Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 28-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 30-12-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-12-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 16-01-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 31-12-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 25-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 30-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 29-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 26-02-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 09-07-2009 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de l' ordenança general de contribucions especials 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de la construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic per a prestar els serveis de subministrament que no afectin la generalitat del veïnat 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 23 reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 28-12-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la Taxa pel subministrament d'aigua 28-12-2007 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 22-01-2007 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de la Taxa manteniment i conservació servei de distribució de televisió per cable 30-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la instal·lació de portades, aparadors i vitrines, i per la instal·lació d'anuncis que ocupen en domini públic local 28-12-2005 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de teleassistència 15-11-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 30-12-2004 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 31-12-2003 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa de clavegueram 28-11-2001 Enllaç