No estàs al cas de quins són els grups polítics/municipals representats dins l'ens? Doncs mira-ho aquí i consulta'n la informació més rellevant.

COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS.

 

Atesa l'exposició per l'Ajuntament en relació amb el funcionament de l'Ajuntament en aquesta legislatura, s'adona dels escrits presentats  pels diferents grups polítics, de conformitat amb l'article 24 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Quedant constituït els següents grups politics:

         Denominació del grup municipal:  Independents per Vila-sana.

                  Composició:

                                     Sra.  Judith Escola Domingo.

                                     Sr. Josep Xavier Gorgues Caelles.

                                     Sr. Ivan Riu Bonjorn.

                  Designació del portaveu:

                                     Titular: Sra.  Judith Escola Domingo.

                                     Suplent: Sr. Josep Xavier Gorgues Caelles

         Denominació del grup municipal:  Convergència i Unió.

                  Composició:

                                      Sr.  Joan Ramon Sangrà Farré.

                                     Sra. Emilia Molina Mateu.

Sr. Francesc Xavier Molins Torta.

Sra. Vanessa Gomà Clua.

                  Designació del portaveu:

                                     Titular: Sra.  Emilia Molina Mateu.

                                     Suplent: Sr. Francesc Xavier Molins Torta.