Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Resum Data de publicació Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2018 29-12-2017 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2016 28-09-2016 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2015 29-06-2015 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2014 27-03-2014 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2013 28-01-2013 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2012 18-01-2012 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2011 31-12-2010 Enllaç
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals 31-12-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2010 02-07-2010 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2009 17-07-2009 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2008 15-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de Taxa pel subministrament d'aigua 15-07-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'Impost sobre béns immobles 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de Taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de Taxa pel servei de clavegueram 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 14 reguladora de la Taxa per llicències urbanístiques 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via pública 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 6 general reguladora de les Contribucions especials 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de Taxa per la expedició de documents administratius 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de Taxa per la prestació de serveis d'Intervenció Integral de l'Administració Municipal en activitats i instal·lacions 16-01-2008 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 9 reguladora de Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local 16-01-2008 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2007 22-12-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2006 12-05-2006 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2005 08-08-2005 Enllaç
Ordenances fiscals per a l'any 2004 09-07-2004 Enllaç
Ordenança reguladora de Preu públic per l'extracció de sorra, àrids i altres materials d'origen natural i demés recursos geològics 05-04-2004 Enllaç
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de Taxa per llicència d'obertura d'establiments 20-12-2003 Enllaç