Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

Competències i funcions de l’ens.

L’Ajuntament de Vila-sana és una institució local que té per funció el govern i l’administració dels interessos dels veïns del municipi. Les seves competències i funcions obligatòries son les següents:

Enllumenat públic, cementiri, recollida de brossa, neteja viària, abastiment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés al nucli de població i pavimentació de les vies públiques.

 

  • Llei 7/1985, 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
  • Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol.