D’acord amb l’establert a l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic el personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral i haurà de procedir exclusivament de les Administracions participants.

Excepcionalment, quan no resulti possible contar amb personal procedent de les Administracions participants en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’Administració de la Generalitat, podrà autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l’exercici de dites funcions.

Resum Data publicació Enllaç
Secretari interventor 01-12-2015 Enllaç
Encarregat serveis 07-04-2010 Enllaç
Monitor biblioteca 07-04-2010 Enllaç
Manteniment serveis 07-04-2010 Enllaç
Administratiu 07-04-2010 Enllaç
Monitor guarderia 07-04-2010 Enllaç
Encarregat 03-12-2004 Enllaç
Secretari - interventor 15-03-2003 Enllaç