Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

  FUNCIONS DELS ÒRGANS MUNICIPALS  

 

El Govern i l'administració municipal correspon a l'Ajuntament, integrat per l'alcalde i els regidors.

 

L'organització municipal respon a les següents regles:
a) L'alcalde, els Tinents d'Alcalde i el Ple.

b) La Junta de Govern Local existeix en tots els municipis amb població superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan així ho disposi el seu reglament orgànic o així ho acordi el Ple del seu ajuntament.

c) En els municipis de més de 5.000 habitants, i en els de menys en què així ho disposi el seu reglament orgànic o ho acordi el Ple, existiran, òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, mitjançant la presència de regidors pertanyents als mateixos en proporció al nombre de Regidors que tinguin en el ple.

d) La Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions existeix en els municipis que el Ple així ho acordi, pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, o així ho disposi el seu reglament orgànic.

i) La Comissió Especial de Comptes.


Les lleis de les comunitats autònomes sobre el règim local podran establir una organització municipal complementària a la prevista en el nombre anterior.

Els propis municipis, en els reglaments orgànics, podran establir i regular altres òrgans complementaris, de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en les lleis de les comunitats autònomes a les quals es refereix el nombre anterior.
 

L'alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:
a) Dirigir el govern i l'administració municipal.

b) Representar a l'ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del ple, excepte els supòsits previstos en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i en la legislació electoral general, de la Junta de Govern Local, i de qualssevol altres òrgans municipals quan així s'estableixi en disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.

i) Dictar bàndols.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat, disposar despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, a exclusió de les contemplades a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que aquelles estiguin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no superi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, excepte les de tresoreria que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment no superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, ordenar pagaments i rendir comptes; tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

g) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

h) Exercir la prefectura superior de tot el personal, i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple, en aquests dos últims casos, en la primera sessió que celebri. Aquesta atribució s'entendrà sense perjudici del que es disposa en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim

i) Exercir la prefectura de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

k) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple, en aquest supòsit adonant al mateix en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l'Alcaldia.

m) Adoptar personalment, i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mesures necessàries i adequades donant compte immediatament al ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o per infracció de les ordenances municipals, excepte en els casos en què tal facultat estigui atribuïda a altres òrgans.
ñ) derogat

o) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost.

p) derogat

q) L'atorgament de les llicències, tret que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.

r) Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
s) Les altres que expressament li atribueixin la lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon així mateix a l'Alcalde el nomenament dels Tinents d'Alcalde.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la prefectura superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les enunciades en els paràgrafs a), i), j), k), l) i m). No obstant això, podrà delegar en la Junta de Govern Local l'exercici de les atribucions contemplades en el paràgraf j).

 

El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal les següents atribucions:


a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) derogat

ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) derogat

p) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.

q) Les altres que expressament li confereixin les lleis.


Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.


El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades a l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i al paràgraf anterior.

La Junta de Govern Local s'integra per l'Alcalde i un nombre de Regidors no superior al terç del nombre legal dels mateixos, nomenats i separats lliurement per aquell, adonant al Ple. Correspon a la Junta de Govern Local:


a) L'assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'Alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.

Els
Tinents d'Alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcalde, sent lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els Regidors.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualssevol Regidors, encara que no pertanyessin a aquella.

 

Correspon a la Comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.


La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.

Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica.

 

 

  JUNTA DE GOVERN  

 

La Junta de Govern la integra l'alcalde i set regidors, nomenats i separats lliurement per l'Alcalde, el qual n'ha de donar compte al Ple.

 

Correspon a la comissió de govern:

a) L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.

b) Les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

 

Quan té lloc?

  La Junta de Govern te lloc els divendres a les 09:00 hores del matí, sempre que no sigui festiu 

 

Membres Junta de Govern

 

President: Albert Batet Canadell

 

Vocals:

 • Jordi Cartanyà Benet: ERC
 • Martí Barberà i Montserrat: C i U
 • Òscar Peris Ròdenas: ERC
 • Judit Fàbregas i Gaya: C i U
 • Joan Carles Solé i Estil·les: C i U
 • Enric García Carmona: C i U
 • Núria Gavarró Rodríguez: ERC

 

 

Competències

 

Delegades d'Alcaldia: (Decret 118/2015)

 

-Imposició de sancions en matèria urbanística o mediambiental, per import superior a 600 euros.

