Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Any 2022

Durant l’any 2022 no s’ha realitzat cas despesa relacionada amb campanyes institucionals en què l’Ajuntament d'Artés en sigui part, o que afectin a les organismes que exerceixen funcions públiques en la Corporació. 

Any 2021

Durant l’any 2021 no s’ha realitzat cas despesa relacionada amb campanyes institucionals en què l’Ajuntament d'Artés en sigui part, o que afectin a les organismes que exerceixen funcions públiques en la Corporació.