ORDENANCES EN tràmit - APROVACIÓ INICIAL.

 

 

 

 

ANNEX I. REGULADORES D’IMPOSTOS

 

 OF. Núm 1.1 - Impostos sobre Bens Inmobles

 OF. Núm 1.2 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 OF. Núm 1.3 - Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres

 OF. Núm 1.4 - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

 OF. Núm 1.5 - Impost sobre Activitats Econòmiques

 OF. Núm 1.6 - Contribucions especials

ANNEX II. REGULADORES DE TAXES

 

 OF. Núm. 2.1 - Taxa per expedició de documents administratius

 OF. Núm. 2.2 - Taxa per la utilització de l’escut municipal

 OF. Núm. 2.3 - Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

 OF. Núm. 2.4 - Taxa per a l’expedició de llicències urbanístiques

 OF. Núm. 2.5 - Taxes per la prestació de serveis d'Intervenció Administrativa de les Activitats i Instal·lacions

 OF. Núm. 2.6 - Taxa del Cementiri Municipal i Serveis Funeraris

 OF. Núm. 2.7 - Taxa per a la connexió i serveis del Clavegueram

 OF. Núm. 2.8 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans

 OF. Núm. 2.9 - Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

 OF. Núm. 2.10 - Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministra

 OF. Núm. 2.11 - Taxa per a la prestació del servei telemàtic

 OF. Núm. 2.12 - Taxa pel subministrament d’aigua

 OF. Núm. 2.13 - Taxa per la prestació del servei d’escorxador

 OF. Núm. 2.14 - Taxa per la prestació del servei de bàscula municipal "Derogada"

 OF. Núm. 2.15 - Taxa per la prestació del servei municipal de llar d’infants

 OF. Núm. 2.16 - Taxa per la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal

 OF. Núm. 2.17 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal.lacions anàlogues

 OF. Núm. 2.18 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

 OF. Núm. 2.19 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local , així com indústries de carrer i ambulants i rodatge

 OF. Núm. 2.20 - Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública

 OF. Núm. 2.21 - Taxa per la prestació del servei municipal del Museu

 OF. Núm. 2.22 - Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia móvil "Derogada"

 OF. Núm. 2.23 - Taxa per ús del Convent de les Arts

 OF. Núm. 2.24 - Taxa per la prestació del servei municipal d’Escola d’Adults

 OF. Núm. 2.25 - Taxa de drets d'examen per a participar en processos selectius convocats per l'Ajuntament

ANNEX III. REGULADORES DE PREUS PÚBLICS

 

 OF. Núm. 3.1 - Ordenança Reguladora del preu públic per al servei de l’escola municipal de música

 OF. Núm. 3.2 - Ordenança Reguladora del preu públic pels serveis a les instal.lacions esportives municipals

 OF. Núm. 3.3 - Ordenança Reguladora del preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions

 OF. Núm. 3.4 - Ordenança Reguladora del preu públic per la prestació del servei de depuradora al polígon industrial Roques Roges d’Alcover

 OF. Núm. 3.5 - Ordenança Reguladora dels Preus Públics per realitzar campanyes de tractament aeri per al control del barrinador de la fusta (zeuzera pyrina)

 OF. Núm. 3.6 - Ordenança Reguladora del preu públic per al servei de la residècnia d'artístes al Convent de les Arts

ORDENANCES NO FISCALS

 

 Ord. Núm 0.1 - Ordenança sobre la tinença d’animals de companyia

 Ord. Núm 0.2 - Ordenança municipal per a la intal.lació i funcionament d’instal.lacions de radiocoumunicació

 Ord. Núm 0.3 - Ordenança municipal de fitxers automatitzats

 Ord. Núm 0.4 - Ordenança municipal reguladora de la neteja de solars i de finques rústiques

 Ord. Núm 0.5 - Ordenança de convivència ciutada i ús dels espais públics d’Alcover

 Ord. Núm 0.6 - Ordenança de gestió de residus de la construcció del municipi d’Alcover

 Ord. Núm 0.7 - Ordenança Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions que es desenvolupen al terme municipal d’Alcover

 Ord. Núm 0.8 - Ordenança Reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea habilitada

 Ord. Núm 0.9 - Ordenança municipal reguladora de les obres subjectes a règim de comunicació

 Ord. Núm 0.10 - Ordenança reguladora de la venda no sedentària

 Ord. Núm 0.11 - Reguladora de la contaminació acústica i les vibracions al terme municipal d’Alcover

 Ord. Núm 0.12 - Ordenança municipal de circulació

 Ord. Núm 0.13 - Ordenança Municipal de Camins

 Ord. Núm 0.14 - Ordenança Municipal reguladora de l'ús públic de la vall del Glorieta.

 Ord. Núm. 0.15 - Ordenança Municipal reguladora dels usos interns de l'equipament del Convent de les Arts.

 Ord. Núm. 0.16 - Ordenança Municipal reguladora dels arbres i arbredes d'interés local.