En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Logo JUNTS

FRANCESC JOFRE VALLVE

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

NEUS VENTURA BATALLA

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

ELENA ALUJA MOIX

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

JOSEP MATEU PEREZ

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

JOSEP MARIA PASTOR PARDO

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

GEMMA PLANA CIVIT

JUNTS

Veure fitxa
Logo JUNTS

JOSE MIGUEL SORROCHE GALERA

JUNTS

Veure fitxa
Funcions:

Francisco Jofré Vallvé, Alcalde President

 

Àrea d’Urbanisme i Obres públiques:

Neus Ventura Batalla i Elena Aluja Moix.

Àrea de Benestar Social i Sanitat:

Gemma Plana Civit i Josep Mateu Pérez.

Àrea d’Economia, Hisenda i Patrimoni:

Elena Aluja Moix  i  Josep Ma. Pastor Pardo.

Àrea d’Ensenyament: 

Josep Mateu Pérez, Gemma Plana Civit i José Miguel Sorroche Galera.

Àrea d’Esports, Cultura i Joventut:

Elena Aluja Moix, Neus Ventura Batalla, Josep Mateu Pérez, Josep Maria Pastor Pardo i José Miguel Sorroche Galera.

Àrea de Serveis i Personal:

Neus Ventura Batalla i Gemma Plana Civit.

Àrea de Promoció, Informació i Turisme: 

Elena Aluja Moix i Josep Mateu Pérez.

Àrea d’Indústria i Medi Ambient: 

Neus Ventura Batalla i José Miguel Sorroche Galera.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha
Funcions:

Les comissions informatives i òrgans de seguiment de la gestió del govern tenen com a funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament, i el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors delegats. D'aquesta manera, les comissions informatives actuen com a òrgan consultiu del ple.

Aquestes comissions informatives han d'existir necessàriament en municipis de més de 5.000 habitants i en els que siguin capitals de comarca. En la resta, només quan ho disposi el seu reglament orgànic i així ho acordi el ple de l'ajuntament.

Comissió especial de Comptes

És obligatòria a tots els municipis, ja que són les encarregades de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació:

Està integrada per membres de tots els grups polítics integrants del Ple de la corporació, essent representats proporcionalment en la Comissió, a partir de la seva proporció de representativitat en el mateix Ple de l'ajuntament.

Les seves competències s'entendran sens perjudici de les que correspongui al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. Sol ser una Comissió auditora dels pressupostos i comptes econòmics de l'entitat local.

Membres de l'òrgan de govern:
No hi ha