-Ordres d'enderroc d'obres il·legals.

-Ordres de clausura de locals.

-Aprovació de l’oferta pública d’ocupació, les bases de les proves de selecció de personal i concursos per a la provisió de llocs de treball, nomenament de personal i la distribució de les retribucions complementaries que no siguin fixes ni periòdiques.

-Contractacions de tota classe de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 6 milions d'euros, inclosos les de caràcter plurianual amb una durada màxima de quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

-Aprovació de projectes d’obres i serveis previstos en el pressupost dels que l’Alcaldia sigui competent per a la seva contractació.

-Adquisició de béns i drets i adjudicació de concessions demanials de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 3 milions d'euros.

- Alienació de patrimoni de quantia inferior al 10 % dels recursos ordinaris del pressupost i import inferior a 3 milions d'euros que no sigui bens declarats de valor històric o artístic.

- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

- L’atorgament de subvencions i ajudes econòmiques amb càrrec a les partides globals consignades en el pressupost.

 

Delegades del Ple:

 

Per acord de Ple de 17 de juny de 2015 es va delegar a favor de la Junta de Govern totes les competències de caràcter delegable del Ple de la corporació (inclòs l'establiment i modificació de preus públics, per la prestació de serveis i realització d'activitats competència de l'Ajuntament) que expressament li atribueixen la llei reguladora de bases de règim local, el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei d'hisendes locals i les Lleis sectorials.

 

 

 

  TINENTS D'ALCALDE  

 

Els tinents d'Alcalde substitueixen per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia de l'Alcalde. Les funcions de l'Alcalde no podran ser assumides pel tinent d'Alcalde a qui correspongui sense expressa delegació. Tanmateix, quan l'Alcalde s'absenti del terme municipal per més de 24 hores, sense haver conferit delegació, o quan per causa imprevista l'hagués resultat impossible atorgar-lo, li substituirà en la totalitat de les seves funcions el tinent d'Alcalde a qui correspongui, donant compte a la resta de la Corporació.

 

Els tinents d'Alcalde, per resolució d'Alcaldia son:

 

1r Tinent d'alcalde, el senyor Jordi Cartanyà Benet.

2a Tinent d'alcalde, la senyora Judit Fàbregas Gaya.

3r Tinent d'alcalde, el senyor Òscar Peris Ròdenas.

4t Tinent d'alcalde, el senyor Martí Barberà Montserrat.

 

 

 

  COMISSIONS INFORMATIVES  

Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Comissió de Govern i de l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

 

Així mateix a fi de que les comissions tinguin la més amplia informació possible sobre els àmbits de competència respectius es donarà compte a les comissions i s’informarà dels Decrets d’Alcaldia, i de resolucions de les Regidories delegades i de la Junta de Govern que afectin els seus àmbits.

 

Quan tenen lloc?

  Les comissions informatives tenen lloc els penúltims dilluns i dimarts de mes, sempre que no sigui festiu 

 

Totes les comissions informatives estan integrades per 10 membres:

 

CIU 4 membres

ERC 2 membres

PSC 1 membre

CUP 1 membre

ICV 1 membre

PPC 1membre

 

La presidència serà delegada per l’Alcaldia a favor d’algun dels seus membres.

 

 

Actualment hi ha les següents comissions informatives:

 

Comissions Informatives de caràcter permanent

 

COMISSIÓ DE TERRITORI I HABITATGE

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a urbanisme i medi ambient i habitatge , actuacions públiques, barri antic i patrimoni.

 

Composició:

Presidenta: Judit Fàbregas Gaya

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Martí Barberà Montserrat, Enric García Carmona, Bàrbara Flores Vera.
 • Grup Municipal ERC: Jordi Cartanyà Benet i Núria Gavarró Rodríguez
 • Grup Municipal PSC: Rosa Mª Ibarra Ollé
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Paloma Vicente Vives
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

COMISSIÓ DE VIA PÚBLICA I MOBILITAT

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a via pública, mobilitat i seguretat ciutadana i protecció civil.

 

Composició:

President: Dolors Farré Cuadras

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Joan Carles Solé Estil·les, Eduard González Ribas, Enric García Carmona.
 • Grup Municipal ERC: Francesc Anguela Bonet i Oscar Peris Ròdenas
 • Grup Municipal PSC: Josep Batet Fortuny
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Paloma Vicente Vives
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

 

COMISSIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a empresa i ocupació i als temes de comerç i turisme.

