Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

Cost de Campanyes Institucionals

 

Any 2017      
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre
Any 2018      
1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre 4t Trimestre
Any 2019      

Tot any 2019

     
Any 2020      
Tot any 2020      
Any 2021      
Tot any 2021      
Any 2022      
De gener a octubre 2022      
Any 2023      
D'1 de gener a 29 de maig 2023