'inici de la sessió 24-02-2023

Hora d'inici de la sessió 9:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
1. Departament Central de Contractació. Expedient: 2023/00005881K :
Aprovació de la pròrroga pel termini de 3 anys a comptar del dia 26/02/2023, aquest dia inclòs del
contracte subscrit en data 25/02/1998 entre l’ Ajuntament de Badalona i EL MOBILIARIO URBANO
SA relatiu a la concessió del servei d’instal·lació, conservació i explotació dels suports d’informació,
marquesines i altres elements urbans d’interés i ús públic en el terme municipal de Badalona.

PLE 01/2023

Data d'inici de la sessió 31-01-2023

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 18, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de desembre de 2022, l’acta número 19, corresponent a la sessió ordinària de 20 de desembre de 2022 i l’acta número 20, corresponent a la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2022.

 

2. Presa de possessió de la senyora Maria Núria Sabater Famadas, com a regidora d’aquest Ajuntament.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00028956F :

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació a ús habitatge al carrer Calderon de la Barca, núm. 1-7.

4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00043942C :

Aprovar la Mutació Demanial objectiva d’un espai de 200 m2 en l’immoble situat al c/ del Mar 2-4 de Badalona a favor de l’ORGT.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00051052T :

Aprovació inicial de la Modificació puntual de les Normes Urabanístiques del Planejament General a Badalona.

6. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00023145S :

Aprovar la nul·litat de la llicència d'obres d'ampliació d'habitatge al camí del Bosc núm. 29 (M-190-16).

7. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00002671J :

Aprovar amb caràcter definitiu el text de l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

8. Secretaria. Expedient: 2022/00051095C :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 202210964, de 5 de desembre de 2022, de la designació de l’alcalde accidental durant els dies 7 i 8 de desembre de 2022.

9. Secretaria. Expedient: 2023/00000950L :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023000165 dictada per l’alcalde en data 11 de gener de 2023, de substitució d’un membre del Consell d’administració del Patronat de la Música.

10. Secretaria. Expedient: 2023/00000960Y :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2023000193 dictada per l’alcalde en data 12 de gener de 2023, de substitució d’un membre del Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals

11. Secretaria. Expedient: 2023/00000769E :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2023/00001856K :

Aprovar l’increment per a l’any 2023 del 2,5% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona.

13. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00003149A :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga de 2022 (subvenció finalista vals compra – Comerç)

14. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2023/00003069S :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2023, en pròrroga del de 2022 (subvencions finalitstes cultura).

15. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00025307S :

APROVAR el Compte General de la Corporació relatiu a l’exercici 2021, que està integrat pel Compte de l’Entitat Local, pel compte dels seus organismes autònoms (Institut Municipal de Serveis Personals, Patronat de la Música i Museu de Badalona), pels comptes anuals de les societats mercantils de capital íntegrament local (Badalona Serveis Assistencials SA, Badalona Cultura SL, Badalona Comunicació SA, Ens de Gestió Urbanística SA i Reactivació Badalona SA), així com de la resta dels ens del sector públic (Consorci Badalona Sud).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 20/2022

Data d'inici de la sessió 29-12-2022

Hora d'inici de la sessió 10:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA
Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat
Ciutadana


1. Departament Central de Contractació. Expedient: 2022/00046852D:
Aprovació de la indemnització que li correspon al contractista Gestió i Imatge Esportiva 2001 SL per la
suspensió excepcional (del dia 13/03/2020 al 28/06/2020) del contracte relatiu a la concessió
administrativa de la redacció del projecte, obres d’ampliació, gestió i explotació del servei públic del
Complex Esportiu Municipal Sistrells de Badalona, motivada per les mesures a adoptar derivades de l’
Estat d’Alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.


2. Departament de Llicències de la Via Pública. Expedient: 2022/00052987A:
Prorrogar les concessions demanials per la venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques, flors i
llaminadures mitjançant quioscos de caràcter fix a la via pública, que actualment estan en
funcionament, per un període màxim de dos anys a comptar des de la data de finalització de cada
una d’elles.


3. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00053568J:

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, SA amb NIF A28297869.


4. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2022/00053258K:
Donar compliment a la Sentència 348/2021 de 9 de desembre, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu nº04 de Barcelona, dintre del Procediment Ordinari 100/2018-D, que estima el recurs
interposat per FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SAU.

5. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2021/00022951D:
Donar compliment a la Sentència 54/2021 de 21 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu
nº12 de Barcelona, dintre del Procediment Ordinari 412/2018-2A, que estima el recurs interposat per
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SAU.


Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda,
Recursos Interns i Personal

6. Servei de Recursos Financers. Expedient: 2022/00047436H:
Concessió per part de l'Ajuntament de Badalona d'un préstec a llarg termini a la Societat Municipal
BSA.

7. Servei de Comerç i Consum. Expedient: 2022/00036183N :
Reconeixement de crèdit del deute acumulat des del 28 de maig al 28 de desembre de 2021, per
subministrament d'aigua amb l'Associació de Venedors del Mercat Municipal La Salut.

8. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00039320Y :
Autorització i disposició de la despesa i reconeixment de l'obligació a favor l’empresa Gestora de
Runes de la Construcció, SA pels serveis de la neteja de l’aigua del litoral mitjançant la utilització de
vaixells de recollida de sòlids flotants durant el període estival (de juny a setembre, ambdós inclusos)
per les anualitats de 2014 i 2016.


Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania,
Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

9. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00050667Y :
Aprovació del Conveni per formalitzar la delegació de competències a favor de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en matèria de gestió del servei de transport adaptat esporàdic.

10. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2021/00053046C :
Declarar la nul·litat de ple dret de la continuïtat del servei de Banc d’Aliments, (recurs de distribució
d’aliments), de famílies derivades pels serveis socials municipals, des del 21 de juny de 2020 fins al
30 de novembre de 2021, i aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits, com a indemnització, per treballs degudament realitzats i no pagats, a favor de l’entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA, amb NIF Q286601G

Ple 19/2022

Data d'inici de la sessió 20-12-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

1. Aprovar l’acta número 16, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 22 de novembre de 2022 i l’acta número 17, corresponent a la sessió ordinària de 29 de novembre de 2022.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00052599Y :

Declaració institucional per la pèrdua d'aigua a l'entorn de Torre Codina al barri de Canyet.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00030673A :

Aprovar la despesa a favor de la C.P. Av. Marqués de Montroig, 218 en concepte de rebuts extraordinaris d’octubre de 2020.

4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00014105Z :

Aprovar la despesa a favor de la C.P. Rda. Sant Antoni de Llefià, bloc 11, en concepte de rebuts extraordinaris d’agost de 2020 a desembre de 2021.

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00041846K :

Aprovar les quotes extraordinàries de la CP Verge de la Salut, bloc 3 en concepte de quotes per les obres de millora de la finca.

6. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00041849R :

Aprovar les quotes extraordinàries 2021 obres ITE 2019 CP Edificis Sant Jordi, bloc 13.

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00022533M :

Declarar extingit el dret de superfície sobre les finques registrals 18.418, 18.420 i 18.422 (Can Peixau).

8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00025099Z :

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

9. Departament de Mobilitat. Expedient: 2022/00046772K :

Aprovar reconèixer el crèdit derivat del compromís de despesa degudament adquirit, i l’autorització i la disposició de la despesa per import de 28.644,00 € corresponent a l’any 2021, en concepte d’ aportació acordada al Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació de la plataforma metropolitana d’aparcament.

10. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00015518R :

Aprovar amb caràcter provisional de la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Montigalà per a l’ampliació d’usos a la parcel·la de l’Avinguda dels vents, 2-4 i el carrer Garbí, 77-79 de Badalona

11. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00025430T :

Ratificar, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel Consell General del Consorci Besòs, en sessió de 28 de novembre de 2022, relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l'objecte d’ampliar l’àmbit territorial del Consorci i modificar l’estructura dels òrgans de govern i administració per tal de preveure la incorporació de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana de Barcelona al Consorci, i d'altres modificacions adients,

12. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00042239L :

Aprovació inicial modificació PGM a l’entorn de Can Tiano.

13. Secretaria. Expedient: 2022/00048481M :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022010420 dictada per l’alcalde en data 18 de novembre de 2022, referent a la substitució d’un membre integrant del Consell d’administració de l’organisme autònom Institut Municipal de Serveis Personals.

14. Secretaria. Expedient: 2022/00050064R :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

15. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00048184F :

Reclamació del deute no justificat per part de la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur relatiu a la liquidació del Conveni formalitzat el 29/12/2016.

16. Secretaria. Expedient: 2022/00050614E :

Aprovar la modificació inicial de la plantilla i de la relació de llocs de treball del personal del Patronat de la Música de Badalona, de conformitat amb l’acord del Consell d’administració del Patronat de data 24 de novembre de 2022

17. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00007322H :

Aprovació d’un acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públics locals de l’Ajuntament de Badalona en favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, delegació aprovada per acords de Ple de dates 31 de gener i 24 de juliol de 2012.

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00050802A :

Donar compte al ple de les modificacions del pressupost municipal de 2022, aprovades per resolució d’Alcaldia i que han afectat l’annex d’inversions.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Departament Central de Contractació. Expedient: 2022/00046016R :

Aprovació de la indemnització que li correspon al contractista FITNESS LLEFIA SL per la suspensió excepcional (del dia 13/03/2020 al 28/06/2020) del contracte relatiu a la concessió administrativa del Complex Esportiu Llefià, motivada per les mesures a adoptar derivades de l’ Estat d’Alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19.

20. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00040889A :

Aprovació de la segona addenda del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes del municipi per al curs 2022-2023.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00052645Y :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la defensa de l'equiparació salarial dels treballadors i treballadores de Badalona Comunicació.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00052656V :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la defensa del parc de Ca l'Arnús, del seu conjunt patrimonial i històric i per aturar la construcció de pisos i el vial dins del parc.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00052658L :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 18/2022

Data d'inici de la sessió 12-12-2022

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Departament de Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals. Expedient: 2019/00019119A :

Aprovació de l’informe final i aprovació de l’extinció de la Comissió d'Informe, Estudi i Consulta Especial, de caràcter temporal, per l'impuls i seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona

 

3. Secretaria. Expedient: 2020/00001657K :

Modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Ple 17/2022

Data d'inici de la sessió 29-11-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 14, corresponent a la sessió ordinària de 25 d’octubre de 2022 i l’acta número 15, corresponent a la sessió extraordinària de 17 de novembre de 2022.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00049712V :

Declaració Institucional del 25 de novembre de 2022 dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2022/00002329Q :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa de gossos perillosos.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00025099Z :

Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

5. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00005737N :

Aprovar l’actualització del patrimoni municipal de sòl i habitatge d’aquest Ajuntament a 31 de desembre de 2021.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00029508F :

Aprovació definitiva de la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i el Sr. Antonio Arcos Monteagudo per al desenvolupament del polígon d’actuació que inclou la modificació puntual del Pla General Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’En Rosés, núm. 9, Lladó núms. 69-71 i de Sant Josep i d’En Rosés núms. 22-24 de Badalona.

7. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00001157D :

Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

8. Secretaria. Expedient: 2022/00047013D :

Aprovar inicialment, com a ens consorciat, la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera de conformitat amb el text aprovat en sessió de la Junta General del Consorci, de data 22 de juny de 2022.

9. Secretaria. Expedient: 2022/00046341G :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’octubre de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

10. Departament d'Ocupació. Expedient: 2022/00040518T :

Incorporar al pressupost municipal per a l'exercici 2023, el compromís de despesa per import de 60.272,66.- €, corresponent a l’aportació dinerària municipal per al cofinançament de l’execució del projecte “Plans d’ocupació Badalona 2022-2023”, en el marc de la 2a convocatòria 2022-23 del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023, subvencionat per l’ Àrea metropolitana de Barcelona ( AMB).

11. Intervenció. Expedient: 2022/00047663S :

Donar compte al Ple de l’Ajuntament del Pla de Control Financer per a l’exercici 2022.

12. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00047541P :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Recursos Humans - econòmic 15100).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

13. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00030650E :

Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona per a l’aplicació del sistema metropolità de tarifació social a les persones de 60, 61, 62, 63 i 64 anys empadronades al municipi de Badalona.

14. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00037918E :

Aprovació de la minuta i la signatura del contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

15. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00049698A :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 16/2022

Data d'inici de la sessió 22-11-2022

Hora d'inici de la sessió 16:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00032662X :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d’inversions (ENGESTUR – Plaça Josep Cortina).

 

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00048678H :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d’inversions (reforma plaça Trafalgar).

 

4. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00048818C :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (aportació a pèrdues ENGESTUR).

Ple 15/2022

Data d'inici de la sessió 17-11-2022

Hora d'inici de la sessió 16:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00002671J :

Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00017557Q :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, (BSA).

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00045888B :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvencions finalistes esports).

4. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00046423V :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d'inversions (salut – escultura).

5. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00046646X :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvencions finalistes serveis socials).

6. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00045718W :

Increment addicional del 1,5% a les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Badalona amb efectes 1 de gener de 2022, en els termes recollits a l’article 23 del Reial Decret-llei 18/2022, de 18 d’octubre.

Ple 14/2022

Data d'inici de la sessió 25-10-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 27 de setembre de 2022 .

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00040844P :

Aprovar l’ expedient de mutació demanial subjectiva de la finca carretera de Canyet, 1-5 a favor de la Generalitat de Catalunya.

3. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00037520L :

Reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 2a fracció IBI 2021 local c/ Prim, 63 interior.

4. Departament de Població. Expedient: 2022/00040489V :

Aprovar la revisió anual del Padró municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2022.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00002114P :

Aprovació provisional del Pla de millora urbana de la parcel·la situada entre els carrers Dinamarca, Luxemburg i Lituània.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00053897C :

Aprovació provisional del pla especial de regulació dels jocs d’atzar.

7. Departament de Mobilitat. Expedient: 2022/00037993M :

Aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Badalona per a la implantació i la gestió del servei metropolità de bicicleta pública.

8. Departament de Neteja Viària. Expedient: 2021/00005173J :

Convalidar l'autorització i disposició de la despesa amb efectes retroactius, dels expedients 2022/00001796N i 2022/00001800Q i aprovar l’autorització i la disposició corresponent al període de l'1 al 31 de desembre de 2021 del servei de Neteja Viària 2021, per import de 832.851,31 euros.

9. Secretaria. Expedient: 2022/00041511G :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de setembre de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

10. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00041359J :

Donar compte al Ple de l'aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2022, que han afectat l'Annex d'Inversions.

11. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00038610R :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Medi Natural - platges).

12. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00042619P :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 i del seu annex d'inversions (reforma Ca l'Arnús - AMB).

13. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00042736X :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022 (Sentència 54/2021 (revisió preus 2016-2022) i a a Sentència 348/2021 (nul·litat acord JGL 25/09/2017) del Contracte de Neteja Viària i Recollida de Residus).

14. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00042748E :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (per dotar de crèdit a les aplicacions de la partida d'interessos de demora Cap II, donat l'elevat número de notificacions rebudes per pagar interessos de demora.)

15. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00041416R :

Proposta d'anul·lació de diverses modificacions del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals del 2022, en pròrroga de 2019, un cop aprovat el pressupost definitiu per a 2022.

16. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00035067T :

Compatibilitat del personal al servei de l’Administració Pública (BOP).

17. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00035026M :

Compatibilitat del personal al servei de l'Administració Pública (RBJ).

18. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00042209N :

Modificació puntual 3/2022 de la Relació de Llocs de Treball.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

19. Servei d'Educació. Expedient: 2022/00028055A :

Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament, el Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià i l’IES «Badalona VII», per a realitzar classes de català de nivell bàsic i aprovar els compromisos de despesa derivats del Conveni imputables a cadascun dels exercicis pressupostaris afectats.

20. Servei d'Educació. Expedient: 2019/00035334A :

Aprovar el text i el contingut de la segona addenda al conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona, per a dur a terme un PFI (programa de Formació i Inserció), en modalitat PTT (Pla de Transició al Treball) del grup d’Auxiliar en centres sanitaris i els percentatges de despesa plurianuals imputables a l’aplicació del Conveni.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00044325N :

Moció que presenta el Grup Guanyem Badalona en Comú per a la concreció d'inversions i millores en el barri de Sant Crist.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00044334K :

Moció que presenta el Grup Guanyem Badalona en Comú per la reclamació de la garantia de construcció de la nova escola Ventós Mir i l'aclariment de la situació del conveni d'ús de la pista esportiva plaça del gas que estipula el dret preferent d'ús per part de l'escola pública Ventós Mir.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00044339A :

Moció que presenta el Grup Guanyem Badalona en Comú per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 13/2022

Data d'inici de la sessió 27-09-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 11, corresponent a la sessió ordinària de 26 de juliol de 2022 i l’acta número 12, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de setembre de 2022.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00039921R :

Declaració Institucional de l'Ajuntament de Badalona a proposta de la Federació de veïns i veïnes de Badalona en suport de l'ampliació de la línia 1 del metro.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00039923A :

Declaració Institucional de suport a les escoles d'educació especial.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00000384F :

Informar favorablement el document del PDU Front Litoral-Tres Xemeneies, per a la seva aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona, amb el benentès que al document caldrà reduir l’edificabilitat plantejada, efectuant els corresponents ajustos per mantenir la viabilitat econòmica i financera.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00002908C :

Aprovació provisional modificació de PGM per l’ajust de qualificacions d’espais lliures i equipaments al turó d’en Caritg i a l’avda. de Salvador Espriu.

6. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2021/00047170D :

Aprovar definitivament el projecte d’expropiació, presentat per l’INCASOL, pel procediment de taxació conjunta dels blocs 57, 58, 59 i 60 situats a l’avinguda Marquès de Mont-roig núm. 212-214, 208-210, 204-206 i 200-202 afectats per la Modificació puntual del PGM al front de l’avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc de Badalona prèvia resolució de les al·legacions presentades.

7. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00027075N :

Modificar de l’acord del Ple de data 15 de juliol de 1992, en el sentit d’anul·lar la clàusula que deia: «TERCER.- Anualment la societat municipal «SERVEIS D’APARCAMENT, SA» abonarà a l’Ajuntament el 50% del rendiment net obtingut en la gestió del present servei, prèvia presentació del balanç de la Intervenció municipal.».

8. Departament de Neteja d'Edificis Municipals. Expedient: 2022/00019963F :

Aprovació indemnitzacions Servei Neteja Edificis Municipals FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (març, abril, maig i juny 2022).

9. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00029985R :

Reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 3a fracció IBI 2021 local c/ Prim, 63 interior.

10. Secretaria. Expedient: 2022/00033547K :

Donar compte de la resolució de l'alcalde de data 28 de juliol de 2022, de designació d'alcalde accidental al 3r tinent d’alcalde i regidor de l'Àmbit de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial, des del dia 18 al 21 d’agost de 2022, ambdós inclosos.

11. Secretaria. Expedient: 2022/00038066D :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2022.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00031743B :

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa per la retirada i immobilització de vehicles a la via pública, per actualitzar els costos derivats de la prestació del servei de retirada i immobilització de vehicles a la via pública.

13. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00020175C :

Donar compte de les resolucions números 168/2022 i 169/2022 dictades en data 22/07/2022 pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic vistos els recursos especials en matèria de contractació interposats per SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA I CITELUM IBERICA SA contra l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i consegüentment amb aquestes, anul·lar la l’adjudicació d’aquest contracte i tot el procediment de licitació.

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

14. Secretaria Expedient: 2022/00039901G :

Aprovar la modificació puntual dels Estatuts de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00039891V :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00039902M :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la millora, el manteniment i l'accés als espais públics destinats a la pràctica del bàsquet de lleure i altres activitats esportives.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00039926Y :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular de suport a les famílies afectades pel risc de col·lapse del bloc de pisos del carrer Granada 22 de Badalona.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 12/2022

Data d'inici de la sessió 08-09-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de sessions Casa Consistorial

Tipus Extraordinària

Ordre del dia 1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00033728H:
Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2022 (subvenció finalista Cambra de Comerç – vals de compra i descompte)
2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00032895J:
Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2022, i del seu annex d'inversions (adequació locals metro Llefià).
 

Ple 11/2022

Data d'inici de la sessió 26-07-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 9, corresponent a la sessió ordinària de 28 de juny de 2022 i l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 28 de juny de 2022.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00004392Z :

Reconeixement de crèdit a favor de la Comunitat de Propietaris Pau Piferrer, 127.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00029508F :

Aprovació inicial de la proposta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i el Sr. Antonio Arcos Monteagudo per al desenvolupament del polígon d’actuació que inclou la modificació puntual del Pla General Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’En Rosés, núm. 9, Lladó núms. 69-71 i de Sant Josep i d’En Rosés núms. 22-24 de Badalona.

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00008527D :

Aprovació provisional Modificació del Pla especial urbanístic de regularització, ampliació i ordenació volumètrica d’una part de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00020795B :

Aprovació del projecte de millora per a l’accessibilitat del transport públic a l’Av. Martí Pujol entre el c/ Mossèn Anton i el c/ Enric Borràs.

6. Secretaria. Expedient: 2022/00028155B :

Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 2022006024 de data 27 de juny de 2022, referent al nomenament del regidor senyor Daniel Gràcia Álvarez com a membre del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

7. Secretaria. Expedient: 2022/00028377A :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades por l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de juny de 2022.

8. Secretaria. Expedient: 2022/00030537R :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde, de data 11 de juliol de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, des de les 18 h del dia 13 de juliol fins a les 23.59 h del 14 de juliol de 2022.

 

 

 

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

9. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00030049L :

Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificacions del pressupost municipal de 2022 (indemnitzacions Esports).

10. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00030052E :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (Pla local d'habitatge).

11. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00011321J :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Carlos Castilla Ingenieros, SA, CIF A43066299, per import total de 20.570,30 €.

12. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00033604J :

Donar compte al Ple de la resolució del 1er tinent d’alcalde en la què es pren nota de les conclusions de la comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple en data 30 d’octubre de 2018 i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

13. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00030930A :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost 2022 de l’Institut Municipal de Serveis Personals i del seu annex d’inversions.

14. Departament de Tresoreria. Expedient: 2022/00029325P :

Deixar sense efectes les modificacions de crèdit recollides en els decrets d’Alcaldia de data 03/02/22, 03/05/22 i 11/03/22, pel qual s’aproven diverses les modificacions de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2022.

15. Secretaria. Expedient: 2022/00031282X :

Aprovar la modificació de la plantilla de personal de l’Institut Municipal de Serveis Personals corresponent a l’any 2022, de conformitat amb l’acord adoptat pel Consell d’Administració de data 7 de juliol d’enguany.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

16. Departament de Comerç. Expedient: 2022/00031510P :

Aprovar els dies festius locals corresponents a l'any 2023.

17. Servei de Gent Gran. Expedient: 2022/00031272T :

Aprovar la Memòria/Informe de les accions i objectius realitzats en el marc del Pla d’Igualtat Intern de Gènere 2017-2021 de l’Ajuntament de Badalona, obrir i aprovar un període interí de transició fins a l'aprovació del nou Pla d'Igualtat, actualitzar les composicions i membres de les comissions vinculades al Pla d’Igualtat i encarregar la tramitació amb caràcter d'urgència d'un contracte de serveis per a la diagnosi, estudi, disseny, redacció, implantació i avaluació final d'un nou Pla d'Igualtat.

18. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00002197E :

Aprovació inicial de l’establiment del Servei de Garantia Alimentària de l'Ajuntament de Badalona.

 

 

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

19. Departament Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00030977G :

Aprovar la creació d'una Comissió Informativa Especial per a la redacció de l'Ordenança de subvencions de l'Ajuntament de Badalona.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia Expedient: 2022/00032430P :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la reobertura immediata de la piscina municipal Mireia Belmonte, la recerca d'un espai alternatiu per la reconstrucció d'aquesta piscina i la diagnosi i planificació en el marc del pla d'equipaments municipals de la proposta de construcció de noves piscines municipals a Badalona que inclou la piscina olímpica municipal.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00032850Z :

Moció que presenta el grup municipal Partit Popular per a instar al Govern Municipal que recuperi el projecte de construcció de la Piscina Olímpica Municipal de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2022

Data d'inici de la sessió 28-06-2022

Hora d'inici de la sessió 21:30

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

2. Servei de Recursos Financers. Expedient: 2022/00024012P : 
Acceptar i contractar un préstec a llarg termini per import de 21.608.854,49 euros amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (NIF A48265169), en haver resultat seleccionada l’ esmentada entitat financera per formalitzar l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022.

Ple 9/2022

Data d'inici de la sessió 28-06-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 7, corresponent a la sessió ordinària de 31 de maig de 2022 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 9 de juny de 2022.

2. Presa de possessió del senyor Juan José Portillo López, com a regidor d’aquest Ajuntament.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00028113S :

Declaració institucional de la Diputació de Barcelona pel 28 de juny de 2022, dia per a l'alliberament i orgull LGTBI.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

4. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00040844P :

Mutació demanial subjectiva de la finca 22.251 Parc de Bombers Canyet.

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00020440R :

Regularització increment quotes ordinàries dels exercicis 2020 i 2021 CP Mare de Déu de Lorda, 119.

6. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00019312T :

Regularització quotes comunitàries escala 98 Mancomunitat de Propietaris Dr. Robert, 96-106 a partir d'agost de 2018.

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2022/00013851J :

Rescabalament 4ª fracció d’IBI 2021 i IBI 2020 de la finca del c/ Prim, 63 interior.

8. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00024110H :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes comunitàries dels exercicis 2017-2018-2019 i 2020 de la CP Eliseu Meifren, 28-50.

9. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00039793S :

Alta i endarreriments quotes comunitàries 2021 CP Pau Piferrer, 35-37.

10. Departament de Secretaria. Expedient: 2022/00021878J :

Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Badalona i del sector públic local.

11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00023764J :

Aprovar el nomenament de representant municipal a la reunió de data 29 de juny de 2022 de la Junta General de Marina Badalona, S.A. i determinar el sentit del seu vot.


 

12. Servei Jurídic de Secretaria General. Expedient: 2022/00025430T :

Aprovar inicialment, com a ens consorciat, l'acord adoptat pel consell general del Consorci Besòs, en sessió de 24 de maig de 2022, relatiu a l'aprovació inicial de la modificació dels seus estatuts.

13. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00025519C :

Aprovació del projecte executiu per a la urbanització de l'estació d'autobusos de l'Hospital Germans Trias i Pujol.

14. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2022/00020107J :

APROVAR la modificació del contracte de serveis per als treballs de manteniment ordinari de l’espai públic, conservació i reforma dels paviments i clavegueram de la via pública municipal de Badalona amb l’empresa contractista ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, consistent en la inclusió del treballs per assegurar el què s’ha construït de les obres de renovació del col·lector del carrer Pau Piferrer, i AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de 142.968,86 €, IVA inclòs a a favor de l’empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU.

15. Secretaria. Expedient: 2022/00022960Z :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022004861 de data 19 de maig de 2022 referent a la modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències en relació a l’àmbit d'educació, Feminismes i LGTBIQ+, Ciutadania, participació i Agenda 2030 per tal d’incloure el nou servei de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions Municipals.

16. Secretaria. Expedient: 2022/00025604J :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022005532 dictada per l’alcalde en data 9 de juny de 2022, de delegació de competències en la 4a tinença d’alcaldia, senyora Teresa González Moreno.

17. Secretaria. Expedient: 2022/00025362R :

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 3 de juny de 2022 referent a la delegació de funcions en la vicepresidenta de l’IMSP.

18. Secretaria. Expedient: 2022/00025284S :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de maig de 2022.

19. Secretaria. Expedient: 2022/00020295V :

Donar compte al Ple de la resolució núm. 2022004742 dictada per l’alcalde en data 17 de maig de 2022, de substitució d’un membre del Consell Rector del Museu de Badalona.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00026087J :

Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvencions finalistes educació acompanyament infants).

21. Departament de Comptabilitat Expedient: 2022/00021472K :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga del de 2019 (PMSH).

22. Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2022/00025073B :

Declaració d’especial interès o utilitat municipal en relació amb les sol·licituds de bonificacions del 95% de la quota íntegra de l’IBI a l’empara de l’article 3.3 de la OF núm. 1 d’aquest Ajuntament.

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00026834R :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvenció finalista Federació d'Associacions de Veïns de Badalona).

 

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00022488W :

Compatibilitat del personal al servei de l’administració pública (RFV).

25. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00027116F :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022 (subvenció finalista FUNDISOC).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

26. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2022/00024626R :

Aprovació de la despesa derivada de l'encomana de gestió a Badalona Serveis Assistencials, SA per a la prestació dels Serveis d'Atenció Domiciliària per a l'any 2022.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

27. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00020108Z :

Modificació Relació de llocs de treball (1/2022) i adaptació al reglament de teletreball.

28.Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00027658C :

Ratificar l’acord de 17 de juny de 2022, entre les representacions de l’Ajuntament i de les organitzacions sindicals SFP, PSU, UGT, CCOO i CATAC, en l’exercici de les competències que legalment tenen atribuïdes, amb la finalitat de disposar d’una millor distribució dels efectius del cos de la Guàrdia Urbana, adaptant les jornades dels serveis policials a les necessitats de la ciutat.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00028104Y :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, per la creació del consell de benestar animal.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00028120E :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, per fomentar i garantir a la ciutadania l'ús de l'espai públic com a lloc de convivència, on totes les persones puguin desenvolupar en llibertat la seva forma i manera d'entendre la vida, sense més límits que el respecte a la dignitat i els drets de les altres persones.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 8/2022

Data d'inici de la sessió 09-06-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00023907H :

Resolució de les al·legacions presentades a l'acord de Ple de data 28 d’abril de 2022, i aprovació definitiva del Pressupost municipal per l’exercici 2022 i la plantilla de personal al servei de l’Ajuntament, els seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’Execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

Ple 7/2022

Data d'inici de la sessió 31-05-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Salo de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió ordinària de 26 d’abril de 2022 i l’acta número 6, corresponent a la sessió extraordinària de 28 d’abril de 2022.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00023992B :

Declaració institucional de lluita contra el frau.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Departament Central de Contractació. Expedient: 2022/00020795B :

Aprovació del projecte de millora per a l’accessibilitat del transport públic a l’Av. Martí Pujol entre el c/ Mossèn Anton i el c/ Enric Borràs.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2022/00012968G :

Aprovació del Projecte Executiu de diversos carrils bus i instal·lació de semàfors dedicats al municipi de Badalona. Next-Generation EU.

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00001096F :

Recuperació d'ofici part finca municipal coneguda com Pistes Atletisme Paco Aguila (Can Ferrater) ubicada al barri de Canyet.

6. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042122W :

Derrames extraordinàries obres 2019 i 2021 CP Àngel Guimerà, 55.

7. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2022/00002908C :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per l’ajust de les qualificacions d’espais lliures i equipaments al turó d’en Caritg i a l’avinguda de Salvador Espriu de Badalona.

8. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00028197B :

Aprovació provisional implantació ús comercial a la finca de Marquès de Montroig, Antoni Bori, Alfons XII.

9. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00034539M :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis, prevalent aquests darrers, de consultoria i assistència tècnica per l’anàlisi i el disseny d’un model de gestió del patrimoni municipal i la implantació d’un programa informàtic de gestió del patrimoni per a l’Ajuntament de Badalona.

10. Departament de Neteja d'Edificis Municipals. Expedient: 2022/00010260X :

Resolució recurs de reposició presentat per la empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (FCCMA,SA) contra l’Acord de Ple de data 29 de març mitjançant el qual es fixava la indemnització a abonar a l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (A-28541639) pels treballs realitzats i certificats en el període setembre de 2019 a febrer de 2022.

11. Secretaria. Expedient: 2022/00022372R :

Prendre coneixement de la renúncia a l’acta de regidora d’aquest Ajuntament presentada per la senyora Irene González Poveda.

12. Secretaria. Expedient: 2022/00017302Z :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’abril de 2022.

13. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00022134Q :

Ratificació de l’acord del Plenari del Consorci Badalona Sud pel qual s’aprova inicialment la dissolució, liquidació i extinció del Consorci Badalona Sud.

14. Secretaria. Expedient: 2022/00023169Q :

Crear la “Comissió Institucional Copa del Rei ACB 2023 a Badalona”.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

15. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00018985H :

Aprovació massa salarial del personal laboral del sector públic de l'Ajuntament de Badalona de l’any 2021.

16. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00013297T :

Convalidació de l’adjudicació, modificació del contracte i delegació en l’Alcalde d’eventuals futures modificacions, respecte el contracte de serveis de manteniment, reparació, reforma i millora de les àrees de jocs infantils i àrees amb elements biosaludables.

17. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00006008S :

Compatibilitats del personal al servei de l'administració pública (BOP).

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00017336W :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals de 2022, en pròrroga de 2019 (indemnització personal acord prejudicial).

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00019617Y :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes casals d’estiu – Pla Educatiu d’Entorn).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00021472K :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga del de 2019 (PMSH).

21. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00021104K :

Aprovació del Pla de Mesures Antifrau per a la gestió i execució dels fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

22. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00001078F :

Desestimació de les al·legacions presentades i aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00042698E :

Aprovació Reglament de Teletreball a l'Ajuntament de Badalona.

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00020108Z :

Modificació Relació de llocs de treball (1/2022) i adaptació al reglament de teletreball.

25. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00022382B :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost de 2022, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT – compte 413).

26. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00028638S :

Compatibilitat del personal al servei de l’administració pública (ACC)

27. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00006011H :

Comptabilitat personal al servei de l’administració pública (EVS)

28. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00022879W :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019. (organització de la copa del rei de bàsquet, temporada 2022-23).

29. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00022491M :

Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts econòmics per autònoms i empreses del sector del lleure a Badalona afectats per la suspensió de l'activitat com a conseqüència de les mesures per fer front a la pandèmia del Covid 19.

30. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00022255E :

Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió d' ajuts econòmics per autònoms i empreses del sector de l' oci nocturn a Badalona afectats per la suspensió de l' activitat com a conseqüencia de les mesures per fer front a la pandèmia del Covid 19.

31. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00023301X :

Aprovar la modificació de les Bases reguladores aprovades inicialment per l’Ajuntament Ple en data 29/03/2022, per regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses dels sector de la restauració de Badalona per tal de mitigar l’impacte econòmic que han tingut durant l’exercici 2021.

32. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00028647R :

Compatibilitats del personal al servei de l'administració pública.

33. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00020212A :

Donar compte al Ple de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2022 que va aprovar l’Oferta Parcial d’ocupació Pública d’Estabilització

34. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00023519K :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (CF Badalona – indemnització terrenys).

35. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00053235W :

Aprovar el Compte General de la Corporació, els seus organismes autònoms i societats mercantils dependents, relatiu a l’exercici 2020.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00024003E :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, en suport iniciativa judicial impulsada per la magistrada Lucía Avilés sobre " La volència econòmica com a forma de violència de gènere".

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00024011F :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, per la planificació educativa i la resolució immediata de la situació de les famílies de Badalona que es troben sense plaça escolar pels seus infants en un centre de proximitat al domicili familiar.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 6/2022

Data d'inici de la sessió 28-04-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

1. Secretaria. Expedient: 2022/00016982Q :

Crear la Comissió de Seguiment del Pressupost municipal de l’exercici 2022 (ordinari i inversions) i del Pla d'Equipaments, en el si de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i, Hisenda, Recursos Interns i Personal.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

2. Departament de Tresoreria. Expedient: 2022/00012604P :

Aprovar inicialment el Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022

 

 

 

 

 

Ple 5/2022

Data d'inici de la sessió 26-04-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Saló de Sessions

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 29 de març de 2022 i l'acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 4 d'abril de 2022.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00010862Z :

Aprovar la cessió parcial de places d’aparcament i trasters de la concessió demanial de ARAUCA SCCL a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA NOU LLOC HABITATGE SOCIAL i autoritzar la seva hipoteca.

3. Secretaria. Expedient: 2022/00012916K :

Donar compte de la resolució de l’alcalde referent a la substitució de dos membres al Consell d’administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

4. Secretaria. Expedient: 2022/00013094S :

Cessar i nomenar un representant del grup municipal Badalona en Comú Podem al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

5. Secretaria. Expedient: 2022/00015515K :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

6. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00015229B :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT, aplicació pressupostària EEBB.)

7. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00013828J :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista protecció civil).

8. Intervenció. Expedient: 2022/00014623A :

Donar compte al Ple de la resolució d’Alcaldia de data 31 de març d’enguany, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de l’Ajuntament de Badalona i els seus organismes autònoms, així com l’informe de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos – ANNEX 1.

9. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2022/00015151W :

Resoldre el recurs de reposició presentat per la Fundació ASCA contra l'acord de Ple relatiu a la liquidació del Conveni de formalitzat en data 29/12/2016 amb la Fundació ASCA, com entitat col·laboradora, per a la concessió d'ajuts reintegrables en forma de préstecs.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

10. Servei d'Esports. Expedient: 2022/00003254K :

Aixecar el reparament obstatiu plantejat per la Intervenció municipal en relació al contracte del servei del programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari (PDICES).

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

11. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00017324J :

Proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019, per fer front a la indemnització Servei Neteja Edificis Municipals FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (des de setembre 2019-febrer 2022).

12. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00017557Q :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (BSA).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00017526P :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per reclamar una investigació independent i transparent per aclarir responsabilitats en el cas d'espionatge que han patit personalitats de l'àmbit sobiranista i independentista de Catalunya.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00017654K :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació de tancament de la biblioteca de Can Casacuberta i per garantir l’oferiment d’espais i serveis municipals substitutius mentre roman tancada.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00017673V :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular sobre l'estat actual del II Pla d'igualtat intern 2022-2026.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 04/2022

Data d'inici de la sessió 04-04-2022

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00014925Y :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de despeses de 2022, en pròrroga de 2019 (incorporació de romanent líquid de tresoreria – subvencions 2021).

 

Ple 3/2022

Data d'inici de la sessió 29-03-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 2, corresponent a la sessió ordinària de 22 de febrer de 2022.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament de Gestió Urbanística. Expedient: 2019/00004731H :

Ratificar la resolució del 4rt Tinent d’Alcaldia i Regidor de l’Àmbit de Govern i Territori de data 24 de gener de 2020 per la qual es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Badalona a la Junta de Compensació de la Unitat d’Actuació núm. 5 de la Modificació del PERI de Sistrells en la qualitat de propietari de la finca situada a l’avinguda de Catalunya núm. 15-21, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Badalona (finca registral 50.678).

3. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00048438N :

Recuperació possessòria tram final vial carrer Sant Joan.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00002671J :

CONSTITUCIÓ de la Comissió d’Estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte de l’ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Badalona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00011036G :

Modificació de l’acord del Ple extraordinari de data 15 de juliol de 1992 mitjançant el qual es subrogava a la societat municipal «ENGESTUR, SA» en la posició jurídica de «SERVEI DE CONTROL D’APARCAMENT, SA”.

6. Secretaria. Expedient: 2022/00009236T :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022002168, de 25 de febrer de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, durant el dia 1 de març de 2022.

7. Secretaria. Expedient: 2022/00006633L :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001666, de 15 de febrer de 2022, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d’alcalde i regidor de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID, senyor Àlex Montornès i Torrecillas, durant els dies 17, 18, 19, 20 i el dia 21 de febrer de 2022, fins a les 12 hores.

8. Secretaria. Expedient: 2022/00009844X :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de febrer de 2022.

9. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00049578W :

Recuperació d'ofici finca X Pla parcial Pomar Industrial.

10. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2021/00053858G :

Autoritzar al Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet, amb estricte compliment de la legislació, als efectes del que disposa la DA 16a de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que preveu que les fundacions del sector públic, per tal que, a la vista de la seva sol·licitud concedeixi una subvenció finalista pel projecte singular i excepcional anomenat “Strategic Pla Basket CB no profesional” presentat a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet per la Fundació Privada Joventut per valor de 987.500,00 Euros.

11. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00012796Q :

Aprovar la rectificació d’error material contingut en l’acord de Ple de data 22 de febrer de 2022 de modificació d’alguns articles dels estatuts de Marina Badalona, S.A., per adaptar-los a la qualificació amb defectes esmenables emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona núm. 8.

12. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00012797V :

Designar el representant de l’Ajuntament a la Junta General Extraordinària de Marina de Badalona, S.A., a celebrar el proper 27 d’abril de 2022.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

13. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00054542K :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001144 de data 03/02/2022, relativa a l’aprovació de la tretzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

14. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00010547K :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (Consorci Urbanístic ce les AREs de l'Estrellai Sant Crist per import de 2.093.530,95€ en concepte d'aportació municipal al Consorci per a la construcció de 24 habitatges públics).

15. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00026373G :

ORDENAR la publicació de l’estudi de viabilitat per a la licitació d'un contracte de concessió d'obra pública per a la reforma del Mercat del Mercat Municipal de Llefià en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Badalona, i sotmetre’l a informació pública pel termini d’un mes

16. Intervenció. Expedient: 2020/00041050B :

DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de diversos informes de control financer corresponents al Pla anual de Control Financer del 2021, per al 2020, així com del control financer realitzat a l’entitat col·laboradora Fundació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA).

17. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00006011H :

Comptabilitat personal al servei de l’administració pública (EVS).

18. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00009729X :

Aprovació de les Bases especifiques que regiran la convocatoria per a l'atorgament de subvencions, per concurrencia competitiva, durant l'exercici 2022

19. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2022/00012515B :

Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes i empreses del sector de la restauració, afectades per les mesures de contenció de la propagació de la Covid-19 durant l’exercici 2021.

20. Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació. Expedient: 2022/00011813E :

Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió d'ajuts directes per autònoms i empreses dels sector de l'oci nocturn de Badalona afectats per la suspensió de l'activitat com a conseqüència de les mesures adoptades per fer front a la Pandèmia del Covid 19.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Servei de Direcció Estratègica de Serveis Socials. Expedient: 2022/00011711N :

Donar compte de la resolució adoptada per l’alcalde el dia 14 de març de 2022 per la qual es declara l’emergència respecte el desallotjament forçós de les finques situades al carrer Granada número 22 i 24-26.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00013716Q :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, de suport a les persones refugiades.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00013722E :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú, de suport a l'acció reivindicativa de fampas i el col·lectiu transformem l'autopista.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00013730F :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular per demanar una moratòria en la implantació de la zona de baixes emissions.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 02/2022

Data d'inici de la sessió 22-02-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària de 25 de gener de 2022.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00007393C :

Declaració Institucional del protocol per a la prevenció i l'abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe a l'Ajuntament de Badalona.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

3. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2022/00005364S :

Adaptar els estatuts de Marina Badalona, S.A. a la qualificació emesa pel Registrador Mercantil de Barcelona núm. 8.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00022079B :

Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

5. Secretaria. Expedient: 2022/00003351A :

Nomenar nous membres al Consell Escolar Municipal.

6. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00004648V :

Ratificació del decret d’alcaldia pel qual es declaren nuls els acords de continuïtat de 2012 i 2015 del contracte exhaurit de neteja d’edificis municipals.

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00049591S :

Mutació demanial finca 7b, a l’Avinguda del Guix / Torrent Vallmajor a favor de l’Ajuntament.

8. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00049578W :

Mutació demanial finca X de Pomar delimitada pel projecte de Compensació del Pla Parcial Pomar Industrial a favor de l’Ajuntament de Badalona.

9. Secretaria. Expedient: 2022/00002880S :

Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022000734 de data 24 de gener de 2022 en relació a la designació de membres al Consell d’administració de l’IMSP.

10. Secretaria. Expedient: 2022/00005190W :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2022.

11. Secretaria. Expedient: 2022/00003921K :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2022001248, de 4 de febrer de 2022, en relació al nomenament dels membres del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

12. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2022/00004936R :

Ratificació de l'acord d'aprovació de l’increment per a l’any 2022 del 2% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions iindemnitzacions per assistències dels membres de la corporació de conformitat amb el que disposa la Llei 22/2021, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l’any 2022.

13. Intervenció. Expedient: 2022/00004757Y :

Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Badalona del Pla Anual de Control Financer per a l’exercici 2021.

14. Intervenció. Expedient: 2022/00005521B :

Modificació de l'acord per a la implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i manteniment i aplicació del control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobres els drets i ingressos de l'entitat local.

15. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00003604A :

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius, per actualitzar el valor de la taxa al cost actual del servei, i per unificar en una única taxa les peticions a sol·licitud de part interessada de còpies, fotocòpies o duplicats d’atestats realitzats per la Guàrdia Urbana relatius a accidents de trànsit.

16. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00029859V :

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 23 reguladora de la taxa per activitats en el domini públic, per a incorporar el fet imposable de l’ús privatiu dels espais de domini públic per a la col·locació, manteniment i explotació publicitària de monopostes i cartells de publicitat estàtica.

17. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2022/00001078F :

Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana per tal d’adaptar-la al que es preveu al Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret llei 2/2004 de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de natura urbana.

18. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00033604J :

Deixar sense efecte l’acord del Ple de data de 28 de setembre de 2021 que va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’una noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 28 de setembre de 2021 i regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple Municipal.

19. Departament de Tresoreria. Expedient: 2021/00038527Z :

Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’exercici 2022 i la plantilla del personal al servei de l’Ajuntament, el dels seus organismes autònoms i societats mercantils que en depenen, i les Bases d’execució del Pressupost per a l’exercici 2022.

20. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Interpretació del contracte relatiu a la gestió i funcionament de les escoles bressol municipals Nero Nas, Pam i Pipa, Ralet Ralet, Uni Dori i Virolet.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial

21. Departament de Gabinet de Planificació Estratègica, Qualitat i Programes Transversals. Expedient: 2022/00006106K :

Aprovació del Protocol per a la prevenció i l’ abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’ajuntament de Badalona.

22. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2022/00002197E :

Acord d’incoació de l’expedient per la implantació del Servei de Garantia Alimentària de Badalona.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00007418E :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona a favor d'un tracte digne de les entitats bancàries als seus clients, sobretot aquells, d'edat avançada.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00007430B :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per reclamar la laboralitat i la millora de les condicions laborals dels repartidors i repartidores de plataformes.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00007614B :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular per a donar compliment a la declaració de la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00007620V :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular de suport a la Plaça de la Mobba.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 1/2022

Data d'inici de la sessió 25-01-2022

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telmàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 19, corresponent a la sessió ordinària de 21 de desembre de 2021 i l’acta número 20, corresponent a la sessió extraordinària de de 30 de desembre de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022005Y :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla especial de reforma interior del sector delimitat pels carrers Rambla de Sant Joan, Alfons XII, Ponent i Autopista A-19 a l’àmbit de la unitat d’actuació 7 (UA7) de Badalona.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022808G :

Aprovació provisional modificació Pla especial d’adequació condicions d’edificació de l’Hospital municipal.

4. Secretaria. Expedient: 2021/00054453R :

Donar compte al ple de la resolució de l’alcalde núm. 2022000001, de data 3 de gener de 2022, de rectificació de l’errada material de transcripció en la composició del Consell Rector del Museu de Badalona detectada a l’acord de Ple de data 30 de novembre de 2021.

5. Secretaria. Expedient: 2021/00052668X :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011596, de 14 de desembre de 2021, de l’actualització de la Comissió d’Informe, Estudi i Consulta Especial, per l’impulsi seguiment de la modernització i descentralització de l’Ajuntament de Badalona.

6. Secretaria. Expedient: 2022/00000706V :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2021.

7. Secretaria. Expedient: 2021/00053972A :

Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 22 de desembre de 2021, número de rectificació de l'errada material de transcripció relativa a la composició dels grups municipals detectada en les resolucions de l'alcalde de data 23 de novembre de 2021 i 7 de desembre de 2021.


 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00052579J :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021012262 de data 30/12/2021, relativa a l’aprovació de la dotzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

9. Servei de Contractació. Expedient: 2020/00035677C :

Es sotmet a la consideració del ple municipal el retorn de la garantia definitiva complementària del contracte de “Gestió del servei públic de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes, arbrat i jardineres”.

10. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00040710N :

Autorització compatibilitat del personal al servei de l'administració pública (LRC).

11. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2022/00001957N :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2022, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes cultura festes de maig).

12. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00044620N :

Autorització compatibilitat del personal al servei de l'administració pública (BOP).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00002423H :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular sobre la defensa del sector càrnic del teixit comercial de Badalona

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00002435F :

Moció que presenta el Grup Municipal Partit Popular en suport del cos dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Badalona per la seva tasca en el desnonament de la nau del carrer Progrés al barri del Gorg de Badalona.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2022/00002466S :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú a favor d'investigar els dubtes generats a l'entorn dels atemptats del 17 d'agost.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 20/2021

Data d'inici de la sessió 30-12-2021

Hora d'inici de la sessió 16:00

Lloc sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia


Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana


1. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00002643J : 
Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa de 1.548,39 € que es correspon amb les factures presentades per l’empresa MARTIN HIDALGO MULTITECNIA SL  per factura del manteniment correctiu realitzat en diverses instal·lacions municipals.
2. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00049111H : 
Aprovar les factures presentades per l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L'AIGUA, pel consum d’aigua dels edificis administratius corresponent al 2020.
3. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00002672L : 
Endarreriments quotes comunitàries de l’exercici 2019 dels locals 1 i 3 del Grup Verge Assumpta, 8.
4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00053857A : 
Designar al representant de l’Ajuntament de Badalona a la Junta General de la societat Marina Badalona, SA, del dia 20 de gener de 2022.
5. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00025669K : 
Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011210 de data 2 de desembre de 2021, d’aprovació de la modificació del contracte relatiu als treballs de Manteniment Ordinari de l’Espai Públic, Conservació i Reforma dels paviments i clavegueram de les vies públiques del terme municipal de Badalona.
6. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041141Y : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ZARDOYA OTIS, SA  i la despesa i les factures corresponents.
7. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2019/00030568K : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa   GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, la despesa  i les factures corresponents.

8. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041268H : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa  CHUBB IBERIA, SL, i la despesa il les factures corresponents.

9. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2019/00010651E : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa VYC INDUSTRIAL, SA, i la despesa i les factures.
10. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2019/00010653R : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa  TOP CLIMA, SLU, i la despesa i factures.
11. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2019/00010647H : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES DE DECORACION, SL , la despesa i les factures.
12. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041286J : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BRICOINSA SL,  la despesa i factures.
13. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041399B : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa MARTIN HIDALGO amb CIF  B64570567 INDUSTRIAS,S.L.U i la despesa  i les factures
14. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041216N : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa FERRETERIA PRIM SL, la despesa i factures.
15. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041425Z : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa BOBINADOS CASTEL,SA, la despesa i factures.
16. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2019/00035536K : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ISTEM,SLU, i la despesa i les factures.
17. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00041282D : 
Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL, la despesa i les factures corresponents.
18. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00048009C : 
Ratificar l’Acord adoptat pel Ple en sessió del 21 de desembre de 2021 respecte l’ aprovació del reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA, la despesa i les factures corresponents.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

19. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2021/00019704M : 
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa AIGUES DE BARCELONA EMP. MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA per aprovar les factures corresponent a consum d’aigua de l’últim trimestre de 2020 a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient i presentades el 2/02/2021, per import de 16.515,67€.
20. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00035451C : 
Aprovació d'un reconeixement de crèdit del servei de manteniment i actualitzacions dels productes del programari que conformen el programa de comptabilitat de l'Ajuntament de Badalona prestat durant el mes de gener de 2021 per import de 2.526,23 €
21. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00051283M : 
Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021011657 de data 15/12/2021, relativa a l’aprovació de l’onzena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Educació, Feminismes i LGTBIQ+, de Ciutadania, Participació i Agenda 2030 i de Protecció Social a les Persones i Impuls Comercial


22. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00043525K: 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit i la despesa corresponent a exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici 2018 a favor de l’empresa GASNATURAL COMERCIALIZADORA , S A.