 

Composició:

President: Òscar Peris i Ròdenas

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Joan Carles Solé Estil.les, Eduard González Ribas, Enric García Carmona, Marc Ayala Vallvey
 • Grup Municipal ERC: Núria Gavarró Rodríguez
 • Grup Municipal PSC: Juan Felipe Martinez Andrés
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Jordi Robert Caselles
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

 

COMISSIÓ DE CULTURA I PARTICIPACIÓ

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a cultura i esports i participació ciutadana i igualtat.

 

Composició:

President: Eduard González Ribas

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Marc Ayala Vallvey, Enric García Carmona, Dolors Farré Cuadras
 • Grup Municipal ERC: Núria Gavarró Rodríguez i Òscar Peris Ròdenas
 • Grup Municipal PSC: Josep Batet Fortuny
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Jordi Robert Caselles
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a benestar social, ensenyament, joventut, acció cívica, i els temes relatius a la salut i la dependència.

 

Composició:

President: Jordi Cartanyà i Benet

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Martí Barberà Montserrat, Enric García Carmona, Bàrbara Flores Vera i Jona Carles Solé Estil.les
 • Grup Municipal ERC: Núria Gavarró Rogríguez
 • Grup Municipal PSC: Rosa Mª Ibarra Ollé
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Francesc Martinell Urgell
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

 

COMISSIÓ DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

Que informarà en l’àmbit de les seves competències dels acords relatius a hisenda i finances, governació i transparència i tecnologia de la informació.

Aquesta comissió també es constitueix com a Comissió Especial de Comptes, encarregada de l'estudi i dictamen del Compte General de l'Ajuntament.

 

Composició:

President: Joan Carles Solé Estil·les

 

Vocals:

 • Grup municipal CiU: Albert Batet i Canadell, Martí Barberà Montserrat, Enric García Carmona.
 • Grup Municipal ERC: Francesc Anguela Bonet i Òscar Peris Ròdenas
 • Grup Municipal PSC: Juan Felipe Martinez Andrés
 • Grup Municipal Crida per Valls-CUP: Francesc Martinell Urgell
 • Grup Municipal PPC: Francesc Caballero Ristol
 • Grup municipal Compromís per Valls-ICV-EuiA: Ramon Font Herrera

 

 

Comissions de caràcter específic i temporal

 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT INSTITUCIONAL DEL POUM

Es una comissió informativa de caràcter específic i temporal, constituint una estructura político-tècnica de seguiment del POUM. Aquesta comissió farà el seguiment de tots els treballs de formulació del POUM, fins a la seva aprovació definitiva.

Emetrà els dictàmens corresponents per a ser sotmesos al Ple. A més a més, és a aquest òrgan que es remetran els treballs i les conclusions formulades en els espais de participació ciutadana.

 

Composició:

President: Martí Barberà Montserrat

 

 • Grup municipal CiU: Judit Fabregas Gaya, Martí Barberà Montserrat, Enric García Carmona i Barbara Flores Vera

 • Grup Municipal ERC: Jordi Cartanyà Benet, Òscar Peris Ròdenas

 • Grup Municipal PSC: Rosa M. Ibarra Ollé

 • Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Paloma Vicente

 • Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol

 • Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA : Ramon Font Herrera

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER A L'ESTUDI I DICTAMEN DEL NOU REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DEL VALLS

Es una comissió informativa de caràcter específic i temporal, dedicada a l'estudi i debat del nou ROM. Emetrà el dictamen corresponent per a ser sotmès a l'aprovació del Ple. Una vegada emès el dictamen quedarà extingida automàticament.

 

Composició:

Presidenta: Núria Gavarró Rodriguez

 

 • Grup municipal CiU: Martí Barberà Montserrat, Joan Carles Solé Estil·les, Judit Fàbregas Gaya i Enric García Carmona.
 • Grup Municipal ERC: Jordi Cartanyà Benet i Núria Gavarró Rodriguez
 • Grup Municipal PSC Candidatura de progrés: Rosa M. Ibarra Ollé
 • Grup Municipal Crida per Valls - CUP: Jordi Robert
 • Grup Municipal PP: Francesc Caballero Ristol
 • Grup Municipal Compromís per Valls-ICV-EUiA : Ramon Font Herrera