Ordenances

 

 OF - Num 001 - Impostos sobre Bens Inmobles

 OF - Num 002 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 OF - Num 003 - Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres

 OF - Num 004 - Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

 OF - Num 005 - Contribucions especials

 OF - Num 006 - Taxa per expedició de documents administratius

 OF - Num 007 - Taxa per la utilització de l’escut municipal

 OF - Num 008 - Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer

 OF - Num 009 - Taxa per a l’expedició de llicències urbanístiques

 OF - Num 010 - Reguladora de les taxes per la prestació de serveis d'Intervenció Administrativa de les Activitats i Instal·lacions

 OF - Num 011 - Taxa del Cementiri Municipal i Serveis Funeraris

 OF - Num 012 - Taxa per a la connexió i serveis del Clavegueram

 OF - Num 013 - Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans

 OF - Num 014 - Ordenança municipal de circulació

 OF - Num 015 - Ordenança Municipal de Camins

 OF - Num 016 - Reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, sòl i volada de la via pública

 OF - Num 017 - Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministra

 OF - Num 018 - Taxa per a la prestació del servei telemàtic

 OF - Num 019 - Preu públic pels serveis a les instal.lacions esportives municipals

 OF - Num 020 - Taxa pel subministrament d’aigua

 OF - Num 021 - Taxa per la prestació del servei d’escorxador

 OF - Num 022 - Taxa per la prestació del servei de bàscula municipal "Derogada"

 OF - Num 023 - Taxa per la prestació del servei municipal de llar d’infants

 OF - Num 024 - Impost sobre Activitats Econòmiques

 OF - Num 025 - Taxa per la utilització en benefici particular dels locals de titularitat municipal

 OF - Num 026 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal.lacions anàlogues

 OF - Num 027 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa

 OF - Num 028 - Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local , així com indústries de carrer i ambulants i rodatge

 OF - Num 029 - Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública

 OF - Num 030 - Ordenança Reguladora del preu públic per al servei de l’escola municipal de música

 OF - Num 031 - Ordenança Reguladora de la Taxa per la prestació del servei municipal del Museu

 OF - Num 032 - Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia móvil "Derogada"

 OF - Num 033 - Preu públic per la prestació del servei de manteniment de les franges de protecció contra incendis forestals a les urbanitzacions

 OF - Num 034 - Preu públic per la prestació del servei de depuradora al polígon industrial Roques Roges d’Alcover

 OF - Num 035 - Ordenança Reguladora de la taxa per ús del Convent de les Arts

 OF - Num 036 - Ordenança Reguladora de la Taxa per la prestació del servei municipal d’Escola d’Adults

 OF - Num 037 - Ordenança Reguladora de la Taxa de drets d'examen per a participar en processos selectius convocats per l'Ajuntament

 

ordenances no fiscals

 

Ord - Num 001 - Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per realitzar campanyes de tractament aeri per al control del barrinador de la fusta (zeuzera pyrina)

 Ord - Num 002 - Ordenança sobre la tinença d’animals de companyia

 Ord - Num 003 - Ordenança municipal per a la intal.lació i funcionament d’instal.lacions de radiocoumunicació

 Ord - Num 004 - Ordenança municipal de fitxers automatitzats

 Ord - Num 005 - Ordenança municipal reguladora de la neteja de solars i de finques rústiques

 Ord - Num 007 - Ordenança de convivència ciutada i ús dels espais públics d’Alcover

 Ord - Num 008 - Ordenança de gestió de residus de la construcció del municipi d’Alcover

 Ord - Num 009 - Ordenança Reguladora del sistema municipal d’intervenció administrativa en les activitats i instal.lacions que es desenvolupen al terme municipal d’Alcover

 Ord - Num 010 - Ordenança Reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea habilitada

 Ord - Num 011 - Ordenança municipal reguladora de les obres subjectes a règim de comunicació

 Ord - Num 012 - Ordenança reguladora de la venda no sedentària

 Ord - Num 013 - Reguladora de la contaminació acústica i les vibracions al terme municipal d’Alcover