 

Ple 19/2021

Data d'inici de la sessió 21-12-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 18, corresponent a la sessió ordinària de 30 de novembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit de Territori, Habitatge, Esports i Salut i de Govern i Seguretat Ciutadana

2. Secretaria. Expedient: 2021/00050034K :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

3. Secretaria. Expedient: 2021/00050043F :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

4. Secretaria. Expedient: 2021/00049418A :

Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per a la Normalització lingüística.

5. Secretaria. Expedient: 2021/00050031H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

6. Secretaria. Expedient: 2021/00049829T :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Parc Serralada de Marina.

7. Secretaria. Expedient: 2021/00049543J :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per la defensa de la Conca del riu Besòs.

8. Secretaria. Expedient: 2021/00049827K :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies (LOCALRET).

9. Secretaria. Expedient: 2021/00050038W :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00050069X :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

11. Secretaria. Expedient: 2021/00050045D :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00050429W :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Besòs.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00050427T :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00050422H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Catalana de l’Esplai.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00050420Q :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

16. Secretaria. Expedient: 2021/00050386M :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Xarxa Local de Consum

17. Secretaria. Expedient: 2021/00050362G :

Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

18. Secretaria. Expedient: 2021/00050077H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

19. Secretaria. Expedient: 2021/00050075Q :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

20. Secretaria. Expedient: 2021/00050073Z :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

21. Servei de Projectes i Control d'Obres. Expedient: 2019/00021306M :

Reconeixement de deute per les obres de tancament de la fàbrica Piher.

22. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00007058V :

Aprovació provisional de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

23. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00014047Y :

Aprovació provisional modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, fitxa D-3 Masia de Ca l’Andal.

24. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00001157D :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

25. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00039103S :

Aprovar l’autorització de cessió parcial del contracte de data 28 de maig de 2013, relatiu a l’operació de proveïment d’habitatges de l’Avinguda dels Vents- carrer de la Batllòria.

26. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00048009C :

Aprovar reconèixer un crèdit derivat de compromisos de despesa adquirits en exercicis anteriors, per treballs degudament realitzats i no pagats a l'exercici, per un import total de 229.173,45 euros a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA.

27. Secretaria. Expedient: 2021/00051732V :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2021.

28. Secretaria. Expedient: 2021/00049087V :

Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 23 de novembre de 2021, de modificació del grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem – MES.

29. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00025648T :

Reconeixement de crèdit pels treballs adicionals a la reparació dels danys pel temporal de 2017-2018 al Pont del Petroli.

30. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00040487L :

Autoritzar, disposar i reconèixer la obligació en concepte de despeses dels exercicis 2018-2019-2020 de la servitud de pas del Pavelló de Països catalans.

31. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00045305F

Quotes extres per obres façana de l’escala B i nova red de col·lectors de la finca de la CP av. Marquès de Sant Mori, 159-165 per l’exercici 2020.

32. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00021371Q

Reconèixer la obligació de 1.932,68 € IVA inclòs, en concepte d’IBI dels exercicis 2019 i 2020 del local baixos del c/ Coll i Pujol, 38.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Impuls de Ciutat i Reconstrucció COVID i d’Hisenda, Recursos Interns i Personal

33. Departament d'Ocupació. Expedient: 2021/00041704V :

Incorporar al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament, en concret per l’import de 104.276,48.- €, dins de l’expedient relatiu a la tramitació de la subvenció del programa Treball i Formació, de les línies de persones aturades més grans de 45 anys (MG45) i dones aturades (DONA), segons RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, del SOC.

34. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00047979J :

Us de la prerrogativa d’ interpretació prevista en l’ article 190 de la LCSP i més concretament, entorn l’ aplicació del benefici industrial i les despeses generals també a la part variable de la facturació derivada del contracte de serveis de manteniment de zones verdes, dividit en dos lots.

35. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00046128W :

Aprovació de la pròrroga pel període comprès del dia 10/01/2022 al 09/01/2023, ambdós dies inclosos dels contractes subscrits en data 9 de gener de 2019 amb l’ empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA amb NIF A61797536 relatiu al subministrament d’ energia elèctrica i de gas.

36. Servei de Contractació. Expedient: 2020/00035677C :

Es sotmet a la consideració del Ple el retorn de la garantia definitiva complementària a favor d’URBASER, per import de 65.333,44 €.

 

37. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00047997P :

Deslliurament d’ import per atendre la despesa corresponent a l’ exercici 2021 i redistribució de la despesa per les anualitats compreses dins la vigència inicial del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en 2 lots, segons informes tècnics del cap del Servei de Medi Ambient, Verd Urbà i Educació Ambiental de data 03/12/2021, esmenat el 10/12/2021.

38. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Adjudicar la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals de Badalona, Ralet ralet, Nero Nas, Virolet, Uni Dori i Pam i Pipa.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

39. Secretaria. Expedient: 2021/00053202S :

Modificar els membres del Patronat de la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

40. Secretaria. Expedient: 2021/00048288T :

Modificar diversos representants de l’Ajuntament de Badalona en els òrgans de govern del Consorci Badalona Sud.

41. Secretaria. Expedient: 2021/00053281W :

Aprovar el complement retributiu de productivitat especial rendiment 2023 de l’IMSP.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00053257R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú en suport als diputats condemnats i en defensa dels drets a la participació política

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00053265D :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per a la redacció d'un pla local d'habitatge per Badalona.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00053283G :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú en defensa del sistema públic de pensions i pel desenvolupament d'una auditoria pública.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

 

Ple 18/2021

Data d'inici de la sessió 30-11-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 16, corresponent a la sessió ordinària de 26 d’octubre de 2021 i l’acta número 17, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de novembre de 2021.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00050786Z :

Declaració institucional per donar suport a les al·legacions presentades per la Taula de la Mobilitat de Badalona al PDI 2021-2030.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00050793K :

Declaració institucional Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

4. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00039239J :

Convalidació de la continuïtat en la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, solars, franges de prevenció d’incendis i arbrat i palmeres d’àmbit urbà de Badalona, dividit en dos lots, per part dels seus prestataris per al període comprès entre el dia 01/06/2021 i el 30/06/2021.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020838C :

Aprovar amb caràcter provisional la modificació del Pla General Metropolità de la masia de Ca l’Artillé de Badalona.

6. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00043422X :

Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment de la regulació dels jocs d’atzar.

7. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00049300T :

Aprovar l’actualització de la composició del Consell municipal d’Habitatge.

8. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00049287X :

Aprovar la modificació del article 2n dels Estatuts Socials d’ENGESTUR, SA.

9. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00001145X :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’ordenació de volums al carrer de Dalt 1-3 i Quintana Alta 14-16 al barri de Dalt de la Vila de Badalona.

10. Departament de Medi Natural. Expedient: 2021/00040695C :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

11. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00039414G :

Donar compte de la resolució número 2021009663 dictada per l’alcalde d’aquesta corporació en data 15/10/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’aprovació de la desena modificació del contracte de subministrament d’energia elèctrica subscrit entre l’ Ajuntament de Badalona i GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

12. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00020363C :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per l'empresa Consultoria Tècnica Nexus Geografics, S.L., pel servei d'assistència tècnica del sistema d'informació geogràfica (SIG) municipal de l'Ajuntament de Badalona.

13. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00036373E :

Reconeixement de crèdit del deute acumulat del 2 de juny al 30 de desembre de 2020, per subministrament d'aigua amb l'Associació de Concessionaris del Mercat La Salut.

14. Departament d'Ocupació. Expedient: 2021/00021577S :

Aprovació reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AQUALOGY SOLUTIONS, S.A. per un import total de 170,05,- euros, derivat de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors pel pagament de factures que corresponen a serveis prestats de forma satisfactòria, i no pagats en l’ exercici corresponent.

15. Servei de Gent Gran. Expedient: 2021/00045866Q :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura d’aigua 2020.

16. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00038154J :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt per a la realització del subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) d’un programari de gestió del padró municipal d’habitants per a l’Ajuntament de Badalona.

17. Secretaria. Expedient: 2021/00048285C :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Badalona Sud.

18. Secretaria. Expedient: 2021/00048277N :

Modificar la composició del Consell d'administració del Patronat de la Música de Badalona.

19. Secretaria. Expedient: 2021/00048281Q :

Modificar la composició del Consell Rector del Museu de Badalona.

20. Secretaria. Expedient: 2021/00048278J :

Modificar la composició del Consell d'Administració de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

21. Secretaria. Expedient: 2021/00048284L :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell d’Administració de Marina Badalona.

22. Secretaria. Expedient: 2021/00048286K :

Modificar la denominació de les comissions informatives de caràcter permanent creades per acord de Ple de 29 de maig de 2020

23. Secretaria. Expedient: 2021/00050233J :

Cessar i nomenar els membres del Patronat de la Fundació Capital Europea del Bàsquet

24. Secretaria. Expedient: 2021/00047710C :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes d'octubre de 2021.

25. Secretaria. Expedient: 2021/00048112P :

Donar compte al Ple de la resolució dictada per l’alcalde en data 8 de novembre de 2021, de nomenament de tinents d’alcalde i de delegacions als regidors i regidores.

26. Secretaria. Expedient: 2021/00048274D :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021010501, de data 12 de novembre de 2021, de constitució de la Junta de Govern Local i de la delegació de competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local.

27. Secretaria. Expedient: 2021/00048263K :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde d’autorització de matrimonis civils.

28. Secretaria. Expedient: 2021/00048276B :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 19 de novembre de 2020, número 2021010720, de modificació del decret de l'Alcaldia núm. 2021010476 de data 8 de novembre de 2021 referent al nomenament dels tinents d'alcalde i a les delegacions efectuades en els regidors.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

29. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00042571X :

Aprovar, provisionalment, la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres pel que fa al règim de gestió de l’impost i altres aspectes tècnics de gestió del tribut i de gestió dels beneficis fiscals.

30. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00045682Q :

Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm 13 reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents administratius.

31. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00042572B :

Aprovar, provisionalment, la proposta de modificació de l’epígraf XII de l’Ordenança Fiscal reguladora dels Preus Públics.

32. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00031640G :

Proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal número 14 que regula la Taxa per llicències urbanístiques en relació a la modificació d’epígrafs de l’annex de l’Ordenança.

33. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00042570D :

Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

34. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00025716Z :

Modificació de l'Ordenança fiscal núm 3 relativa a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

35. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00024791J :

Aprovar a despesa de 600,00 € en concepte de despeses extraordinàries obre ITE per l’exercici 2019 i 2020, a satisfer a la Comunitat de Propietaris de Edifici Sant Jordi, Bloc 13, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2020 en pròrroga del 2019 on es contraurà definitivament.

36. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00009682L :

Aprovar la despesa de 1.781,60 € en concepte de despeses extraordinàries obres revestiment façana i humitats interiors per l’exercici 2018 i 2019, a satisfer a la Comunitat de Torrent de la Font 19-21, amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2020 en pròrroga del 2019 on es contraurà definitivament.

37. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00024757W :

Aprovar la quantitat de 3.120,00 € que es satisfarà a la Comunitat de propietaris de la finca del carrer carretera antiga de València, 60, en concepte de quotes extres per obres de rehabilitació façana de la finca per l’exercici 2019 i 2020 amb càrrec a la dotació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2021 en pròrroga de 2019, on es contraurà definitivament.

38. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00024225E :

Aprovar la despesa de 5.397,00 € que es satisfarà a La Comunitat de propietaris de la finca del c/ Santa Madrona, 44, en concepte de derrames d’arranjament d’extrema urgència de la façana posterior de la finca amb càrrec a la dotació pressupostària del Pressupost Municipal de Despeses de 2.020 en pròrroga de 2019, on es contraurà definitivament.

39. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2021/00039597A :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit d’exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats en l’exercici per tal de procedir al pagament de les factures emeses per l’empresa AIGÜES DE BARCELONA, per un import total de 603,60€.

40. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2021/00039541Q :

Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i les factures derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA, per un import total de 21.004,57€

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

41. Departament d'Ocupació. Expedient: 2021/00041704V :

Incorporar al pressupost de 2022 la part corresponen al cofinançament, en concret per l’import de 104.276,48.- €, dins de l’expedient relatiu a la tramitació de la subvenció del programa Treball i Formació, de les línies de persones aturades més grans de 45 anys (MG45) i dones aturades (DONA), segons RESOLUCIÓ EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, del SOC.

42. Secretaria. Expedient: 2021/00050034K :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

43. Secretaria. Expedient: 2021/00050038W :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut de recerca contra la leucèmia Josep Carreras.

44. Secretaria. Expedient: 2021/00050069X :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut Guttmann, Fundació privada.

45. Secretaria. Expedient: 2021/00050422H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Catalana de l’Esplai.

46. Secretaria. Expedient: 2021/00050031H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

47. Secretaria. Expedient: 2021/00049829T :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Parc Serralada de Marina.

48. Secretaria. Expedient: 2021/00049827K :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Local per al Desenvolupament de les Xarxes de Comunicacions i de les Noves Tecnologies (LOCALRET).

49. Secretaria. Expedient: 2021/00050386M :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Xarxa Local de Consum.

50. Secretaria. Expedient: 2021/00050362G :

Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública.

51. Secretaria. Expedient: 2021/00050045D :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol.

52. Secretaria. Expedient: 2021/00050429W :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci Besòs.

53. Secretaria. Expedient: 2021/00050043F :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

54. Secretaria. Expedient: 2021/00050420Q :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

55. Secretaria. Expedient: 2021/00050077H :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a la Red Española de Ciudades por el Clima de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

56. Secretaria. Expedient: 2021/00050073Z :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona a l’associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

57. Secretaria. Expedient: 2021/00050075Q :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Comitè Comarcal de la Creu Roja al Barcelonès Nord.

58. Secretaria. Expedient: 2021/00050427T :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

59. Secretaria. Expedient: 2021/00049418A :

Cessar i nomenar el representant de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per a la Normalització lingüística.

60. Secretaria. Expedient: 2021/00049543J :

Cessar i nomenar els representants de l'Ajuntament de Badalona al Consorci per la defensa de la Conca del riu Besòs.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00050765Q :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú a favor de l'obligat compliment de les mocions d'àmbit local aprovades en el Ple municipal.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00050770K :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú de rebuig a la sentència del tribunal suprem i en defensa de la llengua catalana i de suport al model d'immersió lingüística.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00050776G :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació de tancament de la Biblioteca de Can Casacuberta i per garantir la seva obertura en el mínim temps possible.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 17/2021

Data d'inici de la sessió 08-11-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sala d'actes del BCIN

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Debat i votació de la moció de censura a l’alcalde presentada el dia 22 d’octubre de 2021.

Ple 16/2021

Data d'inici de la sessió 26-10-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 15, corresponent a la sessió ordinària de 28 de setembre de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022766P :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer Jacinto Benavente 32 de Badalona.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022079B :

Aprovació provisional modificació PGM carrer Marina, núm. 40.

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00031969B :

Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla Especial de Protecció del Patrimoni històric artístic, paisatgístic, arqueològic, típic i tradicional de Badalona, en l’àmbit de la Fitxa E-7 (Casa Enric Mir).

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00029659R :

Desestimar les al·legacions i aprovació definitiva de l’ajust en les prescripcions d'intervenció de la declaració de Bé Cultural d'Interès Local de les 3 Xemeneies i Sala de Turbines de Sant Adrià i Badalona.

6. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2021/00040063D :

Reconeixement extrajudicial de crèdit en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA per tal d'aprovar la facturació de subministrament elèctric de l'Ajuntament i de gas del berenador de Can Ruti presentada des de l'1 de setembre de 2018 a 9 de gener de 2019, ambdós inclosos.

7. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2021/00040280L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit en favor de l’empresa URBACET SL, pel servei de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes de Pomar, Pomar Industrial, Guixeres i Rieres de Pomar i Montalegre, i aprovació de les factures presentades des de l’ 1 d’octubre de 2018 al 30 de novembre de 2020, ambdós inclosos.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

8. Secretaria. Expedient: 2021/00041330B :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2021008843, de 28 de setembre de 2021, de la designació d’alcalde accidental al 3r tinent d'alcalde, senyor Daniel Gracia Álvarez, durant els dies 2 i 3 d’octubre de 2021.

9. Secretaria. Expedient: 2021/00041301M :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde núm. 2021008844, de 28 de setembre de 2021, de la designació d’alcalde accidental al 1r tinent d'alcalde, senyor Juan Fernández Benítez, durant el dia 29 de setembre de 2021 des de les 12 hores fins al dia 30 de setembre de 2021 a les 19 hores.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00042895N :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de setembre de 2021.

11. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00043261X :

Aprovació de les bases reguladores que han de regir la concessió de les subvencions als marxants/venedors dels mercats de venda no sedentària de Badalona, amb motiu de la situació generada per les restriccions ocasionades pel COVID-19.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

12. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00035591E :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a ordenança i l’exercici de l’activitat privada per compte aliè de l’activitat de cambrera.

13. Servei de Cultura. Expedient: 2021/00038083F :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici per un import total de 7.598,35 € (IVA inclòs), quantia que es correspon a Treballs de reparació puntuals de superfícies de guix del sostre, aplicació de pintura a paraments verticals i horitzontals i de fusteria interior a la Biblioteca de Pomar.

14. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00043268V :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost del Museu Municipal de 2021, en pròrroga del 2019, (Incorporació de Romanent Líquid de Tresoreria).

15. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00043235F :

Tramitaciói i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes esports).

16. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00040051C :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació RLT - informàtica - contracte telefonia).

17. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00042989Z :

Implantació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i manteniment i aplicació del control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l'exercici de la funció interventora sobres els drets i ingressos de l'entitat local.

18. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00042093S :

Ratificar les actes de la Comissió de seguiment del contracte per a la prestació de servei de gestió i funcionament de les escoles municipals, de dates 8 i 24 de setembre de 2021, aprovades amb la conformitat de l’empresa adjudicatària (SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRÓ, SL), i en conseqüència, aprovar els serveis educatius addicionals d’interès general (mesures COVID i necessitats educatives especials) que caldrà prestar durant la continuïtat de la prestació del Servei disposada per l’acord de Ple de 27 d’octubre de 2021.

19. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2020/00045520L :

Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures de la prestació dels serveis bàsics d’allotjament d’una víctima de violència de gènere, presentada per SNOW TRAVEL, S.A. per imports de: 677,60€; 2.676,85€ i 172,20€ la suma total de les quals és de 3.526,65€,

20. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00039350D :

Aprovar el Reconeixement de Extrajudicial de Crèdit per enriquiment injust, de la despesa i les factures presentades per import total de 625.007,86€, relatives a la contractació d’emergència dels serveis d’atenció a les persones sense sostre que inclou la cura de les persones, la seva alimentació, la neteja dels espais, i la neteja de la roba, contractació que es va dur a terme en el marc de l’emergència derivada de la crisis sanitària COVID-19

21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00039830Y :

Aprovació de la massa salarial del personal laboral, corresponent a l’exercici 2020, de l’Ajuntament de Badalona, Institut Municipal de Serveis Personals, Patronat de la Música de Badalona, Museu de Badalona.

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00043198Q :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Recursos Humans - econòmic 15100)

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00042480B :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Ecologia Urbana – Subministrament electricitat).

24. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00042213C :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions.

25. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00040545P :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (Generació de crèdit per a incorporar una subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a milles estructurals i d'eficiència energètica a la biblioteca Can Casacuberta).

26. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00040930W :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Subvenció Finalista 2021 per a l'entitat Orfeó Badaloní).

27. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00040927E :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Manteniment de zones verdes-Contracte.)

28. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00039702Q :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (increment aportació municipal PMB).

29. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00043929B :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista CF Badalona).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 15/2021

Data d'inici de la sessió 28-09-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040817G :

Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona en suport a l'illa de la Palma per l'erupció volcànica a la zona de Cabeza de Vaca el passat 19 de setembre de 2021.

 

2. Aprovar l’acta número 13, corresponent a la sessió ordinària de 27 de juliol de 2021 i l’acta número 14, corresponent a la sessió extraordinària de 2 de setembre de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00005486G :

Declarar deserta la licitació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona per manca de presentació de proposicions.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00032609F :

Aprovar, a petició del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú, el nomenament d’un representant en substitució de l’actual a la Comissió del Nomenclàtor.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00013687Z :

Aprovació provisional del Pla especial urbanístic d’assignació de tipus d’equipament a la parcel·la situada al carrer d’Orient 15-19 Badalona.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00001157D :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità del nucli històric de Dalt la Vila, als carrers de Sant Felip i d’en Rosés 9, Lladó 69-71 i de Sant Josep i d’en Rosés 22-24 de Badalona.

7. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00031659T :

Donar compte al Ple Municipal de la Resolució d’Alcaldia número 2021006469 de data 8 de juliol de 2021, ordenant l’execució material de les actuacions que calguin per tal de fer front i resoldre d'immediat la situació d’emergència que s’ha produït amb motiu del trencament del tram de claveguera del carrer Doctor Bassols i aprovar la despesa corresponent.

8. Departament de Mobilitat. Expedient: 2021/00039321A :

Aprovar la delegació de competències de l'Ajuntament de Badalona a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona per a la gestió de les zones de baixes emissions a Badalona.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00036800Q :

Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00039071Y :

Cessar i nomenar un representant del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú a la Fundació Badalona Capital Europea del Bàsquet.

11. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

12. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00017936P :

Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i per l'Ocupació de Badalona, així com els seus Estatuts.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00032829C :

Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona, aprovat en sessió del Consell General per al Pacte de la Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00038371L :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant els mesos de juliol i agost de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00035538S :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 30 de juliol de 2021, de designació d’alalde/ssa accidental durant el mes d’agost de 2021.

16. Secretaria. Expedient: 2021/00038646H :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de 8 de setembre de 2021, de designació d’alcalde accidental al 1r tinent d'alcalde, senyor Juan Fernández Benítez, durant el dia 9 de setembre de 2021.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

17. Departament de Compres. Expedient: 2021/00024200Q :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici 2020, per un import de 4.670,00€, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa EL PERIODICO DE CATALUNYA, S.L.U.

18. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042863F :

Reconèixer la obligació i aprovació de factura de 1.587,22 € IVA inclòs, corresponent a l’exercici de 2019, en concepte d’IBI 2019 de la finca del c/ Prim, 63 interior.

19. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00033604J :

Aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona».

20. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00030429Q :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent als exercicis 2018 i 2019, per treballs realitzats i no pagats en l’exercici per tal de procedir al pagament de les factures diverses per import de 7.663,52 euros, meritada per serveis d’arbitratge per l’organització de la Copa Badalona masculina i femenina i la Copa Mini durant els anys 2018 i 2019, per la Federació catalana de basquetbol (FCBQ).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00035088W :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipals de 2021, en pròrroga de 2019 (teleassistència Diputació).

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00034258T :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació de RLT, pagament fac 2020 registrada 2021 de Medi Natural).

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00036894H :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a treballador social i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de mediador.

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00010127L :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig Enginyeria Agrícola i l’exercici de Enginyer agrònom consultor.

25. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00014800T :

Autoritzar la compatibilitat per a una segona activitat privada entre el lloc de treball ocupat en aquesta corporació com a Tècnic Grau Mig disseny gràfic i l’exercici de l’activitat privada per compte propi de dissenyador gràfic.

26. Departament de Compres. Expedient: 2021/00011931Y :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent al exercici de 2020 i 2021, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa TECNICAS DE SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL, SL.

27. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00004144L :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l’exercici a favor de l’empresa Pro-Activa Serveis Aquàtics, SL, per un import total de 7.406,62€.

28. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00001543V :

Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Direcció General del Cadastre de Catalunya-Barcelona, l’objecte del qual és l’exercici de les funcions de gestió cadastral.

29. Departament de Compres. Expedient: 2021/00033590E :

Aprovar un reconeixement de crèdit, corresponent a l’exercici de 2020, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa GALCOR MATERIAL DE OFICINA, SL, per un import de 1.630,48€.

30. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00031069P :

Donar compte de les resolucions números 2021004694, 2021004695, 2021006245 i 2021007359 dictades per l’ alcalde d’aquesta corporació en data 17/05/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’aprovació de la sisena i setena modificació del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA, relatiu al subministrament d’energia electrica , de data 01/07/2021 d’aprovació de la vuitena modificació de l’ esmentat contracte i de data 29/07/2021 d’aprovació de la novena modificació contractual.

31. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00012843W :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit, corresponent a l’exercici de 2019, derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l’exercici, a favor de l’empresa MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED ESPAÑA, per un import de 1.808,43€.

32. Departament de Gestió i Control d'Ingressos de Dret Públic. Expedient: 2021/00033696J:

Declarar d’especial interès o d’utilitat municipal les activitats econòmiques desenvolupades, mitjançant concessió administrativa, de diversos béns immobles de titularitat municipal, als efectes de l’aplicació de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles als titulars de dites concessions, d’acord amb l’article 3.3 de l’Ordenança fiscal núm.1, reguladora de l’impost sobre béns immobles, vigent.

33. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Declarar deserta la licitació publicada en data 18.06.2021 en el DOUE i en el perfil del contractant de la corporació per a la contractació de la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, i aprovar el nou expedient, els seus plecs reguladors, i l’obertura de la licitació per a la seva adjudicació.

34. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00039214B :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d'inversions (EEBB).

35. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00038505S :

Rectificació de l'error material de l'acord de Ple de data 29/06/2021. Exp. 2021/30977P modificació de pressupost.

36. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00034539M :

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis -prevalent aquests darrers -consistent en els serveis de consultoria i assistència tècnica per l’ anàlisis i el disseny d’un model de gestió del Patrimoni Municipal i la implantació d’un programa informàtica de gestió del Patrimoni per a l’Ajuntament de Badalona d’ acord amb les condicions i requeriments tècnics mínims que s’ exigeixen per aquest en el plec de prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

37. Secretaria. Expedient: 2021/00018568L :

Cessar i nomenar un representant de l’Ajuntament de Badalona al Consell General del Consorci del Besòs.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040711J :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040724A :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i ERC-Avancem Més a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040731X :

Moció que presenten els Grups Municipals d' ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú en contra l'increment de preus de l'electricitat i crida a la mobilització.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040734J :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant un reglament d'ús de les àrees d'esbarjo per a gossos.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040741C :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú per la resolució de la situació del Club de bàsquet Sant Josep de Badalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040746W :

Moció que presenta el Grup Municipal En Comú Podem en defensa de l'equilibri territorial al Delta del Llobregat i de rebuig a la proposta d'ampliar la tercera pista de l'Aeroport.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040794G :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem per a l'acollida i asil de migrants afganesos i afganeses i de compromís en la defensa dels drets humans i la democràcia.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040805S :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per a reclamar al govern municipal l'aprovació d'una ordenança municipal reguladora de l'ús de vehicles de mobilitat personal a Badalona.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00040809L :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i Badalona en Comú Podem, FP 2021 sobre l'impuls i millora del sistema de formació professional a Catalunya.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 14/2021

Data d'inici de la sessió 02-09-2021

Hora d'inici de la sessió 11:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Gabinet d'Alcaldia Expedient: 2021/00037679V :

 

Moció de suport a les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Badalona contra la col·locació, per part d’Adif, de pantalles acústiques a la Rambla Santa Madrona de Badalona.

Ple 13/2021

Data d'inici de la sessió 27-07-2021

Hora d'inici de la sessió 17:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 11, corresponent a la sessió ordinària de 29 de juny de 2021 i l’acta núm. 12, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de juliol de 2021.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034384B :

Declaració institucional de l'Ajuntament de Badalona per a recolzar el Club nàutic Bètulo i les seves instal·lacions davant la interpretació de l'actual normativa costera.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació de la verificació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00032172F :

Aprovació de la suspensió de l’atorgament de llicències, admissió de comunicats i altres títols connexes per a l’exercici de les activitats relatives als jocs d’atzar.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005430G :

Proposta de resolució per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació final de liquidació i de la factura de les Obres de Neteja i condicionament exterior de la Masia de Ca l’Andal.

6. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2021/00032845J :

Aprovació de canvi de denominació d’espais públics a Badalona.

7. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 021/00029808N:

Donar compte al Ple de la Resolució de l’Alcalde de data 22 de juny de 2021, mitjançant la qual es crea la Comissió de planificació de futures inversions de la ciutat.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00036800Q :

Resolució anticipada per mutu acord de les parts i devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió d’obres públiques per a la reforma integral del mercat municipal Maignon de Badalona i l’explotació econòmica temporal dels nous locals resultants de la reforma.

9. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00022463G :

Reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovar la despesa i la factura 183/15.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00031639A :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021006347, de data 5 de juliol de 2021, de modificació de la composició de la Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat, en compliment del seu dispositiu tercer.

11. Secretaria. Expedient: 2021/00031822W :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de juny de 2021.

12. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00008801F :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per l'empresa Actualtic, S.L, pel servei d'assessorament tècnic especialitzat per l'elaboració del expedient de contractació dels serveis i manteniment dels sistemes de comunicació.

13. Departament de Població. Expedient: 2021/00029887E :

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants amb referència a l’1 de gener de 2021.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00032829C :

Aprovar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

15. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00032380P :

Aprovació festes locals Badalona per a l’any 2022.

16. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

17. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00017936P :

Aprovar la creació del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Badalona, així com els seus Estatuts.

18. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i la Fundació Acció Solidària Contra l'Atur (ASCA) formalitzat en data 29 de desembre de 2016.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00031663G :

Tramitació i aprovació d'una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (centralització material oficina departament de compres).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00032846Z :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Badalona Drags).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00032855T :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (incorporació RLT empresa GIE 2001 SL).

22. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00035677C :

Retornar la fiança a l’empresa concessionària URBASER, SA, amb NIF A-79,524,054, per import de 574,742,40 €, dipositada en la Tresoreria Municipal el 9 d’agost de 2006, en concepte de garantia definitiva del contracte de “Gestió del servei públic de conservació, manteniment i neteja de les zones verdes, arbrat i jardineres”.

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

24. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032372G :

Proposta d’aprovació Resolució justificació subvenció finalista any 2020 per la promoció del bàsquet a l’Associació Esportiva Dosa.

25. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2020/00017149F :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures presentades per SNOW TRAVEL, SA, per import total de 8.679,00 €, per les despeses derivades de l’activació dels plans d'emergència i protecció civil.

26. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00015598Q : Dictamen Ple. Aprovació provisional de les Bases específiques que regiran la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Badalona a entitats que realitzin activitats o programes en l'àmbit d’educació, participació ciutadana, cultura cooperació, Esports, Joventut, feminismes, serveis socials, gent gran, convivència, salut i comerç, durant l’exercici 2021.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

27. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00011357F :

Liquidació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Badalona i la Fundació ASCA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00033958E :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú i Badalona en Comú Podem per demanar al govern municipal que habiliti el servei de bany adaptat acompanyat a les platges de Badalona per aquesta temporada d’estiu.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034153X :

Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-Avancem i Guanyem Badalona en Comú de suport al dret a morir dignament.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034245X :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034303E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034328R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034370C :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i Badalona en Comú Podem en defensa de la Festa Major de Badalona.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00034379Y :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular per a declarar la processó del Sant enterrament de Llefià com a acte de ciutat.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 12/2021

Data d'inici de la sessió 09-07-2021

Hora d'inici de la sessió 12:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Ordre del dia

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030482L :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030488W :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.


3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030495D :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

 

Precs i preguntes

 

Ple 11/2021

Data d'inici de la sessió 29-06-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Presa de possessió de la senyora Araceli Cruz González del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament.

2. Aprovar l’acta número 9, corresponent a la sessió ordinària de 25 de maig de 2021 i l’acta número 10, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de juny de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00022852W :

Declaració de bé cultural d’interès local (BCIL) del viari i construccions del suburbi occidental de Baetulo situades al carrer Coll i Pujol núm. 1-19, soterrani -2 de Badalona.

4. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010960M :

Aprovació de la verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità per la ordenació dels espais públics i equipaments de l’antic escorxador de Badalona.

5. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00022543S :

Desestimar la sol·licitud de Declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) de part de l’antiga fàbrica Mobba, atès l’informe de la Comisisó Tècnica Assessora del Patrimoni Arquitectònic i Cultural de Badalona.

6. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2021/00008806N :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA.

7. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00020756E :

Aprovar reconèixer el crèdit a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, per un import total de 10.208,23 euros, la despesa i la factura corresponent actuació d’emergència substitució del clavegueram i reasfaltat del carrer Fluvià entre Pl. De l’Oli i Av. President Companys.

8. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2021/00020072M :

Aprovar reconèixer els crèdits a favor d’ ACSA, Infraestructuras, S.A.U, amb i de Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente, SA, per un import total de 30.108,53 i 12.159,96 euros, respectivament, derivat de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis anteriors per serveis efectuats i no pagats en l’exercici corresponent i autoritzar i aprovar la despesa corresponent.

9. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010053E :

Es porta a la consideració del ple l’acord d’adjudicació de la concessió demanial per a la construcció d’un aparcament subterrani.

10. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00001242C :

Verificació del text refós de la modificació del Pla General Metropolità al Turó de l’Enric i al carrer del Torrent de Vallmajor cantonada amb el camí de les Guixeres.

11. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00007058V :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

12. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00029659R :

Aprovació d’ajustos en les prescripcions d’intervenció vigents de la declaració de Bé Cultural d’Interès Local de les 3 xemeneies i la sala de turbines als termes municipals de Badalona de Sant Adrià de Besòs.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

13. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00010102V :

Modificació pressupostària per una subvenció finalista 2021, Federació d’Assocacions de Venedors dels Mercats Municipals de Badalona

14. Secretaria. Expedient: 2021/00028006G :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de maig de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00027058E :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde de data 3 de juny de 2021, de modificació de la composició de les comissions informatives de caràcter permanent, en compliment del seu dispositiu novè.

