Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

S'acorda en la primera Junta de Govern Local (JGL) de la legislatura 2019-2023 (25/06/19) que el funcionament de la JGL sigui setmanal i es celebri els dilluns a les 19h. En cas que s'escaigui en festiu, es traslladarà al dia següent hàbil.

 

2019

2018