Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Cristina Mundet i Benito

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 25-02-1971

Foto foto

Càrrec Alcaldessa

Àrea Hisenda, esports, seguretat, règim intern i administració, governació i relacions institucionals, transparència i administració electrònica.

Partit polític GMI

Portaveu Si

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic alcaldia@vilobidonyar.cat

Xarxes socials

Facebook    |   Twitter

Perfil Veterinària

Trajectòria professional Empresària del sector mediambiental

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 74.22

Indemnitzacions anuals (màxim) 19780

Activitats i béns Cristina Mundet

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Josep Borrell i Bueno

Lloc de naixement Vilobí d’Onyar

Data de naixement 11-08-1973

Foto foto

Càrrec Regidor

Àrea Comunicació, promoció econòmica i turisme

Partit polític GMI

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic josep.borrell@vilobidonyar.cat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 6280

Activitats i béns Josep_Borrell_Bueno.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Rosa Güell i Planella

Lloc de naixement Salitja

Data de naixement 20-01-1971

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Educació

Partit polític GMI

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic rosa.guell@vilobidonyar.cat

Trajectòria professional Professora

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 8080

Activitats i béns Rosa_Güell.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Pitu Borrell i Mató

Lloc de naixement Vilobí d'Onyar

Data de naixement 22-03-1954

Foto foto

Càrrec 1er Tinent d'Alcalde

Àrea Fires i festes, Cultura i Entitats

Partit polític GMI

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic pitu.borrell@vilobidonyar.cat

Perfil Périt mercantil, corredor d'assegurances, recerca històrica, membre actiu de diverses associacions del municipi.

Trajectòria professional exempleat de banca

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 42.40

Indemnitzacions anuals (màxim) 14530

Activitats i béns Josep_Borrell_Mató.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Joaquim Vivas i Vidal

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 26-02-1971

Foto foto

Càrrec 2on Tinent d'Alcalde

Àrea Urbanisme, Medi Ambient, Pagesia, Mobilitat i Participació

Partit polític GMI

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic quim.vivas@vilobidonyar.cat

Xarxes socials

Facebook    |   Twitter

Trajectòria professional Arquitecte

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 154.20

Indemnitzacions anuals (màxim) 14780

Activitats i béns Joaquim_Vivas.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Pilar Plata i Ramírez

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 25-02-1981

Foto foto

Càrrec Regidora

Àrea Joventut, Sanitat, Benestar Social i Gent Gran

Partit polític GMI

Portaveu No

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic pilar.plata@vilobidonyar.cat

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 14530

Activitats i béns Pilar_Plata.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Olga Guillem i Pujol

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 15-07-1970

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític CDC

Portaveu Si

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic 1970olgaa@gmail.com

Perfil Administrativa, regidora de cultura i ensenyament del 2003-2007 i del 2007-2009, aldaldessa de Vilobí d'Onyar del 2009-2011 i del 2011-2015.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 1530

Activitats i béns Olga_Guillem.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Lluís Salvi i Camps

Lloc de naixement Vilobí d'Onyar

Data de naixement 10-05-1961

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític CDC

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic annam@agrosalvi.com

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 1400

Activitats i béns Lluis_Salvi.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Joan Viñolas i Esteva

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 23-05-1961

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític CDC

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic joan.masbes@gmail.com

Perfil Empresari agroramader, casat i amb set fills, nascut el 1961. De jove havia estat regidor pel poble de Salitja i a l'anterior legislatura va ser regidor de medi ambient, pagesia, camins i promoció econòmica.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 1530

Activitats i béns Joan_Viñolas.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Xavier Cufí i Frigola

Lloc de naixement Girona

Data de naixement 03-03-1964

Foto foto

Càrrec Regidor

Partit polític CDC

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic cufijou@gmail.com

Perfil Agent comercial i comerciant amb establiments a Girona i Vilobí. Nascut al 1964. Casat i pare de dues filles. Vinculat a l'associació de comerciants i a la promoció econòmica local (Fira de la Llet).

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 1480

Activitats i béns Xavier_Cufi.pdf

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Anna Cornellà i Batlle

Lloc de naixement Vilobí d'Onyar

Data de naixement 10-03-1992

Foto foto

Càrrec Regidora

Partit polític CDC

Portaveu No

Membre de Junta de Govern No

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic annacornella92@gmail.com

Perfil Mestra d'Educació Primària, soltera, nascuda al 1992 a Vilobí d'Onyar. Regidora a l'oposició durant la legislatura 2015-2019.

Tipus Càrrec electe

Retribució anual bruta 0

Dietes anuals (màxim) 0

Indemnitzacions anuals (màxim) 1430

Activitats i béns Anna Cornella

Indemnització prevista en deixar el càrrec 0

Les quantitats de: «Dietes anuals (màxim)» i «Indemnitzacions anuals (màxim)»  reflectides a cada fitxa pertanyen a l'exercici 2017

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar no disposa de càrrecs de confiança ni eventuals

11. RÈGIM DE DEDICACIONS, RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS (Acord núm. 8 – L. 2015-2019, de la sessió extraordinària del Ple de 9 de juliol de 2015)

En aquest ajuntament, actualment no hi ha regidors ni càrrecs eventuals que tinguin atribuïda cap dedicació exclusiva o parcial.
 

Per assistència a les sessions del Ple 200 €
Per assistència a les sessions extraordinàries 80 €
Per assistència a les sessions quinzenals resolutives de la Junta de Govern Local 350 €
Per assistència a les reunions setmanals deliberatives de la Junta de Govern Local 250 €
Per assistència a les sessions de les CITP i la CEC i les meses de contractació 50 €
Per assistència de regidors representants en Òrgans col·legiats, 1 x any x òrgan 150 €
  1. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació parcial el següent règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part:

El límit màxim d’assistències que els regidors podran percebre per la concurrència efectiva a les reunions de les Juntes de Govern Local serà de cinquanta a l’any.

 
  1. Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquestes.
  2. De conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, es proposa que els Grups municipals que actualment configuren el Ple de la Corporació percebin mensualment les quantitats assignades amb destinació als conceptes expressats en la Llei, a raó de 350 € anuals per cada regidor adscrit al Grup, de forma que resulta el següent:
Grup municipal Independent - GMI 2.100 € /anuals
Grup municipal de Convergència i Unió - CiU 1.750 € /anuals