16. Secretaria. Expedient: 2021/00029391D :

Designar el representant de l'Ajuntament a la Junta General de Marina de Badalona, SA, que s'ha de celebrar amb caràcter d’Universal pel proper 30 de juny de 2021 i en la Junta General Ordinària i Extraordinària convocada pel proper 30 de juny de 2021.

17. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00025142S :

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit a favor de les empreses ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS MULTIMEDIA , CAROD MUNIESA, SL , CASAL BADOSA &CANO DESANDES, SL , COMERCIAL ANA TECNOLOGIA EN SOLDADURA SL , DUERTO SL , GENERALI ESPAÑA, SA SEGUROS Y REASEGUROS , HERMES COMUNICACIONS, SA , INSTITUT OBERT DE CATALUNYA , J J GOMEZ Y J AGUILERA, SCP , JUSMER, SL , MYC 5, SL , FRANCISCO ORTEGA GALIANO, TERRON & BAIGES ASSOCIATS, S.L per un import total de 20.044,77,- euros, derivat de compromisos de despeses adquirits en exercicis anteriors pel pagament de factures que corresponen a serveis prestats de forma satisfactòria, i no pagats en l’ exercici corresponent.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

 

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018343R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en prorroga de 2019 i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018037V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00027147L :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions llars d’infants).

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029160P :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Amortització anticipada de crèdit del programa PCL de la Diputació de Barcelona).

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00028771X :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista fundació FUNDISOC).

24. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00003083Q :

Recuperació possessòria del camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el Camí de la Carrerada.

25. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00022561X :

Convalidar i Continuar amb la tramitació de l’expedient de reconeixement de crèdit per enriquiment injust a favor de TAXI AMIC,SL, per a la prestació del servei esporàdic de transport adaptat per a persones discapacitades amb mobilitat reduïda pel període comprés del 13 al 31 de desembre de 2019, que correspon als serveis realitzats.

26. Secretaria. Expedient: 2021/00029335E :

Proposta d’acord al Ple per a l’aprovació del calendari per a la tramitació i aprovació de les factures pendents de pagament.

27. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029245R :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (pagament indemnització a l'empresa FITNESS LLEFIÀ).

28. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00029264C :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga del 2019, i del seu annex d'inversions (PGIC programa general d'inversions DIBA).

Proposicions urgents


 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030209E :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem i Badalona en Comú Podem, en defensa de l'ús públic dels terrenys de l'Institut escola Sant Jordi de Pomar.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030218P :

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC- Avancem per dignificar el barri del Remei.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030434V :

Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-Avancem per restablir als dos membres cessats per l'Alcalde com a integrants de la comissió tècnica assessora del patrimoni arquitectònic i cultural de Badalona, així com la creació d'una taula de participació per trobar una solució negociada a l'illa de la Mobba.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030441R :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant més i millor manteniment àrea de gossos.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030444G :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant la gratüitat del telèfon de recollida de mobles vells.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030451B :

Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú i Junts per Catalunya en suport a Marcel Vivet i de rebuig a la sentència de l'audiència provincial que el condemna a cinc anys de presó.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030461K :

Moció que presenta el Grup Muncipal de Guanyem Badalona en Comú per reclamar la resolució definitiva en la gestió de les places d'aparcament del pàrquing Batllòria.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030474B :

Moció que presenta el Grup Municipal Socilalista per reclamar al govern municipal que agilitzi la tramitació d'ajuts i subvencions destinades a pal.liar els efectes de la Covid-19 a Badalona.

9. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030482L :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de rebuig de l'aplicació de les quotes bancàries abusives al col·lectius vulnerables.

10. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030488W :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat sexual i de gènere i per la igualtat de drets de les persones LGTBIQ+.

11. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00030495D :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per reclamar l'aturada del procés de desnonament de la nau del carrer Progrés, 162.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 10/2021

Data d'inici de la sessió 08-06-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018037V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal del 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions (urbanitzacions i projectes)

2. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00018343R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en prorroga de 2019, i del seu annex d’inversions (Pont del petroli – assegurança)

3. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00024178V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019 i del seu annex d’inversions.

4. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00023223M :

Incorporar al pressupost de l'exercici 2021 del romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació del 2020.

5. Servei de Contractació. Expedient: 2021/00022909J :

Aprovar la modificació de l’encàrrec de gestió de 25 de juny de 2008, per incloure l’activitat de gestió d’obtenció d’habitatges per al programa Reallotgem.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a favor de l’empresa ENS DE GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. (ENGESTUR, SA), per un període comprès entre la formalització de l’encàrrec i el 31 de desembre de 2021.

6. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00019904K :

Resoldre les al·legacions presentades a l'acord de Ple de data 16 de març de 2021 i aprovar definitivament la modificació del Pressupost vigent i del pla d'inversions plurianual pel període 2021 a 2024.

7. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00008506B :

Aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió i funcionament de les escoles bressols municipals, plecs reguladors, obertura de la licitació per a la seva adjudicació i despesa.

 

 

Ple 9/2021

Data d'inici de la sessió 25-05-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

- Presa de possessió del senyor David Antonio Guerrero Férriz del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

- Presa de possessió del senyor Manuel Sorribas i Arenas del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

 

  1. Aprovar l’acta número l’acta número 7, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’abril de 2021 i l’acta número 8, corresponent a la sessió extraordinària de 4 de maig de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00005650V :

Nova aprovació provisional de la modificació de PGM als àmbits 1,3, 4, 5 i 6 de Can Colomer.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2021/00022079B :

Aprovació inicial de la modificació de PGM a l'àmbit de la finca del carrer Marina, 40 de Badalona.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005663F :

Aprovació reconeixement de crèdit de la factura de direcció facultativa de les obres de remodelació del carrer Moll de la Torre entre els carrers Jaume Passarell i carrer Doctor Daudí.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00014222M :

Proposta de dictamen per a l'aprovació del reconeixement de crèdit de la certificació de la liquidació i la factura corresponent de les obres de millora de la planta baixa de la Caci.

6. Departament de Neteja d'Edificis Municipals. Expedient: 2021/00004648V :

Incoar expedient per a la revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret per la prestació del Serveis de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents de l’Ajuntament de Badalona per part de l’empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MEDIO AMBIENTE, SA (FCCMA,SA).

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

7. Secretaria. Expedient: 2021/00017835E :

Donar compte al Ple de la resolució de de l’alcalde accidental, de data 13 d’abril de 2020, de modificació del Grup Municipal de Guanyem Badalona en Comú.

8. Secretaria. Expedient: 2021/00017889F :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) número 003477 de data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració de l’Institut Municipal de Serveis Personals.

9. Secretaria. Expedient: 2021/00020596T :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 003922, de data 22 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

10. Secretaria. Expedient: 2021/00017919Z :

Donar compte al Ple de la resolució de de l’alcalde accidental (res. 12-04-2021) data 13 d’abril de 2020, de modificació de membres del Consell d’Administració del Patronat de la Música de Badalona.

11. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00022057N :

Esmenar l’errada material de transcripció detectada a l’acta de la sessió núm. 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00022236F :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes d’abril de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

14. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00020175C :

Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis de manteniment integral de les instal·lacions d’enllumenat públic de Badalona, així com també la realització d’altres treballs complementaris relacionats amb les instal·lacions elèctriques a la via pública municipal que són propietat de l’ Ajuntament de Badalona.

15. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00017771P :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de la despesa ocasionada en concepte d’indemnitzacions per drets d’assistència a sessions de Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana, corresponent a l’exercici 2019, a favor del Sr. José María Molina Martínez, corresponent al pagament de l’import total de ½ dieta de manuntenció del dia 13/05/2019 més l’assistència de la sessió del dia 12 de novembre de 2019, no abonat en l’Acord del Ple de l’Ajuntament de data 22/12/2020.

16. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00034508M :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte de serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’ incendis forestals de Badalona, dividit en 2 lots i aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis descrits per part dels seus actuals prestataris pel termini de dos mesos a comptar del dia 01/04/2021 fins el dia 31/05/2021, ambdós dies inclosos, o fins a la formalització del nou contracte que ha de venir a substituir-lo

 

17. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2021/00017087X :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit per aprovar la factura número EMIT-643 de data 15 de juliol de 2019, meritada per l'execució del contracte d’assegurança d’accidents per a la 40a Cursa Popular Ciutat de Badalona de l'any 2019 (Cursa del Dimoni), a l'empresa MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA, per import de 2.964,89 euros.

18. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032390E :

Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Fundació Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

19. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032388C :

Aprovació Proposta Resolució justificació subvenció 2020 de l’entitat Club de Futbol Badalona per la promoció del futbol base.

20. Servei de Cultura. Expedient: 2020/00045391M :

APROVAR un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), per un import total de 556,88.- € (IVA inclòs), quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent al període que va de l’1 de gener al 2 de març de 2019 i la despesa corresponent.

21. Servei Jurídic i Administració General de Serveis a les Persones i Seguretat. Expedient: 2021/00016703V :

Reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’assegurança d'accidents per als diversos actes de què consta l’activitat de la Cavalcada de Reis 2020-21: Arribada dels Reis, Campament Reial 2021 i Fàbrica de Joguines

22. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00022455L :

Tramitació i aprovació d'una modificació de crèdit del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvencions finalistes educació Pla Entorn).

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00022890V :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

24. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00020473S :

Donar compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la Liquidació del Pressupost Municipal Refós de l’exercici 2020.

25. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00003083Q :

Aprovar la recuperació possessòria del Camí que comunica el Camí de Sant Jeroni de la Murtra amb el camí de la Carrerada.

26. Secretaria. Expedient: 2021/00023659G :

Aprovació de l’acord entre la representació de l’IMSP i els comitès de centres i d’escoles de l’IMSP, relatiu al complement retributiu de productivitat especial rendiment, pels exercicis 2021 i 2022.

27. Secretaria. Expedient: 2021/00024910J :

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pe la senyora Helena Bayo Delgado a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

 

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

 

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024705S :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a la millora del barri de Sant Crist

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024752Q :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya reclamant a l’alcalde que deixi de mentir en relació a la retirada de vehicles abandonats a la via pública.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024797S :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem per demanar la immediata neteja, desinfecció, condicionament i reobertura del centre cívic i la oficina municipal de districte de la Colina.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024805T :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista en defensa de l'accés universal, assequible i equitatiu a la vacuna contra la Covid-19.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024809G :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC per garantir la seguretat, la higiene i la dignitat dels treballadors i treballadores itinerants.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024835F :

Moció que presenten els Grups Municipals de JxCat, En Comú Podem, ERC-Avancem, PSC, Guanyem Badalona en Comú, per la pacificació del carrer Francesc Layret.

 

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00024896E :

Moció que presenten els grups municipals Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú, per demanar la implementació de mesures per la regulació d'habitatges com a pisos turístics a la ciutat de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 8/2021

Data d'inici de la sessió 04-05-2021

Hora d'inici de la sessió 19:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020559D :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC -Avancem per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020570C :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020609J :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Partit dels Socialistes per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 7/2021

Data d'inici de la sessió 27-04-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

  1. Aprovar l’acta número 5, corresponent a la sessió extraordinària de 16 de març de 2021 i l’acta número 6, corresponent a la sessió ordinària de 23 de març de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2021/00010265L :

Aprovació Reconeixements extrajudicials de crèdit de compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors (aigua Muebles Rojas).

3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002213C :

Reconeixement de la factura per l’encàrrec de gestió per a les obres d’enderroc al carrer Wagner 66.

4. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00017090J :

Revisió d’ofici en relació a les factures emeses per l'ASSOCIACIÓ CULTURAL 48H OPEN HOUSE BARCELONA per la celebració del Festival d'Arquitectura dels anys 2017 i 2018.

5. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00021667K :

Proposta de dictamen pel Reconèixement de deute pels treballs de coordinació de Seguretat i Salut de les actuacions urgents del desenrunament del revestiment de formigó al Cap Gran Sol.

6. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00030789P :

Proposta de dictamen pel Reconèixement de crèdit dels Treballs de trasllat de serveis soterrament de línees aèrees de telecomunicacions al c. Mossen Anton a l'empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2021/00006889G :

Reconeixement de crèdit pel subministrament en règim de lloguer de la decoració nadalenca no lumínica de la Casa de la Vila del 27 de novembre al 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2021/00005486G :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la despesa, la licitació i l’ obertura del procediment obert simplificat abreujat per tal d’ adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de neteja i manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica (en endavant IESFV) de l’Ajuntament de Badalona.

9. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00009424D :

Declaració com a àrea de mercat tens d’habitatge la totalitat del terme municipal de Badalona.

10. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00010148K :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i la factura incorporada a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència a l’anualitat 2019, pel subministrament de tot un seguit de material fungible a fi i efecte de senyalitzar degudament la zona de perill i zones adjacents i el conseqüent establiment d’un perímetre de seguretat per import 19.965 € (IVA INCLÒS).

11. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00011557P :

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità a l’àmbit del municipi de Badalona.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

12. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2021/00007379B :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, per un import total de 1.331,00,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

13. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00014458A :

Aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures: X20-2697, X20-4310, X20-4931,X20-9801,X21-569,X21-1201 i la X20-553.

14. Secretaria. Expedient: 2021/00017984X :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de març de 2021.

15. Secretaria. Expedient: 2021/00018418F :

Cessar i nomenar representants del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú al Plenari i a la Comissió Executiva Permanent del Consorci Badalona Sud.

16. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00016045A :

Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Badalona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona.

17. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00014280D :

Reconeixement extrajudicial de crèdit , aprovar la despesa i la factura número 46103.

18. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00012872G :

Aprovar el reconeixement de crèdit , la despesa i la factura 1061 a favor ACORDIA ACR SL-ELENA MORENO DURAN UTE 2.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00012074B :

Incoar l’expedient per la implantació del Servei Públic de Menjador Social de Badalona.

20. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2021/00008854Z :

Aprovar la minuta i la signatura de la Modificació de l’Addenda complementària al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer", per a la seva aprovació

21. Departament de Compres. Expedient: 2021/00012815Q :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA ELECTRONICA DE CATALUNYA.

22. Servei d'Esports. Expedient: 2021/00007518N :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa FUGAQUA, S.L. relativa als treballs realitzats a la Petanca Morera de l'exercici 2019.

23. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032365C :

Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Maristes Ademar.

24. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00044426Y :

Cessió gratuïta d’ús fins al 20 de gener de 2040 del local nº3 de l’Avinguda Alfons XIII nº349, escala A.

25. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00014033S :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura 4 de data 8 de març de 2021 en relació al rescabalament del 50% de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Miquel, 55 1r.

26. Servei d'Educació. Expedient: 2021/00000243A :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa KLOUSNER,SL per la factura presentada pel Servei per l'execució del programa de promoció de l'exit educatiu LOT 4 (Programa Patis Oberts) del 22 al 31 de desembre 2020.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032366K :

Proposta de Resolució aprovació compte justificatiu de la subvenció finalista de l’Associació Esportiva Minguella per la promoció del bàsquet base l’any 2020.

28. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2021/00008243R :

Aprovar el reconeixement de crèdit per enriquiment injust, la despesa i les factures de diferents expedients amb factures pendents de l'exercici 2018.

29. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032374Y :

Proposta d’aprovació del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Associació Esportiva Sant Andreu de Natzaret.

30. Departament d'Equipaments Educatius. Expedient: 2021/00012946D :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA amb per les Factures subministrament gas escoles exercicis anteriors.

31. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00015657Y :

Increment quotes comunitàries local 1 CP Prat de la Riba, 91 a partir de març 2020.

32. Departament de Compres. Expedient: 2021/00011829L :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa SAGRES SL .

33. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2021/00011828H :

Aprovació col.lectiva de Reconeixement de Crèdit de 49 factures de diversos proveïdors.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

34. Secretaria. Expedient: 2021/00020153V :

Proposar a la Junta General de Marina Badalona, SA el cessament i el nomenament d’un membre al Consell d'Administració en representació de l'Ajuntament de Badalona.

35. Departament de Secretaria General. Expedient : 2021/00017637P

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada per la senyora Maria Dolors Sabater i Puig a l’acta de regidora de l’Ajuntament de Badalona.

36. Departament de Secretaria General. Expedient : 2021/00017638D

Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel senyor Oriol Lladó Esteller a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Badalona.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020559D :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC -Avancem per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020570C :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020592L :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts por Catalunya Badalona, per a la millora l’estat del barri de Coll i Pujol.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020595E :

Moció que presenta el Grup Municipal de Badalona en Comú Podem a favor de la diversitat de gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020600G :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, En Comú Podem, ERC Avancem, Guanyem Badalona en Comú i Partit Socialista de Catalunya per demanar la implementació d’una regulació dels salons de joc i protecció davant l'increment de les cases d'apostes i lluitar contra la ludopatia.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020603F :

Moció que presenten els Grups Municipals de Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona en Comú per auditoria dels comptes de la seguretat social.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020609J :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú i Partit dels Socialistes per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00020617K :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per reclamar al govern municipal que compleixi els acords i els compromisos adquirits amb la plantilla.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

 

 

Ple 6/2021

Data d'inici de la sessió 23-03-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

  1. Aprovar l’acta número 3, corresponent a la sessió ordinària de 23 de febrer de 2021 i l’acta número 4, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 24 de febrer de 2021.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00008587X :

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general Metropolità al carrer Tanit i a l’avinguda de la Comunitat Europea de Badalona.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00007058V :

Aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità per a l’ajust de les qualificacions urbanístiques de l’entorn de la masia de Ca l’Andal de Badalona.

4. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00012079C :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte de serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d'aigües freàtiques no potables de l’ Ajuntament de Badalona.

5. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00006041N :

Aprovació de l’adjudicació del contracte relatiu a l’accés i utilització d’un software de comptabilitat i gestió energètica dels subministraments energètics (electricitat, gas natural i combustibles líquids i electricitat de la flota de vehicles), dels subministraments d’aigua i de les instal·lacions generadores d’energia renovable, l’anàlisi i verificació de la facturació, la tele lectura de comptadors i a totes les accions de gestió energètica que se’n deriven.

6. Departament de Mobilitat. Expedient: 2020/00032230T :

Acordar la transferència de funcions o activitats a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al municipi i aprovar la minuta i la signatura del Conveni de col·laboració per a la instal·lació de sanitaris pel servei d’autobús al terme municipal de Badalona.

7. Servei Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00009847H :

Aprovar amb caràcter inicial la modificació del Manual d’actuació Bàsic del Pla de Protecció Civil de Badalona.

8. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00039871M :

Donar compte de la resolució número 2021001227 dictada per l’ alcalde d’ aquesta corporació en data 05/02/2021 – per delegació del Ple segons Resol. De data 21/05/2019- d’ aprovació de la cinquena modificació del lot 1 del contracte subscrit en data 9 de gener de 2019 entre l’ Ajuntament de Badalona i l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA amb NIF A61797536 relatiu al subministrament d’ energia elèctrica i gas

9. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2021/00003811P :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de data 8 de febrer de 2021 per la qual es nomena representant de l’Ajuntament de Badalona a la Comissió de Govern del Pla Director Urbanístic, així com també es nomena tècnics per a la participació en els diferents grups i taules de treball.

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

10. Departament de Comerç. Expedient: 2021/00004352C :

Modificació de l' Ordenança de venda no sedentària en mercats dels marxants de Badalona.

11. Secretaria. Expedient: 2021/00009813F :

Donar compte al Ple de la resolució de l’alcalde número 2021002100 de data 1 de març de 2020, de modificació de l’àmbit material de les delegacions de competències efectuades en les tinences d’alcaldia.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00010367Y :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l'alcalde i els tinents d'alcalde durant el mes de febrer de 2021.

13. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00038154J :

Aprovació de l’expedient de contractació, la licitació, la despesa i l’ obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) d’un programari de gestió del padró municipal d’habitants per a l’ Ajuntament de Badalona.

14. Departament Central de Contractació. Expedient: 2019/00024481Y :

Aprovació de l’ adjudicació del contracte mixt de subministrament i serveis (prevalent aquests darrers) dels sistemes de comunicacions de veu fixa i dades LAN de l’ Ajuntament de Badalona, dividit en els següents dos lots: Lot 1 (sistemes de comunicacions de veu fixa) i Lot 2 (sistemes de comunicacions de dades LAN).

15. Gabinet Jurídic. Expedient: 2021/00005676X :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit, la despesa i la factura a favor de RICARD SIMO PROCURADORES S.L,P – PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00010684R :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Personals de 2021, en pròrroga de 2019.

17. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00010118X :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (equipaments educatius).

18. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011107X :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i modificació del seu annex d’inversions (projectes inversions Via Pública).

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011134Z :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Servei de seguretat).

20. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011423G :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Associació de voluntàries de protecció civil).

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00011138H :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (Projectes inversions via pública).

22. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032368T :

Aprovació Proposta de resolució compte justificatiu subvenció finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Club Bàsquet Sant Josep de Badalona.

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00015080P :

Aprovació i abonament de la factura d'import 19.159,35 € (IVA inclòs), a favor del Quiron Prevención, SLU, titular del CIF B-6407648-2, en concepte del servei de coordinació i suport en la realització dels reconeixements mèdics per a la comprovació de les causes d’exclusió mèdica del procés selectiu de 56 places vacants d’agent de Guàrdia Urbana de l’any 2019.

24. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032380N :

Proposta aprovació justificació subvenció finalista de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat Agrupación Deportiva Ronda.

25. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00034336J :

Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció Finalista de l’any 2020 per la prova de la lliga d’hivern de voleibol de l’entitat Federació Catalana de Voleibol.

26. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032371A :

Proposta de Resolució aprovació justificació subvenció Finalista 2020 per la promoció del bàsquet de l’entitat Círcol Catòlic Badalona.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032378X :

Proposta de Resolució de la justificació de la subvenció de l’any 2020 per la promoció del bàsquet base de l’entitat associació Bàsquet Badalona (ABB).

28. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042183V :

Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent a la liquidació quotes

comunitàries de l’exercici 2020 de la CP Sant Frederic, 15-17.

29. Departament de Compres. Expedient: 2021/00003264J :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ELECTROTEL BARCELONA, SL.

30. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00004698K :

Ratificar l’acord que consta a l’Annex de l’Acta de Mesa General de Negociació de data 9 de febrer de 2021 pel què es varen acordar entre els representants de l'Ajuntament i els de les organitzacions sindicals PSU, SFP, CCOO, CATAC i UGT, els criteris de compensació dels serveis extraordinaris prestats pels empleats de l’Ajuntament de Badalona a causa de l’operatiu per la jornada electoral del dia 14 de febrer de 2021.

31. Servei d'Obres, Projectes i Manteniment. Expedient: 2021/00005505T :

Aprovar un reconeixement de crèdit, la despesa i les factures derivades de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per les factures emeses pel subministre i no pagades a l'exercici a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA.

32. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00006773A :

Proposta d’acord de reconeixement de crèdit i la despesa corresponent al increment de quotes comunitàries dels exercicis 2019 i 2020 de la cp juan valer, 55-59.

33. Servei d'Esports. Expedient: 2021/00007985L :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Sportise Creative Solutions, SL amb CIF B65700734 per un import total de 8.656,46€ IVA inclòs, quantia que es correspon amb la a la prestació dels serveis esportius no suspesos (per les limitacions en les activitats esportives motivades per la prevenció del COVID19) de gimnasos, coordinació i atletisme, a instal·lacions esportives municipals de Badalona durant el període des de l’1 al 31 d’octubre de 2020.

34. Departament de Programes Territorials de Cultura. Expedient: 2020/00045359L :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) amb CIF V78652203 per un import total de 2.166,61 € IVA inclòs, quantia que es correspon amb la remuneració pel préstec públic bibliotecari de la Xarxa de Biblioteques de Badalona corresponent a l’any 2018.

35. Intervenció. Expedient: 2021/00012508P :

Modificació procediment fiscalització ingressos.

36. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00013425M :

Tramitació i aprovació d'una modificació del pressuposts municipal de despeses de 2021, en pròrroga de 2019 (subvenció finalista Club esportiu Seagull).

37. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00013430X :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (material Manteniment).

38. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00012488B :

Tramitació i aprovació d’una modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019 (manteniment enllumenat públic).

39. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00045202T :

Aprovar un reconeixement de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors per treballs realitzats i no pagats a l'exercici a favor de l’empresa SPORTISE CREATIVE SOLUTIONS, SL, amb CIF B65700734 per la factura relativa al servei de monitoratge d'instal·lacions esportives (gimnasos, coordinació i atletisme) del mes de novembre de 2020.

40. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042483H :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-4852 de data 24 de febrer de 2021 referent a la 4a fracció IBI 2020 del local en planta 1a i 2a situat al c/ Francesc Layret, 86-90.

41. Departament de Patrimoni. Expedient: 2021/00006613G :

PROPOSTA D’ACORD de reconeixement de crèdit i aprovació de la factura EMIT-1 de data 25 de febrer de 2021 en relació al rescabalament del 35% de la 4a fracció de l’IBI de 2020 del local arrendat al c/ Sant Sebastià, 2 1r pis cantonada c/ La Costa, 13.

42. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00007125S :

Aprovació Proposta de Resolució del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació de Futbol Americà Badalona Dracs.

43. Departament d'Acció i Promoció Social. Expedient: 2021/00006442V :

Aprovació de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Proposicions urgents

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014757A :

Moció que presenta el Grup Municipal de Junts per Catalunya per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014779W :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem per la millora de la xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona.

3. Gabinet d'Alcaldia. Eedient: 2021/00014801R :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona en Comú Podem sobre el control de preus del lloguer.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014811B :

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-Avancem de rebuig a la revocació del tercer grau a les preses i presos polítics.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014822E :

Moció que presenten els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, Junts per Catalunya i En Comú Podem en defensa dels mercats municipals de Badalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014851M :

Moció que presenta el Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons next generation

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014853F :

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista contra el tancament de l'empresa Bocsch a Lliçà d'Amunt.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00014860Z :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista, Guanyem Badalona en Comú, ERC-Avancem- més, En Comú Podem i Junts per Catalunya de suport als treballadors i treballadores de la piscina municipal del centre.

Torn obert de paraules

Precs i preguntes

 

 

 

Ple 5/2021

Data d'inici de la sessió 16-03-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

1. Departament de Comptabilitat Expedient: 2021/00010688M :

Tramitació i aprovació de l’annex d’inversions per al período 2021-2024 i la corresponent modificació del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019.

Ple 4/2021

Data d'inici de la sessió 24-02-2021

Hora d'inici de la sessió 00:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Urgent

Ordre del dia

1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la convocatòria.

 

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008701E :

Moció presentada pels grups municipals Socialista i Partit Popular, en suport als efectius de mossos d'esquadra, la policia local i tots els cossos policials

 

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008057E :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem de suport a l'amnistia

 

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008006V :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel recolzament al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

 

5. Precs i preguntes.

Ple 3/2021

Data d'inici de la sessió 23-02-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

 

  1. Aprovar l’acta número 1, corresponent a la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2021 i l’acta número 2, corresponent a la sessió extraordinària de 8 de febrer de 2021.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00045103Q :

Proposta d’ aprovació de la continuïtat en la prestació dels serveis de manteniment de zones verdes, dividit en dos lots, per part dels seus actuals prestataris pel termini màxim de 3 mesos a comptar del dia 01/01/2021 i fins el 31/03/2021, ambdós dies inclosos

3. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2019/00020259Q :

Aprovar la verificació del Text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny, 5-7 de Badalona

4. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00002793F :

Aprovar la verificació del Text refós del PE d’ordenació volumètrica a la parcel·la del carrer Seu d’Urgell 77, i Parc de la Companyia Teatral Terrades i Cases.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027758J :

aprovació provisional del Pla especial de concreció volumètrica a l’àmbit de la carretera de Pomar.

6. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00035540K :

Aprovació provisional Pla especial d’ampliació de tipus d’equipament a l’antiga fàbrica CACI.

7. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00023262W :

Aprovar amb caràcter provisional la la modificació puntual del Pla especial de reforma interior de Montigalà per a l’ampliació d’usos permesos al polígon F, que ocupa tota l’illa delimitada pel passeig d’Olof Palme, l’avinguda de la Comunitat Europea, el carrer de Paquita Borràs i el carrer d’Anna Tugas, de 45.000 m2 de superfície.

8. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

9. Servei de Seguretat. Expedient: 2020/00036155S :

Aprovar inicialment el text del reglament del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona (CPSCB).

10. Àrea d'Espais Públics i Mobilitat. Expedient: 2021/00005173J :

Acordar la continuïtat de prestació del Servei de Neteja Viària, Recollida de Residus i Gestió de Deixalleries fins a l’atorgament del nou contracte que reguli el servei.

11. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00001081S :

Donar compte de la resolució de l’Alcalde de 3 de febrer de 2021 d’execució de mesures cautelars 97/2020 -A (que provenen del Procediment abreujat 284/2020), on estima la sol·licitud de la part demandant, NIVEL 10 MOVING SOUND SL i, en conseqüència, s’acorda el pagament de la quantitat de 25.293,05 €, corresponent a la suma dels imports de totes les factures presentades que es deuen pels serveis prestats.

12. Departament d'Educació Ambiental. Expedient: 2021/00005190F :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa VIROT NATURA pel Servei "Descobrim la Serralada de Marina".

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

13. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00002541A :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa ICA informatica y Comunicaciones Avanzadas, S.L., pel servei de manteniment dels sistemes informàtics Radware i corresponent al període de l'1/10/2020 al 31/12/2020 (Quart trimestre 2020).

14. Secretaria. Expedient: 2021/00005420F :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de gener de 2021.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

15. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00005931N :

Tramitació i aprovació de diverses modificacions del pressupost municipal de 2021 en pròrroga del de 2019.

16. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00032201V :

Proposta de Resolució per la Justificació de la Subvenció Finalista de l’any 2020 de l’entitat Associació Esportiva Badalonés CIF: G 61111282 per la promoció del bàsquet.

17. Departament de Compres. Expedient: 2021/00002667Z :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa ULTIMATE PLAN, SL.

18. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002215E :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ENGESTUR SA, NIF:A58187725 , pels treballs de construcció de l’estadi municipal que li va encarregar el ple de l’ajuntament en data 22 de gener de 2015.

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00007647A :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019 (Escoles Bressol).

20. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2021/00002214K :

Reconeixement de crèdit per a l’aprovació de factura de l’encàrrec de gestió per a les obres de millores urbanes.

 

21. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00006944J :

Tramitació i aprovació de diverses propostes de modificació del pressupost municipal de 2021 en pròrroga de 2019.

22. Departament de Compres. Expedient: 2021/00003919R :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa UNIDAD QUIMICA, SL.

23. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00007626M :

Tramitació i aprovació d’una proposta de modificació del pressupost de 2021 en pròrroga de 2019 (departament d’ocupació).

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00007954B :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i Guanyem Badalona en Comú pel suport al raper Pablo Hasèl.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008006V :

Moció que presenta el Grup Municipal del Partit Popular pel recolzament al món de la dansa i l'activitat física davant el tercer tancament i de creació d'ajudes pel sector.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008019F :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya, ERC-Avancem Més i En Comú Podem a favor d'establir una moratòria en relació a l'enderroc de la totalitat de l'antiga fàbrica Mobba.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008047N :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Avancem i Guanyem Badalona En Comú per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008056K :

Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya denunciant la paràlisi del Govern Municipal.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008057E :

Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Avancem de suport a l'amnistia.

7. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008059R :

Moció que presenten els Grups Municipals En Comú Podem i Guanyem Badalona per la defensa de l'ús exclusiu dels carrils bici pel trànsit de bicicletes.

8. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00008065F :

Moció que presenten els Grups Municipals Socialista i En Comú Podem per reclamar al govern municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

Ple 2/2021

Data d'inici de la sessió 08-02-2021

Hora d'inici de la sessió 10:30

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2021/00004197A :

Modificar el pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i el seu annex d’inversions.

2. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00001167D :

Aprovar l’increment per a l’any 2021 del 0,9% a les retribucions de tot el personal al servei de l’Ajuntament de Badalona, funcionaris de carrera, funcionaris interins, treballadors contractats en règim laboral, directius, personal eventual, síndic defensor de la ciutadania, i a les retribucions i indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació de conformitat amb el que disposa la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat.

3. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2021/00003205T :

Aprovar l’acord de pròrroga del complement de productivitat de l’any 2020, per a l’exercici 2021.

4. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00038909D :

Aprovació del Compte General de l’Ajuntament de Badalona, els seus organismes autònoms i les societats mercantils dependents, referit a l’exercici 2019.

5. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2020/00008440L :

Proposta d’aprovació rendició del compte justificatiu de la subvenció finalista de l’any 2020 de l’entitat C.E. Seagull de Badalona per la promoció del futbol femení.

Ple 1/2021

Data d'inici de la sessió 26-01-2021

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

  1. Aprovar l’acta número 25, corresponent a la sessió ordinària de 22 de desembre de 2020 i l’acta número 26, corresponent a la sessió extraordinària de 29 de desembre de 2020.

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2020/00018019A :

AUTORITZAR la cessió del dret de concessió demanial sobre el subsòl de la parcel·la adjacent a l’equipament hoteler, identificada amb el núm. 3 “sistema espais lliures, clau 6b1” a favor de l’empresa EROLES SA.

3. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2020/00001242C :

Aprovació provisional de la modificació de PGM al Turó de l’Enric i al Torrent de Vallmajor de Badalona.

4. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017641Q :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

5. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017773X :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

6. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00017950A :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

7. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020049D :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

8. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020111W :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

9. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020293T :

Imposició administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

10. Servei de Disciplina i Sancions. Expedient: 2020/00020328N :

Imposició de sanció administrativa per incompliment de normativa sobre tinença de gossos potencialment perillosos.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

11. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032151J :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU I TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, per un import total de 665,50,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors pel pagament de la factura corresponent al consum telefònic del mes d’octubre 2019 dels centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

12. Secretaria. Expedient: 2021/00000469E :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de desembre de 2020.

13. Secretaria. Expedient: 2021/00002104A :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

14. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2021/00001392G :

Aprovació col·lectiva de reconeixements de crèdit d’exercici tancat.

