Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

CONSULTA PRÈVIA PÚBLICA : ELABORACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA

 

Conforme a l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques s'ha de portar a terme el tràmit de consulta pública a la web de l'ens recollint l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

 

Amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança de civisme i convivència ciutadana, es duu a terme una consulta pública, sobre:

 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

 

En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és el següent:

 

 1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

   Principalment la iniciativa pretén establir una disposició de caràcter general que actuï sobre les relacions de convivència entre les persones al municipi d’Aiguamúrcia, que fomenti i impulsi el civisme entre els ciutadans i ciutadanes i, que es faci un ús adequat de l’espai públic.

   

 2. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

   Es fa imprescindible establir una  regulació concreta, que s’allunyi del caràcter més generalista de les normes estatals o autonòmiques que estableixen el marc però no aprofundeixen. Es cerca regular allò més específic, que té relació més directa amb les relacions de convivència entre els convilatans d’un mateix municipi, allunyant-se d’altres elements que poden ser objecte de regulació sectorial.

   

 3. Objectius de la norma

  Bàsicament són :

  -Aconseguir una millor convivència ciutadana

  -Conscienciar la ciutadania en el foment d’uns comportaments adequats, i respectuosos amb el medi ambienten l’espai públic, atès que la finalitat no és sancionar les conductes contràries, sinó prevenir conductes inadequades en l’espai públic.

  -Vetllar per a què la ciutadania pugui exercir lliurement els seus drets tot exigint, al seu torn, que els ciutadans i ciutadanes donin compliment a les obligacions corresponents.

  -Regular la utilització i l’ocupació de l’espai públic i preservar-lo com a punt de trobada, convivència i civisme.

  -Ordenar les relacions socials de convivència i l’ús adequat dels serveis i equipaments, públics.

  -Incorporar un programa de mesures alternatives a la potestat sancionadora, en cas de conductes que no respectin aquest civisme, convivència i ús adequat de l’espai públic.

   

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

Les possibles solucions alternatives no regulatòries són la resta de polítiques de civisme que es podrien realitzar:-

 1. educatives (tallers d’ocupació o de lleure, premis, concursos i distincions);

 2. creació de capital social (fires d’entitats, festes, esdeveniments o jornades);

 3. campanyes de comunicació i difusió.

 4. solucions administratives, com ara la creació de regidories específiques, etc.

 

Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança tot i que no tenen caràcter vinculant.

Podeu fer arribar les vostre aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament al correu electrònic:

ajuntament@aiguamurcia.cat

La durada de la consulta pública serà de 15  dies hàbils des de la publicació de l'Anunci en el portal de la web de l'ens local.