15. Servei Jurídic i Administració General d'Alcaldia. Expedient: 2021/00001660L :

Aprovar la creació del Consell d’Accessibilitat Municipal de Badalona així com els seus estatuts.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

16. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00037417N :

Aprovar la denegació de la sol·licitud d’ampliació del dret de superfície a AEMIFESA.

 

Propostes (Art. 97.2 ROF i 36.b ROM)

17. Secretaria. Expedient: 2021/00002983P :

Designar els membres del Consell d'Administració de Marina Badalona, SA i el representant de l’Ajuntament de Badalona a la Junta General de Marina Badalona, SA del dia 8 de febrer de 2020.

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002939X :

Moció que presenta el Grup Municipal Junts per Catalunya Badalona pel desplegament de la fibra òptica al barri de Dalt La Vila.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002952T :

Moció que presenten els Grups Municipals de Junts per Catalunya i del Partit Socialista a favor de la dimissió de la regidora de seguretat.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002960P :

Moció que presenta el Grup Municipal Badalona En Comú Podem exigim seguretat als centres.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002962X :

Moció que presenten els Grups Municipals d’ERC-AVANCEM i Badalona en Comú Podem per demanar la implantació d’una regulació dels salons de joc.

5. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002969V :

Moció que presenta el Grup Municipal de Guanyem Badalona En Comú en suport a les companyies de creació artístic i cultural de Bdalona.

6. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2021/00002970H :

Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-AVANCEM , Badalona en Comú Podem i Guanyem Badalona En Comú en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

PLE 26/2020

Data d'inici de la sessió 29-12-2020

Hora d'inici de la sessió 11:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Àrea d'Esports i Joventut. Expedient: 2020/00043778W :

Aprovar un reconeixement de crèdit relatiu al pagament de la contractació menor per a la prestació del servei de desenvolupament del projecte RUTA 90- Mostra d'art urbà de Badalona.

2. Departament de Comerç. Expedient: 2020/00033482X :

Reconeixement de crèdit del deute acumulat per subministrament d'aigua amb l'Associació de Concessionaris del Mercat La Salut

3. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00041291E :

Aprovar el reconeixement de crèdit de les factures presentades per UTE TELEFONICA DE ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU pel serveis de telecomunicacions de la corporació.

4. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00002614N :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les factures presentades per l'empresa Ambiser Innovaciones, S.L., pel contracte de prestació de servei de manteniment del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d'actes i allotjament al núvol.

5. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00032138T :

Reconeixement de crèdit i la despesa corresponent d’IBI i quotes comunitàries dels exercicis 2016- 2017- 2018 i 2019 en relació als locals 1-3-5 del c/ Francesc Layret, 65-71 3a planta

6. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2019/00026039T :

Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa de l'any 2019 atorgada a la Federació d'Associació de Veïns de Badalona.

7. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00042164K :

Deixar sense efecte acords de posada a disposició de la Generalitat de Catalunya dels terrenys per a la construcció de les escoles Ventós Mir i Badalona Port.

8. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00043143B :

Aprovar les les modificacions dels Estatuts de la Societat a la vista de l’acord del Consell d’Administració de Marina Badalona, SA de data 30 de novembre de 2020.

9. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00040381D :

Aprovació de l’ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

10. Departament de Programes d'Acció Social de Ciutat. Expedient: 2020/00042485C :

Aprovació de l’Addenda complementaria al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'Ajuntament de Badalona en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.

11. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00026832F :

Proposta d’aprovació de la pròrroga pel termini d’ un any més dels contractes subscrits en data 09/01/2019 amb GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA relatius al subministrament d’energia elèctrica i gas.

12. Servei Jurídic i Administració General de Recursos Interns, Participació, Habitatge i Salut. Expedient: 2020/00039064A :

Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Ventós Mir, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

13. Servei d'Educació. Expedient: 2020/00039056H :

Aprovació de la minuta de conveni entre l’Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és establir les condicions de col·laboració entre ambdues administracions per a l’execució de les obres de nova construcció de l’Escola Badalona Port, de dues línies, amb les especificacions que resulten de les seves clàusules.

 

 

 

Ple 25/2020

Data d'inici de la sessió 22-12-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

  1. Aprovar l’acta número 21, corresponent a la sessió extraordinària de 6 de novembre de 2020; l’acta núm. 22, corresponent a la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2020; l’acta número 23, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de 12 de novembre de 2020 i l’acta núm. 24, corresponent a la sessió ordinària de 24 de novembre de 2020.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

2. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00035951H :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA per subministrament elèctric.

3. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00003817R :

Reconeixement de crèdit per a l’aprovació factura pel contracte d’obres al Gran Sol.

4. Departament de Manteniment de la Via Pública. Expedient: 2019/00034259D :

Aprovar el reconeixement de crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP.MET.GEST.CICLE INT. DE L'AIGUA - NIF/CIF A66098435, corresponent al servei de manteniment ordinari de l’espai públics, planificació, coordinació, control avançat del drenatge urbà (explotació dipòsit Estrella) durant el mes de novembre de 2019.

5. Departament de Planejament Urbanístic. Expedient: 2019/00027129D :

Aprovar la verificació del text refós del Pla especial urbanístic d'ampliació d'usos i nombre d'activitats a la parcel·la dels carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25, de Badalona.

6. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2020/00038238M :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

7. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00017732S :

Reconeixement de crèdit de la facturació del subministrament de carburants pels vehicles de la flota municipal del mes de febrer de 2017.

8. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00010053E :

Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació, mitjançant procediment obert, per a l'adjudicació de concessió administrativa de l'ús privatiu d’un bé de domini públic - subsòl de les finques de titularitat municipal situades entre les illes 15-16 del PE Port de Badalona, amb la finalitat de construir, gestionar i explotar un aparcament subterrani--, amb les modificacions introduïdes al desembre de 2020, de l’expedient de licitació i obertura del procediment d’adjudicació.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

 

9. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00028384H :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per Q MATIC SISTEMAS, S.A., del servei de cues al SAC i altres departaments de l’Ajuntament de Badalona (Periode: 01/12/2019 al 31/12/2019).

10. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032146P :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de 1.996,50,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

11. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00015942L :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa UTE TELEFONICA DE ESPAÑA SAU – TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SAU, amb CIF U87058491, per un import total de de 2.919,61,-euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum telefònic del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

12. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00034639V :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 2.580,95,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

13. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032143M :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de de 728,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

14. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00015936J :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa AIGÜES DE BARCELONA EMP. MET. GEST. CICLE INT. DE L’AIGUA. amb CIF A66098435, per un import total de 1.102,30,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum d’aigua del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

15. Secretaria. Expedient: 2020/00040533T :

Delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local.

16. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00032144Y :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA amb CIF A61797536, per un import total de de 1.436,79,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de les factures corresponents al consum de gas del centres de Can Boscà i Alfons XII, 691(B9) ambdós adscrits al Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació, i no pagats en l’ exercici corresponent.

17. Servei de Gent Gran. Expedient: 2020/00031561K :

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de la factura de gas 2017.

18. Secretaria. Expedient: 2020/00040353G :

Donar compte dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el mes de novembre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

19. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00035357E :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor d’ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, SA, amb NIF ES-A50878842 corresponent al pagament del 4 trimestre del 2019 de la subscripció a la plataforma d’hisenda local EsPúblico.

20. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004156J :

Factures per consultes Registre de la Propietat 2 i 3 de Badalona any 2019.

21. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00017771P :

Aprovar un reconeixement de crèdit per al pagament d'indemnitzacions als membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de 5 places de caporal de Guàrdia Urbana.

22. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00024804A :

Concessió de compatibilitat al Sr. Ricard Brotat Jubert.

23. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00020840H :

Adopció de l'acord de compromís entre el Servei de Seguretat i la representació sindical de l'Ajuntament de Badalona.

24. Departament de Recursos Humans. Expedient: 2020/00035556Z :

Ratificar l'acord de Mesa General de Negociació de 14 d'octubre de 2020, autoritzar l'increment addicional del 0,3% de la massa retributiva de personal laboral i funcionari de l'Ajuntament, fixar la quantia màxima d'aquest fons addicional i aprovar-ne la distribució.

25. Departament de Participació Ciutadana. Expedient: 2020/00037722H :

Reconeixement de crèdit per aprovar la factura de la Fundació Intermon Oxfam pels mocadors solidaris de les festes de maig de 2019.

26. Intervenció. Expedient: 2020/00041050B :

Donar compte del Pla anual de control financer per a l’exercici 2021.

27. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00028005F :

Aprovar el reconeixement de crèdit, l'expedient i la factura relativa al manteniment de la gespa artificial dels camps de futbol 11 y 7 de Badalona (del 01 al 31 de Desembre 2019).

28. Servei d'Esports. Expedient: 2020/00038232E :

Proposta d’aprovació de les factures de subministrament de gas al Complex Esportiu Montigalà de l’any 2019 per part de l’empresa Gas Natural Servicios SDG,SA.

 

Proposicions urgents

 

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

Mocions dels Grups Polítics Municipals

1. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00044351T :

Moció que presenten els grups municipals de Partit Socialista, Guanyem Badalona en Comú, Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem-Mes, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya Badalona de suport i solidaritat a les persones afectades per l’incendi de la nau del Gorg.

 

Torn obert de paraules

 

Precs i preguntes

 

 

Ple 24/2020

Data d'inici de la sessió 24-11-2020

Hora d'inici de la sessió 18:00

Lloc Sessió telemàtica

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar l’acta número 20, corresponent a la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2020.

2. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00037414D :

Declaració institucional a favor del sistema públic de salut i per una atenció sanitària forta.

3. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038194F :

Declaració institucional pel Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

4. Gabinet d'Alcaldia. Expedient: 2020/00038177J :

Declaració institucional a favor de la candidatura de Badalona per a acollir el Centre de Blockchain de Catalunya.

 

I.- PART RESOLUTIVA

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Alcaldia, de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat i de l’Àmbit de Seguretat

5. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00004555K :

Aprovar un reconeixement de crèdit a favor de GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA, per un import total de 12.685,48 euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors i no pagats en l’ exercici corresponent, pel servei contractat de subministrament d’energia elèctrica i gas que ha d’abastir l’Ajuntament de Badalona.

6. Departament d'Ecologia Urbana. Expedient: 2020/00005126V :

Aprovar un reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors en favor de l’empresa EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SL per peatge generació de les plaques fotovoltaiques instal·lades a edificis municipals.

7. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00011048R :

Aprovar un reconeixement de crèdit per les factures de consum de gas edifici administratiu corresponent al mes de desembre 2019.

8. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00031496W :

Aprovar un reconeixement de crèdit corresponent a la facturació del mes de Juny,Juliol 2019, presentada en data posterior al tancament de l’exercici comptable.

9. Departament de Manteniment d'Edificis Municipals. Expedient: 2020/00001492V :

Aprovar el reconeixement de crèdit i la despesa de 2.192,53 presentada per l’empresa CATALANA DE CLIMA I C LLONCH, SL, per manteniment de de les unitats CARRIER de l’edifici VIVER.

10. Departament de Gestió del Verd Urbà. Expedient: 2020/00028468X :

Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors i no pagats en l’exercici corresponent, corresponent al consum d'aigua a punts de subministrament de l'Àrea de Medi Ambient.

11. Departament Central de Contractació. Expedient: 2020/00012079C :

Aprovació de l’ expedient de contractació, la licitació i l’ obertura del procediment obert per tal d’adjudicar el contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions d’aprofitament d’ aigües freàtiques no potables de l’ Ajuntament de Badalona

12. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00012882E :

Reconeixement de crèdit per tal aprovar la factura pendent en la coordinació de les obres d’enderroc Martí Pujol.

13. Departament de Contractes i Tramitació Administrativa. Expedient: 2019/00005365P :

Aprovar un reconeixement de crèdit pels treballs d’aixecament topogràfic cal carrer Latrilla i Guixeres, contractats i executats en exercicis tancats.

14. Departament de Coordinació de Programes de Protocol i Relacions Institucionals. Expedient: 2020/00013686V :

Reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, pels subministraments de carburants realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l'empresa BPOIL ESPAÑA SAU.

15. Departament Jurídic i Administració General de Govern i Territori. Expedient: 2020/00027956G :

Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes Urbanístiques del PGM per a la supressió de barreres arquitectòniques en edificis existents en l’àmbit del municipi de Badalona.

16. Departament Plànol de la Ciutat. Expedient: 2020/00011108S :

Rectificar error material en l’acord de PLE de 28/07/2020 de denominació de vies i espais públics de Badalona.

17. Servei de Seguretat. Expedient: 2020/00036155S :

Aprovar el reglament regulador del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona.

18. Departament de Protecció Civil. Expedient: 2020/00009089R :

Nova proposta per aprovar el reconeixement de crèdit, la despesa i les factures incorporades a l’expedient, corresponent a la contractació d’emergència del servei de trasters box de l’edifici de Passatge de la Torre, 16, fiscalitzada per Intervenció amb observacions incorporades a la proposta.

 

Comissió Informativa de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat

19. Departament de Població. Expedient: 2020/00030728Q :

Aprovar la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2020.

20. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00024096P :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per T SYSTEMS ITC IBERIA, SAU ESA81608077 per la quota mensual serveis Cloud Plataforma Tramitació mes de desembre 2019.

21. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00028722B :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per ATTENDRE, S.L., del servei de manteniment i actualització de les llicències del Software de gestió d’Incidències i la seva adaptació a dispositius mòbils de l’Ajuntament de Badalona (Període: 01/12/2019 – 31/12/2019).

22. Departament d'Administració i Recursos Interns. Expedient: 2020/00014360R :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa ABACUS S.C.C.L., per un import total de 1.215,03-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la compra de pissarres magnètiques blanques per les aules de l’antic organisme autònom Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació efectuada en l’exercici 2017, i no pagats en l’ exercici corresponent.

23. Departament d'Informàtica i TIC. Expedient: 2020/00032941K :

Aprovar el reconeixement de crèdit de la factura presentada per SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS, S.A. (SEYS), pel Contracte de subministrament del programari Autodesk i Transoft, corresponent al període del 19/12/2019 al 31/12/2019.

24. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00030974D :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa GIMENEZ CAIMARI,MARIA JESUS, per un import total de 1.872,00,-€ euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la contractació menor de serveis docents per a dur a terme un curs de Capacitació professional adreçat als tècnics/ques del programa UBICAT 2017, i no pagats en l’ exercici corresponent.

25. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00030970M :

 Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FREDITEK.SL, per un import total de 828,85,- euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació per la reparació de la cambra de congelació de la cuina ubicada a les instal·lacions de la Masia Can Boscà, i no pagats en l’exercici corresponent.

 

26. Departament d'Ocupació. Expedient: 2020/00014364M :

Aprovar reconèixer un crèdit a favor de l’empresa FUNDACIO PIA AUTONOMA INSTITUT PERE TARRES amb CIF. R5800395E, per un import total de 8.643,60,-€, euros, derivat de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors per pagament de la factura corresponent a la Contractació menor de serveis docents de Mediació Comunitària per a la formació dels treballadors participants al programa Treball i Formació – TRFO-18, i no pagats en l’ exercici corresponent.

27. Secretaria. Expedient: 2020/00037683W :

Aprovar la creació del Consell General per al Pacte de Reactivació Econòmica i Social de Badalona.

28. Secretaria. Expedient: 2020/00035775A :

Donar compte al Ple dels decrets i resolucions dictades per l’alcalde i els tinents d’alcalde durant el més d'octubre de 2020.

Comissió Informativa de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones

29. Departament de Coordinació de Programes d'Autonomia i Emancipació Juvenil. Expedient: 2019/00035154F :

Aprovar le reconeixement de crèdit, l’expedient i la relació de factures presentades per aigues de Barcelona Emp.Gest. Cicle. Int. De l’Aigua relatives als immobles adscrits al departament de Joventut.

30. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004203Z :

Liquidacions de taxes corresponents a les publicacions d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona any 2018.

31. Departament de Compres. Expedient: 2020/00004324C :

Aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit derivat de compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors, per treballs realitzats i no pagats a l'exercici, a favor de l’empresa NIPPON GASES ESPAÑA, SLU.

 

32. Departament de Comptabilitat. Expedient: 2020/00035393N :

Aprovar un reconeixement de crèdit pel manteniment de la e-FACT durant el segon semestre de 2019 a favor de l’empresa T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU per import de 3.162,86 euros.

33. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00011144D :

Aprovar les quotes extraordinàries obres ITE 2018 CP Sant Marc, 18.

34. Departament de Patrimoni. Expedient: 2019/00012214K :

Reconeixement de crèdit despeses extraordinàries 2019, amb la finalitat de sufragar les obres de rehabilitació derivades de la ITE CP Sant Marc, 8.

35. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00009652N :

Reconeixement de crèdit de despeses extraordinàries per l’exercici 2018 i 2019 per fer front a les obres de la ITE de la CP Jaume Ribó, 15-17.

36. Departament de Patrimoni. Expedient: 2020/00014175T :

Reconeixements de crèdit i la despesa a nom del Notari Sr. Ivan Emilio Robles Caramazana.